Valstybės garantuojama teisinė pagalba

Tauragės rajono savivaldybės administracijos pirminė teisinė pagalba

Valstybės garantuojama teisinė pagalba teikiama gyventojams, kad jie galėtų tinkamai ginti savo pažeistas teises ir įstatymų saugomus interesus. Valstybės garantuojama teisinė pagalba, kurią finansuoja valstybė,  susideda ir Pirminės teisinės pagalbos ir Antrinės teisinės pagalbos.

Pirminė teisinė pagalba – tai teisinės informacijos, teisinių konsultacijų teikimas, taip pat valstybės ir savivaldybių institucijoms skirtų dokumentų bei kai kurių teismo procesinių dokumentų rengimas.

Nemokamą pirminę teisinę pagalbą teikia

Advokato Romualdo Jusčiaus kontora

Vytauto g. 83, Tauragė 72215, II aukšte, Kabineto Nr. 201 (Viešbučio „Tauragė“ patalpose)

8 651 277 43

Teikimo laikas:
I-II: 13:00 val. - 15:00 val.
III: 11:00 val. - 13:00 val.
IV: 16:00 val. - 18:00 val.
V: 8:30 val. - 10:30 val.

Pirminė teisinė pagalba Jums bus suteikta, jei:
 • esate Lietuvos Respublikos pilietis;
 • esate Europos Sąjungos valstybės narės pilietis;
 • teisėtai gyvenate Lietuvoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje;
 • turite teisę gauti pagalbą pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis.
Pirminė teisinė pagalba gali būti neteikiama, jeigu:
 • Jūsų reikalavimai bus akivaizdžiai nepagrįsti;
 • tuo pačiu klausimu Jums jau buvo suteikta konsultacija;
 • akivaizdu, kad advokato konsultaciją galite gauti nesinaudodami valstybės garantuojama teisine pagalba;
 • kreipiatės ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus;
 • piktnaudžiaujate valstybės garantuojama teisine pagalba, savo materialiosiomis ar procesinėmis teisėmis.
Pirminės teisinės pagalbos teikimo sąlygos:
 • Pirminė teisinė pagalba suteikiama iš karto, kai asmuo kreipiasi į advokato Romualdo Juščiaus kontorą. Jeigu nėra galimybės iš karto suteikti pirminę teisinę pagalbą, asmeniui pranešamas kitas priėmimo laikas, kuris turi būti ne vėlesnis kaip 5 darbo dienos nuo kreipimosi dienos.
 • Pirminės teisinės pagalbos trukmė yra ne ilgesnė kaip viena valanda.
 • Pirminės teisinės pagalbos trukmė gali būti pratęsta Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu.
 • Asmuo dėl pirminės teisinės pagalbos tuo pačiu klausimu gali kreiptis tik vieną kartą.

Antrinė teisinė pagalba – tai valstybės garantuojama advokato pagalba teisminiame procese: dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, taip pat Jūsų interesų atstovavimas sprendžiant ginčą ne teisme.

 

Jei Jūsų turtas ir metinės pajamos neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų turto ir pajamų lygių ir:
• esate Lietuvos Respublikos pilietis arba
• Europos Sąjungos valstybės narės pilietis arba
• teisėtai gyvenate Lietuvoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje, turite teisę gauti antrinę teisinę pagalbą.

Yra du antrinės teisinės pagalbos finansavimo lygiai. Jei Jūsų pajamos ir turtas neviršys pirmojo finansavimo lygio, gausite nemokamą advokatą, jei neviršys antrojo – 50 procentų išlaidų kompensuos valstybė.

Svarbu. Tuo atveju, jeigu Jūsų turtas ir pajamos atitinka pirmąjį turto ir pajamų lygį arba gaunate antrinę teisinę pagalbą neatsižvelgiant į Jūsų turimą turtą ir pajamas, tačiau Jums jau yra teikiama antrinė teisinė pagalba dvejose bylose, už antrinės teisinės pagalbos teikimą kitose bylose valstybė kompensuos 50 procentų antrinės teisinės pagalbos išlaidų. Tuo atveju, jeigu Jūsų turtas ir pajamos atitinka antrąjį turto ir pajamų lygį antrinei teisinei pagalbai gauti ir teisinė pagalba Jums jau yra teikiama daugiau kaip dviejose bylose, už antrinės teisinės pagalbos teikimą kitose bylose valstybė kompensuos 25 procentus antrinės teisinės pagalbos išlaidų.

Neatsižvelgiant į asmens (šeimos) turtą ir pajamas, antrinė teisinė pagalba teikiama Lietuvos Respublikos piliečiams, Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams, teisėtai Lietuvoje ar Europos Sąjungos valstybėje gyvenantiems asmenims:

1.  Nagrinėjant bylas baudžiamojo proceso tvarka:
•  dėl veikų, kuriomis įtariamas ar kaltinamas nepilnametis;
•  neregiams, kurtiesiems, nebyliams ir kitiems asmenims dėl fizinių ar psichinių trūkumų negalintiems pasinaudoti savo teise į gynybą;
•  nemokantiems proceso kalbos asmenims;
•  kai yra įtariamųjų ar kaltinamųjų gynybos interesų prieštaravimų, jeigu bent vienas iš jų turi gynėją;
•  dėl nusikaltimų, už kuriuos gali būti skiriamas laisvės atėmimas iki gyvos galvos;
•  nagrinėjant bylą kaltinamajam nedalyvaujant;
•  kai įtariamasis ar kaltinamasis yra suimtas;
• kai sprendžiama dėl asmens išdavimo (ekstradicijos) arba perdavimo Tarptautiniam baudžiamajam teismui ar pagal Europos arešto orderį;
•  teisme pagreitinto proceso tvarka;
• kitais atvejais, jei ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras motyvuotu nutarimu ar teismas motyvuota nutartimi pripažįsta ar kai įstatymų nustatytais atvejais gynėjo dalyvavimas yra privalomas.
2. nukentėjusiesiems dėl nusikaltimų atsiradusios žalos atlyginimo bylose, įskaitant atvejus, kai žalos atlyginimo klausimas yra sprendžiamas baudžiamojoje byloje;
3. asmenims, gaunantiems socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
4. asmenims, išlaikomiems stacionariose socialinės globos įstaigose;
5. asmenims, pripažintiems nedarbingais arba sunkiai neįgaliais arba sulaukusiais senatvės pensijos amžiaus, kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, taip pat šių asmenų globėjams (rūpintojams), kai valstybės garantuojama teisinė pagalba reikalinga globotinio (rūpintinio) teisėms ir interesams atstovauti bei ginti;
6. asmenims, pateikusiems įrodymus, kad dėl objektyvių priežasčių jie gali laisvai disponuoti tik dalimi savo turto ir pajamų, kuri neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų turto ir pajamų lygių teisinei pagalbai gauti;
7. asmenims, kai sprendžiami jų priverstinio hospitalizavimo ir gydymo, priverstinio hospitalizavimo ir gydymo pratęsimo klausimai pagal Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymą (toliau – Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas), taip pat asmenims, kuriems taikomas būtinasis hospitalizavimas ir (ar) būtinasis izoliavimas, pratęsiamas būtinasis hospitalizavimas ir (ar) būtinasis izoliavimas pagal Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymą (toliau – Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas), ir jų globėjai (rūpintojai), kai valstybės garantuojama teisinė pagalba reikalinga globotinio (rūpintinio) teisėms ir interesams atstovauti;
8. skolininkams vykdymo procese, kai išieškoma iš paskutinio gyvenamojo būsto, kuriame jie gyvena;
9. nepilnamečiams vaikams, kai sprendžiamas jų iškeldinimo klausimas, tėvams ar kitiems atstovams pagal įstatymą;
10. nepilnamečiams vaikams, kai įstatymų nustatytais atvejais jie kreipiasi į teismą savarankiškai dėl savo teisių ar įstatymų saugomų interesų gynimo, išskyrus tuos, kurie sudarę santuoką ar teismo pripažinti visiškai veiksniais (emancipuotais);
11. nepilnamečiams vaikams, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų žmogaus sveikatai, laisvei, seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, vaikui ir šeimai, dorovei ir kitose baudžiamosiose bylose, kai ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro motyvuotu nutarimu ar teismo motyvuota nutartimi pripažinta, kad įgaliotojo atstovo dalyvavimas būtinas;
12. asmenims, kuriuos prašoma pripažinti neveiksniais tam tikroje srityje bylose dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje, taip pat neveiksniais pripažintiems asmenims bylose dėl globos, bylose dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo ir neveiksniu tam tikroje srityje pripažinto asmens pripažinimo veiksniu ar ribotai veiksniu;
13. asmenims bylose dėl gimimo registravimo;
14. asmenims bylose dėl neteisėtai išvežto ar laikomo vaiko grąžinimo pagal 1980 m. spalio 25 d. Hagos konvenciją dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų.
15. vaiko tėvams, dėl kurių valdžios apribojimo ar jo panaikinimo sprendžia teismas;
16. įvaikintojui (įvaikintojams) ar vaiko globėjui (rūpintojui), kompetentingai valstybės institucijai pateikusiam prašymą dėl įvaikinimo ar nuolatinės globos (rūpybos) ir turinčiam šios institucijos patvirtinimą dėl tinkamumo tapti įtėviu (įtėviais) ar vaiko globėju (rūpintoju), arba įvaikintojui (įvaikintojams) ar vaiko globėjui (rūpintojui), kurio prašymą dėl įvaikinimo ar nuolatinės globos (rūpybos) nagrinėja teismas;
17. kitiems asmenims Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse numatytais atvejais.

Dėl valstybės finansuojamo advokato paskyrimo kreipkitės į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Klaipėdos skyrių, Vilties g. 10 (I a.), Klaipėda ( Tel./fax.: 8 700 00 191; el. p. [email protected] ), su prašymu, kurį Jums užpildyti gali padėti Advokato Romualdo Juščiaus kontora, teikianti pirminę teisinę pagalbą (kontaktai nurodyti aukščiau).

Jeigu Jūsų pajamos ir turtas viršija Vyriausybės nustatytus lygius, tuomet Jūsų pažeistas ar ginčijamas teises galėtų ginti privatus advokatas. Lietuvoje registruotų advokatų kontaktiniai duomenys yra skelbiami svetainėje www.advokatura.lt.

Daugiau informacijos galite gauti apsilankę interneto svetainėse: www.vgtpt.lrv.lt, www.teisis.lt

Scroll to Top