Pagalba vaikui ir šeimai

Tauragės rajono savivaldybės pagalbos vaikui ir šeimai informacija

Tauragės rajono savivaldybės administracija yra Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Ją sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė)

Eva Bagdonienė

8 446 62 858

eva.bagdoniene@taurage.lt

Respublikos g. 2, Tauragė 72256, Kabineto Nr. 107

Koordinuotai teikiamos paslaugos

Informacija


Koordinuotai teikiamos paslaugos. Kas tai?
Tai koordinuotai teikiamos švietimo, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos individualiam vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams).

Koordinuotai teikiamų paslaugų tikslas:
Sudaryti palankias sąlygas Vaiko gerovei, padedant jo tėvams (globėjams, rūpintojams) kurti saugią aplinką, užtikrinti gyvenimo, asmeninių bei socialinių ryšių kokybę.

Kam skirtos koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugos?
Skirtos vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir asmenims, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – Vaikas) iki 21 metų, ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams).

Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo Vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) poreikis:
Koordinuotai teikiamų paslaugų poreikis atsiranda, kai pavienės, atskirai teiktos ar teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ar sveikatos priežiūros paslaugos yra neveiksmingos, neefektyvios ir neužtikrina Vaiko gerovės.

Kas gali kreiptis dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo?
Vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai);
Institucijos, įstaigos, organizacijos, teikusios ar teikiančios pavienes švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros, socialines ar viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas Vaikui ir šeimai.

Koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo ir teikimo kriterijai:

 • Kai Vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) kreipiasi kartu su pavienes švietimo pagalbos, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas teikusios ar teikiančios institucijos, įstaigos ar organizacijos siūlymu dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo;
 • Kai su prašymu kreipiasi institucijos, įstaigos, organizacijos, teikusios ar teikiančios pavienes švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros, socialines ar viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas, nustačiusios, kad jų teiktų ar teikiamų paslaugų Vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) nepakanka;
 • Kai kreipiasi minimalios priežiūros priemonės vykdytojo (-ų) ir kitų, Vaikui teikiančių švietimo, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas specialistų pranešimas, kad Vaikui taikoma (-os) minimalios priežiūros priemonė (-ės) yra neveiksminga (-os);
 • Kai priimamas sprendimas Vaikui skirti vidutinės priežiūros priemonę. Tokiu atveju svarstomas Koordinuotai teikiamų paslaugų poreikis tik Vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams);
 • Kai gauta vaikų socializacijos centro informacija apie Vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymo pabaigą (tokiu atveju Koordinuotai teikiamos paslaugos gali būti teikiamos Vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams).

Kam pateikiamas prašymas dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo?
Prašymas pateikiamas Tauragės rajono savivaldybės administracijos vyriausiajai specialistei (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorei).

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus kontaktai:
Eva Bagdonienė, tel. (8 446) 62 858, mob. (8 616) 14985, el. paštas eva.bagdoniene@taurage.lt, adresas Respublikos g. 2, Tauragė, 107 kabinetas

Įstaigos, kurios gali teikti koordinuotas paslaugas:

 • Visos Tauragės rajono savivaldybės švietimo (ugdymo) įstaigos;
 • Tauragės Šeimos gerovės centras;
 • Visuomenės sveikatos biuras;
 • Pedagoginė psichologinė tarnyba;
 • Tauragės rajono pirminės priežiūros sveikatos centras;
 • Tauragės ir Skaudvilės atviri jaunimo centrai;
 • Tauragės mieste ir rajone esančios seniūnijos;
 • Tauragės rajono nevyriausybinės organizacijos;
 • Tauragės rajone veikiantys vaikų dienos centrai;
 • Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija “Tauragės viltis”.

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės

Informacija
Paslaugos pavadinimas Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymas Atsižvelgus į pateiktus prašymus bei surinktą papildomą medžiagą, vaikui gali būti paskirta minimalios priežiūros priemonė arba priimtas sprendimas dėl kreipimosi į teismą gauti leidimą skirti vidutinės priežiūros priemonę
Kas yra vaiko minimalios priežiūros priemonė? Vaikui teikiama švietimo pagalba, socialinės, sveikatos priežiūros ir kitos paslaugos, kuriomis siekiama teigiamų jo elgesio pokyčių. Ši priemonė skiriama nuolatinės gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
Kokie yra vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės skyrimo pagrindai? -Kai vaikas padarė nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio pagal Lietuvos Respublikos baudžiamuosius įstatymus galima baudžiamoji atsakomybė už jo padarytą veiką -Kai vaikas padarė administracinio nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio atsiranda administracinė atsakomybė -Kai vaikas padarė administracinį nusižengimą, tačiau jam, vadovaujantis Administracinių nusižengimų kodeksu, nebuvo paskirta administracinė nuobauda ir administracinio poveikio priemonė -Kai nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos duomenimis, nelankė mokyklos ir per mėnesį be pateisinamos priežasties praleido daugiau kaip pusę pamokų ar ugdymui skirtų valandų. Šiuo atveju minimalios priežiūros priemonės gali būti skiriamos tik tada, kai yra išnaudotos visos švietimo pagalbos vaikui teikimo galimybės
Kokios vaikui gali būti skiriamos minimalios? 1. lankytis pa specialistą; 2. lankyti vaikų dienos centrą ar kitą švietimo, kultūros, sporto, socialines ar kitas paslaugas teikiančią arba darbinę veiklą bendruomenėje vykdančią įstaigą ar organizaciją, tarp jų – nevyriausybinę organizaciją; 3. tęsti mokymąsi toje pačioje ar kitoje bendrojo ugdymo mokykloje arba profesinio mokymo įstaigoje pagal privalomojo švietimo programas; 4. dalyvauti sporto, menų ar kitoje terapijoje, konkrečiose valstybės, savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų ir nevyriausybinių organizacijų vykdomose neformaliojo vaikų švietimo, elgesio keitimo, socialinio ugdymo, prevencijos programose, kuriomis siekiama įgyvendinti šio įstatymo tikslus ir teigiamai veikti vaiko elgesį; 5. gydytis psichikos ir elgesio sutrikimus dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, patologinį potraukį azartiniams lošimams, kitus įpročių ir potraukių sutrikimus; 6. dalyvauti taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) procese;  7. atlikti bendruomenei arba švietimo ar kitai įstaigai ar institucijai naudingą veiklą.
Kas yra vaiko vidutinės priežiūros priemonė? Tai priemonė, kurią vykdant vaikas yra ugdomas, prižiūrimas, jam teikiama švietimo pagalba, socialinės, sveikatos priežiūros ir kitos paslaugos vaikų socializacijos centre. Ši priemonė gali būti skiriama ne jaunesniam kaip 14 metų vaikui. Vaiko vidutinės priežiūros priemonę skiria teismas.
Kas yra vaikų socializacijos centras? Tai prie bendrojo ugdymo mokyklų priskiriama valstybinė specializuota įstaiga, vykdanti vidutines priežiūros priemones
Kada vaikui gali būti skiriama vidutinės priežiūros priemonė? – kai jis padarė nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Baudžiamajame kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio pagal Lietuvos Respublikos baudžiamuosius įstatymus galima baudžiamoji atsakomybė už jo padarytą veiką, ir kai vaiko elgesys kelia realų pavojų jo ar kitų žmonių gyvybei, sveikatai ar turtui – kai minimalios priežiūros priemonių taikymo metu nebuvo pasiekta teigiamų jo elgesio pokyčių. Išskyrus atvejus, kai minimalios priežiūros priemonės buvo paskirtos vaikui už mokyklos nelankymą.
Dėl paslaugos gali kreiptis Vaiko atstovai pagal įstatymą, teritorinė policijos įstaiga, mokykla, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius, seniūnija, prokuroras ir teismas ( dėl vaikų nuo 16 iki 18 metų padarytų administracinių nusižengimų).
Paslaugos suteikimo trukmė Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, jeigu vaiko elgesys kelia realų pavojų jo paties ar kitų žmonių gyvybei, sveikatai ar turtui; Kitais atvejais – ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.
Kam pateikiamas prašymas dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės skyrimo? Prašymas dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės skyrimo pateikiamas Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriui (registruojant prašymą su pridedamais dokumentais Tauragės rajono savivaldybės administracijos priėmimo langelyje arba siunčiant jį el. p. savivalda@taurage.lt)
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo/institucija Laisvos formos prašymą dėl minimalios priežiūros priemonių skyrimo (būtina informacija: vaiko vardas, pavardė, gimimo data, mokymosi įstaiga, situacijos apibūdinimas) Vaiko charakteristiką (kai kreipiasi institucijos).
Paslaugos teikimo rezultatas Galimas vienas rezultatas iš pateiktų: 1. Prašymas netenkinamas; 2. Vaikui paskirta ar pratęsta minimalios priežiūros priemonė; 3. Kreipimasis į teismą, prašant vaikui skirti vidutinės priežiūros priemonę
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimas Tauragės rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimą Administracija
Paslaugos vadovas Eva Bagdonienė, tel. (8 446) 62 858, mob. (8 616) 14985, el. paštas eva.bagdoniene@taurage.lt, adresas Respublikos g. 2, Tauragė, 107 kabinetas
Paslaugos vykdytojas Tauragės rajono savivaldybės vaiko gerovės komisija. Komisijos pirmininkė Eva Bagdonienė, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė.  Tauragės rajono savivaldybės vaiko gerovės komisija. Komisijos sekretorė Audronė Bartušienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė, tel. 8 652 66 824; 8 446 62 825  el. p. audrone.bartusiene@taurage.lt.
Paslaugos teikimo eiga Prašymas svarstomas Tauragės rajono savivaldybės vaiko gerovės komisijos posėdyje į kurį kviečiami mokyklos atstovai, vaikas, jo tėvai ir kiti susiję asmenys.  Jei komisija nusprendžia vaikui skirti minimalios priežiūros priemonę, su siūlymu ji kreipiasi į administracijos direktorių, kuris priima galutinį sprendimą skirti ar neskirti minimalios priežiūros priemonę. Svarstant vidutinės priežiūros priemonės skyrimo klausimą, administracijos direktorius išsiunčia teismui prašymą dėl leidimo skirti vidutinės priežiūros priemonę ir, jei leidimas yra išduodamas, priima galutinį sprendimą, skirdamas vidutinės priežiūros priemonę
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą 1. Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas 2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017-07-05 įsakymas Nr. V-555 „Dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės rekomendacijų patvirtinimo”; 3. Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 20 d. įsakymas Nr. 5-1287 „Dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių, auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo Tauragės rajono savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4. Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. 5-135 ,,Dėl savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos sudarymo” 5. Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. 5-281 ,,Dėl savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos darbo reglamento patvirtinimo”.

Viešosios paslaugos teikiamos vaikui ir šeimai Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje

Informacija

Bendradarbiaujant Tauragės rajono savivaldybės institucijoms, sudarytas Tauragės rajono savivaldybėje teikiamų viešųjų paslaugų vaikui ir jo šeimai sąrašas. Šiame sąraše galima rasti informaciją apie teikiamas švietimo pagalbos, socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas, nurodyta, kur galima kreiptis dėl paslaugų užsakymo, paslaugų teikimo vieta, gavėjai, kaina bei kita svarbi informacija.
Sąrašas skirtas ne tik specialistams, dirbantiems su vaiku ir šeima, bet ir patiems vaikų tėvams (globėjams, rūpintojams), kurie susidūrę su problemomis galėtų greičiau rasti reikiamą pagalbą.
Tauragės rajono savivaldybėje teikiamų viešųjų paslaugų vaikui ir jo šeimai sąraše šiuo metu yra 62 skirtingos paslaugos, kurias teikia: Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Tauragės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba, VšĮ Tauragės ligoninė, UAB Šilutės psichikos ir psichoterapijos centras, Tauragės pirminės sveikatos priežiūros centras, Tauragės psichologinės gerovės centras, Tauragės ir Skaudvilės atviri jaunimo centrai, Tauragės miesto ir kaimiškosios seniūnijos, Tauragės Vaikų dienos centrai.
Viešų paslaugų vaikui ir jo šeimai sąrašas (pridėti pridėti lentelę)

Vaiko gerovės komisija

Informacija

Eva Bagdonienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė) (komisijos pirmininkė);
Audronė Bartušienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos sekretorė);
Irina Butvilienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;
Elena Jurgilienė – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Tauragės rajono savivaldybės vyriausioji specialistė;
Vaida Mačiulienė – Tauragės rajono savivaldybės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro Pedagoginės-psichologinės tarnybos psichologė;
Lolita Marcinkutė – Klaipėdos apygardos prokuratūros Tauragės apylinkės prokuratūros prokurorė;
Andrius Kačergius – VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro gydytojas;
Ona Povilaitienė – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Tauragės rajono savivaldybės vyriausioji specialistė;
Tomas Raulinavičius – Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (komisijos narys);
Judita Sadauskytė – Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresnioji tyrėja;
Rūta Stasytienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoja ( pakaitinė vyriausioji specialistė);
Egidijus Šteimantas – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas;
Vida Valauskienė – Lietuvos probacijos tarnybos Klaipėdos regiono skyriaus specialistė;
Raimonda Žvynakienė – Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja“

Vaiko teisių apsauga

Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Tauragės rajone

Adresas: S. Dariaus ir S. Girėno g. 12, Tauragė
El. p.: taurages.apskritis@vaikoteises.lt
Tel.: 8 613 52983

Vaikų dienos centrai

Vaikų dienos centrai teikia dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas

Pagrindinis vaikų dienos centro uždavinys padėti vaikui ir jo šeimai. Suteikti vaikams saugią aplinką, prisidėti visapusiškai prie jų asmenybės tobulinimo, socialinių ir jų gyvenimo įgūdžių formavimo,  organizuoti pamokų ruošą, vaikų užimtumą, vaikų maitinimą.

Centro veikla vykdoma atsižvelgiant į skirtingas gyvenimo situacijas, sąlygas, vaiko ir jo šeimos narių poreikius ir pomėgius. Centro tikslas užtikrinti vaikų užimtumą, nemokamą maitinimą, sutelkti įvairių socialinių sluoksnių vaikus ir paauglius, skatinti aktyvų bendravimą ir bendradarbiavimą.

Scroll to Top

Vyksta interneto svetainės naujinimo darbai

Informuojame, kad vyksta interneto svetainės naujinimo darbai, todėl dalis funkcijų laikinai gali neveikti. Atsiprašome už laikinus nesklandumus. Apie pastebėtus neatitikimus svetainėje, galite informuoti el. paštu svetaine@taurage.lt
Skip to content