Tauragės miesto seniūnija

Tauragės rajono savivaldybės Tauragės miesto seniūnija

Tauragės miesto seniūnija, užimanti 1 416 ha teritoriją, apima visą Tauragės miestą. Seniūnijoje gyvena 23 336 gyventojai. Mieste yra 229 gatvės, kurių ilgis – 112 km. Seniūnijos prižiūrimų aikščių ir želdinių plotas – 78 623 m2, iš kurių 1 700 m2 miesto gėlynai. Miesto seniūnija prižiūri ketverias kapines, kurių teritorija yra 17,7 ha.

Tauragės miesto seniūnijos misija – tenkinant seniūnijos bendruomenės viešuosius poreikius ir interesus, įgyvendinti savivaldos teisę ir vykdyti viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijas seniūnijos lygiu.

Seniūnijos tikslas – tinkamai vykdyti viešąjį administravimą, teikiant viešąsias paslaugas ir gerinti gyvenimo kokybę seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje, kurti sveiką, saugią ir švarią aplinką.

V. Kudirkos g. 9, Tauragė 72217

+370 446 61511

Darbo laikas:
I-IV: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val.- 17:00 val.
V: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val. – 15:45 val.

Seniūnijos naujienos

Seniūnijos informacija

Tauragė rašytiniuose šaltiniuose minima nuo 1507 m. Šis vietovardis, susidedantis iš žodžių tauras ir ragas, primena, kad šiose žemėse būta miško galiūnų – taurų, iš kurių ragų meistrai gamino ragus (trimitus), ginklus, taures ir kitus reikmenis. Bėgant laikui, miestas vystėsi dviejų skirtingų etninių, religinių ir politinių pasaulių terpėje. Tai lėmė, kad šis kraštas įgijo tik jam būdingą charakterį ir savitą, nepakartojamą atspalvį.

Tauragės miesto seniūnija buvo įsteigta 1995-04-24, reorganizavus Tauragės miesto meriją.

Tauragės miesto seniūnija yra Tauragės rajono savivaldybės administracijos filialas, veikiantis Tauragės miesto teritorijoje. Buveinės adresas: Tauragė, V. Kudirkos g. 9 LT-72217.

Seniūnijos veiklą reglamentuoja Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinti seniūnijos veiklos nuostatai. Seniūnijos veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių, tam seniūnijai skiriami reikiami asignavimai.

Tauragės miesto seniūnijoje dirba 2 valstybės tarnautojai ir 9 darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis. Seniūnijai vadovauja seniūnas, jis yra karjeros valstybės tarnautojas.

Tauragės miesto seniūnija, užimanti 1 416 ha teritoriją, apima visą Tauragės miestą. Seniūnijoje gyvena 23 336 gyventojai. Mieste yra 229 gatvės, kurių ilgis – 112 km. Seniūnijos prižiūrimų aikščių ir želdinių plotas – 78 623 m2, iš kurių 1 700 m2 miesto gėlynai. Miesto seniūnija prižiūri ketverias kapines, kurių teritorija yra 17,7 ha.

Seniūnija yra suskirstyta į šešias seniūnaitijas – Senamiesčio, Žalgirių, Jovarų, Tarailių, Beržės ir Aerodromo.

Tauragės miesto seniūnijos misija – tenkinant seniūnijos bendruomenės viešuosius poreikius ir interesus, įgyvendinti savivaldos teisę ir vykdyti viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijas seniūnijos lygiu.

Seniūnijos tikslas – tinkamai vykdyti viešąjį administravimą, teikiant viešąsias paslaugas ir gerinti gyvenimo kokybę seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje, kurti sveiką, saugią ir švarią aplinką.

Gyvenomosios vietos deklaravimas

Gyvenamosios vietos deklaravimas, asmeniui pakeitus gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ar atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama asmenims deklaruojant savo, naujagimio ar nepilnamečio vaiko gyvenamąją vietą, ją pakeitus   Lietuvos Respublikoje ar atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką. Gyvenamoji vieta deklaruojama asmeniškai atvykus į seniūniją. Nepilnamečių asmenų gyvenamąją vietą deklaruoja jų tėvai, įtėviai, globėjai. Gyvenamąją vietą  galima deklaruoti ir internetu, adresu www.epaslaugos.lt.     

Gyvenamosios vietos deklaravimas, asmeniui išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių   mėnesių laikotarpiui

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmenys, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui, privalo per 7 darbo dienas iki   išvykimo deklaruoti gyvenamosios vietos pakeitimą.  

Išvykimas deklaruojamas asmeniškai atvykus į seniūniją. Nepilnamečių asmenų išvykimą deklaruoja jų tėvai, įtėviai, globėjai. Išvykimą galima deklaruoti ir internetu, adresu www.epaslaugos.lt.    

Pažymų apie deklaruotą gyvenamą vietą išdavimas

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti pažymas apie   deklaruotą gyvenamą vietą.

Prašymas gauti pažymą pateikiamas raštu, asmeniui atvykus į seniūniją. Pažymą galima užsisakyti telefonu, atvykus ją pasiimti asmuo turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Pažymos apie gyvenamosios patalpos savininko (-ų) gyvenamojoje patalpoje  gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiui) ar jo (jų) įgaliotam asmeniui, kuris  turi teisę iš deklaravimo įstaigos gauti informaciją apie jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis.

Prašymas gauti pažymą pateikiamas raštu, asmeniui atvykus į seniūniją. Pažymą galima užsisakyti telefonu, atvykus ją pasiimti asmuo turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ir naikinimas

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Deklaravimo duomenys taisomi, keičiami ir naikinami, jeigu:
1)   Gyvenamąją vieta deklaravęs asmuo deklaravimo įstaigai pateikia prašymą ištaisyti, pakeisti ar panaikinti neteisingus jo deklaravimo duomenis;

2) Gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturciai) deklaravimo įstaigai pateikia prašymą ištaisyti, pakeisti ar panaikinti jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vieta deklaravusio asmens pateiktus neteisingus deklaravimo duomenis;

3) Gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturčiai) deklaravimo įstaigai pateikia prašymą pakeisti jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vieta deklaravusio ir ja pakeitusio asmens deklaravimo duomenis.

Prašymas ištaisyti, pakeisti ar panaikinti deklaravimo duomenis pateikiamas raštu, atvykus į seniūniją.

Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą įtraukiamas gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje nedeklaravęs asmuo, kuris neturi gyvenamosios patalpos arba dėl kitų objektyvių priežasčių Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka negali deklaruoti gyvenamosios vietos.

Prašymas įtraukti į gyvenamosios  vietos  neturinčių asmenų apskaitą pateikiamas raštu, atvykus   į seniūniją.

Pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Pažyma apie įtraukimą į gyvenamosios vietos  neturinčių asmenų apskaitą išduodama, kai asmuo yra   laikomas įtrauktu į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.

Prašymas gauti pažymą pateikiamas raštu, atvykus į seniūniją. Pažymą galima užsisakyti telefonu, atvykus ją pasiimti asmuo turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Administracinių paslaugų teikėjas

 

Administracinių paslaugų vadovas

 

Kitos administracinės paslaugos

Notarinių veiksmų   atlikimas

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Notariato įstatymo nustatyta tvarka seniūnas neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus:

1. Tvirtina įgaliojimus, kuriuos fiziniai asmenys duoda korespondencijai (konkrečiai-siunčiamiems pinigams ir siuntiniams) gauti, taip pat darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms, pensijoms, pašalpoms, stipendijoms;

2.  Liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;

3.  Liudija parašo dokumentuose tikrumą;

4. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas atlieka tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties (liga, neįgalumas) negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną atvykti į gyvenamąją vietą

Pažymų apie šeimos sudėtį išdavimas

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti šeimos sudėtį patvirtinančią pažymą.

Prašymas gauti pažymą pateikiamas raštu, asmeniui atvykus į seniūniją. Pažymą galima užsisakyti telefonu, atvykus ją pasiimti asmuo turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Charakteristikų ir kitų faktinę padėtį patvirtinančių dokumentų išdavimas

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Charakteristikos ir kiti faktinę padėtį patvirtinantys dokumentai išduodami   miesto seniūnijos  gyventojams, atvykus į seniūniją ir pateikus raštišką prašymą.

Administracinių paslaugų teikėjas

 

Administracinių paslaugų vadovas

 

TAURAGĖS MIESTO SENIŪNIJOS SKIRSTYMAS Į SENIŪNAITIJAS

Eil. Nr.

Seniūnaitija

Seniūnaitijai priklausančios gatvės

1.Aerodromo Pulko g., Ramovės g., Jūros g. nuo T. Ivanausko g., Klevų g., Pakrantės g., Sodų g., Maironio skg., Maironio g., Paparčio skg., Stadiono takas, Vytauto g. nuo T. Ivanausko g., Oranžerijos g., Beržų g., Stadiono g., Žaros skg., Naujakurių takas, Aerodromo g., Automobilininkų g., Draudenių g., Vizbutų g., Šilo g., Vaivos g., Varpo skg., Ryšių skg., Vairo skg., Akmenos skg., Kalnelio skg., Ašmenos skg., Naglio skg., Ąžuolų g., Radastų g., Slėnio g., Medvėgalio g., Verkių g., Mintaujos takas, Šilalės g. nuo T. Ivanausko g. (nelyginiai skaičiai), Žalioji g. iki Šilalės g., T. Ivanausko g. iki Šilalės g. (nelyginiai skaičiai), Žuvinto g., Laukų g., Naujakurių g.
2.BeržėsŠilalės g. nuo T. Ivanausko g. (lyginiai skaičiai), Žalioji g. nuo Šilalės g., Mažoji g., Purienų g., Aukštaičių g., Ganyklų g., Bokšto g., M. K. Čiurlionio g., Puntuko g., Alyvų g., Islandijos g., Puntuko skg., T. Ivanausko g. nuo Šilalės iki Veterinarijos g. (nelyginiai skaičiai), T. Ivanausko g. nuo Veterinarijos g., Alsėdžių g., Nasturtų g., Archyvo g., Rytų g., Nemuno g., Marių g., Dainos g., Elektroniko g., Signalo g., Naujoji g. iki J. Tumo-Vaižganto g., P. Zuikausko g., Veterinarijos g. (lyginiai skaičiai), Bernotiškės g. (nelyginiai skaičiai), J. Tumo-Vaižganto g. nuo Bernotiškės g. (nelyginiai skaičiai), Pamiškių g., Šemetos g., Dariaus ir Girėno g. nuo Veterinarijos g. ir Bernotiškės g. snkr., Rydštato g., Raseinių g., Santakos g., Jaunystės g., Pūtvės g., Kauno g., Skalvių g., Jotvingių g., Skaudvilės g., Pušyno g., Gimtinės g., Tėviškės g., I. Simonaitytės g., J. Basanavičiaus g., M. Valančiaus g., V. Grybo g., Knygnešio g., S. Daukanto g., J. Navasaičio g., Beržės g., P. Joniko g., J. Kruopo g., J. Avižonio g., J. Semionovo g., J. Mažeikos g., M. Mačernio g., A. Klenickio g., J. Jablonskio g., Vydūno g., J. Kasparavičiaus g., J. Žemaičio g., J. Gečo g., J. Spudulio g., P. Drevinio g., Karšuvos g., Bočių g., K. Jankausko g., Ramioji g., Šiaurės g., J. Jankaus g., J. Degutytės g.
3.TarailiųPylimo g., Mindaugo g., Akacijų g., Lelijų g., Šlaito g., Tarailių g., Liepų takas, Melioratorių g., Dobilo g., Linų g., Tilžės plentas, Statybininkų g., Vasaros g., Žemaičių g., Pašvaistės g., Rožių g., Tujų g., Saulėlydžio g., Kęstučio g., Rūtų g., Hipodromo g., Radvilų g., Senvagės g.
4.JovarųPilėnų g., J. Matulaičio g., Laisvės g., Malūno g., Progreso g., Malūno skg., Vymerio g., Jurbarko g., Žalgirio g., Darbininkų g., Algirdo g., Sporto g., Taikos g., Tremtinių kelias nuo Stoties g., Versmės g., Smėlynų g., O. ir V. Stonių g., A. Kundroto g., Kalno g., Ramunių g., Pievų takas, Rasos g., Medžiotojų g., Aguonų g., Pavasario g., Gėlių g., Gluosnių g., Taurų skg., Kaštonų g., Šermukšnių g., Jovarų g., Saulės g., Draugystės g., Vilties g., Žvejų g., Liepų g., Palydovo g., Pušų g., Tilto g., Pajūrio g., Sandėlių g., Paberžių g., Stoties g. nuo J. Tumo-Vaižganto g. (lyginiai skaičiai), Pramonės g., J. Tumo-Vaižganto g. iki Stoties g., Kosmonautų g., Inkaro g., Didvyrių g.
5.SenamiesčioKranto g., Jūros g. nuo Dariaus ir Girėno g. iki T. Ivanausko g., V. Kudirkos g., V. Kudirkos skg., Skalbyklos g., Pilaitės g., Pirmūnų g., Šilalės g. nuo T. Ivanausko iki Dariaus ir Girėno g., Partizanų g., T. Ivanausko skg., Jaunimo g., Spaustuvės g., Strazdo g., Kovo 11-osios g., Žemaitės g., Prezidento g., Vytenio g., Veterinarijos g. (nelyginiai skaičiai), Bernotiškės g. (lyginiai skaičiai), J. Tumo-Vaižganto g. iki Gedimino g. (nelyginiai skaičiai), M. Mažvydo alėja., Vytauto g. nuo T. Ivanausko g. iki Tremtinių kelio, Respublikos g., Vasario 16-osios g., Gintaro g., Bažnyčių g., Stoties g. nuo Bažnyčių g. iki J. Tumo-Vaižganto g., Stoties g. nuo J. Tumo-Vaižganto g. (nelyginiai skaičiai), M. Mažvydo g., J. Bretkūno g., Aušros takas, Aušros g., K. Donelaičio g., Prezidento g., Daržų g., Bendrabučio skg., D. Poškos g., Tiesos g., K. Jauniaus g., J. Biliūno g., Margirio g., Gaurės g. nuo Tremtinių kelio iki Gedimino g., Geležinkelio g., Tvenkinio g., Gedimino g. iki J. Tumo-Vaižganto g. (lyginiai skaičiai), Tremtinių kelias iki Stoties g., Dariaus ir Girėno g. iki Veterinarijos ir Bernotiškės g. snkr., Tauro g., T. Ivanausko g. iki Veterinarijos g. (lyginiai skaičiai).
6.ŽalgiriųAteities takas, Moksleivių alėja., Dainavos g., J. Tumo-Vaižganto g. nuo Gedimino g. (lyginiai skaičiai), Miško g., Naujoji g. nuo J. Tumo-Vaižganto g., Gaurės g. nuo Gedimino g., Gedimino g. nuo J. Tumo-Vaižganto g. iki Pramonės g. (nelyginiai skaičiai), Švyturio g.

TAURAGĖS MIESTO SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJŲ SENIŪNAIČIAI

Eil. Nr.

Seniūnaitijos pavadinimas

Seniūnaičio vardas, pavardė

Seniūnaičio telefono Nr.

Seniūnaičio el. p. adresas

1.Aerodromo Kęstutis Paulikas8 699 55440[email protected]
2.BeržėsJolita Krompcholcienė8 618 24090[email protected]
3.TarailiųRolandas Budrikis8 652 03113[email protected]
4.JovarųDarius Bredelis8 676 95752[email protected]
5.SenamiesčioRičardas Zakaras8 612 43922[email protected]
6.ŽalgiriųIeva Macijauskienė8 658 04810[email protected]

Darbo užmokestis​

Įstaigos interneto svetainės srityje „Darbo užmokestis“ pateikiami tos įstaigos darbuotojų, einančių vienodas (tai yra to paties pavadinimo, neatsižvelgiant į įstaigos ir (arba) struktūrinio padalinio pavadinimą) arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, šių pareigų pavadinimai, darbuotojų, einančių vienodas arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, skaičius ir šias pareigas einančių darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, taip pat einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis. 

Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.

2022 metai
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Specialistai61367,75
Vyr. buhalterė11775,78
Valytoja1730
Darbininkai3734,92
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Specialistai61367,75
Vyr. buhalterė11775,78
Valytoja1730
Darbininkai3734,92
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Specialistai71283,73
Vyr. buhalterė11651,96
Valytoja1728,38
Darbininkai3 
2021 metai
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Specialistai71256,03
Vyr. buhalterė11925,23
Valytoja1642
Darbininkai0 
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Specialistai71112,99
Vyr. buhalterė11467,84
Valytoja1642
Darbininkai3642
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Specialistai71116,31
Vyr. buhalterė11472,46
Valytoja1642
 Darbininkai642 
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Specialistai71028,46
Vyr. buhalterė11359,71
Valytoja1642
   
2020 metai
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Specialistas81031,36
Vyr. buhalterė11411,87
Valytoja1607

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis

Specialistas8923,78
Vyr. buhalterė11263,82
Valytoja1607
darbininkas3607
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Specialistas8923,78
Vyr. buhalterė11263,82
Valytoja1607
Darbininkas3607
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Specialistas8 
Vyr. buhalterė1 
Valytoja1 
Darbininkas3 
2019 metai
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Specialistas8919,37
Vyr. buhalterė11224,51
Valytoja1555
darbininkas3555
Ataskaitos
Scroll to Top