Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

Tauragės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Statybos skyriaus specialisto pareigas (atlyginimas (bruto) – 1 232 Eur).

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1.  Statybos skyriaus specialisto pareigybė yra priskirta specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – A2. 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

3.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, statybą;

3.3. išmanyti dokumentų rengimo, valdymo ir apskaitos taisykles;

3.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

3.5. gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti savarankiškus sprendimus, dirbti komandoje;

3.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu. 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. organizuoja ir / ar analizuoja savivaldybės statinių statybų, rekonstrukcijų, remonto poreikį, jų eigą, rengia ir dalyvauja rengiant programas, atitinkančias miesto poreikius, informuoja atsakingus asmenis apie lėšų poreikį;

4.2. savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu atlieka statytojo (užsakovo) funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme;

4.3. dalyvauja rengiant rangos ir inžinerinių paslaugų konkursų sąlygas, viešųjų pirkimų ir kitų komisijų bei darbo grupių veikloje;

4.4. pagal kompetenciją rengia ir vizuoja savivaldybės teisės aktų ir sutarčių projektus;

4.5. teisės aktų nustatyta tvarka rengia informaciją, statistinius duomenis, tiria ir atsako į gyventojų ir organizacijų prašymus ir skundus, priima interesantus;

4.6. rengia (organizuoja) savivaldybės remontuojamų, rekonstruojamų objektų sąmatinę dokumentaciją;

4.7. pagal kompetenciją dalyvauja savivaldybės rengiamuose investiciniuose ir kituose projektuose;

4.8. savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka vykdo finansų kontrolę;

4.9. rengia ir įgyvendina Tauragės rajono savivaldybės strateginiuose planuose numatytas priemones;

4.10.  skyriaus vedėjo nurodymu atlieka nesančių skyriaus darbuotojų funkcijas;

4.11. užtikrina funkcijų vykdymą pagal kokybės vadybos sistemos keliamus LST ISO9001 standarto reikalavimus;

4.12. vykdo savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, skyriaus vedėjo nurodymus, kitus su savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam,  kad būtų pasiekti savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

_________________________

Pretendentai, norintys dalyvauti atrankoje, iki 2020 m. balandžio 6 d. (įskaitytinai), per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, adresu www.testavimas.vtd.lt, privalo pateikti:

  • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
  • gyvenimo aprašymą, kuriame reikia nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
  • užpildytą pretendento anketą.

Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Apie konkurso datą, laiką ir vietą reikalavimus atitinkantys pretendentai bus informuojami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Įstaigoje vyksiančios pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Išsamesnė informacija apie konkursą teikiama:

Tel. (8 673)  34739, el. p. edita.pociene@taurage.lt.

Pasidalinkite
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on email
Share on print
Scroll to Top
Skip to content