Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

Tauragės rajono savivaldybės administracija skelbia atranką į Juridinio ir personalo skyriaus pakaitinio vyriausiojo specialisto pareigas (atlyginimas (bruto) – 1 408 Eur).

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
JURIDINIO IR PERSONALO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. teisė.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. personalo valdymas.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. teisė.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. personalo valdymas.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.
8. Atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą.
9. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
10. Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą.
11. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
12. Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.

13. Vizuoja Socialinės paramos, Statybos, Švietimo ir sporto, Bendrojo ir civilinės metrikacijos skyrių, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus rengiamus teisės aktų, sutarčių projektus, tikrina jų teisėtumą.
14. Priskirtų skyrių atžvilgiu dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų ir kitus panašaus pobūdžio tyrimus. Tikrina priskirtų padalinių nuostatus, tų padalinių darbuotojų pareigybių aprašymus. Prireikus atlieka nesančių skyriaus darbuotojų su personalu susijusias funkcijas.
15. Įrašo Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje informaciją apie kvalifikacijos tobulinimą, teikia valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo ataskaitą, siūlymus dėl personalo kvalifikacijos tobulinimo.
16. Padeda įstaigos vadovui kontroliuoti ir prižiūrėti, kaip deklaruojantys asmenys (išskyrus švietimo įstaigų vadovai) vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas.
17. Koordinuoja valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimą.
18. Dalyvauja Savivaldybės tarybos, komitetų posėdžiuose, darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose.

19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.2. studijų kryptis – teisė.

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

21. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
21.1. komunikacija – 3;
21.2. analizė ir pagrindimas – 4;
21.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;
21.4. organizuotumas – 3;
21.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

22. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0
22.1. įžvalgumas – 3;
22.2. informacijos valdymas – 3.

____________________________________

Pretendentai, norintys dalyvauti atrankoje, iki 2020 m. rugpjūčio 13 d. (įskaitytinai), per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, adresu www.testavimas.vtd.lt, privalo pateikti:
• prašymą leisti dalyvauti konkurse;
• asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
• gyvenimo aprašymą-nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
• užpildytą pretendento anketą;
Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.
Apie atrankos datą, laiką ir vietą reikalavimus atitinkantys pretendentai bus informuojami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.
Išsamesnė informacija apie atranką teikiama:
Tel. (8 446) 62 816, el. p. toma.petkute@taurage.lt

Pasidalinkite
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on email
Share on print
Scroll to Top
Skip to content