Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

Tauragės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Finansų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas (atlyginimas (bruto) – 1 549 Eur).

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. finansų valdymas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. Stebėsena ir analizė;
4.2. Sprendimų įgyvendinimas.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
4.1. Finansų valdymas.
5. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
5.1. Finansų valdymas;
5.2. Finansų valdymas.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

6. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Registruoja apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenis arba prireikus koordinuoja ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenų registravimą apskaitos registruose.
9. Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.
10. Rengia kitas su finansų valdymu susijusias ataskaitas arba prireikus koordinuoja kitų su buhalterine apskaita susijusių ataskaitų rengimą.
11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl finansų valdymo rengimą.
12. Sudaro finansinės atskaitomybės ataskaitas arba prireikus koordinuoja finansinės atskaitomybės ataskaitų sudarymą.
13. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
14. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
15. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
17. Organizuoja viešuosius pirkimus Finansų skyriaus veiklos klausimais.
18. Skyriaus vedėjo nurodymu atlieka nesančių skyriaus darbuotojų funkcijas.
19. Teisės aktų nustatyta tvarka priima iš Savivaldybės biudžetinių įstaigų ketvirtinius ir metinius biudžeto įvykdymo ataskaitų rinkinius, tikrina jų sudarymo teisingumą, rengia Savivaldybės biudžeto vykdymo ketvirčių ir metų ataskaitų rinkinius ir nustatyta tvarka teikia jas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Savivaldybės tarybai.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);
20.3. studijų kryptis – finansai (arba);
20.4. darbo patirtis srityje – nereikalaujama;
20.5. vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
arba:
20.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.7. darbo patirties sritis – finansų srities patirtis;
20.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;
20.9. vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

21. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
21.1. komunikacija – 3 lygis;
21.2. analizė ir pagrindimas – 4 lygis;
21.3. patikimumas ir atsakingumas – 3 lygis;
21.4. organizuotumas – 3 lygis;
21.5. vertės visuomenei kūrimas – 3 lygis.
22. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
22.1. įžvalgumas – 3 lygis;
22.2. informacijos valdymas – 3 lygis.

____________________________________

Pretendentai, norintys dalyvauti atrankoje, iki 2020 m. rugpjūčio 28 d. (įskaitytinai), per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, adresu www.testavimas.vtd.lt, privalo pateikti:
• prašymą;
• VATIS nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
• užpildytą Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijos formą;
• Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną.
• Valstybės tarnybos departamento prašymu – diplomo kopiją, darbo patirtį įrodančio dokumento kopiją, kvalifikaciją įrodančio dokumento kopiją, dokumento, įrodančio teisę valdyti motorines transporto priemones, kopiją, jei turi – dokumento, įrodančio užsienio kalbos mokėjimo lygį, kopiją.
Apie konkurso datą, laiką ir vietą reikalavimus atitinkantys pretendentai bus informuojami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.
Išsamesnė informacija apie konkursą teikiama:
Tel. (8 446) 62 816, el. p. toma.petkute@taurage.lt

Pasidalinkite
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on email
Share on print
Scroll to Top
Skip to content