Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

Tauragės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Informatikos skyriaus specialisto pareigas (atlyginimas (bruto) – 1 408 Eur).

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

INFORMATIKOS SKYRIAUS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Informatikos skyriaus (toliau – Skyrius) specialisto pareigybė priskirta specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu informatikos, informacinių sistemų, programų sistemų arba informatikos inžinerijos krypties;
3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių technologijų naudojimą, vystymą bei plėtrą, autorinių teisių ir asmens duomenų apsaugą;
3.3. mokėti dirbti su šiuolaikine kompiuterinės technikos įranga (lokalių tinklų aktyviąja dalimi, globaliais tinklais) ir administruoti kompiuterizuotas darbo vietas naudojant operacines sistemas (toliau – OS);
3.4. išmanyti Microsoft Windows 7/8/10/2003 Server/2008 Server/2012 Server operacines sistemas, darbo vietų ir serverių administravimą, lokalaus kompiuterių tinklo konfigūravimą jų pagrindu;
3.5. gebėti skaityti techninę literatūrą anglų ir rusų kalbomis;
3.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
3.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. prižiūri savivaldybės administracijos ir jos padalinių kompiuterinę įrangą:
4.1.1. instaliuoja, konfigūruoja ir atnaujina programinę įrangą (OS, spausdintuvų ir kt.);
4.1.2. prižiūri spausdinimo ir kopijavimo įrangą, teikia informaciją apie gedimus ir skaitiklių parodymus juos aptarnaujančiai įmonei, pagal galimybes atlieka smulkų remontą;
4.1.3. nustato kompiuterinės įrangos gedimus;
4.1.4. prižiūri sisteminius blokus ir atlieka jų profilaktiką;
4.1.5. nustato kitos organizacinės technikos gedimus ir atlieka jos smulkų remontą;
4.2. vykdo savivaldybės administracijos kompiuterinės ir organizacinės technikos, priskirtos tam tikroms darbo vietoms, apskaitą, informuoja Skyriaus vedėją ir Centralizuotos buhalterijos skyriaus specialistus apie šios technikos judėjimą;
4.3. atlieka savivaldybės darbuotojų tarnybinių mobilių įrenginių administravimą;
4.4. rengia, papildo leistinos programinės įrangos sąrašą;
4.5. veda kompiuterinės įrangos gedimų apskaitą, atlieka remonto darbus, vadovaudamasis eiliškumo tvarka. Atlikęs darbą, daro atžymą gedimų registravimo informacinėje sistemoje;
4.6. konfigūruoja ir prižiūri savivaldybei priklausančius bevielės (wifi) prieigos taškus;
4.7. nuolat seka kompiuterinės įrangos (techninės ir programinės) naujoves ir teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl atnaujinimo ar įdiegimo savivaldybės administracijoje;
4.8. teikia metodinę pagalbą savivaldybės administracijos darbuotojams, konsultuoja juos informacinių technologijų sistemų klausimais;
4.9. kontroliuoja ir užtikrina, kad būtų naudojama legali programinė įranga;
4.10. informuoja Skyriaus vedėją apie savivaldybės administracijoje ar jos padaliniuose atliekamus kompiuterinės, programinės, tinklo įrangos ar jų sudedamųjų dalių pakeitimus;
4.11. Skyriaus vedėjo nurodymu atlieka nesančių Skyriaus darbuotojų funkcijas;
4.12. užtikrina funkcijų vykdymą pagal kokybės vadybos sistemos keliamus LST ISO9001 standarto reikalavimus.
4.13. vykdo savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, Skyriaus vedėjo nurodymus, kitus su savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

____________________________________

Pretendentai, norintys dalyvauti atrankoje, iki 2020 m. birželio 17 d. (įskaitytinai), per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, adresu www.testavimas.vtd.lt, privalo pateikti:
prašymą leisti dalyvauti konkurse;
asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
gyvenimo aprašymą-nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
užpildytą pretendento anketą;
Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.
Apie konkurso datą, laiką ir vietą reikalavimus atitinkantys pretendentai bus informuojami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Įstaigoje vyksiančios pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Išsamesnė informacija apie konkursą teikiama:
Tel. (8 446)  62 816, el. p. toma.petkute@taurage.lt

Pasidalinkite
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on email
Share on print
Scroll to Top
Skip to content