Daugiabučių namų valdymas ir kontrolė

Tauragės rajono savivaldybės daugiabučių namų valdymo ir kontrolės informacija

Tauragės rajono savivaldybės administracija yra Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Ją sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).
Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja

Genovaitė Pukelytė

8 446 62 849

8 614 77 569

genovaite.pukelyte@taurage.lt

Respublikos g. 2, Tauragė 72256, Kabineto Nr. 207

Informacija

Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrinkimo ir skyrimo tvarka ir sąrašas

Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio 2 dalimi bei Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 patvirtintu Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašu, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranką, t. y. asmenis, pretenduojančius teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, atrenka savivaldybės vykdomoji institucija. Šis aprašas taikomas savivaldybių vykdomosioms institucijoms, daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams ir asmenims, pretenduojantiems teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas. Tauragės rajone bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranką vykdo Tauragės rajono savivaldybės administracija.

Prašymus teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas savivaldybės teritorijoje gali teikti Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybės narės piliečiai ar kiti fiziniai asmenys, ES valstybėje narėje įsteigti juridiniai asmenys arba kitos organizacijos ar jų padaliniai, kurie naudojasi ES teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, atitinkantys Civilinio kodekso 4.84 straipsnio 7 dalies nuostatas, ir kurių teikiamų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifo dydis neviršija tarifo, apskaičiuoto pagal savivaldybės tarybos nustatytą maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarką, dydžio (toliau – asmuo).

Pretendentai, atitinkantys keliamus reikalavimus Tauragės rajono savivaldybės administracijai (Respublikos g. 2, Tauragėje, 202 kab.,  savivalda@taurage.lt) pateikia dokumentus :

  1. Prašymą įtraukti į sąrašą.
  2. Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus deklaraciją (pridedama);
  3. Registravimo pažymėjimo kopiją.

Pretendentai, atitinkantys keliamus reikalavimus, registruojami ir skelbiami Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje taurage.lt . 

Savivaldybės vykdomoji institucija bendrojo naudojimo objektų administratorių skiria penkeriems metams. Likus šešiems mėnesiams iki šio termino pabaigos, pradedama administratoriaus parinkimo procedūra, jeigu bent 1/5 daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų raštu pareiškia pageidavimą spręsti bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo klausimą iš naujo arba savivaldybės vykdomoji institucija gauna šio namo gyventojų pagrįstų nusiskundimų dėl administratoriaus veiklos. Nesant tokio pageidavimo ir nusiskundimų, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimas šiam daugiabučiam namui pratęsiamas kitų penkerių metų laikotarpiui. Visais atvejais butų ir kitų patalpų savininkai balsų dauguma turi teisę priimti sprendimą pakeisti bendrojo naudojimo objektų administratorių ir nesuėjus penkerių metų terminui.

 Jeigu administratoriaus skyrimo dieną prašymą pateikė tik vienas asmuo, pretenduojantis teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, tai vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 3 straipsnio 22 punktu, savivaldybės vykdomoji institucija šį asmenį skiria administratoriumi nesušaukusi butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo ar nesuorganizavusi jų balsavimo raštu. Apie administratoriaus paskyrimą savivaldybės vykdomoji institucija paskelbia daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams savo interneto svetainėje ir daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpose (skelbimų lentoje).

Gavus naujus prašymus iš asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas ir atitinkančių nustatytus reikalavimus,  Asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas sąrašas bus nuolat papildomas.  

Dėl papildomos informacijos kreiptis į Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistę Editą Jonikaitienę tel. (8 446) 62 853, el. p. edita.jonikaitiene@taurage.lt

 

Asmens, pretenduojančio teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas vardas, pavardė arba pavadinimas
Asmens, pretenduojančio teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, patirtis bendrojo naudojimo objektų administravimo ir (ar) pastatų naudojimo ir priežiūros srityje
Asmens, nurodytas savivaldybės teritorijoje teikiamų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifas, Eur/m2 be PVM
Kita papildoma
informacija
Daugiabu-čiuose
namuose, kurių
plotas
iki 1 000 m2
Daugiabu-čiuose
namuose, kurių plotas nuo 1000
iki 3 000 m2
Daugiabu-čiuose
namuose, kurių plotas didesnis
kaip 3 000 m2
UAB Tauragės butų ūkis
Deklaracija
nuo 1995-09-05nuo 0,01 iki 0,068nuo 0,01 iki 0,068nuo 0,01 iki 0,068
Prezidento g. 17, 72253 Tauragė, tel. 8 446 61711, el. p. info@taubu.lt, interneto svetainė www.taubu.lt
UAB Mano Būstas Vakarai
Deklaracija
nuo 1990-11-13nuo 0,03 iki 0,0847nuo 0,02 iki 0,077nuo 0,01 iki 0,0693
Lietuvininkų g. 60-1, 99176 Šilutė, tel. 8 700 55966, el. p. info@manobustas.lt , interneto svetainė www.ebustas.lt
Scroll to Top
Skip to content