Licencijos ir leidimai

Tauragės rajono savivaldybės administracijos licencijų ir leidimų informacija

Tauragės rajono savivaldybės administracija yra Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Ją sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).
Vyresnioji specialistė

Vilma Bergelienė

8 446 62 853

8 673 34 729

vilma.bergeliene@taurage.lt

Respublikos g. 2, Tauragė 72256, Kabineto Nr. 211

Armintinės

Leidimų vežti keleivius už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas

Paslauga teikiama vežėjams – įmonėms, kurių buveinė registruota Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje,  fiziniams asmens, kurių gyvenamoji deklaruota vieta yra Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje.

Lengvuoju automobiliu taksi laikoma motorinė kelių transporto priemonė, skirta keleiviams ir bagažui vežti, turinti ne daugiau kaip 9 sėdimąsias vietas, įskaitant vairuotojo vietą, pritvirtintą taksi valstybinio registracijos numerio ženklą, įrengtą taksometrą bei atpažinimo ženklą – plafoną ir atitinkanti lengviesiems automobiliams taksi keliamus techninius reikalavimus.

Leidimas išduodamas vežėjui, įregistravusiam įmonę (filialą) Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje arba, jei vežėjas fizinis asmuo, deklaravusiam gyvenamąją vietą Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje, turinčiam nuosavybės teise priklausantį ar kitais teisėtais pagrindais valdomą, turintį ne daugiau kaip 9 sėdimas vietas, įskaitant vairuotojo vietą, lengvąjį automobilį, atitinkantį techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus ir kuriam išduoto leidimo galiojimas nebuvo panaikintas dėl Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 82 straipsnio 10 dalies 5 punkte nurodytų pažeidimų (leidimai nėra išduodami vienus metus nuo leidimo galiojimo panaikinimo).

Vežėjas, siekiantis gauti leidimą vežti keleivius už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi, pateikia:

 1. nustatytos formos pranešimą apie keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi veiklą;
 2. dokumentą įrodantį, kad lengvasis automobilis, kuriuo bus vykdoma keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi veikla, valdomas teisėtu pagrindu, kopiją (pateikiama tuo atveju, kai vežėjas nėra lengvojo automobilio savininkas).

Už leidimo išdavimą, patikslinto leidimo išdavimą mokama valstybės rinkliava.

Leidimas yra išduodamas kitą darbo dieną nuo vežėjo pranešimo apie ketinimą vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi veiklą savivaldybės vykdomajai institucijai dienos.

Tauragės rajono savivaldybės administracija savivaldybės administracija leidimą išduoda, tikslina, sustabdo jo galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą, panaikina galiojimą naudodamasi valstybės įmonės Registrų centro sukurta ir administruojama valstybės informacine sistema (toliau – LIS). Popierinis leidimo dokumentas nuo 2020 m. sausio 1 d. nėra rengiamas.

Leidimai išduodami, jeigu vežėjai atitinka šiuos reikalavimus:

1) įregistravę individualią veiklą ir turi ne mažesnį kaip 2 metų lengvojo automobilio vairavimo stažą, kai leidimo prašo fizinis asmuo;

2) neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas);

3) asmuo yra Lietuvos Respublikos transporto priemonių registre įregistruoto lengvojo automobilio, kuriuo bus vykdoma keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veikla, savininkas arba šį lengvąjį automobilį valdo kitu teisėtu pagrindu;

4) yra įvykdyti Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme nustatyti reikalavimai.

5) fizinis asmuo yra nepriekaištingos reputacijos, fizinis asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis:

– buvo nuteistas už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą ir teistumas nėra išnykęs ar panaikintas;

– buvo nuteistas už baudžiamąjį nusižengimą ir yra neatlikęs paskirtos bausmės (išskyrus atvejus, kai asmuo atleistas nuo bausmės atlikimo);

– piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis.

Leidimai galioja neterminuotai. Leidimų turėtojai neturi teisės perleisti suteiktos teisės vykdyti leidime nurodytą veiklą kitiems asmenims.

Kai informacija apie vežėjui išduotą taksi leidimą įrašoma į LIS, vežėjas, turintis transporto priemonę, kuri nėra įregistruota Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre kaip lengvasis automobilis taksi, turi kreiptis į Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro tvarkytoją ir nurodyti leidimo numerį. Vežėjas, kurio transporto priemonė įregistruojama kaip lengvasis automobilis taksi, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas praneša leidimus išduodančiai institucijai apie naujus transporto priemonės numerius.

Pateikiant pranešimą reikia pateikti sumokėtos rinkliavos mokėjimo kvitą:

Gavėjas
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Gavėjo bankas
“Swedbank”, AB
Sąskaitos numeris
LT247300010112394300
Įmokos kodas52777
Paslaugos kaina
Leidimo vežti keleivius už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi – 45 EUR
Leidimo vežti keleivius už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi patikslinimas – 10 EUR

Kilus klausimams kreiptis: Plėtros, investicijų ir turto valdymo
Vyresn. specialistė Vilma Bergelienė
Tel.: 8 446 62853
El. p.: vilma.bergeliene@taurage.lt

Leidimų vežti keleivius už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą išdavimas

Paslauga teikiama vežėjams – fiziniams asmens, kurių gyvenamoji deklaruota vieta yra Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje.

Vežėjas, siekiantis gauti leidimą vežti keleivius už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą, pateikia:

1. nustatytos formos pranešimą apie keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veiklą;

2. dokumentą įrodantį, kad lengvasis automobilis, kuriuo bus vykdoma keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veikla, valdomas teisėtu pagrindu, kopiją (pateikiama tuo atveju, kai vežėjas nėra lengvojo automobilio savininkas).

Vežėjas, teikiantis keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą paslaugą turi būti sudaręs sutartį  su keleivių vežimo organizatoriumi.

Vežėjas turi atitikti Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 82 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus:

 1. yra įregistravę individualią veiklą ir turi ne mažesnį kaip 2 metų lengvojo automobilio vairavimo stažą;
 2. neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas);
 3. asmuo yra Lietuvos Respublikos transporto priemonių registre įregistruoto lengvojo automobilio, kuriuo bus vykdoma keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veikla, savininkas arba šį lengvąjį automobilį valdo kitu teisėtu pagrindu;
 4. yra įvykdyti Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme nustatyti reikalavimai.

Lengvojo automobilio, kuriuo vykdoma keleivių vežimo pagal užsakymą veikla, viduje arba išorėje dešiniajame apatiniame priekinio lango kampe ir dešiniajame viršutiniame galinio lango kampe turi būti pritvirtintas ir transporto priemonės išorėje matomas nurodytas ženklas (ilgis ir plotis ne mažesni kaip 100 mm), kai juo vykdoma keleivių vežimo pagal užsakymą veikla. Ženklas gali būti atspausdintas ant popieriaus. Ženklo apačioje esančiame baltame stačiakampyje turi būti įrašytas išduotos individualios veiklos (kodas 49.39) pažymos numeris.

Pateikiant pranešimą reikia pateikti sumokėtos rinkliavos mokėjimo kvitą:

Gavėjas
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Gavėjo bankas
“Swedbank”, AB
Sąskaitos numeris
LT247300010112394300
Įmokos kodas52777
Paslaugos kaina
Leidimo teikti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais paslaugas išdavimas – 16 EUR

Kilus klausimams kreiptis: Plėtros, investicijų ir turto valdymo
Vyresn. specialistė Vilma Bergelienė
Tel.: 8 446 62853
El. p.: vilma.bergeliene@taurage.lt

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas

Tauragės rajono savivaldybės vykdomoji institucija  išduoda šias licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais:
1. Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais (neterminuotas licencijos galiojimas).
2. Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų (neterminuotas licencijos galiojimas).
3. Verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento (neterminuotas licencijos galiojimas).
4. Verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento (neterminuotas licencijos galiojimas).

Iki 2007 10 13 išduotas licencijas verstis mažmenine prekyba alumi ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, atitinkamai patikslinus įmonei suteikia teisę verstis mažmenine prekyba ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais. Nepatikslintos licencijos nesuteikia teisės verstis mažmenine prekyba alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais gali būti išduodamos prekiauti:
– alkoholiniais gėrimais stacionariosiose alkoholinių gėrimų parduotuvėse, stacionariųjų parduotuvių alkoholinių gėrimų skyriuose, stacionariosiose viešojo maitinimo vietose, stacionariųjų degalinių, vykdant tik mažmeninės prekybos veiklą, ir kaimo gyvenamosiose vietovėse esančių stacionariųjų parduotuvių nespecializuotuose skyriuose, tarptautinio susisiekimo traukiniuose, siaurojo geležinkelio traukiniuose ir laivuose, kuriuose yra atskirai įrengtos viešojo maitinimo vietos, orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, parodose ir mugėse, vykstančiose stacionariuose pastatuose, viešbučių kambariuose įrengtuose minibaruose, taip pat specialiosiose prekybos vietose;
– gamyklų supilstytais į tarą natūralios fermentacijos sidru (kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento), alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, paviljonuose, automobiliuose-parduotuvėse (kurios aptarnauja kaimo gyventojus savivaldybės tarybos nustatyta tvarka) ir stacionarių prekybos įmonių nespecializuotuose skyriuose.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė
Įmonė, norinti gauti licenciją, raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą pateikia:

 1. Paraišką, kurioje nurodomi šie duomenys:
  įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė (toliau – Įmonės rekvizitai), elektroninio pašto adresas (jeigu įmonė jį turi) ir telefono numeris;
  įmonės vadovų (administracijos vadovų) vardai, pavardės, asmens kodai;
  komercinės ūkinės veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, rūšis;
  prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, vieta (jos adresas ir pavadinimas), alkoholinių gėrimų pardavimo būdas;
  įmonės veiklos rūšis (prekyba ar viešasis maitinimas);
  sandėlių, kuriuose bus laikomi ir iš kurių bus skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresai.
 2. daugiabučio gyvenamojo namo gyvenamosios paskirties patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimą (kuriame turi būti nurodyta licencijos prašytojo numatoma vykdyti veiklos rūšis, o jį pasirašantys asmenys gali nurodyti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką), jeigu alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama daugiabučiame gyvenamajame name. Šis sutikimas nepateikiamas, jeigu prieš tai šiame daugiabučiame gyvenamajame name tose pačiose patalpose veikusi įmonė ar Europos juridinis asmuo ar jo filialas turėjo licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir licencijos galiojimo metu negauta daugiabučio gyvenamojo namo gyventojų skundų, pagal kuriuos paskirta galiojančių administracinių nuobaudų, nesikeičia nei prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, nei veiklos rūšis (ši nuostata netaikoma, jeigu iki paraiškos gauti naują licenciją pateikimo alkoholiniais gėrimais nebuvo prekiaujama ilgiau kaip vienus metus).
 3. Valstybės, kurioje yra įsisteigęs Europos juridinis asmuo ar jo filialas, kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad šiam juridiniam asmeniui ar jo filialui, taip pat jų vadovams nėra įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjusio teismo nutarimo, nutarties dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, falsifikuotų alkoholio produktų laikymą, gabenimą, pardavimą, alkoholio produktų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, ir jo vertimą į lietuvių kalbą.
 4. Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą;
 5. valstybės rinkliavos už licencijos išdavimą apmokėjimo kopiją.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Licencijų, leidimų ir paslaugų skyrius patikrina:

 1. ar įmonė, pateikusi paraišką gauti licenciją, neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui arba savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas);
 2. ar nėra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;
 3. ar negauta Departamento, savivaldybės, Valstybinė mokesčių inspekcijos, muitinės, teritorinių ir specializuotų policijos įstaigų, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, kitų valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijų pranešimų, įsigaliojus pagal kompetenciją jų priimtiems nutarimams arba teismo nutarimams, sprendimams dėl baudų už nustatytus Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 punktų ir 2 dalies 2, 3, 4, 6, 7, 8 punktų, 18 straipsnio 4 dalies 3 punkto, Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46 ir (ar) 48 punktų reikalavimų pažeidimus įmonėms skyrimo, taip pat esant Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 18 dalyje nurodytiems atvejams;
 4. ar įmonei išduotas Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) Tauragės viešosiose vietose, jei prekybos vieta įrengta viešojoje miesto vietoje (prekyba vykdoma paviljonuose, iš kioskų, lauko kavinėse);
 5. įmonės, pateikusios paraišką gauti licenciją, registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jos registravimo duomenis Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje;
 6. pastato, kuriame bus prekiaujama alkoholiniais gėrimais, įregistravimo faktą Nekilnojamojo turto registre;
 7. kitų LR alkoholio kontrolės įstatyme, Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklėse ir Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo, papildymo, patikslinimo, įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos apraše nurodytų sąlygų, reikalingų licencijos išdavimui, buvimą.

Licencija išduodama ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo. Jeigu pateikiami ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos. Licencijos originalas įmonei išduodamas paraiškoje nurodytu būdu (tiesiogiai Interesantų priimamajame ar registruotu laišku).

Nuo 2017-11-01 Licencijos išduodamos naudojantis Licencijų informacine sistema (LIS). Licencijos popierinis dokumentas nerengiamas.
Duomenis apie licencijas rasite: https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/licenceSearch

Prašymas dėl licencijos Išdavimo verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Paslaugos kaina: išdavimas – 490 Eur., patikslinimas – 112 Eur. Mokesčio gavėjas – VMI prie LRFM, gavėjo bankas – „Swedbank“, AB, sąskaita LT247300010112394300, įmokos kodas 52377.

Kilus klausimams kreiptis: Plėtros, investicijų ir turto valdymo
Vyresn. specialistė Vilma Bergelienė
Tel.: 8 446 62853
El. p.: vilma.bergeliene@taurage.lt

Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas

Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyrius išduoda licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje. Licencijos išduodamos Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams, kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms ir jų filialams, jeigu jie atitinka Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė
Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas (toliau – įmonė), norintis gauti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriui raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai pateikia:
1. nustatytos formos pranešimą 
apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais (toliau – pranešimas);
2. Tabako kontrolės įstatymo (toliau – TKĮ) 11 straipsnio 10 dalyje nurodytą dokumentą ir jo vertimą į lietuvių kalbą (pateikiama, jeigu pranešimą pateikia kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje įsisteigusi Įmonė).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyrius:
1. ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo gavimo licencijas išduodančioje institucijoje, o jeigu pranešime nurodyta diena, nuo kurios Įmonė ketina pradėti verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, ir ši diena yra vėlesnė negu kita darbo diena nuo pranešimo gavimo dienos, – ne vėliau kaip pranešime nurodytą dieną registruoja licencijų registravimo žurnale, kad licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išduota;
2. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo licencijos įregistravimo licencijų registravimo žurnale įmonės pranešime nurodytu būdu įteikia arba išsiunčia jai popierinės formos licenciją.
3. ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pranešimo pateikimo dienos patikrina, ar įmonė atitinka TKĮ 11 straipsnio straipsnio 2 dalies 5–7 ir 10 punktuose nustatytus reikalavimus ir yra įvykdžiusi Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme nustatytus reikalavimus, ir ne vėliau kaip per 20 dienų privalo patikrinti, ar Įmonė atitinka šio straipsnio 2dalies 1–4 punktuose nustatytus reikalavimus.

Jeigu įmonė numato verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keliose prekybos tabako gaminiais vietose, esančiose tuo pačiu adresu, jai išduodama viena licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais visose tuo pačiu adresu esančiose prekybos vietose (licencijoje nurodoma kiekviena tuo pačiu adresu esanti prekybos tabako gaminiais vieta).
Jeigu įmonė numato verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keliose prekybos tabako gaminiais vietose, esančiose skirtingais adresais, jai išduodamos atskiros kiekvienam adresui licencijos.
Jeigu įmonė numato verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keliose keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse, jam išduodama viena licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais visose keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse (tokioje licencijoje turi būti nurodyta kiekviena keleiviams vežti skirta transporto priemonė, jos pavadinimas (jeigu pavadinimas suteiktas) ir transporto priemonės registravimo valstybinis numeris).

– Pranešimas apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

APMOKĖJIMAS:
Gavėjas
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Gavėjo bankas
“Swedbank”, AB
Sąskaitos numeris
LT24 7300 0101 1239 4300
Įmokos kodas52477
Paslaugos kaina
Už licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimą imama 190 eurų valstybės rinkliava.

Mokesčio pavadinimas: Valstybės rinkliava už tabako licencijos išdavimą.


VMI renkami mokesčiai, rinkliavos ir įmokos mokami ir šiuose bankuose į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas:
Banko pavadinimas / Sąskaitos Nr.
AB DNB bankas LT74 4010 0510 0132 4763
AB SEB bankas LT05 7044 0600 0788 7175
Akcinė bendrovė Šiaulių bankas LT32 7180 0000 0014 1038
Danske Bank A/S Lietuvos filialas LT74 7400 0000 0872 3870
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius LT12 2140 0300 0268 0220
Uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas LT42 7230 0000 0012 0025

Kilus klausimams kreiptis: Plėtros, investicijų ir turto valdymo
Vyresn. specialistė Vilma Bergelienė
Tel.: 8 446 62853
El. p.: vilma.bergeliene@taurage.lt

Vienkartinių licencijų Išdavimas

Vienkartinės licencijos gali būti išduodamos teisę verstis mažmenine prekyba atitinkamų grupių alkoholiniais gėrimais turinčioms įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams.

Išduodamos šios vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais:

1. vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, parodose;

2. vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, parodose;

3. vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, rengiamose stacionariuose pastatuose;

4. vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse;

5. vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse.

Įmonė, norinti įsigyti vienkartinę licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, savivaldybės Administracijos direktoriui pateikia:

1. Motyvuotą paraišką. Joje nurodomi šie duomenys: įmonės rekvizitai, telefono numeris, ūkinės veiklos, kuria prašoma licencijos, rūšis, renginio pavadinimas, vieta, laikas, pardavimo būdas, turimos licencijos verstis mažmenine prekyba atitinkamų grupių alkoholiniais gėrimais numeris ir išdavimo data;

2. turimos licencijos verstis mažmenine prekyba atitinkamų grupių alkoholiniais gėrimais kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu (jeigu antspaudą ji privalo turėti) ir vadovo parašu;

3. seniūno leidimo prekiauti viešoje vietoje kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu (jeigu antspaudą ji privalo turėti) ir vadovo parašu;

4. Įmonės registravimo pažymėjimo kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu (jeigu ji antspaudą privalo turėti) ir vadovo parašu;

5. Renginio organizatoriaus sutikimas ir suderinimas;

6. Mokėjimo pavedimą arba kvitą su banko žymomis, patvirtinančiomis, kad sumokėta nustatytojo dydžio valstybės rinkliava (pateikiama priėmus sprendimą išduoti licenciją).

Paslaugos suteikimo trukmė – 30 d.

Paslaugos kaina: 17 Eur, mokesčio gavėjas – VMI prie LRFM, gavėjo bankas – „Swedbank“, AB, sąskaita LT247300010112394300, įmokos kodas 52377.

Kilus klausimams kreiptis: Plėtros, investicijų ir turto valdymo vyresn. specialistė Vilma Bergelienė
Tel.: 8 446 62853
El. p.: vilma.bergeliene@taurage.lt

Išduotos licencijos ir leidimai

Paplidoma informacija

Scroll to Top
Skip to content