Tarybos posėdžiai

Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdžių informacija

sj

Sonata Jurgilienė

8 446 62814

8 655 48314

Trumpasis: 414

Kabineto Nr. 220

Planuojamas tarybos posėdis

Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdis

2022 m. rugsėjo 28 d.

10.00 val.

Didžioji savivaldybės posėdžių salė

DARBOTVARKĖ

 1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. (TSP-280) Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir kitų darbuotojų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus 2022–2023 mokslo metams patvirtinimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 3. (TSP-269) Dėl Tauragės rajono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų ugdymo proceso organizavimo, valdymo ir pagalbos mokiniui specialistų etatų normatyvų patvirtinimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 4. (TSP-266) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 1-45 ,,Dėl 2022–2023 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir priešmokyklinio ugdymo grupių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 5. (TSP-279) Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų teikiamų nuomos paslaugų kainų nustatymo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 6. (TSP-283) Dėl Tauragės rajono savivaldybėje veikiančių sporto klubų dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 7. (TSP-267) Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Karjeros specialistų tinklo vystymas“ partnerio teisėmis. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 8. (TSP-265) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. 1-301 „Dėl Parduodamų Tauragės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 9. (TSP-286) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. 1-61 „Dėl Vietinių rinkliavų Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų ir Viešųjų vietų, kuriose leidžiama prekiauti ar teikti paslaugas sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 10. (TSP-268) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo  turto – patalpų Tauragėje, Prezidento g. 27, perdavimo panaudos pagrindais Lietuvos šaulių sąjungos LDK Kęstučio šaulių 7-ajai rinktinei. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 11. (TSP-274) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. 1-3 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 12. (TSP-285) Dėl Tauragės miesto darnaus judumo veiksmų plano iki 2030 metų patvirtinimo. (Pranešėjas Gediminas Kurlinkus, Statybos skyriaus vyr. specialistas)
 13. (TSP-281) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. 1-2 „Dėl 2022 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 14. (TSP-284) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 1-92 „ Dėl Tauragės rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektų, finansuojamų iš 2022 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Tauragės rajono savivaldybės institucijų valdomam vietinės reikšmės kelių  tinklui plėsti ir jo veikimui užtikrinti, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Faustas Sragauskas, Statybos skyriaus vedėjas)
 15. (TSP-272) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 1-379 „ Dėl amortizacinių atskaitymų normatyvų ir rinkos pataisos koeficientų patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 16. (TSP-270) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 1-84 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 17. (TSP-271) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 7 d. sprendimo Nr. 1-335 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 18. (TSP-273) Dėl maitinimo ir medikamentų išlaidų normų Lauksargių globos namuose (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 19. (TSP-278) Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 20. (TSP-264) Dėl vidutinių kuro kainų, taikomų būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti, nustatymo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 21. (TSP-276) Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Tauragės rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 22. (TSP-282) Dėl Tauragės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos rengimo, vykdymo ir lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Neringa Kedavičiūtė-Glavinskė, Architektūros ir geodezijos sk. vyr. specialistė)
 23. (TSP-277) Dėl 2021 m. birželio 23 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-216 ,,Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus Tauragės rajono savivaldybės administracijoje nustatymo“ pakeitimo. (Pranešėja Agnė Jurkauskė, Teisės skyriaus vyr. specialistė)
 24. (TSP-275) Dėl Tauragės rajono savivaldybės (Lietuva) ir Lutsko miesto (Ukraina) bendradarbiavimo. (Pranešėja Šarūnė Stasytienė, Kultūros skyriaus vedėja)
 25. (TSP-261) Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure patvirtinimo. (Pranešėja Redutė Masolienė, Teisės skyriaus vyriausioji specialistė)
 26. (TSP-262) Dėl lėšų skyrimo viešajai įstaigai Tauragės ligoninei gydytojo rezidentūros studijų kainos apmokėjimui. (Pranešėja Redutė Masolienė, Teisės skyriaus vyriausioji specialistė)
 27. (TSP-263) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimo 1-219 „Dėl lėšų skyrimo viešajai įstaigai Tauragės ligoninei gydytojų rezidentūros studijų kainos apmokėjimui“ pripažinimo netekusiu galios. (Pranešėja Redutė Masolienė, Teisės skyriaus vyriausioji specialistė)
 28. PAPILDOMAS (TSP-287) Dėl sutikimo perduoti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir Tauragės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)

Posėdžių transliacijos

Įvykę tarybos posėdžiai

2022 m. rugpjūčio 31 d.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. (TSP-239) Dėl 2021 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 3. (TSP-236) Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 4. (TSP-234) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 7 d. sprendimo Nr. 1-371 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo, įsiskolinimų padengimo ir atskaitomybės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 5. (TSP-255) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 1-46 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičiaus 2022–2023 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 6. (TSP-230) Dėl Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigų grupių skaičiaus 2022–2023 mokslo metais nustatymo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 7. (TSP-241) Dėl Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo mokinių sportinio ugdymo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 8. (TSP-233) Dėl pritarimo Tauragės miesto savivaldybės administracijos dalyvavimui projekte „Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas“ ir įgaliojimų savivaldybės administracijos direktoriui suteikimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 9. (TSP-259) Dėl įgaliojimų suteikimo balsuoti viešosios įstaigos Tauragės ligoninės visuotiniame dalininkų susirinkime. (Pranešėjos Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja; Aušra Noreikienė, Juridinio ir personalo skyriaus vyr. specialistė)
 10. (TSP-253) Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo viešajai įstaigai Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 11. (TSP-254) Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2019 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. 1-146 „Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo“ pripažinimo netekusiu galios. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 12. (TSP-229) Dėl 2021 m. birželio 23 d.  Tauragės rajono savivaldybės  tarybos  sprendimo Nr. 1-212 ,,Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Tauragės šeimos gerovės  centre nustatymo“ pakeitimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 13. (TSP-228) Dėl vienkartinės pašalpos skyrimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 14. (TSP-231) Dėl savivaldybės atstovo delegavimo į Regioninę kultūros tarybą. (Pranešėja Šarūnė Stasytienė, Kultūros skyriaus vedėja)
 15. (TSP-232) Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Kelio tarp Dvaro g. ir Malūno g. Ringių kaime Tauragės rajono savivaldybėje  kapitalinis remontas“. (Pranešėjas Faustas Sragauskas, Statybos skyriaus vedėjas)
 16. (TSP-246) Dėl UAB ,,Jupiter Bach Lietuva“ paraiškos įtraukimo į planuojamų statyti, rekonstruoti ir remontuoti, prisidedant fiziniams ir juridiniams asmenims, objektų sąrašą. (Pranešėjas Faustas Sragauskas, Statybos skyriaus vedėjas)
 17. (TSP-251) Dėl pavadinimo suteikimo Tauragės r. sav. Tauragės sen., Butkelių k. gatvei. (Pranešėjas Nerijus Urbutis, Architektūros ir geodezijos sk. specialistas)
 18. (TSP-238) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimo Nr. 1-211 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių statuso patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Neringa Kedavičiūtė-Glavinskė, Architektūros ir geodezijos sk. vyr. specialistė)
 19. (TSP-244) Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio beviltiškų skolų nurašymo. (Pranešėjas Petras Kulikauskas, kaimo reikalų skyriaus vedėjas)
 20. (TSP-240) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. 1-64 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Tauragės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Petras Kulikauskas, kaimo reikalų skyriaus vedėjas)
 21. (TSP-245) Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2021-2030 metų strateginio plėtros plano įgyvendinimo 2021 m. ataskaitos patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 22. (TSP-256) Dėl Visuomenei būtinų vietinio susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriui. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 23. (TSP-257) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. 1-341 „Dėl pritarimo Tauragės miesto darnaus  judumo plano parengimui ir komiteto sudarymo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 24. (TSP-258) Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Vandentiekio tinklų įrengimas ir vandens gerinimo įrenginių statyba Šakviečio kaime Tauragės rajone“. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 25. (TSP-237) Dėl Tauragės rajono savivaldybės sutikimų steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 26. (TSP-250) Dėl savivaldybės buto pardavimo V. Š. (duomenys neskelbtini). (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 27. (TSP-247) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 28. (TSP-248) Dėl Tauragės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius įrenginius įregistravimo valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 29. (TSP-243) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos patikėjimo teise valdomo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 30. (TSP-235) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo panaudos pagrindais Tauragės miesto vietos veiklos grupei. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 31. (TSP-249) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešajai bibliotekai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 32. (TSP-242) Dėl pritarimo atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, geoterminės energijos, biokuro) panaudojimo projektų įgyvendinimui ir finansavimui. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 33. (TSP-252) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 5 d. sprendimo Nr. 1-199 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo. (Pranešėja Eugenija Žiauberienė, savivaldybės administracijos vyr., vyr. specialistė)

2022 m. liepos 7 d.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. (TSP-216) Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijos II alternatyvai. (Pranešėja Šarūnė Beitaitė Architektūros ir geodezijos skyriaus vyr. specialistė (savivaldybės vyr. architektė)
 3. (TSP-215) Dėl pritarimo Tauragės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijos II alternatyvai. (Pranešėja Šarūnė Beitaitė Architektūros ir geodezijos skyriaus vyr. specialistė (savivaldybės vyr. architektė)
 4. (TSP-218) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 22 d. sprendimo Nr. 1-257 „Dėl Pasiūlymų dėl Tauragės rajono savivaldybės draustinių steigimo, jų ribų keitimo, gamtos paveldo objektų paskelbimo savivaldybės saugomais teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. (Pranešėja Neringa Kedavičiūtė-Glavinskė, Architektūros ir geodezijos sk. vyr. specialistė)
 5. (TSP-210) Dėl Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių statuso patvirtinimo. (Pranešėja Neringa Kedavičiūtė-Glavinskė, Architektūros ir geodezijos sk. vyr. specialistė)
 6. (TSP-211) Dėl Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo sudarymo ir skelbimo savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Neringa Kedavičiūtė-Glavinskė, Architektūros ir geodezijos sk. vyr. specialistė)
 7. (TSP-227) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. 1-365 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Lilija Mockienė, Juridinio ir personalo skyriaus vyr. specialistė)
 8. (TSP-225) Dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo. (Pranešėja Aušra Noreikienė, Juridinio ir personalo skyriaus specialistė)
 9. (TSP-226) Dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo. (Pranešėja Aušra Noreikienė, Juridinio ir personalo skyriaus specialistė)
 10. (TSP-224) Dėl įgaliojimų suteikimo balsuoti viešosios įstaigos Tauragės ligoninės visuotiniame dalininkų susirinkime. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 11. (TSP-195) Dėl pritarimo viešajai įstaigai Tauragės ligoninei sumokėti gydytojo rezidentūros studijų kainą. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 12. (TSP-196) Dėl finansinės paramos skyrimo viešajai įstaigai Tauragės ligoninei gydytojų rezidentūros studijų kainos apmokėjimui. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 13. (TSP-212) Dėl teisės atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas Tauragės rajono savivaldybės administracijai suteikimo. (Pranešėja Milda Kliunkienė Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja)
 14. (TSP-221) Dėl Leidimo atlikti kasinėjimo darbus Tauragės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėjas Faustas Sragauskas, Statybos skyriaus vedėjas)
 15. (TSP-214) Dėl pritarimo Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietose esančių paminklų demontavimui. (Pranešėja Danutė Naujokienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė)
 16. (TSP-206) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. 1-120 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo rėmimo programos lėšų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 17. (TSP-203) Dėl suaugusių asmenų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, lietuvių kalbos mokymo organizatoriaus skyrimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 18. (TSP-201) Dėl Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos ikimokyklinio ugdymo grupės įsteigimo nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 19. (TSP-202) Dėl Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro nuostatų patvirtinimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 20. (TSP-204) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 1-100 ,,Dėl maksimalaus vaikų skaičiaus nustatymo Tauragės rajono savivaldybės mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse“ pakeitimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 21. (TSP-205) Dėl maitinimo paslaugos kainos nustatymo Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“ darbuotojams. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 22. (TSP-223) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. 1-2 „Dėl 2022 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 23. (TSP-220) Dėl Tauragės sporto centro daugiafunkcio sveikatingumo komplekso teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 24. (TSP-197) Dėl trumpalaikės socialinės globos ir laikino atokvėpio paslaugų Tauragės r. Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centre kainų patvirtinimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 25. (TSP-198) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. 1-421 „Dėl Paramos Tauragės rajono gausioms šeimoms, auginančioms keturis ir daugiau vaikų, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 26. (TSP-199) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. 1-288 „Dėl Globos centro, budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo) ir šeimynos dalyvio veiklos finansavimo Tauragės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 27. (TSP-209) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. 1-3 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 28. (TSP-213) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 1-65 „Dėl prašymo perduoti Tauragės rajono savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise valstybinį žemės sklypą teikimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 29. (TSP-222) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. 1-61 ,,Dėl Vietinių rinkliavų Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų ir viešųjų vietų, kuriuose leidžiama prekiauti ar teikti paslaugas sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 30. (TSP-200) Dėl savivaldybės būsto pardavimo L. B. (duomenys neskelbtini). (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 31. (TSP-219) Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir valstybės įmonės Turto banko patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 32. (TSP-207) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centrui. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 33. (TSP-208) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto – automobilio – perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 34. (TSP-217) Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės narystei Tvarių savivaldybių asociacijoje. (Pranešėja Agnė Petrošiūtė, Administracijos patarėja)

2022 m. gegužės 25 d.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. (TSP-190) Dėl valstybės tapimo viešosios įstaigos Tauragės ligoninės dalininke. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 3. (TSP-161) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 24 d. sprendimo 1-688 „Dėl viešosios įstaigos Tauragės ligoninės pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 4. (TSP-184) Dėl pritarimo viešajai įstaigai Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui sumokėti gydytojo rezidentūros studijų kainą. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 5. (TSP-192) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario  23 d.  sprendimo Nr.1-48 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo Tauragės rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Faustas Sragauskas, Statybos skyriaus vedėjas)
 6. (TSP-193) Dėl Tauragės rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektų paprastojo remonto, kapitalinio remonto, rekonstravimo ir statybos darbų prioritetinių objektų sąrašų patvirtinimo. (Pranešėjas Faustas Sragauskas, Statybos skyriaus vedėjas)
 7. (TSP-188) Dėl Tauragės rajono savivaldybės kapinių tvarkymo ir žmonių palaikų laidojimo taisyklių patvirtinimo. (Pranešėjas Paulius Goštautas, savivaldybės administracijos vyr. specialistas)
 8. (TSP-177) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. 1-61 ,,Dėl Vietinių rinkliavų Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų ir Viešųjų vietų, kuriose leidžiama prekiauti ar teikti paslaugas sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 9. (TSP-185) Dėl statinių (kioskų) Spaustuvės g. 1, Tauragėje, nuomos. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 10. (TSP-176) Dėl pritarimo UAB „Tauragės vandenys“ 2021 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 11. (TSP-175) Dėl pritarimo UAB Tauragės šilumos tinklų 2021 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 12. (TSP-173) Dėl pritarimo UAB „Dunokai“ 2021 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 13. (TSP-172) Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės Tauragės butų ūkio 2021 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 14. (TSP-171) Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės Tauragės autobusų parko 2021 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 15. (TSP-174) Dėl pritarimo UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 2021 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 16. (TSP-181) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. 1-254 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės trūkstamų viešojo sektoriaus specialistų kelionės į darbą išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 17. (TSP-178) Dėl Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2023 metais vykdomai veiklai, sąrašo ir Lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2023 metais vykdomai veiklai, dydžių sąrašo patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 18. (TSP-180) Dėl pritarimo atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimo projektų įgyvendinimui ir finansavimui. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 19. (TSP-186) Dėl siūlymo įsigyti patalpas Tauragės r. sav., Žygaičių sen., Žygaičiuose, Žygaičių g. 26-1. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 20. (TSP-179) Dėl negyvenamųjų patalpų Tauragės r. sav., Lauksargių sen., Lauksargių k., Beržų g. 1, viešo nuomos konkurso paskelbimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 21. (TSP-164) Dėl sutarties nutraukimo šalių susitarimu. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 22. (TSP-187) Dėl patalpų Tauragės r. sav., Gaurės sen., Baltrušaičių k., Liepų g. 5, perdavimo panaudos pagrindais Baltrušaičių bendruomenei. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 23. (TSP-170) Dėl Tauragės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius įrenginius įregistravimo valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 24. (TSP-168) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. 1-144 „Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės meno mokyklai“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 25. (TSP-169) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijos seniūnijoms. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 26. (TSP-167) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės meno mokyklai ir Tauragės krašto muziejui „Santaka“. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 27. (TSP-166) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Tauragės vandenys“. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 28. (TSP-165) Dėl sutikimo perimti valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 29. (TSP-163) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio trumpalaikio materialiojo turto – komposto dėžių – perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono švietimo įstaigoms. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 30. (TSP-189) Dėl pritarimo VšĮ „Žaliasis regionas“ teikiamai projekto „Inovatyvus, skatinamasis ir įtraukiantis požiūris (IDEA) tvariems ir atkartojamiems išmaniojo mobilumo sprendimams ir plėtrai Tauragės regione, Liepojoje, Tartu ir Vaasoje“ paraiškai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 31. (TSP-194) Dėl negyvenamojo pastato – garažo – Tauragės r. sav., Tauragės sen., Taurų k., Geležinio Vilko g. 12, viešo nuomos konkurso paskelbimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 32. (TSP-155) Dėl pritarimo Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro 2021 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 33. (TSP-156) Dėl pritarimo Tauragės Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centro 2021 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 34. (TSP-157) Dėl pritarimo Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“ 2021 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 35. (TSP-160) Dėl pritarimo Tauragės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ 2021 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 36. (TSP-159) Dėl pritarimo Tauragės lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ 2021 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 37. (TSP-158) Dėl pritarimo Tauragės lopšelio-darželio ,,Kodėlčius“ 2021 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 38. (TSP-191) Dėl Tauragės rajono  savivaldybės trūkstamų specialistų studijų rėmimo tvarkos aprašų patvirtinimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 39. (TSP-182) Dėl Valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Tauragės rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 40. (TSP-183) Dėl Tauragės rajono garbės piliečio vardo suteikimo. (Pranešėja Šarūnė Stasytienė, Mero patarėja)
 41. (TSP-162) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 5 d. sprendimo Nr. 1-198 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės Etikos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Rita Grigalienė, Etikos komisijos pirmininkė)

2022 m. balandžio 27 d.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. (TSP-131) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. 1-2 „Dėl 2022 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 3. (TSP-132) Dėl viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 metų veiklos ataskaitos ir 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. (Pranešėja Rūta Stasytienė, savivaldybės gydytoja)
 4. (TSP-134) Dėl viešosios įstaigos Tauragės ligoninės 2021 metų veiklos ataskaitos ir 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. (Pranešėja Rūta Stasytienė, savivaldybės gydytoja)
 5. (TSP-150) Dėl pritarimo viešajai įstaigai Tauragės ligoninei teikti naujo profilio stacionarines geriatrijos paslaugas. (Pranešėja Rūta Stasytienė, savivaldybės gydytoja)
 6. (TSP-129) Dėl Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonėms skirtų lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo. (Pranešėja Rūta Stasytienė, savivaldybės gydytoja)
 7. (TSP-130) Dėl Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių patvirtinimo. (Pranešėja Rūta Stasytienė, savivaldybės gydytoja)
 8. (TSP-120) Dėl pritarimo Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 9. (TSP-121) Dėl pritarimo Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 10. (TSP-122) Dėl pritarimo Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 11. (TSP-123) Dėl pritarimo Tauragės „Versmės“ gimnazijos 2021metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 12. (TSP-126) Dėl pritarimo Tauragės Žalgirių gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 13. (TSP-124) Dėl pritarimo Tauragės Skaudvilės gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaita. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 14. (TSP-125) Dėl pritarimo Tauragės Žygaičių gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 15. (TSP-141) Dėl Tauragės Pagalbos mokytojui ir mokiniui centro teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 16. (TSP-133) Dėl Tauragės rajono savivaldybės sportininkų ir trenerių skatinimo premijomis už aukštą meistriškumą tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 17. (TSP-135) Dėl Tauragės rajono savivaldybės sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 18. (TSP-136) Dėl Tauragės rajono savivaldybėje veikiančių sporto klubų dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 19. (TSP-153) Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 20. (TSP-152) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. 1-298 „Dėl UAB „Tauragės vandenys“ 2022–2024 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 21. (TSP-151) Dėl UAB „Tauragės vandenys“ papildomų investicijų, nenumatytų veiklos ir plėtros plane, patvirtintame Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. 1-311 „Dėl UAB „Tauragės vandenys“ 2017–2019 metų veiklos ir plėtros plano patvirtinimo“, suderinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 22. (TSP-138) Dėl viešame aukcione parduodamo Tauragės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 23. (TSP-137) Dėl savivaldybės būsto pardavimo J. L. ( duomenys neskelbtini). (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 24. (TSP-147) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. 1-179 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 25. (TSP-127) Dėl Tauragės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius įrenginius įregistravimo valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 26. (TSP-143) Dėl patalpų Tauragės r. sav., Lauksargių sen., Lauksargių k., Beržų g. 1, perdavimo panaudos pagrindais Lauksargių kaimo bendruomenei „Lauksargiškiai“. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 27. (TSP-142) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės meno mokyklai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 28. (TSP-144) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio trumpalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės krašto muziejui „Santaka“. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 29. (TSP-149) Dėl patalpų Tauragėje, Donelaičio g. 21, perdavimo panaudos pagrindais Tauragės sergančių sąnarių ligomis bendrijai „Žingsnis“ ir Tauragės diabeto bendrijai „Insula“. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 30. (TSP-145) Dėl siūlymo įsigyti patalpas Tauragės r. sav., Skaudvilės sen., Skaudvilėje, Trumpoji g. 3-3. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 31. (TSP-146) Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą trumpalaikį materialųjį turtą ir šio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 32. (TSP-148) Dėl patalpų Tauragės r. sav., Mažonų sen., Pagramančio mstl., Gramančios g. 1, perdavimo panaudos pagrindais Pagramančio bendruomenės centrui „Gramančia“. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 33. (TSP-139) Dėl pavadinimo suteikimo Tauragės miesto gatvei. (Pranešėjas Tadas Pauparis, Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjas)
 34. (TSP-140) Dėl pavadinimo suteikimo Tauragės r. sav. Mažonų sen. Norkaičių k. gatvei. (Pranešėjas Tadas Pauparis, Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjas)
 35. (TSP-128) Dėl Tauragės rajono garbės ambasadoriaus vardo suteikimo. (Pranešėjas Mindaugas Piečia, Kultūros skyriaus vyr. specialistas)

 

2022 m. kovo 30 d.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. (TSP-116 ) Dėl Tauragės rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektų paprastojo remonto, kapitalinio remonto, rekonstravimo ir statybos darbų prioritetinių objektų sąrašų patvirtinimo. (Pranešėjas Faustas Sragauskas, Statybos skyriaus vedėjas)
 3. (TSP-117) Dėl Tauragės rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektų, finansuojamų iš 2022 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Tauragės rajono savivaldybės institucijų valdomam vietinės reikšmės kelių  tinklui plėsti ir jo veikimui užtikrinti, sąrašo patvirtinimo. (Pranešėjas Faustas Sragauskas, Statybos skyriaus vedėjas)
 4. (TSP-104) Dėl UAB ,,Autoturgus Tauragė“ paraiškos įtraukimo į planuojamų statyti, rekonstruoti ir remontuoti, prisidedant fiziniams ir juridiniams asmenims, objektų sąrašą.  (Pranešėjas Faustas Sragauskas, Statybos skyriaus vedėjas)
 5. (TSP-74) Dėl pritarimo Tauragės Tarailių progimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 6. (TSP-72) Dėl pritarimo Tauragės ,,Aušros“ progimnazijos 2021 metų veiklos ataskaita. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 7. (TSP-75) Dėl pritarimo Tauragės suaugusiųjų mokymo centro 2021 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 8. (TSP-73) Dėl pritarimo Tauragės meno mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 9. (TSP-76) Dėl pritarimo Tauragės sporto centro 2021 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 10. (TSP-89) Dėl pritarimo dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje partnerio teisėmis. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 11. (TSP-95) Dėl Tauragės rajono bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2022–2026 metų bendrojo plano patvirtinimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 12. (TSP-106) Dėl reprezentacinio Tauragės sporto klubo VšĮ „R. Baciuška“ dalinio finansavimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 13. (TSP-105) Dėl reprezentacinio Tauragės dvikovinių sporto šakų klubo „SC kova“ dalinio finansavimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 14. (TSP-111) Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Tauragės rajono savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas ir turinčiose specialiąsias klases, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo, vienos dienos vaiko maitinimo mokesčio normų ir abonementinio mokesčio nustatymo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 15. (TSP-109) Dėl mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą ir Tauragės sporto centro daugiafunkcio sveikatingumo komplekso teikiamas paslaugas užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, vaikams. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 16. (TSP-88) Dėl Tauragės rajono savivaldybės mokyklų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos 2022–2024 metų programų patvirtinimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 17. (TSP-87) Dėl dalyvaujamojo biudžeto vykdymo Tauragėje tvarkos aprašų patvirtinimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 18. (TSP-86) Dėl skolinių įsipareigojimų prisiėmimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 19. (TSP-101) Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėjas Mindaugas Mikutavičius, savivaldybės administracijos vyr. specialistas)
 20. (TSP-112) Dėl Tauragės rajono savivaldybės gaisrų prevencijos 2022-2024 metų programos patvirtinimo. (Pranešėjas Mindaugas Mikutavičius, savivaldybės administracijos vyr. specialistas)
 21. (TSP-114) Dėl viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 22. (TSP-91) Dėl leidimo viešajai įstaigai Tauragės ligoninei teikti mokamas kopijavimo ir pacientų pervežimo paslaugas ir jų įkainių nustatymo. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 23. (TSP-113) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarptautinio bendradarbiavimo plėtros finansavimo ir Tauragės rajono savivaldybės humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos aprašų patvirtinimo. (Pranešėjas Mindaugas Piečia, Kultūros skyriaus vyr. specialistas)
 24. (TSP-103) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 7 d. sprendimo Nr. 1-364 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 25. (TSP-102) Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės administracijai teikti vietos projekto „Mažosios infrastruktūros įrengimas prie Balskų užtvankos II etapas“ paraišką. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 26. (TSP-82) Dėl patalpų Tauragės r. sav., Batakių sen., Eidintų k., Santakų g. 17, perdavimo panaudos pagrindais Batakių geležinkelio stoties kaimo bendruomenei „Santakai“. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 27. (TSP-97) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 22 d. sprendimo Nr. 1-268 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 28. (TSP-81) Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą ir šio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės  viešajai bibliotekai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 29. (TSP-85) Dėl Tauragės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius įrenginius įregistravimo valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 30. (TSP-92) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Tauragės vandenys“. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 31. (TSP-90) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu ir netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 32. (TSP-94) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir Tauragės rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto – kompiuterinės įrangos – perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės krašto muziejui „Santaka“. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 33. (TSP-115) Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą ir šio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Rimantė- Zuokaitė-Gylienė (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 34. (TSP-83) Dėl savivaldybės būsto pardavimo J. M. (duomenys neskelbtini).(Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 35. (TSP-84) Dėl savivaldybės būsto pardavimo D. M. (duomenys neskelbtini). (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 36. (TSP-96) Dėl ūkinio pastato dalies pardavimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 37. (TSP-93) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. 1-301 „Dėl Parduodamų Tauragės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 38. (TSP-98) Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo 2023 metams. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 39. (TSP-99) Dėl žemės mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2023 metams. (Pranešėjas Petras Kulikauskas, Kaimo reikalų skyriaus vedėjas)
 40. (TSP-100) Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2022 metams. (Pranešėjas Petras Kulikauskas, Kaimo reikalų skyriaus vedėjas)
 41. (TSP-80) Dėl socialinės globos kainų Lauksargių globos namuose patvirtinimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 42. (TSP-107) Dėl socialinės globos kainų viešojoje įstaigoje Tauragės ligoninėje patvirtinimo (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 43. (TSP-110) Dėl Tauragės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 44. (TSP-108) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 1-378 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės socialinio būsto nuomos ir Tauragės rajono savivaldybės būsto nuomos sutarčių formų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 45. (TSP-79) Dėl Palydėjimo paslaugos jaunuoliams organizavimo Tauragės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 46. (TSP-77) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos 2021 metų veiklos ataskaitos (Pranešėjas Viktoras Kovšovas, Antikorupcijos komisijos pirmininkas)
 47. (TSP-78) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos 2022 metų veiklos plano (Pranešėjas Viktoras Kovšovas, Antikorupcijos komisijos pirmininkas)

PAPILDOMI:

 1. (TSP-118 ) Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės administracijai teikti vietos projekto „Infrastruktūros pritaikymas Pagramančio miestelio gyventojams ir turistams“ paraišką. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 2. (TSP-119) Dėl  maksimalaus vaikų skaičiaus nustatymo Tauragės rajono savivaldybės mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse. (Pranešėja Šarūnė Stasytienė, Mero patarėja)

2022 m. vasario 23 d.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. (TSP-66) Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 3. (TSP-67) Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo Tauragės rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėjas Faustas Sragauskas, Statybos skyriaus vedėjas)
 4. (TSP-55) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo. (Pranešėjas Paulius Goštautas, vyr. specialistas)
 5. (TSP-61) Dėl Tauragės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo. (Pranešėjas Tadas Pauparis, Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjas)
 6. (TSP-62) Dėl Tauragės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos nuostatų patvirtinimo. (Pranešėjas Tadas Pauparis, Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjas)
 7. (TSP-63) Dėl Tauragės rajono savivaldybės saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėjas Tadas Pauparis, Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjas)
 8. (TSP-64) Dėl Tauragės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo. (Pranešėjas Tadas Pauparis, Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjas)
 9. (TSP-52) Dėl saulės elektrinių išdėstymo žemės sklypuose Tauragės r. sav., Lauksargių sen., Griežpelkių II k. ir Kreivėnų k., specialiojo plano rengimo. (Pranešėjas Tadas Pauparis, Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjas)
 10. (TSP-45) Dėl Tauragės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. (Pranešėjas Tadas Pauparis, Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjas)
 11. (TSP-49) Dėl 2022–2023 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir priešmokyklinio ugdymo grupių sąrašo patvirtinimo. (Pranešėja Lina Oželytė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė)
 12. (TSP-59) Dėl Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičiaus 2022–2023 mokslo metams nustatymo. (Pranešėja Lina Oželytė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė)
 13. (TSP-65) Dėl Priėmimo į Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Lina Oželytė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė)
 14. (TSP-51) Dėl Tauragės „Versmės“ gimnazijos nuostatų patvirtinimo. (Pranešėja Gintarė Stulgienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė)
 15. (TSP-47) Dėl reprezentacinio sporto klubo VšĮ „Tauragės futbolas“ dalinio finansavimo. (Pranešėja Gintarė Stulgienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė)
 16. (TSP-48) Dėl reprezentacinio Tauragės „Volano“ sporto klubo dalinio finansavimo. (Pranešėja Gintarė Stulgienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė)
 17. (TSP-50) Dėl Tauragės  rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programų konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Danguolė Petkienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė)
 18. (TSP-60) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 7 d. sprendimo Nr. 1-365 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. (Pranešėja Danguolė Petkienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė)
 19. (TSP-37) Dėl Tauragės šeimos gerovės centro nuostatų patvirtinimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 20. (TSP-38) Dėl Tauragės šeimos gerovės centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 21. (TSP-53) Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo viešajai įstaigai „Tauragės futbolas“. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 22. (TSP-54) Dėl prašymo perduoti Tauragės rajono savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise valstybinį žemės sklypą teikimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 23. (TSP-39) Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2022 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 24. (TSP-41) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio trumpalaikio materialiojo turto  perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo  patikėjimo teise Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 25. (TSP-40) Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir  Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešajai bibliotekai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 26. (TSP-58) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir Tauragės kultūros centro patikėjimo teise valdomo turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo Tauragės krašto muziejui „Santaka“. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 27. (TSP-44) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 9 d. sprendimo Nr. 1-70 ,,Dėl projekto ,,Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“ finansavimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 28. (TSP-43) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 22 d. sprendimo Nr. 1-267 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Tauragės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 29. (TSP-57) Dėl vietos valdžios atstovo delegavimo į Tauragės rajono vietos veiklos grupės valdybą. (Pranešėja Rita Matemaitienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė)
 30. (TSP-56) Dėl atstovų delegavimo į Tauragės miesto vietos veiklos grupės valdybą. (Pranešėja Rita Matemaitienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė)
 31. (TSP-42) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. (Pranešėja Rita Grigalienė, Etikos komisijos pirmininkė)
 32. (TSP-46) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 5 d. sprendimo Nr. 1-199 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo. (Pranešėja Vaida Petrauskienė, Vyr. specialistė)

2022 m. sausio 26 d.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. (TSP-32) Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo. (Pranešėja Nijolė Šlefendoraitė Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė)
 3. (TSP-34) Dėl 2022 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto projekto. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 4. (TSP-12) Dėl iš antrųjų varžytinių neparduoto turto paėmimo. (Pranešėja Lilija Mockienė, Juridinio ir personalo skyriaus vyr. specialistė)
 5. (TSP-18) Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo. (Pranešėja Aušra Noreikienė, Juridinio ir personalo skyriaus specialistė)
 6. (TSP-5) Dėl pritarimo Tauragės kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Danutė Naujokienė, Kultūros skyriaus vedėja)
 7. (TSP-6) Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos 2021 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Danutė Naujokienė, Kultūros skyriaus vedėja)
 8. (TSP-7) Dėl pritarimo Tauragės krašto muziejaus ,,Santaka“ 2021 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Danutė Naujokienė, Kultūros skyriaus vedėja)
 9. (TSP-8) Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2021 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Danutė Naujokienė, Kultūros skyriaus vedėja)
 10. (TSP-17) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 1-368 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Danutė Naujokienė, Kultūros skyriaus vedėja)
 11. (TSP-9) Dėl pritarimo Tauragės šeimos gerovės centro direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 12. (TSP-10) Dėl pritarimo Lauksargių globos namų direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 13. (TSP-31) Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Tauragės rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 14. (TSP-27) Dėl socialinio būsto suteikimo išimties tvarka L. K. (duomenys neskelbtini). (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 15. (TSP-19) Dėl skyrimo į Tauragės rajono mokyklų mokytojų ir pagalbos vaikui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijas. (Pranešėja Lina Oželytė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė)
 16. (TSP-22) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. 1-3 „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo Tauragės rajono savivaldybėje organizavimo tvarkosaprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Karolina Kisnėrienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė)
 17. (TSP-11) Dėl Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2020 metų ataskaitos patvirtinimo. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 18. (TSP-21) Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2021 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 19. (TSP-35) Dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. (Pranešėja Gintarė Rakauskienė, Administracijos direktorė)
 20. (TSP-33) Dėl Tauragės rajono savivaldybės mero ir tarybos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. (Pranešėjas Dovydas Kaminskas, Savivaldybės meras)
 21. (TSP-2) Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Kostė Čiapienė, Savivaldybės kontrolierė)
 22. (TSP-3) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. (Pranešėjas Darius Petrošius, Kontrolės komiteto pirmininkas)
 23. (TSP-4) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2022 metų veiklos programos patvirtinimo. (Pranešėjas Darius Petrošius, Kontrolės komiteto pirmininkas)
 24. (TSP-13) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 metų darbo plano patvirtinimo. (Pranešėja Sonata Jurgilienė, Tarybos sekretorė)
 25. (TSP-24) Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Tauragės r. sav., Gaurės sen., Kunigiškių k. v. blogos būklės griovių ir jų statinių rekonstrukcija“. (Pranešėjas Petras Kulikauskas, Kaimo reikalų skyriaus vedėjas)
 26. (TSP-25) Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Tauragės r. sav., Gaurės sen., Gaurės k. v. blogos būklės griovių ir jų statinių rekonstrukcija“. (Pranešėjas Petras Kulikauskas, Kaimo reikalų skyriaus vedėjas)
 27. (TSP-14) Dėl pritarimo projekto ,,Tauragės regioninio ir Tauragės regiono savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų projektų rengimas“ rengimui ir įgyvendinimui. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 28. (TSP-30) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. 1-180 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 29. (TSP-15) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto – gaisrų gesinimo automobilio – perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 30. (TSP-20) Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir Tauragės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto – gaisrinių automobilių – perdavimo panaudos pagrindais Tauragės rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 31. (TSP-28) Dėl Tauragės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius įrenginius įregistravimo valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 32. (TSP-26) Dėl sutikimo įrengti šilumos siurblį. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 33. (TSP-23) Dėl patalpų Tauragės r. sav., Mažonų sen., Šakviečio k., Mokyklos g. 4, perdavimo panaudos pagrindais Šakviečio apylinkės bendruomenės centrui. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 34. (TSP-29) Dėl patalpų Tauragės r. sav., Žygaičių sen., Aukštupių k., Šviesos g. 9, perdavimo panaudos pagrindais Aukštupių kaimo  bendruomenei „Aukštadabrupis“. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 35. (TSP-1) Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos  patikėjimo teise valdomą ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą ir šio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės  viešajai bibliotekai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 36. (TSP-16) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto – krepšinio stovų – perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo  patikėjimo teise Tauragės r. Skaudvilės gimnazijai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 37. (TSP-36) Dėl premijos skyrimo už aukštą meistriškumą. (Pranešėja Gintarė Stulgienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė)

2021 m. gruodžio 22 d.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. (TSP-358) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. 1-3 „Dėl 2021 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 3. (TSP-348) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. 1-169 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Tadas Pauparis, Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjas)
 4. (TSP-344) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. 1-107 „Dėl leidimo viešajai įstaigai Tauragės ligoninei teikti mokamas paslaugas ir jų įkainių nustatymo“ pakeitimo. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 5. (TSP-345) Dėl pritarimo Tauragės ,,Versmės“ gimnazijos organizacinei struktūrai. (Pranešėja Gintarė Stulgienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė)
 6. (TSP-346) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. 1-305 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir kitų darbuotojų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus 2021–2022 mokslo metams patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Gintarė Stulgienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė)
 7. (TSP-360) Dėl Tauragės kultūros centro nuostatų patvirtinimo. (Pranešėja Greta Jankauskaitė, Juridinio ir personalo skyriaus vedėja)
 8. (TSP-359) Dėl Tauragės krašto muziejaus ,,Santaka“ nuostatų patvirtinimo. (Pranešėja Greta Jankauskaitė, Juridinio ir personalo skyriaus vedėja)
 9. (TSP-361) Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Tauragės kultūros centre nustatymo. (Pranešėja Greta Jankauskaitė, Juridinio ir personalo skyriaus vedėja)
 10. (TSP-362) Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Tauragės krašto muziejuje „Santaka“ nustatymo. (Pranešėja Greta Jankauskaitė, Juridinio ir personalo skyriaus vedėja)
 11. (TSP-363) Dėl Tauragės krašto muziejaus ,,Santaka“ teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo. (Pranešėja Danutė Naujokienė, Kultūros skyriaus vedėja)
 12. (TSP-347) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. 1-231 „Dėl nemokamo keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Tauragės rajone“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 13. (TSP-350) Dėl savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB ,,Tauragės vandenys“ įstatinio kapitalo padidinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 14. (TSP-341) Dėl savivaldybės būsto pardavimo L. L. (duomenys neskelbtini). (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 15. (TSP-349) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. 1-61 „Dėl Vietinių rinkliavų Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų ir Viešųjų vietų, kuriose leidžiama prekiauti ar teikti paslaugas, sąrašo patvirtinimo” pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 16. (TSP-352) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto – automobilio – perdavimo panaudos pagrindais Tauragės jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjungai „Tauragės apskritasis stalas“. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 17. (TSP-355) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 18. (TSP-354) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto – vėdinimo ir kondicionavimo sistemų –  perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės Žalgirių ir „Versmės“ gimnazijoms. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 19. (TSP-353) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto – buto Tauragėje, J. Tumo – Vaižganto g. 144-19, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 20. (TSP-351) Dėl leidimo UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui registruoti įrengtą sąvartyno dujų surinkimo sistemą Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame ir UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro panaudos pagrindais valdomame žemės sklype Tauragės r. sav., Žygaičių sen., Kaupių k. 4. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 21. (TSP-356) Dėl įgaliojimų suteikimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 22. (TSP-357) Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo Tauragės rajono gyventojams dydžių nustatymo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 23. (TSP-343) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. 1-68 ,,Dėl Vienkartinės paramos gimus vaikui skyrimo ir mokėjimo Tauragės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 24. (TSP-340) Dėl vienkartinės pašalpos gausiai šeimai skyrimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 25. (TSP-342) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. 1-301 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)

2021 m. lapkričio 24 d.

DARBOTVARKĖ:
 1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. (TSP-324) Dėl Tauragės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo. (Pranešėja Kostė Čiapienė, Savivaldybės kontrolierė)
 3. (TSP-327) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. 1-688 „Dėl viešosios įstaigos Tauragės ligoninės pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 4. (TSP-336) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. 1-3 „Dėl 2021 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 5. (TSP-332) Dėl iš pirmųjų varžytinių neparduoto turto paėmimo. (Pranešėja Lilija Mockienė, Juridinio ir personalo skyriaus vyr. specialistė)
 6. (TSP-331) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 1-371 „Dėl Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Tadas Pauparis, Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjas).
 7. (TSP-335) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. 1-202 „Dėl Individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Vaclovas Karbauskis, Tarybos narys)
 8. (TSP-325) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m liepos 28 d. sprendimo Nr. 1-253 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigų grupių skaičiaus 2021–2022 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo. (Pranešėja Danguolė Petkienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė)
 9. (TSP-326) Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2022–2027 metų jaunimo politikos priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimo. (Pranešėja Danutė Naujokienė, Kultūros skyriaus vedėja)
 10. (TSP-337) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. 1-1 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 11. (TSP-323) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. 1-301 „Dėl Parduodamų Tauragės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 12. (TSP-328) Dėl negyvenamųjų patalpų Tauragės r. sav., Žygaičių sen., Žygaičių mstl., Žygaičių g. 27A-1, viešo nuomos konkurso paskelbimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 13. (TSP-329) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės krašto muziejui ,,Santaka“. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 14. (TSP-330) Dėl žemės sklypo Tauragės r. sav., Gaurės sen., Stragutės k., perdavimo panaudos pagrindais Stragutės kaimo bendruomenei. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 15. (TSP-334) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. 1-196 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius įrenginius įregistravimo valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 16. (TSP-333) Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą ilgalaikį nematerialųjį turtą ir šio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 17. (TSP-338) Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą ir šio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 18. (TSP-339) Dėl Tauragės rajono savivaldybės garbės ženklo „Už nuopelnus Tauragės rajonui“ skyrimo. (Pranešėja Šarūnė Stasytienė, Mero patarėja)

2021 m. spalio 26 d.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. (TSP-315) Dėl Tauragės rajono savivaldybei atitinkamiems metams skirtų mokymo lėšų paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 3. (TSP-307) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. 1-67 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės objektų, finansuojamų iš 2021 metų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Faustas Sragauskas, Statybos skyriaus vedėjas)
 4. (TSP-311) Dėl UAB „Minva“ paraiškos įtraukimo į planuojamų statyti, rekonstruoti ir remontuoti, pridedant fiziniams ir juridiniams asmenims, objektų sąrašą. (Pranešėjas Faustas Sragauskas, Statybos skyriaus vedėjas)
 5. (TSP-309) Dėl įgaliojimų suteikimo Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriui. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 6. (TSP-321) Dėl pritarimo valstybės tapimui viešosios įstaigos Tauragės ligoninės dalininku. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 7. (TSP-296) Dėl socialinės globos kainų Lauksargių globos namuose patvirtinimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 8. (TSP-308) Dėl socialinės globos kainų viešojoje įstaigoje Tauragės ligoninėje patvirtinimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 9. (TSP-318) Dėl socialinio būsto nuomos sąlygų pakeitimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 10. (TSP-303) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. 1-185 „Dėl Pagalbos pinigų mokėjimo už tėvų globos netekusių vaikų globą (rūpybą) Tauragės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 11. (TSP-301) Dėl Globos centro, budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo) ir šeimynos dalyvio veiklos finansavimo Tauragės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 12. (TSP-316) Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir kitų darbuotojų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus 2021–2022 mokslo metams patvirtinimo. (Pranešėja Lina Oželytė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė)
 13. (TSP-313) Dėl reprezentacinio klubo dalinio finansavimo. (Pranešėja Šarūnė Stasytienė, Mero patarėja)
 14. (TSP-297) Dėl Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo. (Pranešėja Danutė Naujokienė, Kultūros skyriaus vedėja)
 15. (TSP-314) Dėl Renginių organizavimo Tauragės rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo. (Pranešėja Danutė Naujokienė, Kultūros skyriaus vedėja)
 16. (TSP-319) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 1-400 „Dėl Tauragės rajono garbės ambasadoriaus vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Danutė Naujokienė, Kultūros skyriaus vedėja)
 17. (TSP-320) Dėl Tauragės rajono garbės ambasadoriaus vardo suteikimo. (Pranešėja Danutė Naujokienė, Kultūros skyriaus vedėja)
 18. (TSP-317) Dėl žemės sklypo Tauragės r. sav., Gaurės sen., Stragutės k., pirkimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 19. (TSP-299) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centrui. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 20. (TSP-305) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Tauragės šeimos gerovės centrui. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 21. (TSP-306) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto  perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti  patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijos Tauragės miesto ir Skaudvilės  seniūnijoms. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 22. (TSP-300) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. 1-144 „Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 23. (TSP-310) Dėl atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų, priklausančių Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise, nuomos mokesčio mokėjimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 24. (TSP-304) Dėl nekilnojamo daikto pirkimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 25. (TSP-302) Dėl UAB „Tauragės vandenys“ 2022–2024 metų veiklos plano patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 26. (TSP-312) Dėl savivaldybės būsto pardavimo N. G. (duomenys neskelbtini). (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 27. (TSP-298) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. 1-301 „Dėl Parduodamų Tauragės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 28. PAPILDOMAS. (TSP-322) Dėl pritarimo įgyvendinti projektus „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas kapitalinis remontas įrengiant sankryžą ties 152,91 km“ ir „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 147 Tauragė–Pašventys kapitalinis remontas įrengiant sankryžą ties 1,03 km“. (Pranešėjas Faustas Sragauskas, Statybos skyriaus vedėjas)

2021 m. rugsėjo 22 d.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. (TSP-285) Dėl Pasiūlymų dėl Tauragės rajono savivaldybės draustinių steigimo, jų ribų keitimo, gamtos paveldo objektų paskelbimo savivaldybės saugomais teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėjas Tadas Pauparis, Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjas)
 3. (TSP-287) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. 1-202 „Dėl Individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Tadas Pauparis, Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjas)
 4. (TSP-280) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 7 d. sprendimo Nr. 1-371 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo, įsiskolinimų padengimo ir atskaitomybės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 5. (TSP-281) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. 1-3 „Dėl 2021 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 6. (TSP-284) Dėl Tauragės sporto centro daugiafunkcio sveikatingumo komplekso teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 7. (TSP-290) Dėl Tauragės miesto teritorijos tarp Bažnyčių g. 20, 20A, 20B, 20D, 20E ir 22 sutvarkymo. (Pranešėjas Faustas Sragauskas, Statybos skyriaus vedėjas)
 8. (TSP-292) Dėl Viešame aukcione parduodamo Tauragės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 9. (TSP-283) Dėl Tauragės rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 10. (TSP-282) Dėl Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2022 metais vykdomai veiklai, sąrašo ir Lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2022 metais vykdomai veiklai, dydžių sąrašo patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 11. (TSP-288) Dėl pritarimo projekto „Šilumos siurblių įrengimas Tauragės rajono savivaldybės administracijos Mažonų seniūnijos pastate“ įgyvendinimui ir finansavimui. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 12. (TSP-286) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 18 d. sprendimo Nr. 1-5 „Dėl visuomenei būtinų vietinio susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 13. (TSP-270) Dėl nekilnojamojo turto Tauragės r. sav., Gaurės sen., Kunigiškių k., Tuopų g. 8, perdavimo panaudos pagrindais kaimo bendruomenei „Kunigiškietis“. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 14. (TSP-267) Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės r. Skaudvilės gimnazijai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 15. (TSP-266) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio materialiojo  turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centrui. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 16. (TSP-272) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Tauragės ligoninei. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 17. (TSP-271) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise  Tauragės rajono savivaldybės administracijos Mažonų ir Batakių seniūnijoms. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 18. (TSP-291) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijos Tauragės miesto ir Tauragės seniūnijoms. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 19. (TSP-268) Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir valstybės įmonės Turto banko patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 20. (TSP-269) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. 1-186 „Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir Tauragės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 21. (TSP-279) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. 1-183 „Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausančius ir Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomus nešiojamuosius kompiuterius ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 22. (TSP-273) Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir  Nacionalinės švietimo agentūros  patikėjimo teise valdomą ilgalaikį ir trumpalaikį turtą ir šio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 23. (TSP-294) Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų Tauragėje, Jūros g. 5, nuomos kainos nustatymo laboratorinių paslaugų teikimo sutarties laikotarpiui. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 24. (TSP-289) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto Tauragėje, Miško g. 19, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Tauragės šeimos gerovės centrui. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 25. (TSP-293) Dėl servituto žemės sklype Tauragėje, Paberžių g. 14A, nustatymo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 26. (TSP-277) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. 1-212 ,,Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Tauragės šeimos gerovės centre nustatymo“ pakeitimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 27. (TSP-278) Dėl vidutinių kuro kainų, taikomų būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti, nustatymo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 28. (TSP-275) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 7 d. sprendimo Nr. 1-335 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 29. (TSP-276) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 3 d. sprendimo Nr. 1-292 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo“ pakeitimo. (Pranešėja Reda Šegždienė, Juridinio ir personalo skyriaus pakaitinė vyr. specialistė)
 30. (TSP-274) Dėl Tauragės rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Redutė Masolienė, Juridinio ir personalo skyriaus vyr. specialistė)

2021 m. rugpjūčio 31 d.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. (TSP-263) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. 1-77 ,,Dėl 2021–2022 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir priešmokyklinio ugdymo grupių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Lina Oželytė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė)
 3. (TSP-264) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. 1-76 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičiaus 2021–2022 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo. (Pranešėja Lina Oželytė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė)
 4. (TSP-265) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. 1-67 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės objektų, finansuojamų iš 2021 metų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Faustas Sragauskas, Statybų skyriaus vedėjas)

2021 m. liepos 28 d.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. (TSP-241) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės  17 d. sprendimo Nr. 1-214 „Dėl Tauragės vaikų globos namų ,,Šaltinėlis“ direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“  pripažinimo netekusiu galios. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 3. (TSP-240) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės  17 d. sprendimo Nr. 1-212 „Dėl Lauksargių globos namų direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“  pripažinimo netekusiu galios. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 4. (TSP-242) Dėl viešosios įstaigos Tauragės ligoninės išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui, normatyvo nustatymo. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 5. (TSP-260) Dėl 2020 metų Tauragės rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 6. (TSP-258) Dėl 2020 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 7. (TSP-259) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. 1-3 „Dėl 2021 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 8. (TSP-239) Dėl Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigų grupių skaičiaus 2021–2022 mokslo metais nustatymo. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 9. (TSP-238) Dėl Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupių įsteigimo Baltrušaičių kaime nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 10. (TSP-236) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. 1-192 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. 1-207 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 11. (TSP-237) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. 1-207 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 12. (TSP-235) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 7 d. sprendimo Nr. 1-358 „Dėl Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 13. (TSP-234) Dėl Tauragės ,,Versmės“ gimnazijos nuostatų patvirtinimo. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 14. (TSP-233) Dėl Tauragės Žalgirių gimnazijos nuostatų patvirtinimo. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 15. (TSP-232) Dėl Tauragės ,,Aušros“ progimnazijos nuostatų patvirtinimo. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 16. (TSP-252) Dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo. (Pranešėja Agnė Jurkauskė, Juridinio ir personalo skyriaus vyr. specialistė)
 17. (TSP-250) Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Tauragės krašto muziejuje „Santaka“ nustatymo. (Pranešėja Agnė Jurkauskė, Juridinio ir personalo skyriaus vyr. specialistė)
 18. (TSP-256) Dėl Tauragės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų (išskyrus švietimo) vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo. (Pranešėja Redutė Masolienė, Juridinio ir personalo skyriaus vyr. specialistė)
 19. (TSP-247) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. 1-222 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininko pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. (Pranešėja Lilija Mockienė, Juridinio ir personalo skyriaus vyr. specialistė)
 20. (TSP-253) Dėl UAB „SENSUS OIL“  paraiškos įtraukimo į   planuojamų statyti vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų, prisidedant fiziniams ir juridiniams asmenims, objektų sąrašą. (Pranešėjas Faustas Sragauskas, Statybų skyriaus vyr. specialistas)
 21. (TSP-254) Dėl UAB „GBY“  paraiškos įtraukimo į planuojamų statyti, rekonstruoti ir remontuoti, prisidedant fiziniams ir juridiniams asmenims, objektų sąrašą. (Pranešėjas Faustas Sragauskas, Statybų skyriaus vyr. specialistas)
 22. (TSP-255) Dėl UAB „GONAS“  paraiškos įtraukimo į planuojamų statyti, rekonstruoti ir remontuoti, prisidedant fiziniams ir juridiniams asmenims, objektų sąrašą. (Pranešėjas Faustas Sragauskas, Statybų skyriaus vyr. specialistas)
 23. (TSP-261) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. 1-325 „Dėl pritarimo projekto ,,Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ įgyvendinimui ir jo finansavimo“ pakeitimo. (Pranešėja Rimantė Zuokaitė-Gylienė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė)
 24. (TSP-244) Dėl savivaldybės būsto pardavimo I. A. (duomenys neskelbtini). (Pranešėja Rimantė Zuokaitė-Gylienė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė)
 25. (TSP-243) Dėl savivaldybės būsto pardavimo L. L. (duomenys neskelbtini). (Pranešėja Rimantė Zuokaitė-Gylienė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė)
 26. (TSP-249) Dėl leidimo organizuoti nekilnojamojo daikto – žemės sklypo – pirkimą neskelbiamų derybų būdu. (Pranešėja Rimantė Zuokaitė-Gylienė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė)
 27. (TSP-246) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. 1-186 „Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir Tauragės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu“ pakeitimo. (Pranešėja Rimantė Zuokaitė-Gylienė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė)
 28. (TSP-245) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 13 d. sprendimo Nr. 1-215 „Dėl patalpų Tauragės r. sav., Tauragės sen., Dacijonų k., Mokyklos g. 6, perdavimo panaudos pagrindais Dacijonų kaimo bendruomenei“ pakeitimo. (Pranešėja Rimantė Zuokaitė-Gylienė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė)
 29. (TSP-251) Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą turtą ir šio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. (Pranešėja Rimantė Zuokaitė-Gylienė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė)
 30. (TSP-262) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijai. (Pranešėja Rimantė Zuokaitė-Gylienė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė)
 31. (TSP-248) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 18 d. sprendimo Nr. 1-315 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Rimantė Zuokaitė-Gylienė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė)
 32. (TSP-257) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. 1-179 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Rimantė Zuokaitė-Gylienė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė)

2021 m. birželio 23 d.

DARBOTVARKĖ:
 1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo
 2. (TSP-206) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. 1-30 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus pareigybės patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 3. (TSP-211) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. 1-3 „Dėl 2021 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 4. (TSP-210) Dėl tikslingumo projektą „Tauragės savivaldybės gatvių infrastruktūros modernizavimas privačios partnerystės būdu“ įgyvendinti viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu. (Pranešėjas Faustas Sragauskas, Statybų skyriaus vyr. specialistas)
 5. (TSP-207) Dėl Tauragės miesto bendrojo plano dalies korektūros patvirtinimo. (Pranešėjas Tadas Pauparis, Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjas)
 6. (TSP-216) Dėl Individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėjas Tadas Pauparis, Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjas)
 7. (TSP-221) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. 1-206 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Tadas Pauparis, Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjas)
 8. (TSP-222) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. 1-207 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Tadas Pauparis, Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjas)
 9. (TSP-218) Dėl pritarimo UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 2020 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 10. (TSP-223) Dėl pritarimo rengti mokslo paskirties pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimo investicijų projektus  ir energinio audito ataskaitas. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 11. (TSP-224) Dėl nekilnojamojo daikto (namo) pirkimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 12. (TSP-217) Dėl Tauragės miesto teritorijos tarp Vytauto g.76 B ir Dariaus ir Girėno g.11A sutvarkymo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 13. (TSP-231) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. 1-1 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 14. (TSP-204) Dėl nekilnojamojo turto Tauragės r. sav., Mažonų sen., Pagramančio mstl., Gramančios g. 2, perdavimo panaudos pagrindais Pagramančio bendruomenės centrui „Gramančia“. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 15. (TSP-225) Dėl negyvenamųjų patalpų Tauragės r. sav., Žygaičių sen., Žygaičių mstl., Žygaičių g. 27A-1, viešo nuomos konkurso paskelbimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 16. (TSP-230) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijos Tauragės miesto ir Tauragės seniūnijai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 17. (TSP-229) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijos Mažonų ir Tauragės miesto seniūnijoms. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 18. (TSP-219) Dėl pritarimo atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimo projektų įgyvendinimui ir finansavimui. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 19. (TSP-209) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. 1-254 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės trūkstamų viešojo sektoriaus specialistų kelionės į darbą išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 20. (TSP-208) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. 1-243 „Dėl Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Tauragės rajono savivaldybėje, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 21. (TSP-227) Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus Tauragės rajono savivaldybės administracijoje nustatymo. (Pranešėja Agnė Jurkauskė, Juridinio ir personalo skyriaus vyr. specialistė)
 22. (TSP-213) Dėl Tauragės rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Lilija Mockienė, Juridinio ir personalo skyriaus vyr. specialistė)
 23. (TSP-212) Dėl Tauragės rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo. (Pranešėja Lilija Mockienė, Juridinio ir personalo skyriaus vyr. specialistė)
 24. (TSP-220) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 5 d. sprendimo Nr. 1-198 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės Etikos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Lilija Mockienė, Juridinio ir personalo skyriaus vyr. specialistė)
 25. (TSP-215) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. 1-68 ,,Dėl Vienkartinės paramos gimus vaikui skyrimo ir mokėjimo Tauragės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 26. (TSP-226) Dėl Tauragės šeimos gerovės centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 27. (TSP-227) Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 28. (TSP-214) Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Tauragės šeimos gerovės centre patvirtinimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 29. (TSP-205) Dėl pritarimo projekto „Tauragė – Lietuvos kultūros sostinė 2023“ įgyvendinimui ir finansavimui. (Pranešėja Danutė Naujokienė, Kultūros skyriaus vedėja)
 30. (TSP-203) Dėl Tauragės rajono savivaldybės mėnesinio mokesčio kompensavimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų priežiūrą ir ugdymą nevalstybinėse švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 31. (TSP-201) Dėl Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos nuostatų patvirtinimo. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 32. (TSP-202) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. 1-207 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)

2021 m. gegužės 26 d.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. (TSP-153) Dėl pritarimo Tauragės lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ 2020 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 3. (TSP-158) Dėl pritarimo Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos ,,Pušelė“ 2020 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 4. (TSP-159) Dėl pritarimo Tauragės lopšelio-darželio ,,Žvaigždutė“ 2020 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 5. (TSP-155) Dėl pritarimo Tauragės lopšelio-darželio ,,Kodėlčius“ 2020 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 6. (TSP-157) Dėl pritarimo Tauragės r. Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centro 2020 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 7. (TSP-156) Dėl pritarimo Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro 2020 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 8. (TSP-162) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 10 d. sprendimo Nr. 1-314 „Dėl Tauragės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 9. (TSP-161) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. 1-364 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Sporto centro direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 10. (TSP-163) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 7 d. sprendimo Nr. 1-359 „Dėl Tauragės Skaudvilės specialiosios mokyklos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 11. (TSP-160) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 10 d. sprendimo Nr. 1-313 „Dėl Tauragės r. Žygaičių gimnazijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 12. (TSP-174) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. 1-207 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 13. (TSP-168) Dėl Tauragės lopšelio-darželio ,,Kodėlčius“ ikimokyklinio ugdymo grupių įsteigimo nuo 2021 rugsėjo 1 d. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 14. (TSP-167) Dėl dalyvavimo projekte ,,Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 15. (TSP-192) Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės Tauragės butų ūkio 2020 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 16. (TSP-177) Dėl pritarimo UAB „Dunokai“ 2020 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 17. (TSP-176) Dėl pritarimo UAB „Tauragės vandenys“ 2020 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 18. (TSP-190) Dėl pritarimo UAB Tauragės šilumos tinklų 2020 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 19. (TSP-191) Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės Tauragės autobusų parko 2020 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 20. (TSP-173) Dėl pritarimo UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 2020 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 21. (TSP-187) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. 1-64 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės mokesčių lengvatų pagal atskirus prašymus svarstymo komisijos sudėties ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 22. (TSP-197) Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir Tauragės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 23. (TSP-198) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu ir netinkamu (negalimu) naudoti. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 24. (TSP-181) Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausančius ir Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomus nešiojamuosius kompiuterius ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 25. (TSP-182) Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį ir trumpalaikį turtą ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 26. (TSP-193) Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos patikėjimo teise valdomus valstybinės reikšmės kelius. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 27. (TSP-194) Dėl Tauragės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius įrenginius įregistravimo valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 28. (TSP-195) Dėl savivaldybės būsto pardavimo A. U. (duomenys neskelbtini). (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 29. (TSP-199) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. 1-230 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Tauragės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 30. (TSP-196) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. 1-301 „Dėl Parduodamų Tauragės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 31. (TSP-172) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. 1-103 ,,Dėl Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 32. (TSP-169) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. 1-104 ,,Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir šios paramos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 33. (TSP-170) Dėl Tauragės rajono savivaldybės socialinės paramos teikimo komisijos nuostatų patvirtinimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 34. (TSP-184) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. 1-193 „Dėl Socialinės paramos teikimo komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 35. (TSP-175) Dėl maksimalaus trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio Tauragės rajono gyventojams nustatymo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 36. (TSP-188) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 1-393 ,,Dėl Nepanaudotų Tauragės rajono savivaldybės lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti panaudojimo kitoms savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms finansuoti komisijos sudarymo“ pakeitimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 37. (TSP-165) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. 1-333 „Dėl viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 38. (TSP-164) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. 1-332 „Dėl viešosios įstaigos Tauragės ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 39. (TSP-171) Dėl leidimo viešajai įstaigai Tauragės ligoninei teikti mokamas maitinimo paslaugas įstaigos darbuotojams ir jų įkainių nustatymo. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 40. (TSP-166) Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure patvirtinimo. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 41. (TSP-189) Dėl Tauragės rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Lilija Mockienė, Juridinio skyriaus vyr. specialistė)
 42. (TSP-154) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 5 d. sprendimo Nr. 1-199 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo. (Pranešėjas Remigijus Vėlavičius, vyriausiasis specialistas)
 43. (TSP-178) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 5 d. sprendimo „Dėl Tauragės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Remigijus Vėlavičius, vyriausiasis specialistas)
 44. (TSP-185) Dėl Individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėjas Tadas Pauparis, Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjas)
 45. (TSP-186) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. 1-861 „Dėl Gyvūnų laikymo Tauragės rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. (Pranešėjas Tadas Pauparis, Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjas)
 46. (TSP-183) Dėl pavadinimo suteikimo Tauragės r. sav. Tauragės sen. Butkelių k. gatvei. (Pranešėjas Tadas Pauparis, Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjas)
 47. (TSP-180) Dėl pavadinimo suteikimo Tauragės r. sav. Tauragės sen. Dacijonų k. gatvei. (Pranešėjas Tadas Pauparis, Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjas)
 48. (TSP-179) Dėl Tauragės miesto Pušyno gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo. (Pranešėjas Tadas Pauparis, Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjas)

2021 m. balandžio 28 d.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. (TSP-132) Dėl vienkartinės pašalpos (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 3. (TSP-134) Dėl vienkartinės pašalpos gausiai šeimai skyrimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 4. (TSP-131) Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 5. (TSP-133) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 17 d. sprendimo 1-69 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Tauragės rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 6. (TSP-127) Dėl viešosios įstaigos Skaudvilės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės 2020 metų veiklos ataskaitos ir 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 7. (TSP-125) Dėl viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų veiklos ataskaitos ir 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 8. (TSP-126) Dėl viešosios įstaigos Tauragės ligoninės 2020 metų veiklos ataskaitos ir 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja.
 9. (TSP-129) Dėl Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonėms skirtų lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 10. (TSP-130) Dėl Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių patvirtinimo. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 11. (TSP-128) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. 1-688 „Dėl viešosios įstaigos Tauragės ligoninės pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 12. (TSP-122) Dėl pritarimo Tauragės Žalgirių gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 13. (TSP-120) Dėl pritarimo Tauragės r. Žygaičių gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 14. (TSP-121) Dėl pritarimo Tauragės ,,Versmės“  gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 15. (TSP-117) Dėl pritarimo Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 16. (TSP-118) Dėl pritarimo Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 17. (TSP-119) Dėl pritarimo Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 18. (TSP-123) Dėl Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos vidaus struktūros pertvarkymo. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 19. (TSP-124) Dėl Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 20. (TSP-137) Dėl Tauragės ,,Aušros“ progimnazijos vidaus struktūros pertvarkymo. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 21. (TSP-151) Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos  2020 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėjas Mindaugas Mikutavičius, vyriausiasis specialistas)
 22. (TSP-149) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 27 d. sprendimo 1-3 „Dėl 2021 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 23. (TSP-136) Dėl savivaldybės būsto pardavimo A. V. S. (duomenys neskelbtini). (Pranešėja Vilma Bergelienė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė)
 24. (TSP-135) Dėl savivaldybės būsto pardavimo L. L. (duomenys neskelbtini). (Pranešėja Vilma Bergelienė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė)
 25. (TSP-141) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 5 d. sprendimo Nr. 1-203 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės privatizavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo. (Pranešėja Vilma Bergelienė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė)
 26. (TSP-142) Dėl atstovo delegavimo į Vakarų Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė valdybą. (Pranešėja Edita Jonikaitienė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė)
 27. (TSP-143) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos  2020 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. 1-246 „Dėl patalpų Tauragės r. sav., Tauragės sen., Lapurvio k., Pakrantės g. 1-1, perdavimo panaudos pagrindais Juodpetrių kaimo bendruomenei“ pakeitimo. (Pranešėja Rimantė Zuokaitė-Gylienė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė)
 28. (TSP-144) Dėl patalpų Tauragės r. sav., Žygaičių sen., Kęsčių k., Elbento g. 5, perdavimo panaudos pagrindais Kęsčių kaimo bendruomenei  „Elbenta“. (Pranešėja Rimantė Zuokaitė-Gylienė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė)
 29. (TSP-145) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijos Tauragės miesto seniūnijai. (Pranešėja Rimantė Zuokaitė-Gylienė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė)
 30. (TSP-146) Dėl Tauragės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius įrenginius įregistravimo valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre. (Pranešėja Rimantė Zuokaitė-Gylienė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė)
 31. (TSP-147) Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. (Pranešėja Rimantė Zuokaitė-Gylienė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė)
 32. (TSP-148) Dėl įgaliojimo atstovauti Tauragės rajono savivaldybei Tauragės regiono plėtros tarybos visuotiniame dalyvių susirinkime. (Pranešėjas Andrius Laucius, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistas)
 33. (TSP-152) Dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorės Gintarės Rakauskienės nusišalinimo. (Artūras Petraitis, Juridinio ir personalo skyriaus pakaitinis vyr. specialistas).
 34. (TSP-138) Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės dalyvavimui merų pakto iniciatyvoje. (Pranešėja Šarūnė Stasytienė, Mero patarėja)
 35. (TSP-140) Dėl Tauragės rajono savivaldybės garbės ženklo „Už nuopelnus Tauragės rajonui“ apdovanojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Šarūnė Stasytienė, Mero patarėja)
 36. (TSP-150) Dėl Tauragės rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo. (Pranešėja Šarūnė Stasytienė, Mero patarėja)
 37. (TSP-139) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. 1-120 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo rėmimo programos lėšų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Aušra Kulikauskienė, Mero patarėja)

2021 m. kovo 17 d.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. (TSP-78) Dėl Tauragės r. Skaudvilės, Žygaičių ir Tauragės ,,Versmės“ gimnazijų, Tarailių, Martyno Mažvydo, ,,Aušros“ ir „Šaltinio“ progimnazijų, Jovarų pagrindinės mokyklos, Tauragės lopšelių-darželių „Ąžuoliukas“, ,,Kodėlčius“, ,,Žvaigždutė“, Vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“, Sporto centro Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos 2021–2023 metų programų patvirtinimo. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 3. (TSP-108) Dėl Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičiaus 2020–2021 mokslo metams nustatymo. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 4. (TSP-112) Dėl 2021–2022 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir priešmokyklinio ugdymo grupių sąrašo patvirtinimo. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 5. (TSP- 87) Dėl Tauragės rajono bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2024 metų bendrojo plano patvirtinimo. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 6. (TSP-70) Dėl pritarimo Tauragės suaugusiųjų mokymo centro 2020 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 7. (TSP-71) Dėl pritarimo Tauragės Sporto centro 2020 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 8. (TSP-69) Dėl pritarimo Tauragės meno mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 9. (TSP-72) Dėl pritarimo Tauragės Tarailių progimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitas. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 10. (TSP-75) Dėl Tauragės r. Tarailių progimnazijos nuostatų patvirtinimo. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 11. (TSP-73) Dėl pritarimo Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 12. (TSP-77) Dėl Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos nuostatų patvirtinimo. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 13. (TSP-79) Dėl Tauragės r. Žygaičių gimnazijos nuostatų patvirtinimo. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 14. (TSP-74) Dėl pritarimo Tauragės „Aušros“ progimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 15. (TSP-80) Dėl Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 16. (TSP-91) Dėl Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos nuostatų patvirtinimo. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 17. (TSP-85) Dėl reprezentacinio sporto klubo dalinio finansavimo. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 18. (TSP-94) Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo. ( Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 19. (TSP-98) Dėl Tauragės miesto Linų gatvės gyventojų paraiškos įtraukimo į planuojamų statyti, rekonstruoti ir remontuoti, prisidedant fiziniams ir juridiniams asmenims, objektų sąrašą. (Pranešėjas Justinas Norkaitis, Statybų skyriaus vyr. specialistas)
 20. (TSP-109) Dėl Tauragės rajono savivaldybės objektų, finansuojamų iš 2021 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, sąrašo patvirtinimo. (Pranešėjas Justinas Norkaitis, Statybų skyriaus vyr. specialistas)
 21. (TSP-84) Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 22. (TSP-76) Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Tauragės rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 23. (TSP-104) Dėl patalpų Tauragėje, Donelaičio g. 21, perdavimo panaudos pagrindais Tauragės sergančių sąnarių ligomis bendrijai „Žingsnis“. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 24. (TSP-88) Dėl patalpų Tauragėje, Donelaičio g. 21, perdavimo panaudos pagrindais Tauragės apskrities sergančiųjų epilepsija asociacijai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 25. (TSP-89) Dėl patalpų Tauragėje, Donelaičio g. 21, perdavimo panaudos pagrindais Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Tauragės filialui. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 26. (TSP-83) Dėl leidimo be konkurso išnuomoti patalpas Tauragėje, Donelaičio g. 21, VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Tauragės vaikų dienos centrui. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 27. (TSP-113) Dėl patalpų Tauragėje, V. Kudirkos g. 9, perdavimo panaudos pagrindais Lietuvos Šaulių sąjungos LDK Kęstučio Šaulių 7-ajai rinktinei. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 28. (TSP-114) Dėl patalpų Tauragėje, V. Kudirkos g. 9, perdavimo panaudos pagrindais Tauragės moters užimtumo ir informacijos centrui. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 29. (TSP-107) Dėl patalpų Tauragės r. sav., Skaudvilės sen., Skaudvilėje, Žemaitės g. 12, perdavimo panaudos pagrindais Tauragės jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjungai „Tauragės apskritasis stalas“. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 30. (TSP-111) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto – automobilio – perdavimo  panaudos pagrindais Tauragės jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjungai „Tauragės apskritasis stalas“. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 31. (TSP-82) Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato patikėjimo teise valdomą turtą. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja) 
 32. (TSP-103) Dėl savivaldybės būsto pardavimo J. L. (duomenys neskelbtini). (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 33. (TSP-100) Dėl Tauragės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 34. (TSP-102) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. 1-242 „Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2021 metais vykdomai veiklai, sąrašo ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2021 metais vykdomai veiklai, dydžių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 35. (TSP-101) Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 36. (TSP-90) Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo 2022 metams. (Pranešėjas Tadas Pauparis, Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjas)
 37. (TSP-96) Dėl žemės mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2022 metams. (Pranešėjas Tadas Pauparis, Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjas)
 38. (TSP-95) Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2021 metams. (Pranešėjas Tadas Pauparis, Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjas)
 39. (TSP- 106) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. 1-206 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Tadas Pauparis, Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjas)
 40. (TSP-105) Dėl Tauragės rajono savivaldybės Tarybos 2017 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. 1-207 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Tadas Pauparis, Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjas)
 41. (TSP-81) Dėl žemės sklypo Tauragės r. sav., Tauragės sen., Taurų k., išbraukimo iš valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės plano. (Pranešėjas Tadas Pauparis, Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjas)
 42. (TSP-92) Dėl Savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų patvirtinimo. (Pranešėjas Tadas Pauparis, Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjas)
 43. (TSP-86) Dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos prioritetų patvirtinimo. (Pranešėjas Tadas Pauparis, Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjas)
 44. (TSP-93) Dėl Savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos darbo reglamento ir komisijos sudėties patvirtinimo. (Pranešėjas Tadas Pauparis, Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjas)
 45. (TSP-97) Dėl pavadinimo suteikimo Tauragės r. sav. Tauragės sen. Tauragės Dvaro k. gatvei. (Pranešėjas Tadas Pauparis, Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjas)
 46. (TSP-99) Dėl Tauragės miesto Signalo gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo. (Pranešėjas Tadas Pauparis, Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjas)
 47. (TSP-115) Dėl leidimo viešajai įstaigai Tauragės ligoninei teikti mokamas paslaugas ir jų įkainių nustatymo. (Pranešėja Rūta Stasytienė, savivaldybės gydytoja)
 48. (Tsp-110) Dėl Tauragės rajono garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo. (Pranešėja Šarūnė Stasytienė, Mero patarėja).

2021 m. vasario 17 d.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. (TSP-48) Dėl viešosios įstaigos „Žaliasis regionas“ steigimo. (Pranešėja Jurgita Choromanskytė, mero patarėja)
 3. (TSP-56) Dėl Tauragės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. (Pranešėjas Tadas Pauparis, Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjas)
 4. (TSP-37) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. 1-200 „Dėl žemės sklypo Tauragės r. sav., Tauragės sen., Taurų k., priskyrimo visuomenės poreikiams“ pripažinimo netekusiu galios. (Pranešėjas Tadas Pauparis, Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjas)
 5. (TSP-41) Dėl pritarimo viešajai įstaigai Tauragės ligoninei įsigyti brangų medicinos prietaisą – magnetinio rezonanso tomografo sistemą. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 6. (TSP-63) Dėl viešosios įstaigos Skaudvilės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės reorganizavimo. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 7. (TSP-59) Dėl patalpų Tauragės r. sav., Tauragės sen., Dauglaukio k., Tvenkinio g. 9, perdavimo panaudos pagrindais Dauglaukio bendruomenei „Gimtinė“. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 8. (TSP-43) Dėl Tauragės rajono savivaldybės žemės patikėtinio sutikimo dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo išdavimo ir Tauragės rajono savivaldybės žemės patikėtinio patiriamų nuostolių dydžio apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 9. (TSP-65) Dėl kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo nustatytose specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, kai šie nuostoliai mokami iš Tauragės rajono savivaldybės valdomų juridinių asmenų lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 10. (TSP-44) Dėl Tauragės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius įrenginius įregistravimo valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 11. (TSP-49) Dėl sutikimo perimti valstybės turtą valdyti, naudoti ir disponuoti nuosavybės teise. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 12. (TSP-54) Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 13. (TSP-53) Dėl patalpų Tauragės r. sav., Gaurės sen., Eičių k., Mokyklos g. 10, perdavimo panaudos pagrindais Eičių bendruomenei „Karšuva“. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 14. (TSP-64)Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2018 m. lapkričio 7 d. sprendimo Nr. 1-136 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 15. (TSP-47) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. 1-53 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo programos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 16. (TSP-46) Dėl atleidimo nuo Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio mokėjimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 17. (TSP-42) Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 18. (TSP-61) Dėl Būstų nuomos iš fizinių ar juridinių asmenų ir jų subnuomos asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą Tauragės rajono savivaldybėje, tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 19. (TSP-62) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. 1-268 „Dėl socialinio būsto nuomos sąlygų pakeitimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 20. (TSP-58) Dėl socialinio būsto išnuomojimo išimties tvarka R. B. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 21. (TSP-57) Dėl Vietinių rinkliavų Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 22. (TSP-52) Dėl Priėmimo į Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 23. (TSP-45) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 7 d. sprendimo Nr. 1-335 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 24. (TSP-36) Dėl vienkartinės pašalpos skyrimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 25. (TSP-50) Dėl Lauksargių globos namų nuostatų patvirtinimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 26. (TSP-67) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 5 d. sprendimo Nr. 1-198 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės Etikos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Rita Grigalienė, Etikos komisijos pirmininkė)
 27. (TSP-68) Dėl pritarimo vienašališkam skolos grąžinimo sutarties nutraukimui. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 28. (TSP-60) Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės peticijų komisijos 2020 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėjas Virginija Eičienė, Mero pavaduotoja)
 29. (TSP-55) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 3 d. sprendimo Nr. 1-292 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo“ pakeitimo. (Pranešėjas Artūras Petraitis, Juridinio skyriaus vyr. specialistas)
 30. (TSP-40) Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Kostė Čiapienė, Savivaldybės kontrolierė)
 31. (TSP-38) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. (Pranešėja Darius Petrošius, Kontrolės komiteto pirmininkas)
 32. (TSP-39) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos programos patvirtinimo. (Pranešėja Darius Petrošius, Kontrolės komiteto pirmininkas)
 33. (TSP-51) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 1-368 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Danutė Naujokienė, Kultūros skyriaus vedėja)

2021 m. sausio 27 d.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. (TSP-26) Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2021–2030 m. strateginio plėtros plano patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 3. (TSP-9) Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 4. (TSP-28) Dėl Tauragės rajono savivaldybėje veikiančių sporto klubų dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Jurgita Choromanskytė, Mero patarėja)
 5. (TSP-30) Dėl 2021 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 6. (TSP-1) Dėl pritarimo Tauragės krašto muziejaus ,,Santaka“ 2020 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėjas Danutė Naujokienė, Kultūros skyriaus vedėja).
 7. (TSP-3) Dėl pritarimo Tauragės kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėjas Danutė Naujokienė, Kultūros skyriaus vedėja)
 8. (TSP-2) Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos 2020 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėjas Danutė Naujokienė, Kultūros skyriaus vedėja)
 9. (TSP-5) Dėl Tauragės rajono savivaldybės bendruomenių rėmimo programos nuostatų patvirtinimo. (Pranešėjas Danutė Naujokienė, Kultūros skyriaus vedėja)
 10. (TSP-6) Dėl Tauragės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos nuostatų patvirtinimo. (Pranešėjas Danutė Naujokienė, Kultūros skyriaus vedėja)
 11. (TSP-7) Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2020 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėjas Danutė Naujokienė, Kultūros skyriaus vedėja)
 12. (TSP-15) Dėl pritarimo įgyvendinti projektus „Pėsčiųjų – dviračių tako Tauragės miesto Gedimino ir Pramonės gatvėse statybos projektas“ ir „Nuovažų valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4505 Tauragė–Vališkiai–Sakalinė dešinėje kelio pusėje ties 0,957, 1,051, 1,159, 1,238, 1,325, 1,416, 1,575, 1,777, 1,834, 1,900, 2,296 kilometre paprastasis remontas“. (Pranešėjas Aivaras Preikšaitis, Statybų skyriaus vedėjas)
 13. (TSP-16) Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas nuovažų remontas“. (Pranešėjas Aivaras Preikšaitis, Statybų skyriaus vedėjas)
 14. (TSP-14) Dėl žemės sklypų, esančių Tauragės r. sav., Tauragės sen., Tarailių k., Verslininkų g., savininkų paraiškos įtraukimo į planuojamų statyti, rekonstruoti ir remontuoti, prisidedant fiziniams ir juridiniams asmenims, objektų sąrašą. (Pranešėjas Aivaras Preikšaitis, Statybų skyriaus vedėjas)
 15. (TSP-22) Dėl Tauragės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo. (Pranešėjas Tadas Pauparis, Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjas)
 16. (TSP-29) Dėl Tauragės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo patvirtinimo. (Pranešėjas Tadas Pauparis, Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjas)
 17. (TSP-20) Dėl Tauragės miesto teritorijos bendrojo plano spragos pripažinimo. (Pranešėjas Tadas Pauparis, Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjas)
 18. (TSP-19) Dėl Tauragės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano spragos pripažinimo. (Pranešėjas Tadas Pauparis, Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjas)
 19. (TSP-13) Dėl Tauragės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius įrenginius įregistravimo valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 20. (TSP-21) Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo viešajai įstaigai „Tauragės futbolas“. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 21. (TSP-18) Dėl sutikimo Tauragės rajono savivaldybės administracijai būti projekto „Gyventojų fizinio aktyvumo didinimas Tauragės rajone“ partnere. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 22. (TSP-17) Dėl pritarimo projekto „Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos lauko stadiono rekonstrukcija“ įgyvendinimui ir jo finansavimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 23. (TSP-4) Dėl vienkartinių pašalpų skyrimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 24. (TSP-10) Dėl pritarimo Lauksargių globos namų direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 25. (TSP-11) Dėl pritarimo Tauragės šeimos gerovės centro direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 26. (TSP-12) Dėl Tauragės rajono visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 m. ataskaitos patvirtinimo. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 27. (TSP-31) Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2020 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 28. (TSP-34) Dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. (Pranešėjas Modestas Petraitis, Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorius)
 29. (TSP-32) Dėl Tauragės rajono savivaldybės mero ir tarybos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. (Pranešėjas Dovydas Kaminskas, Tauragės rajono savivaldybės meras)
 30. (TSP-25) Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 31. (TSP-23) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 7 d. sprendimo Nr. 1-365 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 32. (TSP-27) Dėl priemokos skyrimo Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriui Modestui Petraičiui. (Pranešėja Redutė Masolienė, Juridinio skyriaus vedėja)
 33. (TSP-33) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. (Pranešėja Rita Grigalienė, Etikos komisijos pirmininkė)
 34. (TSP-8) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 metų darbo plano patvirtinimo. (Pranešėja Sonata Jurgilienė, Tarybos sekretorė)

2020 m. gruodžio 16 d.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. (TSP-325) Dėl vienkartinės pašalpos skyrimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė,  Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 3. (TSP-337) Dėl Transporto paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė,  Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 4. (TSP-339) Dėl Tauragės lopšelio-darželio „Kodėlčius“ ir Tauragės lopšelio darželio „Žvaigždutė“ ikimokyklinio ugdymo grupių įsteigimo nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 5. (TSP-327) Dėl atstovo delegavimo į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą. (Pranešėja Izolina Turauskienė, Bendrojo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė, atliekanti Savivaldybės gydytojo (vyr. specialisto) pareigas)
 6. (TSP-333) Dėl viešosios įstaigos Tauragės ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo. (Pranešėja Izolina Turauskienė, Bendrojo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė, atliekanti Savivaldybės gydytojo (vyr. specialisto) pareigas)
 7. (TSP-334) Dėl viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo. (Pranešėja Izolina Turauskienė, Bendrojo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė, atliekanti Savivaldybės gydytojo (vyr. specialisto) pareigas)
 8. (TSP-331) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. 1-48 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės kaimo medicinos punktų ir ambulatorijų  komunalinių paslaugų apmokėjimo“ pripažinimo netekusiu galios. (Pranešėja Aušra Kulikauskienė, Mero patarėja)
 9. (TSP-349) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. 1-4 „Dėl 2020 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, finansų skyriaus vedėjas)
 10. (TSP-335) Dėl Tauragės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo. (Pranešėjas Tadas Pauparis, Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjas)
 11. (TSP-336) Dėl Tauragės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo. (Pranešėjas Tadas Pauparis, Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjas)
 12. (TSP-348) Dėl Tauragės rajono savivaldybės lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėjas Tadas Pauparis, Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjas)
 13. (TSP-343) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. 1-207 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Tadas Pauparis, Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjas)
 14. (TSP-330) Dėl UAB „Tauragės vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 15. (TSP-341) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. 1-231 ,,Dėl nemokamo keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Tauragės rajone“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 16. (TSP-347) Dėl savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB ,,Tauragės vandenys“ įstatinio kapitalo padidinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 17. (TSP-329) Dėl pritarimo projekto ,,Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ įgyvendinimui ir jo finansavimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 18. (TSP-338) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 18 d. sprendimo Nr. 1-315 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 19. (TSP-342) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. 1-180 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 20. (TSP-324) Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės Jovarų pagrindinei mokyklai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 21. (TSP-332) Dėl patalpų Tauragėje, V. Kudirkos g. 9, perdavimo panaudos pagrindais Lietuvos šaulių sąjungos LDK Kęstučio Šaulių 7-ajai rinktinei. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 22. (TSP-328) Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybės turtą ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono mokykloms. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 23. (TSP-326) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. 1-281 „Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės šeimos gerovės centrui“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 24. (TSP-346) Dėl sutikimo priimti dovanojamą turtą Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 25. (TSP-344) Dėl atleidimo nuo Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio mokėjimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 26. (TSP-340) Dėl nekilnojamojo daikto dalies pirkimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 27. (TSP-345) Dėl socialinio būsto išnuomojimo išimties tvarka A.S. (duomenys neskelbtini) (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)

 

Informacijos:

 1. Apie LR Vyriausybės atstovo Klaipėdos ir Tauragės apskrityse 2020 m. rugpjūčio 13 d. reikalavimą Nr. (5.4.)-TR4-35.

2020 m. lapkričio 18 d.

 1. DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
  2. (TSP-312) Dėl vienkartinių pašalpų skyrimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
  3. (TSP-311) Dėl Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
  4. (TSP-308) Dėl pavadinimo suteikimo Tauragės miesto gatvei. (Pranešėjas Tadas Pauparis, Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjas)
  5. (TSP-306) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 1-371 „Dėl Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Tadas Pauparis, Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjas)
  6. (TSP-302) Dėl Tauragės miesto bendrojo plano dalies korektūros patvirtinimo. (Pranešėjas Tadas Pauparis, Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjas)
  7. (TSP-300) Dėl Tauragės miesto Pulko gatvės gyventojų paraiškos įtraukimo į planuojamų statyti, rekonstruoti ir remontuoti, prisidedant fiziniams ir juridiniams asmenims, objektų sąrašą. ( Pranešėjas Aivaras Preikšaitis, Statybų skyriaus vedėjas)
  8. (TSP-303) Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
  9. (TSP-321) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. 1-4 „Dėl 2020 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
  10. (TSP-319) Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai pateikto šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) projekto galiojimo laikotarpio nustatymo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
  11. (TSP-305) Dėl Parduodamų Tauragės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
  12. (TSP-291) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. 1-230 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Tauragės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
  13. (TSP-313) Dėl savivaldybės būsto pardavimo D.G. (duomenys neskelbtini). (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
  14. (TSP-292) Dėl Tauragės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius įrenginius įregistravimo valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
  15. (TSP-289) Dėl Ilgalaikės Tauragės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo strategijos patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
  16. (TSP-310) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijos Mažonų seniūnijai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
  17. (TSP-307) Dėl pritarimo projekto ,,Tauragės regiono maisto / virtuvės, įskaitant ir žaliųjų, atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ rengimui ir įgyvendinimui. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
  18. (TSP-317) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. 1-3 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
  19. (TSP-322) Dėl Tauragės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
  20. (TSP-301) Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos steigimo. (Pranešėja Jurgita Choromanskytė, Mero patarėja)
  21. (TSP-290) Dėl Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Jurgita Choromanskytė, Mero patarėja)
  22. (TSP-318) Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Skaudvilės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninę. (Pranešėja Aušra Kulikauskienė, Mero patarėja)
  23. (TSP-299) Dėl viešosios įstaigos Tauragės ligoninės įstatų patvirtinimo. (Pranešėja Izolina Turauskienė, Bendrojo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė, atliekanti Savivaldybės gydytojo (vyr. specialisto) pareigas.)
  24. (TSP-315) Dėl viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo. (Pranešėja Izolina Turauskienė, Bendrojo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė, atliekanti Savivaldybės gydytojo (vyr. specialisto) pareigas)
  25. (TSP-298) Dėl viešosios įstaigos Skaudvilės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės įstatų patvirtinimo. (Pranešėja Izolina Turauskienė, Bendrojo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė, atliekanti Savivaldybės gydytojo (vyr. specialisto) pareigas)
  26. (TSP-294) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 1-396 „Dėl viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Izolina Turauskienė, Bendrojo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė, atliekanti Savivaldybės gydytojo (vyr. specialisto) pareigas)
  27. (TSP-315) Dėl viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vidaus struktūros patvirtinimo. (Pranešėja Izolina Turauskienė, Bendrojo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė, atliekanti Savivaldybės gydytojo (vyr. specialisto) pareigas)
  28. (TSP-297) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. 1-688 „Dėl viešosios įstaigos Tauragės ligoninės pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Izolina Turauskienė, Bendrojo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė, atliekanti Savivaldybės gydytojo (vyr. specialisto) pareigas)
  29. (TSP-314) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. 1-252 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus Tauragės rajono savivaldybės administracijoje nustatymo“ pakeitimo. (Pranešėjas Artūras Petraitis, Juridinio ir personalo skyriaus vyr. specialistas).
  30. (TSP-287) Dėl Tauragės lopšelio-darželio ,,Kodėlčius“ ir Tauragės lopšelio-darželio ,,Žvaigždutė“ ikimokyklinio ugdymo grupių įsteigimo. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
  31. (TSP-304) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. 1-207 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
  32. (TSP-309) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. 1-542 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės Pagalbos mokytojui ir mokiniui centro pedagoginės psichologinės tarnybos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
  33. (TSP-320) Dėl Tauragės krašto muziejaus ,,Santaka“ nuostatų patvirtinimo. (Pranešėja Danutė Naujokienė, Kultūros skyriaus vedėja)
  34. (TSP-295) Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Tauragės krašto muziejuje „Santaka“ nustatymo. (Pranešėja Danutė Naujokienė, Kultūros skyriaus vedėja)
  35. (TSP-288) Dėl Tauragės rajono garbės ambasadoriaus vardo suteikimo. (Pranešėja Danutė Naujokienė, Kultūros skyriaus vedėja)
  36. (TSP-293) Dėl Tauragės rajono savivaldybės garbės ženklo „Už nuopelnus Tauragės rajonui“ skyrimo. (Pranešėja Šarūnė Stasytienė, Mero patarėja)
  37. (TSP-296) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimo 1-365 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Sonata Jurgilienė, Tarybos sekretorė)
  38. PAPILDOMAS. (TSP-323)Dėl leidimo organizuoti nekilnojamojo daikto – gyvenamojo namo su jam priskirtu žemės sklypu – Tauragės mieste pirkimą skelbiamų derybų būdu. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)

2020 m. spalio 14 d.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. (TSP-269) Dėl vienkartinių pašalpų skyrimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 3. (TSP-262) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. 1-148 „Dėl Globos centro, vaiko budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, veiklos organizavimo Tauragės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 4. (TSP-260) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 5 d. sprendimo Nr. 1-265 „Dėl Tauragės rajono specialiosios sodininkų bendrijų rėmimo programos patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Tadas Pauparis, Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjas)
 5. (TSP-277) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. 1-66 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės objektų, finansuojamų iš 2020 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Aivaras Preikšaitis, Statybų skyriaus vedėjas)
 6. (TSP-261) Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas ruožo nuo 155,796 iki 157,57 km kapitalinis remontas“. (Pranešėjas Aivaras Preikšaitis, Statybų skyriaus vedėjas)
 7. (TSP-273) Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4524 Tauragė–Norkaičiai ruožą ir jo sutvarkymo. (Pranešėjas Aivaras Preikšaitis, Statybų skyriaus vedėjas)
 8. (TSP-285) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. 1-4 „Dėl 2020 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 9. (TSP-266) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 5 d. sprendimo Nr. 1-268 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybei atitinkamiems metams skirtų mokymo lėšų paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 10. (TSP-279) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. 1-207 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 11. (TSP-278) Dėl Tauragės rajono savivaldybės mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo programas, didžiausio leistino pareigybių skaičiaus 2020–2021 mokslo metais patvirtinimo. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 12. (TSP-274) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. 1-227 ,,Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigų grupių skaičiaus 2020–2021 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 13. (TSP-271) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. 1-27 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės būsto fondo ir savivaldybės socialinio būsto fondo, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 14. (TSP-272) Dėl socialinio būsto nuomos sąlygų pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 15. (TSP-281) Dėl pritarimo vykdyti derybas su Pagėgių savivaldybe dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo uždarųjų akcinių bendrovių reorganizavimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 16. (TSP-268) Dėl UAB „Mundia“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 17. (TSP-270) Dėl Tauragės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius įrenginius įregistravimo valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 18. (TSP-280) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 19. (TSP-276) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės šeimos gerovės centrui. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 20. (TSP-275) Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį Tauragės r. sav., Mažonų sen., Balskų k., Užtvankos g. 7, ir Batakių seniūnijoje, Pužiškės k. 2 ir 3. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 21. (TSP-283) Dėl sutikimo perimti valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise valstybei nuosavybės teise priklausančią, Kertinio valstybės telekomunikacijų centro patikėjimo teise valdomą ir Tauragės rajono savivaldybės administracijos pagal 2012 m. sausio 2 d. panaudos sutartį Nr. S-43-V naudojamą kompiuterių įrangą. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 22. (TSP-282) Dėl patalpų Tauragės r. sav., Skaudvilės sen., Adakavo k., Bibliotekos g. 4, perdavimo panaudos pagrindais Adakavo bendruomenei. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 23. (TSP-267) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui, viešajai įstaigai Tauragės ligoninei ir viešajai įstaigai Skaudvilės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninei.  (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 24. (TSP-265) Dėl pritarimo viešajai įstaigai Tauragės ligoninei sumokėti gydytojo rezidento psichiatro rezidentūros studijų kainą. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 25. (TSP-284) Dėl leidimo viešajai įstaigai Tauragės ligoninei teikti mokamas paslaugas ir jų įkainių nustatymo. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 26. (TSP-263) Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui dalyvauti projekte „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 27. (TSP-264) Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui dalyvauti projekte „Adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio įdiegimas“. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 28. PAPILDOMAS: (TSP-286) Dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus tarnybinio nusižengimo. ( Pranešėjas Dovydas Kaminskas, Tauragės rajono savivaldybės meras)

2020 m. rugsėjo 9 d.

 1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. (TSP-240) Dėl vienkartinių pašalpų skyrimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 3. (TSP-246) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. 1-110 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičiaus 2020–2021 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 4. (TSP-247) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. 1-207 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 5. (TSP-255) Dėl Tauragės rajono savivaldybės pedagogų skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 6. (TSP-250) Dėl UAB „Sensus Oil“  paraiškos įtraukimo į Planuojamų statyti, rekonstruoti ir remontuoti, prisidedant fiziniams ir juridiniams asmenims, objektų sąrašą. (Pranešėjas Aivaras Preikšaitis, Statybų skyriaus vedėjas)
 7. (TSP-251) Dėl Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statybos, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėjas Aivaras Preikšaitis, Statybų skyriaus vedėjas)
 8. (TSP-257) Dėl vidutinių kietojo kuro kainų, taikomų būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti, nustatymo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 9. (TSP-248) Dėl Taksi stotelių įrengimo Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 10. (TSP-256) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. 1-217 ,,Dėl Vietinių rinkliavų Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 11. (TSP-249) Dėl Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2021 metais vykdomai veiklai, sąrašo ir Lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2021 metais vykdomai veiklai, dydžių sąrašo patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 12. (TSP-253) Dėl Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Tauragės rajono savivaldybėje, sąrašo patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 13. (TSP-258) Dėl Tauragės rajono savivaldybės trūkstamų viešojo sektoriaus specialistų kelionės į darbą išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 14. (TSP-254) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijos Tauragės miesto ir Tauragės seniūnijoms. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 15. (TSP-245) Dėl patalpų Tauragės r. sav., Tauragės sen., Lapurvio k., Pakrantės g. 1, perdavimo panaudos pagrindais Juodpetrių kaimo bendruomenei. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 16. (TSP-252) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų Tauragės r. sav., Mažonų sen., Sungailiškių k., Sungailiškių g. 30, paskirties keitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 17. (TSP-244) Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės „Aušros“ progimnazijai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 18. (TSP-243) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijos Lauksargių seniūnijai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 19. (TSP-242) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu ir netinkamu (negalimu) naudoti. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 20. (TSP-121) Dėl negyvenamųjų patalpų Tauragės r. sav., Žygaičių sen., Žygaičių mstl., Žygaičių g. 27A-1, viešo nuomos konkurso paskelbimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 21. (TSP-241) Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus Tauragės rajono savivaldybės administracijoje nustatymo. (Pranešėja Redutė Masolienė, Juridinio skyriaus vedėja)
 22. (TSP-259) Dėl Tauragės rajono garbės ambasadoriaus vardo suteikimo. (Pranešėjas Mindaugas Piečia, Kultūros skyriaus specialistas).

Informacijos:

 1. Apie LR Vyriausybės atstovo Klaipėdos ir Tauragės apskrityse 2020 m. rugpjūčio 13 d. reikalavimą Nr. (5.4.)-TR4-34.
 2. Apie LR Vyriausybės atstovo Klaipėdos ir Tauragės apskrityse 2020 m. rugpjūčio 13 d. teikimą Nr. (5.4.)-TR4-37.
 3. Apie Tauragės rajono savivaldybės Socialdemokratų frakcijos 2020 rugpjūčio 21 d. tarnybinį pranešimą.

2020 m. liepos 29 d.

 1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. (TSP-223) Dėl žemės sklypų priskyrimo visuomenės poreikiams. (Pranešėja Šarūnė Beitaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja)
 3. (TSP-219) Dėl pavadinimo suteikimo Tauragės r. sav. Mažonų sen. Norkaičių k. gatvei. (Pranešėjas Petras Kulikauskas, Geodezijos ir GIS skyriaus vyr. specialistas)
 4. (TSP-234) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 13 d. sprendimo Nr. 1-1698 „Dėl Tauragės miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Petras Kulikauskas, Geodezijos ir GIS skyriaus vyr. specialistas)
 5. (TSP-231) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. 1-374 ,,Dėl pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo Tauragės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų (išskyrus švietimo) vadovams“ pakeitimo.  (Pranešėja Lilija Mockienė, Juridinio ir personalo skyriaus vyr. specialistė)
 6. (TSP-232) Dėl 2019 metų Tauragės rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 7. (TSP-235) Dėl 2019 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 8. (TSP-229) Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 9. (TSP-237) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 5 d. sprendimo  Nr. 1-4 „Dėl 2020 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 10. (TSP-233) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. 1-3 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 11. (TSP-238) Dėl nemokamo keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Tauragės rajone. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 12.  (TSP-228) Dėl Parduodamų Tauragės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 13. (TSP-236) Dėl Viešame aukcione parduodamo Tauragės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 14. (TSP-217) Dėl savivaldybės būsto pardavimo A. V. (duomenys neskelbtini). (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 15. (TSP-222) Dėl savivaldybės būsto pardavimo J. S. (duomenys neskelbtini). (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 16.  (TSP-224) Dėl nekilnojamojo daikto pirkimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn.  (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 17.  (TSP-221) Dėl sutikimo priimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn dovanojamą turtą – elektromobilių įkrovimo stotelę. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 18. (TSP-220) Dėl sutikimo priimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn dovanojamą turtą – skulptūrą „Sėkmės deivė“. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 19. (TSP-218) Dėl sutikimo perimti valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą.  (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 20.  (TSP-227) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. 1-207 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 21. (TSP-225) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 7 d. sprendimo Nr. 1-376  ,,Dėl Tauragės rajono  savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 22. (TSP-226) Dėl mokslo metų pradžios ir trukmės Tauragės meno mokykloje ir sporto centre nustatymo. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 23. (TSP-230) Dėl Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigų grupių skaičiaus 2020-2021 mokslo metais nustatymo. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)
 24. (TSP-239) Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.

2020 m. birželio 30 d.

1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.

2. (TSP-187) Dėl Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių patvirtinimo. (Pranešėja Izolina Turauskienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė)

3. (TSP-188) Dėl Tauragės rajono viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Izolina Turauskienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė)

4. (TSP-189) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 18 d. sprendimo Nr. 1-326 „Dėl mėnesinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydžio nustatymo viešosios įstaigos Tauragės ligoninės direktoriui“ pripažinimo netekusiu galios. (Pranešėja Izolina Turauskienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė)

5. (TSP-190) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 18 d. sprendimo Nr. 1-324 „Dėl mėnesinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydžio nustatymo viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriui“ pripažinimo netekusiu galios. (Pranešėja Izolina Turauskienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė)

6. (TSP-191) Dėl Pagalbos pinigų mokėjimo už tėvų globos netekusių vaikų globą (rūpybą) Tauragės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)

7. (TSP-192) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 1-1073 „Dėl Išmokų teikimo socialinės rizikos šeimoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)

8. (TSP-204) Dėl pritarimo valdžios ir privataus subjektų partnerystės projekto „Tauragės miesto gatvių infrastruktūros modernizavimas“ rengimui. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)

9. (TSP-196) Dėl pritarimo teikti paraiškas saulės fotovoltinėms elektrinėms įrengti. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)

10. (TSP-194) Dėl pritarimo rengti mokslo paskirties pastatų Tauragėje, Moksleivių al. 12 ir Stoties g. 25, energijos vartojimo efektyvumo didinimo investicijų projektus. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)

11. (TSP-213) Dėl Nekilnojamųjų daiktų pirkimo Tauragės rajono savivaldybės vardu tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)

12. (TSP-197) Dėl leidimo organizuoti nekilnojamojo daikto dalies pirkimą neskelbiamų derybų būdu. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)

13. (TSP-195) Dėl nekilnojamųjų daiktų pirkimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)

14. (TSP-193) Dėl savivaldybės būsto pardavimo R. N. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)

15. (TSP-201) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų Tauragėje, Ateities tak. 26-2, pritaikymo neįgaliojo poreikiams. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)

16. (TSP-198) Dėl Tauragės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius įrenginius įregistravimo valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)

17. (TSP-199) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto Tauragėje, Jūros skg. 1, Jūros g. 57 ir Jūros g. 59, nurašymo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)

18. (TSP-200) Dėl negyvenamųjų patalpų Tauragėje, Vytauto g. 141, viešo nuomos konkurso paskelbimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)

19. (TSP-202) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 9 d. sprendimo Nr. 1-70 ,,Dėl projekto ,,Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“ finansavimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)

20. (TSP-203) Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai Tauragės aglomeracijoje (II etapas)“. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)

21. (TSP-186) Dėl Tauragės miesto dalies urbanistinės plėtros ir infrastruktūros išvystymo specialiojo plano, patvirtinto Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 9 d. sprendimu Nr. 1-1873 „Dėl Tauragės miesto dalies urbanistinės plėtros ir infrastruktūros išvystymo specialiojo plano patvirtinimo“, dalies korektūros patvirtinimo. 

22. (TSP-212) Dėl pritarimo melioracijos sistemų naudotojų asociacijų teikiamiems projektams. (Pranešėja Ramutė Noreikienė, Kaimo reikalų skyriaus vedėja)

23. (TSP-215) Dėl Tauragės rajono savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo. (Pranešėjas Mindaugas  Mikutavičius, vyr. specialistas)

24. (TSP-205) Dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo. (Pranešėja Redutė Masolienė, Juridinio ir personalo skyriaus vedėja)

25. (TSP-207) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. 1-273 ,,Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus Tauragės rajono savivaldybės administracijoje nustatymo“ pakeitimo. (Pranešėja Redutė Masolienė, Juridinio ir personalo skyriaus vedėja)

26. (TSP-206) Dėl Tauragės rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo. (Pranešėja Redutė Masolienė, Juridinio ir personalo skyriaus vedėja)

27. (TSP-208) Dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo. (Pranešėja Redutė Masolienė, Juridinio ir personalo skyriaus vedėja)

28. (TSP-209) Dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo. (Pranešėja Redutė Masolienė, Juridinio ir personalo skyriaus vedėja)

29. (TSP-210) Dėl Tauragės rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)

30. (TSP-214) Dėl Tauragės rajono savivaldybės sportininkų ir trenerių skatinimo premijomis už aukštą meistriškumą tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)

31. (TSP-211) Dėl piniginės premijos už aukštą meistriškumą skyrimo. (Pranešėjas Egidijus Šteimantas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas)

 

Tarybos posėdžių protokolai

Tarybos narių nepriimtų nusišalinimų sąrašas

Scroll to Top