Žemės ūkis

Tauragės rajono savivaldybės žemės ūkio informacija

Tauragės rajono savivaldybės administracijos Kaimo reikalų skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Tauragės rajono savivaldybės administracijos Kaimo reikalų skyriaus veiklos nuostatais.
Kaimo reikalų skyriaus specialistė (mentorė)

Ramutė Noreikienė

8 446 61 078

8 686 50 578

ramute.noreikiene@taurage.lt

Respublikos g. 2, Tauragė 72256, Kabineto Nr. 405

Žemės ūkio naujienos

Augalininkai kviečiami drausti pasėlius ir gauti paramą draudimo įmokų kompensacijai

Nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d. renkamos paraiškos …

Skaityti daugiau »
Paslaugų kvitų knygelių įsigijimas

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. Paslaugų kvitų knygeles (knygelė …

Skaityti daugiau »
Kviečiame teikti paraiškas dėl medžiojamų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių finansavimo

Iki lapkričio 15 d. kviečiame teikti paraiškas dėl medžiojamų gyvūnų …

Skaityti daugiau »

Ūkininkų ūkio, žemės ūkio valdų registravimas

Atsakingi asmenys:

Žemės ūkio technika

Kaimo reikalų skyriaus Vyriausioji specialistė

Asta Eičienė

8 673 34 345

8 446 62 854

asta.eiciene@taurage.lt

Kabineto Nr. 403

Kaimo reikalų skyriaus Vyriausioji specialistė

Daiva Jacikevičienė

8 672 87 470

8 446 62 854

daiva.jacikeviciene@taurage.lt

Kabineto Nr. 403

Melioracija

Atsakingi asmenys:
Kaimo reikalų skyriaus Vyriausioji specialistė

Roma Volbikienė

8 652 65 447

8 446 61 098

daiva.jacikeviciene@taurage.lt

Kabineto Nr. 407

Kaimo reikalų skyriaus Vyriausioji specialistas

Reinoldas Volbikas

8 616 38 249

8 446 61 098

reinoldas.volbikas@taurage.lt

Kabineto Nr. 407

Tauragės rajono seniūnijų žemės ūkio specialistai:

Tauragės seniūnijos Žemės ūkio specialistė

Rita Toleikienė

8 446 64 371

rita.toleikiene@taurage.lt

Žygaičių seniūnijos Žemės ūkio specialistė

Genutė Pielikienė

8 446 44 836

genute.pielikiene@taurage.lt

Mažonų seniūnijos Žemės ūkio specialistė

-

Skaudvilės seniūnijos Žemės ūkio specialistė

Asta Šėvelienė

8 446 58 247

asta.seveliene@taurage.lt

Batakių seniūnijos* Žemės ūkio specialistė

Rimantė Mingelienė

8 607 98 858

rimante.mingeliene@taurage.lt

Lauksargių** seniūnijos Žemės ūkio specialistė

Jovita Masidunskienė

8 446 41 124

jovita.masidunskiene@taurage.lt

Gaurės seniūnijos Žemės ūkio specialistė

Jodita Eskienė

8 446 46 604

jodita.eskiene@taurage.lt

*  Dirba pirmadienį-trečiadienį visą dieną, ketvirtadienį iki 12 val.
**  Dirba pirmadienį- trečiadienį visą dieną, penktadienį – iki 12 val.

Aktuali informacija

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimas, išregistravimas, duomenų keitimas ir registracijos liudijimų išdavimas

Traktoriams įregistruoti asmuo pateikia:
1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
2. dokumentus, patvirtinančius traktoriaus nuosavybės faktą;
3. civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą.

Traktoriams išregistruoti asmuo pateikia:
1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
2. registravimo dokumentą;
3. valstybinio numerio ženklą.

Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos valstybinio numerio ženklo išdavimą – 10 Eur.

Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos įregistravimą – 17 Eur.

Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos registracijos liudijimo dublikato išdavimą – 7,50 Eur.

Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos duomenų keitimą Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre – 15 Eur.

Žemės ūkio technikos techninių apžiūrų atlikimas ir techninės apžiūros talono išdavimas

Traktoriaus savininkas (valdytojas) pateikia šiuos dokumentus:
1. traktorininko pažymėjimą arba kitą dokumentą, suteikiantį teisę vairuoti traktorių;
2. traktoriaus registracijos dokumentą;
3. dokumentą apie sumokėtą valstybės rinkliavą;
4. galiojantį priemonės privalomojo civilinės atsakomybės draudimo polisą.

Už traktoriaus, savaeigės mašinos (priekabos) techninės apžiūros talono dublikato išdavimą – 4,20 Eur.

Traktoriaus, savaeigės mašinos techninė apžiūra – 6,80 Eur.

Traktoriaus priekabos, puspriekabės techninė apžiūra – 5,50 Eur.

Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos techninės apžiūros atlikimą ne pagal grafiką papildomai mokama – 9,90 Eur.

Techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje projektuoti išdavimo taisyklės

Statiniams ir įrenginiams arba įveisti mišką melioruotoje žemėje projektuoti visi juridiniai ir fiziniai asmenys (užsakovai) privalo gauti technines sąlygas. Joms gauti užsakovas pateikia:

  1. nustatytos formos prašymą;
  2. žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinantį dokumentą (arba jo patvirtintą kopiją);
  3. planuojamos statybos ribų planą (M 1:2000) su jame pažymėtais esamais ir projektuojamais Statiniais ir žemės sklypų naudotojų ribomis.
Rinkliavos apmokėjimo būdai

Rinkliavos mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas. Lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752.

Įmokos kodas – 53077

Rinkliavas taip pat galima sumokėti įmokų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose bei jų ar jų tarpininkų padaliniuose:

  • AB „Lietuvos paštas” pašto skyriuose;
  • UAB „Perlo paslaugos” terminaluose;
  • Pavedimu.

Informacija apie vykdomus melioracijos projektus

Projektas „Tauragės rajono blogos būklės griovių, jų statinių ir tilto rekonstrukcija“ įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“. Šiam projektui skirta 300 000 Eur parama, t. y. 80 % nuo projekto tinkamų finansuoti išlaidų.

Griovių rekonstrukcijos darbai vykdomi Batakių seniūnijoje Melagiškės, Eidintų, Gerviečių, Lankininkų, Akstinų, Čiuteikių, Šiaudinės, Mažintų kaimuose. Bendras remontuojamų griovių ilgis – 14,229 km. Tiltas per Vilkos upę kelyje Kreivėnai-Šakiai rekonstruojamas Lauksargių seniūnijoje. Sutartis dėl statybos darbų pasirašyta su rangovu MB
„Epsta“. Projektą planuojama įgyvendinti iki 2022 m. gegužės 2 d.

Planas 

Gaurės seniūnijoje Milaičių, Sakalinės ir Zaltriškių kaimuose vykdomi blogos būklės griovių ir jų statinių remonto darbai. Bendras remontuojamų griovių ilgis – 4,915 km, remontuojamos 6 pralaidos, keičiamos 71 drenažo žiotys. Sutartis dėl statybos darbų pasirašyta su rangovu UAB
„Drenita“. Darbai turi būti baigti iki 2022 m. liepos 1 d.

Planas 

 

dav

Žygaičių seniūnijoje Pabūdviečių, Kaupių ir Pryšmantų kaimuose įgyvendintas Europos sąjungos, valstybės, savivaldybės ir ūkininko Jono Dragūno lėšomis finansuojamas projektas „MSNA „Aukštupių elbenta“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas“. Viso rekonstruota blogos būklės melioracijos statinių: drenažu sausinamas plotas –120 ha; griovių – 3,5 km, pralaidos – 3 vnt,; tiltas – 1 vnt. Bendra projekto vertė yra 375 tūkst. Eur su PVM.

Planas

 

Informuojame, kad pasirašyta sutartis dėl projekto „Tauragės r. Taurų k. v. melioracijos griovių ir jų statinių remontas“ įgyvendinimo. Darbus vykdys UAB „Šilutės polderiai“. Projekto tikslas – suremontuoti esamus blogos būklės griovius taip, kad būtų užtikrintas tinkamas griovio surinkto vandens praleidimas. Tam tikslui pasiekti numatyta: išvalyti 4,25 km griovius nuo sąnašų, suremontuotos 7 vandens pralaidas. Darbai bus vykdomi Tauragės seniūnijoje Dacijonų, Grineidžių, Baltramiejiškių ir Drąskaukio kaimuose.

Informuojame, kad žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 3d-218 „Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01.2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ patvirtinimo“ nustatyta 15 m pločio melioracijos griovio priežiūros juosta, kurioje draudžiama tverti tvoras, sodinti medžius ir krūmus, todėl prašome suteikti galimybę rangovams nekliudomai vykdyti darbus 15 m pločio griovio apsaugos zonoje  nuo š. m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. liepos 1 d.

Planas 

Mažonų seniūnijoje Vaitimėnų kaime įgyvendintas projektas „Tauragės r. sav. Lomių k. v. griovių up. Žalpė, Ž-1, GR-1, GR-2, GR-3 ir jų statinių remontas“. Grioviai nuveda vandenį nuo drenažu sausintų plotų ir Tauragės miškų urėdijos valstybinių bei privačių miškų masyvų, kurie buvo rekonstruoti 1998 m. Dėl atsiradusių deformacijų ir įsikūrusių bebraviečių, veikiant potvyniams ir kitiems veiksniams, griovys up. Žalpė ir jo baseino grioviai prarado tinkamą funkcionavimą, todėl drenažo sistemos tinkamai nebeatliko savo paskirties. S. Janušo individuali įmonė parengė minėtų griovių remonto projektą. Projekto sąmatinė vertė yra 126 426,73 Eur, faktiška – 81 664,43 Eur. Darbus atliko UAB „Drenita“. Suremontuota 7,025 km griovių, 7 pralaidos, pakeistos 40 drenažo žiotys.

Planas >>

Lauksargių seniūnijoje ir Žygaičių seniūnijoje Aukštupių kadastrinėje vietovėje įgyvendintas valstybės lėšomis finansuojamas projektas „Valstybei priklausančių melioracijos statinių rekonstravimas Nemuno mažųjų intakų pabaseinyje Tauragės rajono savivaldybėje“. Rekonstruotos Vilkos ir Kulmenos upės ir jų baseinų grioviai, nuvedantys vandenį nuo 1 271,85 ha drenažu sausintų plotų. Viso rekonstruota 39,35 km blogos būklės grioviai ir 38 vandens pralaidos. Bendra projekto vertė yra 784 181 Eur su PVM.

Scroll to Top