Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

Tauragės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Socialinės paramos skyriaus specialisto pareigas (atlyginimas (bruto) – 1 126,40 Eur).

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

 

1. Socialinės paramos skyriaus specialisto pareigybė yra priskirta specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį socialinio darbo arba jam prilygintą išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam  prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį  koleginį socialinio darbo  išsilavinimą  su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinės paramos teikimą;

3.3. mokėti dirbti kompiuteriu (,,Microsoft Office“ programiniu paketu);

3.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles.

3.5. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir vairuoti automobilį.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

4. Socialinės paramos skyriaus specialistas vykdo šias funkcijas:

4.1. konsultuoja Tauragės rajono savivaldybės  gyventojus socialinių paslaugų teikimo klausimais  ir  priima prašymus dėl socialinių paslaugų skyrimo;

4.2. organizuoja socialinių paslaugų teikimą, ruošia ir  teikia medžiagą Socialinių paslaugų skyrimo komisijai ir parengia su tuo susijusių komisijos,  Socialinės paramos skyriaus sprendimų ir kitų su socialinės paslaugų skyrimu (neskyrimu ar kt.) susijusių dokumentų (pažymų, išvadų ir kt.) projektus, užtikrina jų teisingumą;

4.3. rengia mokėjimo už socialines paslaugas sutarčių ir sutarčių dėl trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo projektus, vertina asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas, suruošia socialinių paslaugų gavėjų bylas ir jas perduoda socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms;

4.4.  lankosi asmenų namuose, kurie kreipėsi dėl socialinių paslaugų skyrimo, vienkartinės ar kitos socialinės paramos ar siekiant išsiaiškinti priežastis, sukeliančias socialines problemas namuose, surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, kurio pagrindu socialinė parama gali būti skiriama, neskiriama, nutraukiamas jos mokėjimas;

4.5. rengia ir teikia medžiagą Socialinės paramos teikimo komisijai, parengia komisijos posėdžio protokolus  ir kt.;

4.6.  vertina pensinio amžiaus  Tauragės rajono savivaldybėje gyvenančių asmenų  socialinį savarankiškumą;

4.7. pagal kompetenciją suveda duomenis į  Socialinės paramos informacinę sistemą, pagal  poreikį naudojasi duomenimis, reikalingais skiriant socialinę paramą  iš  įvairių duomenų bazių ir registrų, pagal suteiktas prieigas, užtikrina šių duomenų saugumą ir konfidencialumą, tvarko socialinės paramos gavėjų bylas, teisės aktų nustatyta tvarka suruošia pagal kompetenciją kuruojamos srities bylas ir pristato į skyriaus archyvą.

4.8. analizuoja įvairių socialinių grupių gyventojų socialinės paramos poreikio pasikeitimus ir teikia pasiūlymus Socialinės paramos skyriaus vedėjui socialinio darbo tobulinimo klausimais,   pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitais Socialinės paramos skyriaus specialistais, kitų  savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, socialinių paslaugų įstaigų darbuotojais, kitomis įstaigomis,  nevyriausybinėmis organizacijomis ar kt.;

4.9. registruoja gaunamus ir siunčiamus  Socialinės paramos skyriaus dokumentus;

4.10. pagal kompetenciją nagrinėja savivaldybės gyventojų prašymus ir skundus pareigybės aprašyme priskirtais klausimais, ruošia gyventojams atsakymus į jų prašymus bei kitus raštus socialinės paramos teikimo klausimais, vykdo savivaldybės tarybos sprendimus, savivaldybės mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, dalyvauja  komisijų ar darbo grupių veikloje;

4.11. esant reikalui (ligos, atostogų metu, kitais atvejais) pavaduoja kitus skyriaus specialistus tam,  kad būtų pasiekti  įstaigos strateginiai tikslai, užtikrinta  teikiamų paslaugų kokybė.

4.12. laiku atlieka skyriaus vedėjo pavedimus, taip pat  savivaldybės mero, jo pavaduotojo, administracijos direktoriaus, jo pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

___________________________

 Pretendentai, norintys dalyvauti atrankoje, per 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, adresu http://portalas.vtd.lt/lt/socialines-paramos-skyriaus-socialiniu-ismoku-specialistas-64-322;653340.html, privalo pateikti:

  • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
  • gyvenimo aprašymą, kuriame reikia nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
  • užpildytą pretendento anketą.

Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Apie konkurso datą, laiką ir vietą reikalavimus atitinkantys pretendentai bus informuojami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Įstaigoje vyksiančios pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Išsamesnė informacija apie konkursą teikiama:

Tel. 8 446 62 816, el. p. edita.pociene@taurage.lt.

 

Pasidalinkite
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on email
Share on print
Scroll to Top
Skip to content