Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

Tauragės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Tauragės rajono administracijos vyriausiojo specialisto pareigas (atlyginimas (bruto) – 1 478,4 Eur)

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. sprendimų įgyvendinimas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. korupcijos prevencija;
4.2. kitos specialiosios veiklos sritys.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. civilinė mobilizacija.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. korupcijos prevencija;
6.2. kitos specialiosios veiklos sritys.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
9. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
10. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
11. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
14. Pagal savivaldybėms priskirtą kompetenciją užtikrina Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nuostatų įgyvendinimą Tauragės rajono savivaldybėje.
15. Užtikrina Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo įgyvendinimo nuostatas Tauragės rajono savivaldybėje.
16. Atsako už gyventojų saugumo stiprinimo veiklos organizavimą Tauragės rajono savivaldybėje įgyvendinant Saugios savivaldybės koncepciją.
17. Vykdo Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse Savivaldybės viešosios tvarkos kompetencijai priskirtą administracinių nusižengimų kontrolę, Savivaldybės administracijos direktoriaus suteiktais įgaliojimais surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas, skiria administracines nuobaudas ir kontroliuoja jų įvykdymą laiku.
18. Dalyvauja įgyvendinant Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų programą Tauragės rajono savivaldybėje ir vykdydamas Statistinių duomenų ir kitos informacijos apie prekybos žmonėmis situaciją ir kovos su prekyba žmonėmis priemones bei veiksmus rinkimo ir skelbimo tvarkos aprašo nuostatas, renka ir teikia Nacionaliniam pranešėjui informaciją apie prekybą žmonėmis.
19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
Funkcijos patvirtintos 1996.11.19 „Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančios šalies paramos įstatymas“ Nr.: I-1623.
20. Vykdo savivaldybės administracijai priskirtas funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančios šalies paramos įstatyme.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.2. studijų kryptis – teisė (arba);
21.3. studijų kryptis – politikos mokslai (arba);
21.4. studijų kryptis – visuomenės saugumas (arba);
21.5. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
arba:
21.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.7. darbo patirtis – mobilizacijos srities patirtis;
21.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
22. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
22.1. kalba – anglų;
22.2. kalbos mokėjimo lygis – A2.
23. Atitikimas kitiems reikalavimams:
23.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.
24. Transporto priemonių pažymėjimai:0
24.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

25. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
25.1. komunikacija – 3;
25.2. analizė ir pagrindimas – 4;
25.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;
25.4. organizuotumas – 3;
25.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.
26. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
26.1. informacijos valdymas – 3.

___________________________________
Pretendentai, norintys dalyvauti atrankoje, iki 2020 m. rugsėjo 8 d. (įskaitytinai) per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
• prašymą;
• VATIS nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
• užpildytą Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijos formą;
• Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną.
• Valstybės tarnybos departamento prašymu – diplomo kopiją, darbo patirtį įrodančio dokumento kopiją, kvalifikaciją įrodančio dokumento kopiją, dokumento, įrodančio teisę valdyti motorines transporto priemones, kopiją, jei turi – dokumento, įrodančio užsienio kalbos mokėjimo lygį, kopiją.
Apie konkurso datą, laiką ir vietą reikalavimus atitinkantys pretendentai bus informuojami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.
Išsamesnė informacija apie konkursą teikiama:
Tel. (8 446) 62 815, el. p. lilija.mockiene@taurage.lt

Pasidalinkite
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on email
Share on print
Scroll to Top
Skip to content