Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

Tauragės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Tauragės rajono savivaldybės administracijos Tauragės miesto seniūno pareigas (koeficientas 11)

TAURAGĖS MIESTO SENIŪNIJOS SENIŪNO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Tauragės miesto seniūnijos seniūnas (toliau – seniūnas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Seniūno pareigybė reikalinga vadovauti seniūnijai, administruoti seniūnijai priskirtų viešųjų paslaugų teikimą, organizuoti ir įgyvendinti įstatymų nustatytas seniūnijos funkcijas bei kontroliuoti savivaldybės institucijų teisės aktų įgyvendinimą seniūnijos teritorijoje.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – vidaus administravimo, dokumentų valdymo, turto valdymo ir priežiūros – bei specialiosios veiklos srities – viešųjų paslaugų teikimo administravimo – funkcijas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. turėti 3 metų darbo patirtį;

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus,  kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, darbo santykius, civilinę saugą, socialinę paramą, administracinę teisę ir kitas sritis, priskirtas seniūno kompetencijai pagal įstatymus ir seniūnijos veiklos nuostatus, dokumentų ir kitų teisės aktų rengimą, tvarkymą ir apskaitą;

4.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

4.6. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, vairuoti automobilį.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. administruoja seniūnijai skirtus asignavimus;

5.2. atlieka seniūnijos vidaus administravimą;

5.3. savivaldybės administracijos direktoriui teikia pasiūlymus dėl savivaldybės strateginių plėtros ir planų projektų, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnaičių sueigoje. Supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo rezultatus;

5.4. ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos veiklos ataskaitą seniūnaičių sueigai ir savivaldybės administracijos direktoriui;

5.5. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus seniūnijos veiklos klausimais, dalyvauja darbo grupėse ir komisijose, savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijai priskirtos teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai, Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos darbe;

5.6. šaukia seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas ir organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ir  valstybės institucijų pareigūnais;

5.7. apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas, pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui, konsultuoja seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje, priima jų skundus ir prašymus.

5.8. padeda organizuoti Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, savivaldybės tarybos rinkimus ir referendumus;

5.9. Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą;

5.10. pagal kompetenciją surašo administracinių teisės nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių teisės nusižengimų bylas, siekdamas užkirsti kelią administraciniams teisės nusižengimams;

5.11. išduoda leidimus laidoti, seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje organizuoja kapinių priežiūrą;

5.12. išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeimos sudėtį, pažymas dėl gyvenamųjų pastatų teisinės registracijos, dėl mirusiojo paskutinės gyvenamosios vietos, palikimo priėmimo ir kt.;

5.13.  seniūnijos veiklos nuostatų nustatyta tvarka sudaro sutartis, rūpinasi jų vykdymu;

5.14. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;

5.15. kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose ir sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų teikimo, nagrinėja gyventojų prašymus, skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės administracijai, kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;

5.16.  rūpinasi seniūnijos balanse esančių pastatų priežiūra ir jų remontu;

5.17.  nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešose vietose;

5.18. teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir savivaldybės įstaigų vadovų veiklos seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo;

5.19. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais deleguotas funkcijas, nenuolatinio pobūdžio savivaldybės mero ir administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui.

_______________________________________________

Pretendentai, norintys dalyvauti atrankoje, iki 2020 m. sausio 9 d. (įskaitytinai), per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, adresu www.testavimas.vtd.lt, privalo pateikti:

  • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
  • gyvenimo aprašymą-nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
  • užpildytą pretendento anketą;

Apie konkurso datą, laiką ir vietą reikalavimus atitinkantys pretendentai bus informuojami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Išsamesnė informacija apie konkursą teikiama:

Tel. (8 446)  62 816, el. p. toma.petkute@taurage.lt

Pasidalinkite
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on email
Share on print
Scroll to Top
Skip to content