Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

Tauragės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Juridinio ir personalo skyriaus specialisto pareigoms eiti (atlyginimas (bruto) – 1390,40 Eur)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Juridinio ir personalo skyriaus (toliau – Skyrius) specialisto pareigybė priskirta specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;
3.2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, darbo teisę, dokumentų ir teisės aktų rengimą, tvarkymą, apskaitą;
3.3. Mokėti naudotis šiuolaikinėmis ryšio technologijomis.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. Tvarko savivaldybės mero, mero pavaduotojo, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, administracijos (išskyrus seniūnijų) darbuotojų, viešųjų ir biudžetinių (išskyrus švietimo) vadovų asmens bylas.
4.2. Organizuoja personalo atranką, perkėlimą, atleidimą.
4.3. Organizuoja personalo vertinimą ir kompetencijų nustatymą.
4.4. Rengia ir teikia pasiūlymus su personalu susijusiais klausimais, konsultuoja priskirtos srities klausimais.
4.5. Rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalu susijusius dokumentus.
4.6. Tvarko duomenis Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje.
4.7. Vykdo kitas su personalu susijusias veiklas.
4.8. Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.
4.9. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus pagal kompetenciją, rengia atsakymus.
4.10. Atlieka funkcijas, susijusias su savanoriškos praktikos atlikimu, kaip ją apibrėžia Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas, ir mokinių / studentų praktikos atlikimu, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo įstatymas bei kiti poįstatyminiai aktai.
4.11. Atlieka funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintose Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos ir valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklėse.
4.12. Tvarko ir nustatyta tvarka perduoda Bendrajam ir civilinės metrikacijos skyriui personalo (išskyrus seniūnijų), įstaigų (išskyrus švietimo) vadovų asmens bylas ir kitas archyvines bylas personalo klausimais.
4.13. Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose.
4.14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

__________

Pretendentai, norintys dalyvauti atrankoje, per 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą https://pm.vataras.lt/prasymai/Account/Login privalo pateikti:
• prašymą leisti dalyvauti konkurse;
• asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
• gyvenimo aprašymą, kuriame reikia nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
• užpildytą pretendento anketą.
Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.
Apie konkurso datą, laiką ir vietą reikalavimus atitinkantys pretendentai bus informuojami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Įstaigoje vyksiančios pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).
Išsamesnė informacija apie konkursą teikiama:
Tel. 8 446 62 815, el. p. redute.masoliene@taurage.lt.

Pasidalinkite
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on email
Share on print
Scroll to Top
Skip to content