Pareigybių aprašymai

Tauragės rajono savivaldybės seniūnijų darbuotojų pareigybių aprašymai

Tauragės rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) yra – Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Ją sudaro struktūriniai  padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).

Batakių seniūnija

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1.1. administruoja seniūnijai skirtus asignavimus;
1.2. atlieka seniūnijos vidaus administravimą;
1.3. savivaldybės administracijos direktoriui teikia siūlymus dėl savivaldybės strateginių plėtros ir planų projektų, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnaičių sueigoje. Supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo rezultatus;
1.4. ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos veiklos ataskaitą seniūnaičių sueigai ir savivaldybės administracijos direktoriui;
1.5. prireikus rengia Administracijos direktoriaus įsakymų projektus, Savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, dalyvauja darbo grupėse ir komisijose, Savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijai priskirtos teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai, Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos darbe;
1.6. šaukia seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas ir organizuoja gyventojų susitikimus su Savivaldybės ir  valstybės institucijų pareigūnais;
1.8. koordinuoja seniūnijos kaimo bendruomenių veiklą;
1.9. apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas, pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui, konsultuoja seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie Savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje, priima jų skundus ir prašymus. Apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas, pasiūlymus ir teikia juos Administracijos direktoriui;
1.10. padeda organizuoti respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, Savivaldybės tarybos rinkimus ir referendumus;
1.11. Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą;
1.12. pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas;
1.13. registruoja mirtis, išduota leidimus laidoti, seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje organizuoja kapinių priežiūrą;
7.14. išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeimos sudėtį, pažymas dėl gyvenamųjų pastatų teisinės registracijos, dėl mirusiojo paskutinės gyvenamosios vietos, palikimo priėmimo ir kt.;
1.15. Seniūnijos veiklos nuostatų nustatyta tvarka sudaro sutartis, rūpinasi jų vykdymu;
1.16. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;
1.17. kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose ir sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų teikimo, nagrinėja gyventojų prašymus, skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės administracijai, kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo, Savivaldybės tarybos sprendimu, tik tuo atveju, kai nėra viešųjų paslaugų teikėjo, gali laikinai teikti viešąsias paslaugas, kurias administruoti paskiriamas kitas Savivaldybės administracijos padalinys, teikimą;
1.18.  rūpinasi seniūnijos balanse esančių pastatų priežiūra, remontu;
1.19. nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešose vietose;
1.20. teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir savivaldybės įstaigų vadovų veiklos seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo;
1.21. dalyvauja Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos darbe, savivaldybės institucijų posėdžiuose;
1.22. atlieka kitas LR įstatymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais deleguotas funkcijas, nenuolatinio pobūdžio Administracijos direktoriaus ir Savivaldybės Mero pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS  TARNAUTOJUI
2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2.2. turėti ne mažiau kaip trejų metų vadovavimo darbo patirtį;
2.3. būti susipažinęs su LR Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, darbo santykius, civilinę saugą, socialinę paramą, administracinę teisę ir kitas sritis, priskirtas seniūno kompetencijai pagal įstatymus ir seniūnijos veiklos nuostatus;
2.4. išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
2.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.6. mokėti dirbti kompiuteriu su Microsoft Office programiniu paketu.
2.7. vairuoti tarnybinį automobilį.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
1. Valstybės tarnautojas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
1.1. užtikrina tinkamą ir nenutrūkstamą darbą, atlieka seniūno funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka, kai seniūnas negali eiti pareigų;
1.2. padeda seniūnui administruoti seniūnijai priskirtų viešųjų paslaugų teikimą, teikia seniūnui siūlymus dėl seniūnijos darbo tobulinimo;
1.3. organizuoja interesantų aptarnavimą, pagal kompetenciją nagrinėja gyventojų ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, rengia atsakymų projektus;
1.4. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros, gyventojų užimtumo programas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;
1.5. tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, dirba su Gyvenamosios vietos deklaravimo informacine sistema;
1.6. rengia ir išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus (apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeimos sudėtį, charakteristiką, mirusiojo paskutinę gyvenamąją vietą, dėl gyvenamųjų pastatų teisinės registracijos ir kt.),
1.7. rengia darbo sutarčių, įsakymų, sprendimų, potvarkių projektus bei kitus seniūnijos raštus ir teisinius dokumentus, dirba su Dokumentų valdymo sistema (DVS);
1.8. tvarko seniūnijos darbuotojų asmens bylas, rengia įsakymų projektus personalo klausimais, tvarko Valstybės tarnautojų registrą;
1.9. tvarko seniūnijos archyvą, dokumentų apskaitą, atsako už dokumentų rengimą, rengia dokumentacijos planą, registrų sąrašą, ilgalaikio saugojimo dokumentų apyrašus ir juos teikia Klaipėdos regioninio valstybės archyvo Tauragės filialui, dirba su E-archyvai programa;
1.10. renka ir teikia seniūnijos kompetencijai priskirtus statistinius duomenis;
1.11. seniūno pavedimu organizuoja seniūnijos gyventojų sueigas ir susirinkimus;
1.12. rengia ir išduoda leidimus laidoti seniūnijos kapinėse;
1.13. pagal kompetenciją dalyvauja įvairių komisijų veikloje;
1.14.bendradarbiauja su seniūnijos vietos bendruomenėmis, seniūnaičiais, pagal kompetenciją teikia informaciją, apibendrina seniūnijos bendruomenių atstovų pastabas bei pasiūlymus ir teikia juos seniūnui;
1.15. seniūnui pavedus, dalyvauja savivaldybės ir kitų institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijos veikla susiję klausimai;
1.16.organizuoja duomenų, reikalingų mokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų apskaitai, rinkimą ir nustatyta tvarka teikia juos savivaldybės administracijai;
1.17. organizuoja informacijos patalpinimą ir atnaujinimą seniūnijos interneto svetainėje;
1.18. padeda organizuoti gyventojų apklausas, Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo, savivaldybės ir seniūnaičių rinkimus bei referendumus;
1.19. vykdo Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus, administracijos direktoriaus pavaduotojo, seniūno nurodymus, kitus nenuolatinio pobūdžio su seniūno pavaduotojo funkcijomis susijusius pavedimus tam, kad būtų pasiekti seniūnijos strateginiai tikslai.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro arba magistro kvalifikacinis laipsnis);
2.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį;
2.3.būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, darbo santykius, dokumentų valdymą, standarto LST EN ISO 9001:2015 ,,Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“ reikalavimus;
2.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas;
2.5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
2.6. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1.1. organizuoja Seniūnijos buhalterijos darbą ir jai atstovauja, rengia ir nustatyta tvarka teikia tvirtinti sąmatas, projektus, finansinės veiklos planus ir ataskaitas;
1.2. užtikrina finansinių operacijų teisėtumą, buhalterinę apskaitą, valstybės / savivaldybės ir kitų lėšų panaudojimą įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamą finansinių dokumentų tvarkymą;
1.3. vykdo įstaigos turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų apskaitą bei kontrolę pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus bei kitus teisės aktus finansų apskaitos valdymo sistemoje Microsoft Dynamics NAV Classic ir internetinėje iždo planavimo, vykdymo ir kontrolės sistemoje FinNet, skaičiuoja seniūnijos darbuotojų darbo užmokestį darbo užmokesčio programoje ,,Stekas“;
1.4. užfiksuotus duomenis registruoja pateiktuose dokumentuose ir formuoja buhalterinės apskaitos registrus už ataskaitinį laikotarpį finansų apskaitos valdymo sistemoje Microsoft Dynamics NAV Classic;
1.5. atlieka atsiskaitymų su debitoriais ir kreditoriais apskaitą, rengia suderinimo aktus, inventorizavimo aprašus-sutikrinimo žiniaraščius;
1.6. rengia mokėjimo nurodymus banko lėšų pervedimams vykdyti, eksportuojant jų sąrašus iš finansų apskaitos valdymo sistemos Microsoft Dynamics NAV Classic ir darbo užmokesčio sistemos ,,Stekas“;
1.7. rengia Seniūnijos biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių vykdymo bei kitas ataskaitas teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais, teikia jas asignavimų valdytojams bei kitoms institucijoms pagal kompetenciją;
1.8. rengia mėnesines ataskaitas apie apdraustųjų įmokas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai ir kitus reikalingus socialinio draudimo pranešimus. Rengia pajamų mokesčio deklaracijas ir statistines ataskaitas apie darbo užmokestį ir teikia savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterijos skyriui;
1.9. teikia buhalterinės apskaitos duomenis ir kitą susijusią informaciją (gautinų ir mokėtinų skolų sąrašus, duomenis apie panaudotus asignavimus ir jų likučius, ilgalaikio turto, biologinio turto ir atsargų likučius, priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį) asignavimų valdytojams pagal nustatytą tvarką ir kompetenciją;
1.10. teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas, pagal pareikalavimą – apskaitos dokumentus ir registrus biudžetinės įstaigos vadovui, auditoriams, asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams, valstybės institucijoms;
1.11. rengia Seniūnijos suvestinę finansinę atskaitomybę ir, įstaigos vadovui pasirašius, teikia valstybės / savivaldybės biudžetinės įstaigoms, kurių vadovai yra biudžeto asignavimų valdytojai ir kuriems jie pavaldūs, jų nustatyta tvarka ir terminais;
1.12. teikia Seniūnijos seniūnui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos pasirinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais;
1.13. vykdo išankstinę kontrolę;
1.14. administruoja seniūnaičių išlaidas;
1.15. administruoja užimtumo programą ir užtikrina savalaikį ir teisingą lėšų panaudojimą;
1.16. tvarko seniūnijos ilgalaikio turto apskaitą;
1.17. rengia debitorių ir kreditorių ataskaitos priedą;
1.18. įstaigoms ir gyventojams išrašo sąskaitas – faktūras;
1.19. registruoja gaunamas sąskaitas – faktūras;
1.20. pasirašydamas ūkinės operacijos dokumentus, parašu ir data patvirtina, kad ūkinė operacija yra teisėta, dokumentai, susiję su ūkinės operacijos atlikimu, yra tinkamai parengti ir kad jai atlikti pakaks patvirtintų asignavimų;
1.21. vykdo kitą išankstinę finansų kontrolę, susijusią su ūkinių įvykių ūkinių operacijų dokumentavimu: piniginių lėšų apskaita, įsiskolinimų apskaita, turto apskaita, apskaitos registrų sudarymu;
1.22. atsako už einamąją finansų kontrolę. Vykdydamas kontrolę, vadovaujasi savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintomis finansų kontrolės taisyklėmis;
1.23. informuoja apie teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą ir finansų tvarkymą, pakeitimus ir rengia Seniūnijos dokumentų projektus;
1.24. dalyvauja įvairių komisijų veikloje;
1.25. vykdo kitus, susijusius su atliekamomis funkcijomis, Seniūnijos seniūno, savivaldybės administracijos direktoriaus, Finansų ir Centralizuotos buhalterijos skyrių vedėjų žodinius ir raštiškus pavedimus;
1.26. tinkamai saugo jo žinioje esančius buhalterinius dokumentus, nustatyta tvarka juos perduoda archyvui;
1.27. išvykdamas ar išeidamas atostogų, perduoda informaciją apie visus nebuvimo laikotarpio žinomus ir tikėtinus darbus jį pavaduojančiam asmeniui.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
2. Vyriausiojo buhalterio pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
2.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymą ir finansinės atskaitomybės sudarymą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, vyriausiojo buhalterio vykdomas funkcijas. Savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus ir seniūno įsakymais ir jais patvirtintais kitais įstaigos vidaus tvarkos dokumentais ir šiuo pareigybių aprašymu;
2.2. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų, 2 metų vyriausiojo buhalterio darbo patirtį;
2.3. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas, rengti ir redaguoti analitinius dokumentus, gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, taikyti teisės aktų rengimo taisykles;
2.4. gerai mokėti valstybinę kalbą, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, žinoti dokumentų archyvavimo reikalavimus, mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer ir įstaigoje veikiančiomis apskaitos programomis: finansų apskaitos valdymo sistema Microsoft Dynamics NAV Classic, internetine iždo planavimo, vykdymo ir kontrolės sistema FinNet ir darbo užmokesčio programa ,,Stekas“;
2.5. gebėti dirbti kolektyve, organizuoti jo darbą, būti pareigingu, gebėti bendrauti.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1.1. ruošia įspėjimus gyventojams ir įstaigoms dėl turimų skolų Seniūnijai;
1.2. tvarko Seniūnijos atsargų apskaitą;
1.3. tvarko Seniūnijos transporto priemonių kelionės lapų apskaitą;
1.4. organizuoja Seniūnijos kasos darbą pagal Kasos darbo taisykles, vykdo visas priklausančias kasos operacijas, tvarko kasos pajamų ir išlaidų orderių apskaitą.
1.5. atsako už pinigines lėšas, esančias kasoje;
1.6. organizuoja seniūnijos viešuosius pirkimus, vykdo viešųjų pirkimų apklausas prekėms ir paslaugoms seniūnijoje pirkti;
1.7. renka mokesčius už Seniūnijoje teikiamas paslaugas;
1.8. teikia ataskaitas pagal savo darbo sritį;
1.9. registruoja gaunamas sąskaitas faktūras;
1.10. atlieka užduotis, suveda duomenis ir nuolat dirba su šiomis programomis FVAS, STEKAS, FINNET, ECOFLEET;
1.11. pagal patvirtintą dokumentacijos planą tvarko savo srities dokumentus ir juos perduoda už archyvo tvarkymą atsakingam darbuotojui.
1.12. pagal savo kompetenciją vykdo Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus, seniūno įsakymus ir kitus nenuolatinio pobūdžio administracijos direktoriaus ar seniūno ir vyr. buhalterio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
2.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
2.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą ir buhalterinę apskaitą;
2.3. sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;
2.4. mokėti dirbti kompiuteriu („Microsoft Office“ programiniu paketu) ir seniūnijoje veikiančia apskaitos programa ,,Microsoft dynamics NAV Classic“.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1.1. vadovaujantis žmogiškosiomis vertybėmis, abipusės pagarbos, tarpusavio supratimo ir sutarimo principais, planuoja socialinį darbą;
1.2. organizuoja socialinį darbą, planuoja ir teikia pagalbą bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui jų socialinėje aplinkoje, vykdydamas prevencinę socialinę veiklą telkiasi kitus specialistus ir bendruomenę;
1.3. bendradarbiaujant su bendrai gyvenančiais asmenimis ar vienu gyvenančiu asmeniu, įvardija iškilusią problemą, analizuoja galimus problemos sprendimo būdus, vertina asmens ar šeimos motyvaciją ir galimybes patiems spręsti savo socialines problemas;
1.4. priima iš gyventojų prašymus ir reikalingas pažymas, nustato teisę gauti socialines pašalpas, būsto šildymo išlaidų bei išlaidų už šaltą ir karštą vandenį kompensacijas, išmokas vaikams, duomenis suveda į kompiuterinę programą PARAMA ir socialinės paramos informacinę sistemą SPIS, suformuoja paramos gavėjų bylas, jas pateikia Socialinės paramos skyriaus atsakingiems specialistams. Išmokų gavėjų pateiktus dokumentus saugo gavėjo byloje, baigus mokėti – bylas laiku perduoda į archyvą;
1.5. priima prašymus ir nustato teisę gauti Socialinę paramą mokiniams, duomenis suveda į kompiuterinę programą PARAMA ir socialinės paramos informacinę sistemą SPIS. Suformuoja socialinės paramos mokiniams gavėjų bylas;
1.6. pagal poreikį naudojasi įvairių duomenų bazių ir registrų duomenimis, užtikrina šių duomenų saugumą ir konfidencialumą;
1.7. organizuoja seniūnijos Socialinės paramos teikimo komisijos darbą, tikrinant bendrai gyvenančių arba vieno gyvenančio asmens buities gyvenimo sąlygas, pajamas, surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą;
1.8. paaiškėjus, kad valstybės paramą (skirtą šeimai) bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo naudoja ne pagal paskirtį – parengia reikalingus dokumentus ir pateikia socialinės paramos skyriui dėl aukščiau minėtos paramos teikimo nepinigine forma pagal savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką;
1.9. vykdo kitus seniūnijos seniūno, socialinės paramos skyriaus vedėjo, savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus, susijusius su socialinės paramos teikimu ir organizavimu;
1.10. lanko vienišus asmenis, neįgaliuosius. Ruošia ir teikia skyriui informaciją apie seniūnijoje gyvenančius vienišus pensininkus, neįgaliuosius bei kitus socialiai remtinus asmenis ar šeimas;
1.11. teikia gyventojams konsultacijas piniginės socialinės paramos, materialinės paramos ir šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo klausimais;
1.12. dalyvauja ruošiant ir įgyvendinant įvairias socialines programas seniūnijų gyventojams;
1.13. priima asmenų prašymus-paraiškas bendrosioms ir specialiosioms paslaugoms gauti;
1.14. lankosi pas neįgaliuosius ir organizuoja socialinių paslaugų poreikio nustatymą;
1.15. teikia prašymą-paraišką su išvada apie asmens fizinį ir socialinį savarankiškumą bei socialinių paslaugų skyrimo tikslingumą socialinės paramos skyriaus atsakingam specialistui;
1.16. periodiškai analizuoja ir vertina šeimos pokyčius paslaugų teikimo metu;
1.17. teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugas;
1.18. pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su Socialinės paramos skyriaus specialistais, kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, socialinių paslaugų įstaigų darbuotojais, kitomis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ar kt., teikia pasiūlymus įvairiais darbo organizavimo, socialinių paslaugų teikimo klausimais, teikia ataskaitas;
1.19. pagal kompetenciją laiku atlieka seniūno, socialinės paramos skyriaus vedėjo pavedimus, vykdo savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus.
1.20. esant reikalui (ligos, atostogų metu, kitais atvejais) pavaduoja seniūnijos socialinio darbuotoją, dirbantį su šeima.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
2.1. turėti aukštąjį socialinio darbo ar jam prilygintą išsilavinimą;
2.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, viešojo administravimo įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės apsaugos sritį, bei gebėti juos taikyti praktikoje;
2.3. mokėti dirbti kompiuteriu pagal bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus;
2.4. gebėti rengti informacinius, organizacinius ir tvarkomuosius dokumentus, turėti raštvedybos pagrindus;
2.5. mokėti kaupti, sisteminti, valdyti, atnaujinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
2.6. gebėti naudotis dokumentų paieškos sistemomis;
2.7. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.8. laikytis Tauragės rajono savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklių, vadovautis savivaldybės administracijos nuostatais, savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, bendrauti ir bendradarbiauti su vietos bendruomenėmis;
2.9. būti pareigingam, darbščiam, mokėti pagarbiai bendrauti su klientais.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1.1. teisės aktų nustatyta tvarka bendrauja ir bendradarbiauja su šeima ir už jos ribų, turėdamas tikslą ugdyti ar kompensuoti šeimos gebėjimus savarankiškai rūpintis šeimos gyvenimu;
1.2. vertina šeimos socialinių paslaugų poreikį ir esant reikalui suformuoja bylą dėl socialinių paslaugų teikimo socialinę riziką patiriančioms šeimoms, auginančioms vaikus ar socialinę riziką patyrusiems asmenims. (Socialinių paslaugų poreikis nustatomas kompleksiškai vertinant šeimos narių, suaugusių vaikų, kitų artimųjų gebėjimus, galimybes ir motyvaciją spręsti savo šeimos socialines problemas, palaikyti ryšius su visuomene bei galimybes tai ugdyti ar kompensuoti šeimos interesus bei poreikius atitinkančiomis socialinėmis paslaugomis);
1.3. planuoja ir teikia bendrąsias ir socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas šeimoms, patyrusioms socialinę riziką ar stebimoms šeimoms pagal teisės aktų, reglamentuojančių socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą, nuostatas;
1.4. periodiškai analizuoja ir vertina šeimos pokyčius paslaugų teikimo metu. Identifikuoja galimų socialinių problemų atsiradimą seniūnijos šeimose;
1.5. raštu teikia motyvuotus pasiūlymus vaikų teisių apsaugos, socialinės paramos skyriams dėl poveikio priemonių taikymo socialinę riziką patyrusioms ar stebimoms šeimoms;
1.6. socialinės priežiūros paslaugų teikimo metu paaiškėjus, kad valstybės paramą (skirtą šeimai) tėvai naudoja ne pagal paskirtį – parengia reikalingus dokumentus ir pateikia socialinės paramos skyriui dėl aukščiau minėtos paramos teikimo nepinigine forma pagal savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką;
1.7 pagal kompetenciją renka ir kaupia informaciją apie stebimas ir socialinę riziką patyrusias šeimas, kartu su šeima sudaro planą ir vykdo plano įgyvendinimo priežiūrą, siekdamas pokyčių šeimoje;
1.8. palaiko ryšius su šeimos artimais giminaičiais, bendruomene, turėdamas tikslą sukurti bendradarbiavimo su šeima santykius, įtraukiant visus šeimos narius į teikiamos pagalbos procesą bei bendradarbiauja su kitais specialistais ir tarnybomis, valstybinėmis ir privačiomis įstaigomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis ar kt., galinčiomis suteikti reikalingą pagalbą šeimai;
1.9. pagal kompetenciją suveda duomenis į Socialinės paramos informacinę sistemą (SPIS), pagal poreikį naudojasi įvairių duomenų bazių ir registrų duomenimis, užtikrina šių duomenų saugumą ir konfidencialumą (PARAMA, IIVREP, NEED, NEMIS.EMOKYKLA.LT);
1.10. teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugas;
1.11. organizuoja kompleksinę pagalbą, inicijuoja pasitarimus dėl šeimos socialinių problemų sprendimo, esant reikalui dalyvauja socialinės paramos ir socialinių paslaugų skyrimo ir kitų komisijų darbe, rengiamuose seminaruose, pasitarimuose, konferencijose;
1.12. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Socialinės paramos skyriaus specialistais, kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, socialinių paslaugų įstaigų darbuotojais, kitomis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ar kt., teikia pasiūlymus įvairiais darbo organizavimo, socialinių paslaugų teikimo klausimais;
1.13. pagal kompetenciją teikia ataskaitas ir kitą informaciją seniūnui, vaikų teisių apsaugos, socialinės paramos skyriams, savivaldybės administracijos direktoriui;
1.14. racionaliai pagal paskirtį naudoja tarnybinėms funkcijoms atlikti skirtą seniūnijos turtą (kompiuterinę įrangą) ir kitą inventorių bei priemones;
1.15. pagal kompetenciją laiku atlieka seniūno, socialinės paramos skyriaus vedėjo pavedimus, vykdo savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus;
1.16. esant reikalui (ligos, atostogų metu, kitais atvejais) pavaduoja seniūnijos socialinio darbo organizatorių, kitą socialinį darbuotoją, dirbantį su šeima;
1.17. dalina maisto produktus labiausiai nepasiturintiems asmenims.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
2.1. turėti socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį, arba iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigęs socialinio darbo studijų programą, ar socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka baigęs socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus, arba įgijęs socialinės pedagogikos kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ar socialinio pedagogo kvalifikaciją, jeigu jis dirbs su vaikais ir (arba) socialinę riziką patyrusiomis šeimomis.
2.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, viešojo administravimo įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės apsaugos sritį, bei gebėti juos taikyti praktikoje;
2.3. mokėti dirbti kompiuteriu pagal bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus;
2.4. gebėti rengti informacinius, organizacinius ir tvarkomuosius dokumentus, turėti raštvedybos pagrindus;
2.5. mokėti kaupti, sisteminti, valdyti, atnaujinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
2.6. gebėti naudotis dokumentų paieškos sistemomis;
2.7. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.8. laikytis Tauragės rajono savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklių, vadovautis savivaldybės administracijos nuostatais, savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, bendrauti ir bendradarbiauti su vietos bendruomenėmis;
2.9. būti pareigingam, darbščiam, mokėti pagarbiai bendrauti su klientais.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1.1. teisės aktų nustatyta tvarka bendrauja ir bendradarbiauja su šeima ir už jos ribų, turėdamas tikslą ugdyti ar kompensuoti šeimos gebėjimus savarankiškai rūpintis šeimos gyvenimu;
1.2. vertina šeimos socialinių paslaugų poreikį ir esant reikalui suformuoja bylą dėl socialinių paslaugų teikimo socialinę riziką patiriančioms šeimoms, auginančioms vaikus ar socialinę riziką patyrusiems asmenims. (Socialinių paslaugų poreikis nustatomas kompleksiškai vertinant šeimos narių, suaugusių vaikų, kitų artimųjų gebėjimus, galimybes ir motyvaciją spręsti savo šeimos socialines problemas, palaikyti ryšius su visuomene bei galimybes tai ugdyti ar kompensuoti šeimos interesus bei poreikius atitinkančiomis socialinėmis paslaugomis);
1.3. planuoja ir teikia bendrąsias ir socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas šeimoms, patyrusioms socialinę riziką ar stebimoms šeimoms pagal teisės aktų, reglamentuojančių socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą, nuostatas;
1.4. periodiškai analizuoja ir vertina šeimos pokyčius paslaugų teikimo metu. Identifikuoja galimų socialinių problemų atsiradimą seniūnijos šeimose;
1.5. raštu teikia motyvuotus pasiūlymus vaikų teisių apsaugos, socialinės paramos skyriams dėl poveikio priemonių taikymo socialinę riziką patyrusioms ar stebimoms šeimoms;
1.6. socialinės priežiūros paslaugų teikimo metu paaiškėjus, kad valstybės paramą (skirtą šeimai) tėvai naudoja ne pagal paskirtį – parengia reikalingus dokumentus ir pateikia socialinės paramos skyriui dėl aukščiau minėtos paramos teikimo nepinigine forma pagal savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką;
1.7. pagal kompetenciją renka ir kaupia informaciją apie stebimas ir socialinę riziką patyrusias šeimas, kartu su šeima sudaro planą ir vykdo plano įgyvendinimo priežiūrą, siekdamas pokyčių šeimoje;
1.8. palaiko ryšius su šeimos artimais giminaičiais, bendruomene, turėdamas tikslą sukurti bendradarbiavimo su šeima santykius, įtraukiant visus šeimos narius į teikiamos pagalbos procesą bei bendradarbiauja su kitais specialistais ir tarnybomis, valstybinėmis ir privačiomis įstaigomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis ar kt., galinčiomis suteikti reikalingą pagalbą šeimai;
1.9. pagal kompetenciją suveda duomenis į Socialinės paramos informacinę sistemą (SPIS), pagal poreikį naudojasi įvairių duomenų bazių ir registrų duomenimis, užtikrina šių duomenų saugumą ir konfidencialumą (PARAMA, IIVREP, NEED, NEMIS.EMOKYKLA.LT);
1.10. teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugas;
1.11. organizuoja kompleksinę pagalbą, inicijuoja pasitarimus dėl šeimos socialinių problemų sprendimo, esant reikalui dalyvauja socialinės paramos ir socialinių paslaugų skyrimo ir kitų komisijų darbe, rengiamuose seminaruose, pasitarimuose, konferencijose;
1.12. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Socialinės paramos skyriaus specialistais, kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, socialinių paslaugų įstaigų darbuotojais, kitomis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ar kt., teikia pasiūlymus įvairiais darbo organizavimo, socialinių paslaugų teikimo klausimais;
1.13. pagal kompetenciją teikia ataskaitas ir kitą informaciją seniūnui, vaikų teisių apsaugos, socialinės paramos skyriams, savivaldybės administracijos direktoriui;
1.14. racionaliai pagal paskirtį naudoja tarnybinėms funkcijoms atlikti skirtą seniūnijos turtą (kompiuterinę įrangą) ir kitą inventorių bei priemones;
1.15. pagal kompetenciją laiku atlieka seniūno, socialinės paramos skyriaus vedėjo pavedimus, vykdo savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus;
1.16. esant reikalui (ligos, atostogų metu, kitais atvejais) pavaduoja seniūnijos socialinio darbo organizatorių, kitą socialinį darbuotoją, dirbantį su šeima;
1.17. dalina maisto produktus labiausiai nepasiturintiems asmenims.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
2.1. turėti socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį, arba iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigęs socialinio darbo studijų programą, ar socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka baigęs socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus, arba įgijęs socialinės pedagogikos kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ar socialinio pedagogo kvalifikaciją, jeigu jis dirbs su vaikais ir (arba) socialinę riziką patyrusiomis šeimomis.
2.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, viešojo administravimo įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės apsaugos sritį, bei gebėti juos taikyti praktikoje;
2.3. mokėti dirbti kompiuteriu pagal bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus;
2.4. gebėti rengti informacinius, organizacinius ir tvarkomuosius dokumentus, turėti raštvedybos pagrindus;
2.5. mokėti kaupti, sisteminti, valdyti, atnaujinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
2.6. gebėti naudotis dokumentų paieškos sistemomis;
2.7. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.8. laikytis Tauragės rajono savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklių, vadovautis savivaldybės administracijos nuostatais, savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, bendrauti ir bendradarbiauti su vietos bendruomenėmis;
2.9. būti pareigingam, darbščiam, mokėti pagarbiai bendrauti su klientais.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1.1. teikia statistinius duomenis pagal savo darbo sritį;
1.2. organizuoja seniūnijos vietinių kelių priežiūrą;
1.3. organizuoja seniūnijos balanse esančių įrenginių, pastatų ir patalpų remontą bei priežiūrą;
1.4. vykdo visų seniūnijos darbuotojų darbo saugos organizavimą ir instruktavimą;
1.5. tvarko darbo saugos ir priešgaisrinės saugos žurnalus;
1.6. vykdo seniūnijos traktorių ir automobilių techninę priežiūrą;
1.7. tikrina seniūnijos balanse esančių pastatų priešgaisrinę būklę;
1.8. pildo komunalinio ūkio darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
1.9. nurašo seniūnijos komunaliniame ūkyje sunaudotas medžiagas;
1.10. prižiūri visas seniūnijos materialines vertybes;
1.11. organizuoja civilinę saugą seniūnijoje;
1.12. prižiūri seniūnijos pastatų šilumos ūkį;
1.13. organizuoja seniūnijos komunalinio ūkio darbuotojų veiklą;
1.14. organizuoja visuomenei naudingos veiklos atlikimą, kontroliuoja soc. paramos gavėjus dėl jos atlikimo;
1.15. vykdo kitus su komunaliniu ūkiu susijusius nenuolatinio pobūdžio seniūno pavedimus;
1.16. vykdo savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, seniūno pavedimus.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
2.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
2.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir teisės aktus, reglamentuojančius darbų saugą, viešuosius pirkimus, civilinę ir priešgaisrinę saugą;
2.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
2.4. mokėti dirbti kompiuteriu („Microsoft Office“ programiniu paketu);
2.5. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
1. Batakių seniūnijos žemės ūkio specialistas vykdo šias funkcijas:
1.1. atlieka žemės ūkio ir kaimo verslo valdų administravimo paslaugas;
1.2. priima paraiškas tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus gauti, atlieka pirminį patikrinimą, tvarko, registruoja dokumentų priėmimo žurnaluose bei informacinėje sistemoje;
1.3. konsultuoja seniūnijos žemdirbius žemės ūkio ir kaimo plėtros paramos klausimais;
1.4. dalyvauja komisijos darbe nustatant medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą;
1.5. pagal kompetenciją nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, rengia atsakymus į juos, ruošia pažymas dėl žemės ūkio veiklos, pateikia informaciją interesantams apie jų ūkių EDV, VED;
1.6. pagal kompetenciją tvarko archyvinius dokumentus;
1.7. renka ir teikia statistines žinias apie nuimtas grūdines kultūras;
1.8. atlieka kiaulių registraciją, pagal kompetenciją tikrina biosaugos reikalavimų atitikimą ūkininkų ūkiuose;
1.9. priima paraiškas ir prašymus paramai ir pagalbai už parduotus gyvulius ir pieną gauti;
1.10. vykdo kitus su Kaimo reikalų skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Kaimo reikalų skyriaus bei seniūno pavedimus;
1.11. vykdo savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus seniūno ir Kaimo reikalų skyriaus vedėjo pavedimus.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
2.1. turėti ne mažesnį kaip aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
2.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą: Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles, Žemės ūkio valdų registravimo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre taisykles, Lietuvos kaimo plėtros programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisykles, Išmokų už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių įgyvendinimo taisykles, Ekologinio ūkininkavimo įgyvendinimo taisykles, su „NATURA 2000“ ir vandens pagrindų direktyva susijusių išmokų įgyvendinimo taisykles;
2.3. mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programiniu paketu);
2.4. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Gaurės seniūnija

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Apdoroja seniūnijos veiklai vykdyti aktualią informaciją.
2. Atstovauja seniūnijai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
3. Konsultuoja su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
4. Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą.
5. Priima su seniūnijos veikla susijusius sprendimus.
6. Rengia ir teikia informaciją su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
7. Rengia ir teikia pasiūlymus su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
8. Rengia su seniūnijos veikla susijusius dokumentus.
9. Vadovauja seniūnijos veiklų vykdymui arba prireikus vykdo seniūnijos veiklas.
10. Valdo seniūnijos žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – teisė;
1.3. studijų kryptis – viešasis administravimas;
1.4. studijų kryptis – ekonomika;
1.5. studijų kryptis – vadyba;
arba:
1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.
2. Transporto priemonių pažymėjimai:
2.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (b kategorija).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Konsultuoja su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
2. Nesant seniūno, laikinai atlieka seniūnui nustatytas funkcijas.
3. Prireikus planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą.
4. Prireikus priima su seniūnijos veikla susijusius sprendimus.
5. Prireikus valdo seniūnijos žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
6. Rengia ir teikia pasiūlymus su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
7. Seniūno pavedimu atstovauja seniūnijai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
8. Užtikrina seniūnijos veiklai vykdyti aktualios informacijos apdorojimą.
9. Užtikrina seniūnijos veiklų vykdymą.
10. Užtikrina su seniūnijos veikla susijusios informacijos rengimą ir teikimą.
11. Užtikrina su seniūnijos veikla susijusių dokumentų rengimą.
12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
2. Atitikimas kitiems reikalavimams:
2.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.
3. Transporto priemonių pažymėjimai:
3.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (b kategorija).

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais visuomenei naudingos veiklos organizavimą, darbų saugą.
1.2. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.
1.3. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti darbą.
1.4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir priimti sprendimus.
1.5. Išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles, žinoti raštvedybos pagrindus.
1.6. Mokėti dirbti kompiuteriu su Microsoft Office programiniu paketu.
1.7. Būti pareigingas, darbštus, kūrybingas, sąžiningas, gebėti bendrauti.
1.8. Turėti B klasės vairuotojo pažymėjimą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. organizuoja visuomenei naudingą veiklą seniūnijoje, telkia bendruomenės narius, kurie yra pateikę prašymus – paraiškas piniginei socialinei paramai gauti, visuomenei naudingai veiklai atlikti;
2.2. sudaro rašytines sutartis su asmenimis, kurie pasitelkiami visuomenei naudingai veiklai atlikti, nustato visuomenei naudingos veiklos atlikimo laiką;
2.3. informuoja asmenis apie visuomenei naudingos veiklos turinį (pobūdį), eigą ir saugą, nurodo apsisaugojimo nuo galimų rizikos veiksnių būdus ir priemones;
2.4. pildo visuomenei naudingą veiklą atliekančių asmenų apskaitos žurnalą;
2.5. kartą per mėnesį raštu informuoja seniūną apie visuomenei naudingos veiklos atlikimą (neatlikimą);
2.6. organizuoja viešuosius darbus seniūnijoje;
2.7. pildo viešųjų darbų darbininkų darbo laiko apskaitos žiniaraštį.
2.8. pildo viešųjų darbų darbininkams išduotų asmeninių apsaugos priemonių apskaitos žurnalą;
2.9. atlieka komunalinio ūkio inžinieriaus funkcijas jam nesant;
2.10. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Gaurės seniūno pavaduotojo pavedimus siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu ir 2 metų darbo patirtį buhalterio pareigose;
1.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą ir buhalterinę apskaitą;
1.3. sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;
1.4. mokėti dirbti kompiuteriu („Microsoft Office“ programiniu paketu), seniūnijoje veikiančia apskaitos programa,,Microsoft dynamics NAV“ ir darbo užmokesčio programa ,,Stekas“;

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. užtikrina Gaurės seniūnijos finansinių ir ūkinių operacijų teisėtumą, lėšų panaudojimą įstatymų nustatyta tvarka;
2.2. užtikrina, kad visos finansinės ir mokestinės atskaitomybės formos būtų parengtos tiksliai ir laiku;
2.3. užtikrina buhalterinių įrašų atitiktį ūkinių įvykių ar operacijų turiniui;
2.4. kontroliuoja, kad racionaliai būtų naudojami seniūnijos materialiniai ir finansiniai ištekliai;
2.5. organizuoja ir užtikrina nepriekaištingą ir racionalų buhalterinį darbą, vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais;
2.6. supažindina seniūnijos darbuotojus su jų darbui būtinomis buhalterinės apskaitos žiniomis;
2.7. supažindina seniūnijos inventorizacijos komisijos narius su inventorizacijos atlikimo ir inventorizavimo aprašų įforminimo tvarka;
2.8. išduoda darbuotojams pažymas apie gautas išmokas;
2.9. atlieka išankstinę ir einamąją finansų kontrolę;
2.10. atlieka kitus seniūno, seniūno pavaduotojo ir savivaldybės administracijos Finansų skyriaus darbuotojų pavestus darbus;
2.11. pagal savo kompetenciją vykdo Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus, seniūno įsakymus ir kitus nenuolatinio pobūdžio administracijos direktoriaus įsakymus, seniūno pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
1.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą ir buhalterinę apskaitą;
1.3. sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;
1.4. mokėti dirbti kompiuteriu („Microsoft Office“ programiniu paketu) ir seniūnijoje veikiančia apskaitos programa,,Microsoft dynamics NAV“.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. tvarko seniūnijos komunalinio ūkio apskaitą;
2.2. ruošia sutarčių projektus su gyventojais ir organizacijomis dėl gyvenamųjų patalpų nuomos, komunalinių paslaugų teikimo;
2.3. rengia dokumentus teismui dėl organizacijų ir gyventojų skolų seniūnijai už komunalines paslaugas bei patalpų nuomą;
2.4. ruošia įspėjimus gyventojams ir įstaigoms dėl turimų skolų seniūnijai;
2.5. tvarko atsargų apskaitą;
2.6. tvarko debitorių ir kreditorių apskaitą, atlieka mokėjimų pavedimų kontrolę;
2.7. kiekvieną mėnesį įstaigoms ir gyventojams išrašo sąskaitas- faktūras;
2.8. tvarko seniūnijos transporto priemonių kelionės lapų apskaitą;
2.9. organizuoja seniūnijos kasos darbą pagal Kasos darbo taisykles, vykdo visas priklausančias kasos operacijas, tvarko kasos pajamų ir išlaidų orderių apskaitą.
2.10. atsako už pinigines lėšas, esančias kasoje;
2.11. pildo seniūnijos administracijos darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį, spausdina mokėjimo pavedimus;
2.12. renka mokesčius už seniūnijoje teikiamas paslaugas;
2.13. atlieka išankstinę ir einamąją finansų kontrolę;
2.14. pagal savo kompetenciją vykdo Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus, seniūno įsakymus ir kitus nenuolatinio pobūdžio administracijos direktoriaus ar seniūno pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. turėti socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį, arba iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigęs socialinio darbo studijų programą, ar socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka baigęs socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus, arba įgijęs socialinės pedagogikos kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ar socialinio pedagogo kvalifikaciją, jeigu jis dirbs su vaikais ir (arba) su šeimomis.
1.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, viešojo administravimo įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės apsaugos sritį, bei gebėti juos taikyti praktikoje;
1.3. mokėti dirbti kompiuteriu pagal bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus;
1.4. gebėti rengti informacinius, organizacinius ir tvarkomuosius dokumentus, turėti raštvedybos pagrindus;
1.5. mokėti kaupti, sisteminti, valdyti, atnaujinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
1.6. gebėti naudotis dokumentų paieškos sistemomis;
1.7. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.8. laikytis Tauragės rajono savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklių, vadovautis savivaldybės administracijos nuostatais, savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, bendrauti ir bendradarbiauti su vietos bendruomenėmis;
1.9. būti pareigingam, darbščiam, mokėti pagarbiai bendrauti su klientais.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
2. Pagrindinės socialinio darbuotojo, dirbančio su šeima, funkcijos:
2.1. vadovaujantis žmogiškomis vertybėmis, abipusės pagarbos, tarpusavio bendradarbiavimo principais, planuoti ir teikti socialinę pagalbą šeimoms jų socialinėje aplinkoje, susitinkant su šeima socialinių paslaugų centre ar kitose sutartose vietose, palaikant kontaktą su šeima kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, telefonu;
2.2. dirbti socialinį darbą su vaiku ir šeima, juos konsultuojant (individualiai ir grupėmis), teikiant emocinę bei socialinę pagalbą ir didinant šeimos motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese, pozityvios tėvystės mokymuose, šeimos stiprinimo programose, nesmurtinio elgesio mokymo programose, priklausomybės ligų gydymo ir kitose programose;
2.3. teikti šeimai reikalingą informaciją ir žinias, ugdyti tėvystės įgūdžius, socialinius įgūdžius, skatinant glaudesnį šeimos santykį su socialine aplinka, organizuoti šeimų pagalbos sau grupes, kitą prevencinę pagalbą ir kt.;
2.4. tarpininkauti šeimai dėl pagalbos priemonių (pvz., psichologinės pagalbos, psichosocialinės pagalbos krizių centre ar pagalbos šeimai tarnyboje, paslaugų vaikų dienos centre, piniginės socialinės paramos, užimtumo, sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo, socialinio būsto, specialiųjų pagalbos priemonių, specializuotos pagalbos centrų kompleksiškai teikiamos pagalbos), parengti šeimos narius kreiptis į kitas valstybės ir (ar) savivaldybių institucijas, įstaigas ar organizacijas, kuriose šeima gali gauti pagalbą, nusiųsti ir, esant poreikiui, palydėti į jas;
2.5. bendradarbiauti ir veikti kartu su atvejo vadybininku organizuojant, planuojant ir teikiant pagalbą šeimai, teikti siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos šeimai efektyvumo, keistis informacija apie situaciją šeimoje su atvejo vadybininku, informuoti jį apie pokyčius šeimoje;
2.6. teikti siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano, jame numatytų priemonių vaikui ir jo šeimai, atsižvelgiant į pakitusius šeimos poreikius ir (ar) pakitusią šeimos situaciją, tikslinimo;
2.7. dalyvauti atvejo nagrinėjimo posėdžiuose;
2.8. dalyvauti kuriant bei plėtojant pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų sistemą seniūnijoje bei (ar) savivaldybėje;
2.9. periodiškai analizuoti ir vertinti šeimos pokyčius paslaugų teikimo metu. Identifikuoti galimų socialinių problemų atsiradimą seniūnijos šeimose;
2.10. socialinės priežiūros paslaugų teikimo metu paaiškėjus, kad valstybės paramą (skirtą šeimai) tėvai naudoja ne pagal paskirtį – parengti reikalingus dokumentus ir pateikti socialinės paramos skyriui dėl aukščiau minėtos paramos teikimo nepinigine forma pagal savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką;
2.11. pagal kompetenciją suvesti duomenis į Socialinės paramos informacinę sistemą (SPIS), pagal poreikį naudotis įvairių duomenų bazių ir registrų duomenimis, užtikrinti šių duomenų saugumą ir konfidencialumą;
2.12. pagal kompetenciją bendradarbiauti su Socialinės paramos skyriaus specialistais, kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, socialinių paslaugų įstaigų darbuotojais, kitomis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ar kt., teikti pasiūlymus įvairiais darbo organizavimo, socialinių paslaugų teikimo klausimais;
2.13. pagal kompetenciją teikti ataskaitas ir kitą informaciją seniūnui, socialinės paramos skyriui, savivaldybės administracijos direktoriui;
2.14. racionaliai pagal paskirtį naudoti tarnybinėms funkcijoms atlikti skirtą seniūnijos turtą (kompiuterinę įrangą, automobilius) ir kitą inventorių bei priemones;
2.15. pagal kompetenciją laiku atlikti seniūno, socialinės paramos skyriaus vedėjo pavedimus, vykdyti savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus;
2.16. esant reikalui (ligos, atostogų metu, kitais atvejais) pavaduoti seniūnijos socialinio darbo organizatorių.
2.17. vykdyti kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
1.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir teisės aktus, reglamentuojančius darbų saugą, viešuosius pirkimus, civilinę ir priešgaisrinę saugą;
1.3 mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
1.4. mokėti dirbti kompiuteriu („Microsoft Office“ programiniu paketu);
1.5. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. rengia įsakymų, potvarkių, sprendimų projektus seniūnijos komunalinio ūkio klausimais;
2.2. teikia statistinius duomenis pagal savo darbo sritį;
2.3. organizuoja seniūnijos vietinių kelių priežiūrą;
2.4. organizuoja seniūnijos balanse esančių įrenginių, pastatų ir patalpų remontą bei priežiūrą;
2.5. vykdo visų seniūnijos darbuotojų darbo saugos organizavimą ir instruktavimą;
2.6. tvarko darbo saugos žurnalus;
2.7. vykdo seniūnijos traktorių ir automobilių techninę priežiūrą;
2.8. pildo seniūnijos traktorių ir automobilių kelionės lapus;
2.9. tikrina seniūnijos balanse esančių pastatų priešgaisrinę būklę;
2.10. pildo komunalinio ūkio darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
2.11. nurašo seniūnijos komunaliniame ūkyje sunaudotas medžiagas;
2.12. prižiūri visas seniūnijos materialines vertybes;
2.13. organizuoja civilinę saugą seniūnijoje;
2.14. prižiūri seniūnijos pastatų šilumos ūkį;
2.15. vykdo viešųjų pirkimų apklausas prekėms ir paslaugoms seniūnijoje pirkti, organizuoja viešuosius pirkimus seniūnijoje;
2.16. vykdo kitus su komunaliniu ūkiu susijusius nenuolatinio pobūdžio seniūno pavedimus;
2.17. ykdo savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, seniūno pavedimus.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį socialinio darbo ar jam prilyginamą išsilavinimą;
1.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, socialinę apsaugą, socialines išmokas ir kompensacijas;
1.3. sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;
1.4. mokėti dirbti kompiuteriu („Microsoft Office“ programiniu paketu);
1.5. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir vairuoti seniūnijos automobilį tarnybinėms funkcijoms atlikti.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
2. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:
2.1. organizuoja Gaurės seniūnijos gyventojų aprūpinimo maisto produktais iš ES intervencinių atsargų darbus;
2.2. priima dokumentus ir skaičiuoja socialines pašalpas Gaurės seniūnijos gyventojams, tvarko išmokų gavėjų bylas pagal teisės aktų reikalavimus, vykdo išmokų gavėjų kompiuterinę apskaitą;
2.3. įvertina klientų, prašančių socialinės paramos, gyvenimo sąlygas, surašo buities tyrimo aktus;
2.4. priima dokumentus ir skaičiuoja išmokas už vaikus, tvarko išmokų gavėjų bylas pagal teisės aktų reikalavimus;
2.5. priima prašymus ir išduoda pažymas apie šeimos pajamas dėl gyvenamųjų patalpų šildymo, išlaidų karštam ir šaltam vandeniui kompensavimo mažas pajamas turintiems asmenims (šeimoms);
2.6. priima dokumentus ir skaičiuoja kompensacijas kietam ar kitokiam kurui įsigyti;
2.7. priima prašymus ir dokumentus skaičiuoti kompensacijas nedarbingiems neįgaliems auginantiems vaikus, asmenims;
2.8. supažindina klientus su dokumentų galiojimo terminais, atsakomybe už pateiktos informacijos teisingumą, nurodo dokumentų pristatymo laiką;
2.9. renka ir saugo seniūnijos teritorijoje gyvenančių vienišų asmenų, neįgaliųjų, socialinės rizikos asmenų ir kitų socialinių grupių statistinius duomenis;
2.10. organizuoja seniūnijos gyventojų prašymų socialinėms paslaugoms teikti svarstymą ir sprendimų priėmimų įgyvendinimą;
2.11. rengia mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus globos ir rūpybos, socialinės ir materialinės pagalbos klausimais;
2.12. padeda parinkti globėjus, rūpintojus, lankomosios priežiūros darbuotojus, kontroliuoja jų darbą, apie tai informuoja seniūną;
2.13. teikia statistinius duomenis įvairioms įstaigoms pagal savo darbo sritį;
2.14. išduoda rekomendacijas Vaiko teisių apsaugos tarnybai ar kitoms institucijoms dėl asmenų, kuriuos numatoma skirti globėjais (rūpintojais);
2.15. kontroliuoja kaip globėjai, rūpintojai atlieka pareigas, ar nepažeidžia interesų, nesinaudoja savo teisėmis savanaudiškais tikslais;
2.16. rengia išvadas dėl vaiko, neveiksnių, ribotai veiksnių asmenų nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo reikalingumo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo;
2.17. pildo socialinės pagalbos darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
2.18. organizuoja seniūnijos pensijinio amžiaus asmenų specialiųjų poreikių lygio nustatymo programą;
2.19. atlieka socialinio darbuotojo darbui su socialinės rizikos šeimomis funkcijas jam nesant; 2.20. teikia Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui ataskaitas įstatymų nustatyta tvarka;
2.21. pagal savo kompetenciją vykdo Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus, seniūno įsakymus ir kitus nenuolatinio pobūdžio administracijos direktoriaus įsakymus, seniūno pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
1.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą: Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles, Žemės ūkio valdų registravimo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre taisykles, Lietuvos kaimo plėtros programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisykles, Išmokų už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, įgyvendinimo taisykles, Ekologinio ūkininkavimo įgyvendinimo taisykles, su „NATURA 2000“ ir vandens pagrindų direktyva susijusių išmokų įgyvendinimo taisykles;
1.3. mokėti dirbti kompiuteriu („Microsoft Office“ programiniu paketu);
1.4. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
2. Gaurės seniūnijos žemės ūkio specialistas vykdo šias funkcijas:
2.1. atlieka žemės ūkio ir kaimo verslo valdų administravimo paslaugas;
2.2. priima paraiškas tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus gauti, atlieka pirminį patikrinimą, tvarko, registruoja dokumentų priėmimo žurnaluose ir informacinėje sistemoje;
2.3. konsultuoja seniūnijos žemdirbius žemės ūkio ir kaimo plėtros paramos klausimais;
2.4. dalyvauja komisijos darbe nustatant medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą;
2.5. pagal kompetenciją nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, rengia atsakymus į juos;
2.6. pagal kompetenciją tvarko archyvinius dokumentus;
2.7. renka ir teikia statistines žinias apie nuimtas grūdines kultūras;
2.8. atlieka kiaulių registraciją;
2.9. priima paraiškas ir prašymus paramai ir pagalbai už parduotus gyvulius ir pieną gauti;
2.10. vykdo kitus su Kaimo reikalų skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Kaimo reikalų skyriaus ir seniūno pavedimus;
2.11. vykdo savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, kitus seniūno ir Kaimo reikalų skyriaus vedėjo pavedimus.

Lauksargių seniūnija

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
1. Apdoroja seniūnijos veiklai vykdyti aktualią informaciją.
2. Atstovauja seniūnijai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
3. Konsultuoja su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
4. Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą.
5. Priima su seniūnijos veikla susijusius sprendimus.
6. Rengia ir teikia informaciją su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
7. Rengia ir teikia pasiūlymus su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
8. Rengia su seniūnijos veikla susijusius dokumentus.
9. Vadovauja seniūnijos veiklų vykdymui arba prireikus vykdo seniūnijos veiklas.
10. Valdo seniūnijos žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – teisė;
1.3. studijų kryptis – viešasis administravimas;
1.4. studijų kryptis – ekonomika;
1.5. studijų kryptis – vadyba;
arba:
1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.
5. Transporto priemonių pažymėjimai:
5.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (b kategorija).

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymą ir finansinės atskaitomybės sudarymą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, vyriausiojo buhalterio vykdomas funkcijas. Savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus ir seniūno įsakymais ir jais patvirtintais kitais įstaigos vidaus tvarkos dokumentais ir šiuo pareigybių aprašymu;
1.2. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą (ekonomikos ar buhalterijos srities) ir 2 metų vyriausiojo buhalterio darbo patirtį;
1.3. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas, rengti ir redaguoti analitinius dokumentus, gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, taikyti teisės aktų rengimo taisykles;
1.4. gerai mokėti valstybinę kalbą, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, žinoti dokumentų archyvavimo reikalavimus, mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer ir įstaigoje veikiančiomis apskaitos programomis: finansų apskaitos valdymo sistema Microsoft Dynamics NAV Classic, internetine iždo planavimo, vykdymo ir kontrolės sistema FinNet ir darbo užmokesčio programa ,,Stekas“;
1.5. gebėti dirbti kolektyve, organizuoti jo darbą, būti pareigingu, gebėti bendrauti.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. organizuoja Seniūnijos buhalterijos darbą ir jai atstovauja, rengia ir nustatyta tvarka teikia tvirtinti sąmatas, projektus, finansinės veiklos planus ir ataskaitas;
2.2. užtikrina finansinių operacijų teisėtumą, buhalterinę apskaitą, valstybės/savivaldybės ir kitų lėšų panaudojimą įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamą finansinių dokumentų tvarkymą;
2.3. vykdo įstaigos turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų apskaitą bei kontrolę pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus bei kitus teisės aktus finansų apskaitos valdymo sistemoje Microsoft Dynamics NAV Classic ir internetinėje iždo planavimo, vykdymo ir kontrolės sistemoje FinNet, skaičiuoja seniūnijos darbuotojų darbo užmokestį darbo užmokesčio programoje ,,Stekas“, veda darbuotojų darbo laiko apskaitą programoje ,,Stekas;
2.4. užfiksuotus duomenis registruoja pateiktuose dokumentuose ir formuoja buhalterinės apskaitos registrus už ataskaitinį laikotarpį finansų apskaitos valdymo sistemoje Microsoft Dynamics NAV Classic;
2.5. atlieka atsiskaitymų su debitoriais ir kreditoriais apskaitą, rengia suderinimo aktus, inventorizavimo aprašus-sutikrinimo žiniaraščius;
2.6. rengia mokėjimo nurodymus banko lėšų pervedimams vykdyti, eksportuojant jų sąrašus iš finansų apskaitos valdymo sistemos Microsoft Dynamics NAV Classic ir darbo užmokesčio sistemos ,,Stekas“;
2.7. rengia Seniūnijos biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių vykdymo bei kitas ataskaitas teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais, teikia jas asignavimų valdytojams bei kitoms institucijoms pagal kompetenciją;
2.8. rengia mėnesines ataskaitas apie apdraustųjų įmokas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai ir kitus reikalingus socialinio draudimo pranešimus. Rengia pajamų mokesčio deklaracijas ir statistines ataskaitas apie darbo užmokestį ir teikia savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterijos skyriui;
2.9. teikia buhalterinės apskaitos duomenis ir kitą susijusią informaciją (gautinų ir mokėtinų skolų sąrašus, duomenis apie panaudotus asignavimus ir jų likučius, ilgalaikio turto, biologinio turto ir atsargų likučius, priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį) asignavimų valdytojams pagal nustatytą tvarką ir kompetenciją;
2.10. teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas, pagal pareikalavimą – apskaitos dokumentus ir registrus biudžetinės įstaigos vadovui, auditoriams, asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams, valstybės institucijoms;
2.11. rengia Seniūnijos suvestinę finansinę atskaitomybę ir, įstaigos vadovui pasirašius, teikia valstybės/savivaldybės biudžetinės įstaigoms, kurių vadovai yra biudžeto asignavimų valdytojai ir kuriems jie pavaldūs, jų nustatyta tvarka ir terminais;
2.12. teikia Seniūnijos seniūnui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos pasirinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais;
2.13. vykdo išankstinę kontrolę;
2.14. pasirašydamas ūkinės operacijos dokumentus, parašu ir data patvirtina, kad ūkinė operacija yra teisėta, dokumentai, susiję su ūkinės operacijos atlikimu, yra tinkamai parengti ir kad jai atlikti pakaks patvirtintų asignavimų;
2.15. vykdo kitą išankstinę finansų kontrolę, susijusią su ūkinių įvykių ūkinių operacijų dokumentavimu: piniginių lėšų apskaita, įsiskolinimų apskaita, turto apskaita, apskaitos registrų sudarymu;
2.16. atsako už einamąją finansų kontrolę. Vykdydamas kontrolę, vadovaujasi savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintomis finansų kontrolės taisyklėmis;
2.17. informuoja apie teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą ir finansų tvarkymą, pakeitimus ir rengia Seniūnijos dokumentų projektus;
2.18. dalyvauja įvairių komisijų veikloje;
2.19. vykdo kitus, susijusius su atliekamomis funkcijomis, Seniūnijos seniūno, savivaldybės administracijos direktoriaus, Finansų ir Centralizuotos buhalterijos skyrių vedėjų žodinius ir raštiškus pavedimus;
2.20. tinkamai saugo jo žinioje esančius buhalterinius dokumentus, nustatyta tvarka juos perduoda archyvui;
2.21. išvykdamas ar išeidamas atostogų, perduoda informaciją apie visus nebuvimo laikotarpio žinomus ir tikėtinus darbus jį pavaduojančiam asmeniui.
2.22. užtikrina funkcijų vykdymą pagal kokybės vadybos sistemos keliamus LST ES ISO 9001 standarto reikalavimus.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį socialinio darbo ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, viešojo administravimo įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės apsaugos sritį, bei gebėti juos taikyti praktikoje;
1.4. mokėti dirbti kompiuteriu pagal bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus;
1.5. gebėti rengti informacinius, organizacinius ir tvarkomuosius dokumentus, turėti raštvedybos pagrindus;
1.6. mokėti kaupti, sisteminti, valdyti, atnaujinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
1.7. gebėti naudotis dokumentų paieškos sistemomis;
1.8. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.9. laikytis Tauragės rajono savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklių, vadovautis savivaldybės administracijos nuostatais, savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, bendrauti ir bendradarbiauti su vietos bendruomenėmis;
1.10. būti pareigingam, darbščiam, mokėti pagarbiai bendrauti su klientais.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. vadovaujantis žmogiškosiomis vertybėmis, abipusės pagarbos, tarpusavio supratimo ir sutarimo principais, planuoja socialinį darbą;
2.2. organizuoja socialinį darbą, planuoja ir teikia pagalbą bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui jų socialinėje aplinkoje, vykdydamas prevencinę socialinę veiklą telkiasi kitus specialistus ir bendruomenę;
2.3. bendradarbiaujant su bendrai gyvenančiais asmenimis ar vienu gyvenančiu asmeniu, įvardija iškilusią problemą, analizuoja galimus problemos sprendimo būdus, vertina asmens ar šeimos motyvaciją ir galimybes patiems spręsti savo socialines problemas;
2.4. priima iš gyventojų prašymus ir reikalingas pažymas, nustato teisę gauti socialines pašalpas, būsto šildymo išlaidų bei išlaidų už šaltą ir karštą vandenį kompensacijas, išmokas vaikams, duomenis suveda į kompiuterinę programą PARAMA ir socialinės paramos informacinę sistemą SPIS, suformuoja paramos gavėjų bylas, jas pateikia Socialinės paramos skyriaus atsakingiems specialistams. Išmokų gavėjų pateiktus dokumentus saugo gavėjo byloje, baigus mokėti – bylas laiku perduoda į archyvą;
2.5. priima prašymus ir nustato teisę gauti socialinę paramą mokiniams, duomenis suveda į kompiuterinę programą PARAMA ir socialinės paramos informacinę sistemą SPIS. Suformuoja socialinės paramos mokiniams gavėjų bylas;
2.6. pagal poreikį naudojasi įvairių duomenų bazių ir registrų duomenimis, užtikrina šių duomenų saugumą ir konfidencialumą;
2.7. organizuoja seniūnijos Socialinės paramos teikimo komisijos darbą, tikrinant bendrai gyvenančių arba vieno gyvenančio asmens buities ir gyvenimo sąlygas, pajamas, surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą;
2.8. paaiškėjus, kad valstybės paramą (skirtą šeimai) bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo naudoja ne pagal paskirtį – parengia reikalingus dokumentus ir pateikia Socialinės paramos skyriui dėl aukščiau minėtos paramos teikimo nepinigine forma pagal savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką;
2.9. vykdo kitus seniūnijos seniūno, Socialinės paramos skyriaus vedėjo, savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus, susijusius su socialinės paramos teikimu ir organizavimu, teikia ataskaitas;
2.10. lanko vienišus asmenis, neįgaliuosius. Teikia skyriui informaciją apie seniūnijoje gyvenančius vienišus pensininkus, neįgaliuosius bei kitus socialiai remtinus asmenis ar šeimas;
2.11. teikia gyventojams konsultacijas piniginės socialinės paramos, materialinės paramos ir išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo klausimais;
2.12. dalyvauja ruošiant ir įgyvendinant įvairias socialines programas seniūnijų gyventojams;
2.13. priima asmenų prašymus-paraiškas bendrosioms ir specialiosioms paslaugoms gauti;
2.14. lankosi pas neįgaliuosius ir organizuoja socialinių paslaugų poreikio nustatymą;
2.15. teikia prašymą-paraišką su išvada apie asmens fizinį ir socialinį savarankiškumą bei socialinių paslaugų skyrimo tikslingumą Socialinės paramos skyriaus atsakingam specialistui;
2.16. priima asmenų prašymus dėl maisto iš intervencinių atsargų gavimo, nustato teisę jį gauti. Paruošia gavėjų sąrašus, juos pateikia Socialinės paramos skyriaus atsakingam specialistui;
2.17. lankosi pas seniūnijos teritorijoje gyvenančius socialinės rizikos suaugusius asmenis, asmenis su proto ar psichine negalia, socialiai remtinas šeimas, identifikuoja socialinių problemų atsiradimą, numato jų sprendimo būdus;
2.18. periodiškai analizuoja ir vertina vieno gyvenančio asmens ir bendrai gyvenančių asmenų pokyčius paslaugų teikimo metu;
2.19. teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugas;
2.20. pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su Socialinės paramos skyriaus specialistais, kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, socialinių paslaugų įstaigų darbuotojais, kitomis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ar kt., teikia pasiūlymus įvairiais darbo organizavimo, socialinių paslaugų teikimo klausimais;
2.21. pagal kompetenciją laiku atlieka seniūno, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavedimus, vykdo savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir vietos savivaldą, darbo santykius, dokumentų valdymą, standarto LST EN ISO 9001:2015 ,,Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“ reikalavimus. Savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus ir seniūno įsakymais ir jais patvirtintais kitais įstaigos vidaus tvarkos dokumentais ir šiuo pareigybių aprašymu;
1.2. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
1.3. gerai mokėti valstybinę kalbą, mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, žinoti dokumentų archyvavimo reikalavimus, mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
1.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, teikti pasiūlymus, sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
1.5. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
1.6. būti pareigingas, darbštus, taktiškas, komunikabilus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
2. tvarko Seniūnijos raštvedybą, dokumentų valdymo sistemoje (DVS) registruoja, tvarko, administruoja siunčiamus ir gaunamus paštu, kitomis ryšio priemonėmis ar pristatytus dokumentus, kontroliuoja jų vykdymą, tvarko bylų dokumentaciją, perduoda bylas įstaigos archyvui;
2.1. paštu išsiunčia korespondenciją nurodytiems asmenims;
2.2. priima gyventojus ir jų pateikiamus pareiškimus, prašymus ir skundus registruoja juos dokumentų valdymo sistemoje (DVS) ir pagal kompetenciją rengia atsakymus;
2.3. rengia ir registruoja seniūno įsakymų projektus bei kitus seniūnijos vidaus dokumentus ir komisijų protokolus;
2.4. rengia notarinius dokumentus tvirtinimui ir registruoja juos notarinių veiksmų registracijos žurnale;
2.5. tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, dirba su Gyvenamosios vietos deklaravimo informacine sistema;
2.6. rengia ir išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus (apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeimos sudėtį, charakteristiką, mirusiojo paskutinę gyvenamąją vietą ir kt.);
2.7. rengia darbo sutarčių, įsakymų, sprendimų, potvarkių projektus bei kitus seniūnijos raštus ir teisinius dokumentus, dirba su Dokumentų valdymo sistema (DVS);
2.8. tvarko seniūnijos darbuotojų asmens bylas, rengia įsakymų projektus personalo klausimais, tvarko Valstybės tarnautojų registrą;
2.9. tvarko seniūnijos archyvą, dokumentų apskaitą, atsako už dokumentų rengimą, rengia dokumentacijos planą, registrų sąrašą, ilgalaikio saugojimo dokumentų apyrašus ir juos teikia Klaipėdos regioninio valstybės archyvo Tauragės filialui, dirba su E-archyvai programa;
2.10. pagal kompetenciją dirba su programa STEKAS;
2.11. renka ir teikia seniūnijos kompetencijai priskirtus statistinius duomenis;
2.12. seniūno pavedimu organizuoja seniūnijos gyventojų sueigas ir susirinkimus, seniūnaičių rinkimus, dalyvauja viešuose svarstymuose, koordinuoja seniūnaičių sueigas, posėdžius;
2.13. rengia ir išduoda leidimus laidoti seniūnijos kapinėse;
2.14. pagal kompetenciją dalyvauja įvairių komisijų veikloje;
2.15. bendradarbiauja su seniūnijos vietos bendruomenėmis, seniūnaičiais, pagal kompetenciją teikia informaciją, apibendrina seniūnijos bendruomenių atstovų pastabas bei pasiūlymus ir teikia juos seniūnui;
2.16. seniūnui pavedus, dalyvauja savivaldybės ir kitų institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijos veikla susiję klausimai;
2.17. organizuoja duomenų, reikalingų mokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų apskaitai, rinkimą ir nustatyta tvarka teikia juos savivaldybės administracijai;
2.18. organizuoja informacijos patalpinimą ir atnaujinimą seniūnijos interneto svetainėje;
2.19. padeda organizuoti gyventojų apklausas, Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo, savivaldybės ir seniūnaičių rinkimus bei referendumus;
2.20. vykdo savivaldybės tarybos, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus ir Lauksargių seniūno pavedimus.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
1.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą: Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles, Žemės ūkio valdų registravimo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre taisykles, Lietuvos kaimo plėtros programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisykles, Išmokų už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, įgyvendinimo taisykles, Ekologinio ūkininkavimo įgyvendinimo taisykles, su „NATURA 2000“ ir vandens pagrindų direktyva susijusių išmokų įgyvendinimo taisykles;
1.3. mokėti dirbti kompiuteriu („Microsoft Office“ programiniu paketu);
1.4. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. atlieka žemės ūkio ir kaimo verslo valdų administravimo paslaugas;
2.2. priima paraiškas tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus gauti, atlieka pirminį patikrinimą, tvarko, registruoja dokumentų priėmimo žurnaluose ir informacinėje sistemoje;
2.3. konsultuoja seniūnijos žemdirbius žemės ūkio ir kaimo plėtros paramos klausimais;
2.4. dalyvauja komisijos darbe nustatant medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą;
2.5. pagal kompetenciją nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, rengia atsakymus į juos;
2.6. pagal kompetenciją tvarko archyvinius dokumentus;
2.7. renka ir teikia statistines žinias apie nuimtas grūdines kultūras;
2.8. atlieka kiaulių registraciją;
2.9. priima paraiškas ir prašymus paramai ir pagalbai už parduotus gyvulius ir pieną gauti;
2.10. vykdo kitus su Kaimo reikalų skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Kaimo reikalų skyriaus ir seniūno pavedimus;
2.11. organizuoja viešuosius pirkimus seniūnijoje ir jų apskaitą;
2.12. vykdo savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, kitus seniūno ir Kaimo reikalų skyriaus vedėjo pavedimus.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
1.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir teisės aktus, reglamentuojančius darbo santykių reguliavimą, buhalterinę apskaitą, pašalpų, kompensacijų, socialinių išmokų, paramos gyventojams pagal Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims programą skyrimą, žinoti kitus teisės aktus, susijusius su darbo funkcijų vykdymu;
1.3. mokėti dirbti kompiuteriu („Microsoft Office“ programiniu paketu);
1.4. mokėti analizuoti, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
1.5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. priima gyventojų prašymus dėl piniginės ir nepiniginės socialinės paramos, labdaros skyrimo;
2.2. skaičiuoja socialines pašalpas, kompensacijas ir išmokas;
2.3. išduoda pažymas apie išmokėtas pašalpas ir socialines išmokas;
2.4. vykdo paramos gyventojams teikimą pagal Maisto iš intervencinių atsargų teikimo labiausiai nepasiturintiems asmenims programą;
2.5. apskaičiuoja nuomos mokestį ir išrašo sąskaitas už suteiktas paslaugas;
2.6. atlieka piniginių lėšų priėmimo, apskaitos ir apsaugos operacijas pagal visas kasos apskaitos taisykles;
2.7. gauna iš banko pinigus, išmoka pašalpas ir kitas socialines išmokas;
2.8. veda kasos pajamų ir išlaidų apskaitą kasos knygoje, paruošia kasos ataskaitą;
2.9. kontroliuoja įgaliojimų ir kitų dokumentų autentiškumą, tikrina, ar nepadirbti piniginiai ženklai;
2.10. vykdo savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, kitus seniūno pavedimus.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį, arba iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigęs socialinio darbo studijų programą, ar socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka baigęs socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus, arba įgijęs socialinės pedagogikos kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ar socialinio pedagogo kvalifikaciją, jeigu jis dirbs su vaikais ir (arba) su šeimomis.
1.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Viešojo administravimo įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės apsaugos sritį, bei gebėti juos taikyti praktikoje;
1.3. mokėti dirbti kompiuteriu pagal bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus;
1.4. gebėti rengti informacinius, organizacinius ir tvarkomuosius dokumentus, turėti raštvedybos pagrindus;
1.5. mokėti kaupti, sisteminti, valdyti, atnaujinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
1.6. gebėti naudotis dokumentų paieškos sistemomis;
1.7. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.8. laikytis Tauragės rajono savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklių, vadovautis savivaldybės administracijos nuostatais, savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, bendrauti ir bendradarbiauti su vietos bendruomenėmis;
1.9. būti pareigingam, darbščiam, mokėti pagarbiai bendrauti su klientais.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijos:
2.1. vadovaujantis žmogiškomis vertybėmis, abipusės pagarbos, tarpusavio bendradarbiavimo principais, planuoti ir teikti socialinę pagalbą šeimoms jų socialinėje aplinkoje, susitinkant su šeima socialinių paslaugų centre ar kitose sutartose vietose, palaikant kontaktą su šeima kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, telefonu;
2.2. dirbti socialinį darbą su vaiku ir šeima, juos konsultuojant (individualiai ir grupėmis), teikiant emocinę bei socialinę pagalbą ir didinant šeimos motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese, pozityvios tėvystės mokymuose, šeimos stiprinimo programose, nesmurtinio elgesio mokymo programose, priklausomybės ligų gydymo ir kitose programose;
2.3. teikti šeimai reikalingą informaciją ir žinias, ugdyti tėvystės įgūdžius, socialinius įgūdžius, skatinant glaudesnį šeimos santykį su socialine aplinka, organizuoti šeimų pagalbos sau grupes, kitą prevencinę pagalbą ir kt.;
2.4. tarpininkauti šeimai dėl pagalbos priemonių (pvz., psichologinės pagalbos, psichosocialinės pagalbos krizių centre ar pagalbos šeimai tarnyboje, paslaugų vaikų dienos centre, piniginės socialinės paramos, užimtumo, sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo, socialinio būsto, specialiųjų pagalbos priemonių, specializuotos pagalbos centrų kompleksiškai teikiamos pagalbos), parengti šeimos narius kreiptis į kitas valstybės ir (ar) savivaldybių institucijas, įstaigas ar organizacijas, kuriose šeima gali gauti pagalbą, nusiųsti ir, esant poreikiui, palydėti į jas;
2.5. bendradarbiauti ir veikti kartu su atvejo vadybininku organizuojant, planuojant ir teikiant pagalbą šeimai, teikti siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos šeimai efektyvumo, keistis informacija apie situaciją šeimoje su atvejo vadybininku, informuoti jį apie pokyčius šeimoje;
2.6. teikti siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano, jame numatytų priemonių vaikui ir jo šeimai, atsižvelgiant į pakitusius šeimos poreikius ir (ar) pakitusią šeimos situaciją, tikslinimo;
2.7. dalyvauti atvejo nagrinėjimo posėdžiuose;
2.8. dalyvauti kuriant bei plėtojant pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų sistemą seniūnijoje bei (ar) savivaldybėje;
2.9. periodiškai analizuoti ir vertinti šeimos pokyčius paslaugų teikimo metu. Identifikuoti galimų socialinių problemų atsiradimą seniūnijos šeimose;
2.10. socialinės priežiūros paslaugų teikimo metu paaiškėjus, kad valstybės paramą (skirtą šeimai) tėvai naudoja ne pagal paskirtį – parengti reikalingus dokumentus ir pateikti socialinės paramos skyriui dėl aukščiau minėtos paramos teikimo nepinigine forma pagal savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką;
2.11. pagal kompetenciją suvesti duomenis į Socialinės paramos informacinę sistemą (SPIS), pagal poreikį naudotis įvairių duomenų bazių ir registrų duomenimis, užtikrinti šių duomenų saugumą ir konfidencialumą;
2.12. pagal kompetenciją bendradarbiauti su Socialinės paramos skyriaus specialistais, kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, socialinių paslaugų įstaigų darbuotojais, kitomis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ar kt., teikti pasiūlymus įvairiais darbo organizavimo, socialinių paslaugų teikimo klausimais;
2.13. pagal kompetenciją teikti ataskaitas ir kitą informaciją seniūnui, Socialinės paramos skyriui, savivaldybės administracijos direktoriui;
2.14. racionaliai pagal paskirtį naudoti tarnybinėms funkcijoms atlikti skirtą seniūnijos turtą (kompiuterinę įrangą, automobilius) ir kitą inventorių bei priemones;
2.15. pagal kompetenciją laiku atlikti seniūno, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavedimus, vykdyti savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus;
2.16. esant reikalui (ligos, atostogų metu, kitais atvejais) pavaduoti seniūnijos socialinio darbo organizatorių.
2.17. vykdyti kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

Mažonų seniūnija

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Konsultuoja su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.

2. Nesant seniūno, laikinai atlieka seniūnui nustatytas funkcijas.

3. Prireikus planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą.

4. Prireikus priima su seniūnijos veikla susijusius sprendimus.

5. Prireikus valdo seniūnijos žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka

6. Rengia ir teikia pasiūlymus su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.

7. Seniūno pavedimu atstovauja seniūnijai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

8. Užtikrina seniūnijos veiklai vykdyti aktualios informacijos apdorojimą.

9. Užtikrina seniūnijos veiklų vykdymą.

10. Užtikrina su seniūnijos veikla susijusios informacijos rengimą ir teikimą.

11. Užtikrina su seniūnijos veikla susijusių dokumentų rengimą.

12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1 Išsilavinimas ir darbo patirties reikalavimai:

1. 1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

1. 2. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;

2. Transporto priemonių pažymėjimai:

2. 1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1.IšmanytiLietuvos respublikos įstatymus, nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymą ir finansinės atskaitomybės sudarymą. Darbe vadovautis LR norminiais teisės aktais, Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus ir seniūno įsakymais.
2. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnijį išsilavinimą a specialųjį vidurinį įsilavinimą įgytą iki 1995 m.
3.Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas.
4. Gerai mokėti valstybinę kalbą, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, žinoti dokumentų archyvavimo reikalavimus, mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, EXCEL, MS OUTLOOK, INTERNET EXPLORER ir kitomis veikiančiomis apskaitos programomis: finansų apskaitos valdymo sistema Microsoft Dynamics NAV , darbo užmokesčio programa „Stekas“ vykdymo ir kontrolės sistema FinNet.
5.Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu
6. Gebėti dirbti kolektyve, organizuoti jo darbą ir savo veiklą.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
2. Vyriausiasis buhalteris vykdo šias funkcijas:
2.1 organizuoja seniūnijos buhalterijos darbą ir jai atstovauja , rengia ir nustatyta tvarka teikia tvirtinti sąmatas, projektus, finansinės veiklos planus ir ataskaitas.
2.2 užtikrina finansinių operacijų teisėtumą, buhalterinę apskaitą, valstybės ir savivaldybės ir kitų lėšų panaudojimą įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamą finansinių dokumentų tvarkymą.
2.3 vykdo seniūnijos turto ,įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų apskaitą finansų apskaitos valdymo sistemoje , FinNet, ir darbo užmokesčio programoje “Stekas“.
2.4 rengia mokėjimo nurodymus banko lėšų pervedimams vykdyti.
2.5 rengia seniūnijos biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių vykdymo bei kitas ataskaitas, teikia jas asignavimų valdytojams bei kitoms institucijoms.
2.6 atlieka atsiskaitymų su debitoriais ir kreditoriais apskaitą, rengia suderinimo aktus.
2.7 administruoja seniūnaičių išlaidas.
2.8 administruoja užimtumo programą ir užtikrina savalaikį ir teisingą lėšų panaudojimą
2.9. administruoja užimtumo tarnybos lėšas – subsidijuojamiems darbuotojams
2.10 išrašo sąskaitas-faktūras įstaigoms už komunalinės ir kitas paslaugas
2.11 išduoda darbuotojams pažymas apie gautą darbo užmokestį.
2.12. vykdo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę, susijusią su ūkinių operacijų dokumentais.
2.13. vykdo kitus , susijusius su atliekamomis funkcijomis, seniūno, administracijos direktoriaus, finansų ir centralizuotos buhalterijos pavedimus.
2.14 tinkamai saugo jo žinioje esančius buhalterinius dokumentus, nustatyta tvarka juos perduoda archyvui.

REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnysis buhalterinis išsilavinimas;
1.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su pareigų vykdymu;
1.3. mokėti dirbti kompiuteriu;
1.4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, daryti išvadas;
1.5. savarankiškai organizuoti savo veiklą;
1.6. būti sąžiningam, pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, atsakingam už savo darbo sritį;
1.7. privalo laikytis tarnybinės etikos normų, nepriekaištingai ir kultūringai atlikti savo darbą;
1.8 teikti pasiūlymus seniūnijos buhalterijos darbo gerinimo klausimais.

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. skaičiuoti ir priimti komunalinius mokesčius už seniūnijos patalpų nuomą su gyventojais, kontroliuoti jų vykdymą, rengti skolininkams priminimus ir įspėjimus;
2.2. pildyti seniūnijos darbuotojų priėmimo, atleidimo, nedarbingumo pranešimus ir kitas ataskaitas socialinio draudimo valdybai;
2.3. vykdyti seniūnijos kasos operacijas (išmokėjimai socialinių išmokų, vienkartines išmokas);
2.4. Sąskaitų faktūrų išrašymas (už socialinių būstų nuomą, teikiamas socialines paslaugas, salių nuomą);
2.5. pinigų išėmimas iš banko socialinių išmokų išmokėjimui (vienkartinės pašalpos, socialinės pašalpos;
2.6. registruoti gaunamas sąskaitas faktūras.
2.7. Tvarkyti sunaudotos elektros energijos ir vandens apskaitą ir pateikti parodymus atitinkamoms įstaigoms;
2.8. parengti atitinkamas ataskaitas biudžeto sąmatos sudarymui;
2.9. ilgalaikio turto apskaitos vedimas (nusidėvėjimo paskaičiavimas), IT pajamavimas, nebaigtos statybos apskaitos vedimas;
2.10. atsargų apskaitos vedimas, medžiagų nurašymas;
2.11. metinės inventorizacijos atlikimo organizavimas, dokumentų pildymas, turto nurašymas;
2.12. „Ecofleet“ transporto kontrolės sistemoje suvesti kuro pirkimus. Vykdyti kelionės lapų sutikrinimą, kuro ir ridos kontrolę;
2.13. suruošti bylas archyvavimui;
2.14. teikti ataskaitas pagal savo darbo sritį;
2.15. atlikti kitus seniūno ar vyr. buhalterio pavestus darbus;;
2.16. vykdyti Tarybos sprendimus, Mero potvarkius, Administratoriaus direktoriaus įsakymus.

SPECIALIEJI  REIKALAVIMAI

 1. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą.
 2. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informacija ir rengti išvadas.
 3. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, sąžiningam, gebėti bendrauti su žmonėmis.
 4. Mokėti dirbti kompiuteriu.
 5. Turėti aukštąjį  išsilavinimą.
 6. Žinoti vidaus tvarkos taisyklių reikalavimus, saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos  reikalvimus.
 7. Savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
 8. Žinoti tarnybinę etiką ir jos laikytis.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO  DARBUOTOJO  FUNKCIJOS 

Organizuoti socialinio paslaugų teikimą seniūnijos gyventojams,  nustatyti jų poreikį ir plėtros galimybes.

 1. Tvarkyti  seniūnijos daugiavaikių šeimų, žmonių su negalia, vienišų senyvo amžiaus žmonių, asocialių šeimų, seniausių seniūnijos gyventojų apskaitą.
 2. Organizuoti vienkartinių pašalpų skyrimo ir  kitais socialiniais klausimais posėdžius.
 3. Rengti dokumetus ir vertinti senyvo amžiaus bei suaugusių asmenų su negalia socialinės globos poreikį, dėl globėjų, rūpintojų, rūpintis darbuotojo skyrimu asmenims, kuriems reikalinga pagalba ir priežiūra į namus, teikti Tauragės savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui.
 4. Lankyti globėjus, rūpintojus, kontroliuoti,  kaip lankomosios  priežiūros darbuotojai atlieka priskirtas funkcijas.
 5. Priimti prašymus iš gyventojų dėl socialinės, materialinės,  maisto paramos iš intervencinių maisto atsargų, organizuoti maisto paramos ir labdaros išdalinimą, suteikti asmenims socialinę pagalbą.
 6.  Konsultuoti gyventojus apie  neįgaliųjų technikos pagalbos priemonių skyrimo tvarką, priimti prašymus žmonių su negalia būsto pritaikymui.
 7. Tvarkyti dokumentus gyventojų, norinčių vykti į senelių globos namus ir pesionatus.
 8.  Palaikyti ryšį su psichiatrinėmis, slaugos ligoninėmis,  parengti dokumentus, reikalingus dėl asmenų patalpinimo į gydymo įstaigas.
 9. Kartu su seniūnijos bendruomenėmis tirti socialinės veiklos prioritetus, padėti mažiau aktyviems, sunkiau besiverčiantiems bendruomenių nariams  spręsti socialines problemas.
 10. Lankyti problemines šeimas, teikti pasiūlymus vietos bendruomenėms bei Tauragės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriui ir vaiko teisių apsaugos skyriui.
 11. Rengti programas ir projektus seniūnijos gyventojų užimtumo, socialinio darbo klausimais ir gavus finansavimą organizuoti įgyvendinimą
 12. Rūpintis vienišų ir beglobių žmonių laidojimu.
 13. Pavaduoti kasmetinių atostogų metu socialinę darbuotoją darbui su rizikos šeimomis ir  specialistę su socialinėmis išmokomis.
 14. Dalyvauti komisijų darbe.
 15.  Atlikti savivaldybės Tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus, seniūno įsakymais pavestas funkcijas.
 16.  Rengti administracijos direktoriaus, seniūno įsakymų projektus.
 17. Teikti statistinius duomenis įvairioms įstaigoms pagal savo veiklos sritį.

SPECIALIEJI  REIKALAVIMAI

 1. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą.
 2. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
 3. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, sąžiningam, gebėti bendrauti su žmonėmis.
 4. Mokėti dirbti kompiuteriu.
 5. Žinoti vidaus tvarkos taisyklių reikalavimus, saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos reikalvimus.
 6. Gebėti  savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
 7. Žinoti tarnybinę etiką ir jos laikytis.
 8. Mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO    DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 1. Priimti  prašymus ir kitus reikalingus dokumentus išmokoms vaikams gauti, suvesti duomenis į programą, užvesti  bylą šeimai, išimti  iš  duomenų registro pažymas, suskaičiuoti  išmokas, išimti sprendimus, pranešti gavėjui, pagal nustatytą tvarką pristatyti  į  socialinės paramos skyrių patvirtinti.
 2. Konsultuoti gyventojus socialinės paramos vaikams, mokiniams ir kitais socialinės paramos  klausimais, siekiant pateikti teisingą informaciją.
 3. Tikrinti pareiškėjų pateiktą informaciją, reikalingą  mokinių nemokamo maitinimo, mokinio reikmenų  įsigijimo ir kitoms socialinėms  išmokoms gauti.
 4. Kaupti duomenis socialinės paramos informacinėje sistemoje (Parama) apie socialinės paramos gavėjus.
 5. Ruošti ataskaitas ir kitus dokumentus, susijusius su socialinėmis  išmokomis.
 6. Tvarkyti  socialinės paramos gavėjų bylas, priėmus prašymus suvesti į paramos programą, užregistruoti, išimti visus  duomenis iš duomenų registro,  apskaičiuoti, išimti sprendimus apie pašalpas, pagal nustatytą tvarką pristatyti  į  socialinės paramos skyrių patvirtinti,  pranešti paramos gavėjui.
 7. Teikti statistinius duomenis įvairioms įstaigoms pagal savo darbo sritį.
 8. Tvarkyti dokumentus ir bylas gyventojams dėl kietojo kuro kompensacijų:  užregistruoti bylas, išimti iš duomenų registro duomenis, juos suvesti į paramos programą, apskaičiuoti kompensaciją, pagal nustatytą tvarką pristatyti  į  socialinės paramos skyrių patvirtinti,pranešti  gavėjui.
 1. Tvarkyti dokumentus laidojimo pašalpai gauti: priimti ir suvesti  prašymus  į programą,  išimti  sprendimus apie mokėjimą,  pranešti  gavėjui.
 2. Tvarkyti dokumentus dėl vienkartinės išmokos gimus vaikui: priimti prašymus, suvesti  duomenis į paramos programą, išimti iš duomenų registro duomenis  ir kitus reikalingus dokumentus,  išimti sprendimą,  pagal nustatytą tvarką pristatyti  į  socialinės paramos skyrių patvirtinti,  pranešti  gavėjui.
 3. Paruošti ir siųsti dokumentus užsienio šalių išmokų tarnyboms.
 4. Atlikti kitus  seniūno, seniūno pavaduotojo  pavestus darbus.
 5.  Tvarkyti pagal dokumentacijos planą savo srities tvarkomus dokumentus ir juos pateikti darbuotojui, atsakingam už archyvo tvarkymą.
 6. Atlikti kitas Tarybos sprendimais,  mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais deleguotas funkcijas.
 7. Pašalpų gavėjus informuoti  ir išrašyti  pažymas apie visuomenei  naudingų  darbų  atlikimą už paskirtą piniginę socialinę pašalpą.
 8. Išduoti  pažymas ir registruoti  prašymus apie pašalpos gavimą.
 9. Priimti nėščiųjų prašymus, registruoti paramos  programoje ir apskaičiuoti pašalpą, išimti iš duomenų  registro pažymas, išimti  sprendimus, pagal nustatytą tvarką pristatyti  į  socialinės paramos skyrių patvirtinti, pranešti gavėjui.
 10. Priimti  prašymus maisto  produktams gauti. Juos suregistruoti į paramos programą.
 1.  

SPECIALIEJI   REIKALAVIMAI

 1. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą.
 2. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.
 3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
 4. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, sąžiningam, gebėti bendrauti su žmonėmis.
 5. Mokėti dirbti kompiuteriu.
 6. Žinoti vidaus tvarkos taisyklių reikalavimus, saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos reikalavimus.
 7. Gebėti  savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
 8. Žinoti tarnybinę etiką ir jos laikytis.
 9. Mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  1. Suvesti duomenis į programą  VATARAS.
  2. Vadovui įpareigojus, spausdinti dokumentus.
  3.  Informuoti darbuotojus apie rengiamus susirinkimus, posėdžius, pasitarimus.
  4. Registruoti gaunamus  raštus, informuoti vadovą apie gautus raštus, pranešimus.
  5. Sisteminti gaunamus dokumentus ir informaciją, ją perduoti vykdytojams, kontroliuoti vykdymo terminų laikymąsi.
  6. Rengti  bylų nomenklatūrą ir sudaryti bylas pagal nustatytus bylų nomenklatūros indeksus.
  7. Teikti paramą darbuotojams veiklos dokumentavimo klausimais.
  8. Saugoti dokumentus ir laiku, sutvarkytus nustatyta tvarka archyvuoti.
  9. Pastoviai patikrinti DVS, atspausdinti reikiamus dokumentus, pateikti juos seniūnui vizuoti.
  10.  Rengti viešuosius pirkimus, skelbti apie juos internetinėje svetainėje.
  11.  Atlikti socialinės pašalpos skyrimo komisijos sekretorės pareigas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
1. Pagrindin=nės socialinio darbuotojo, dirbančio su šeima, funkcijos:
1.1. vadovaujantis žmogiškomis vertybėmis, abipusės pagarbos, tarpusavio bendradarbiavimo principais, planuoti ir teikti socialinę pagalbą šeimoms jų socialinėje aplinkoje, susitinkant su šeima seniūnijoje ar kitose sutartose vietose, palaikant kontaktą su šeima kitomis informacinėmis priemonėmis (pvz., telefonu);
1.2. dirbti socialinį darbą su vaiku ir šeima, juos konsultuojant (individualiai ir grupėmis), teikiant emocinę bei socialinę pagalbą ir didinant šeimos motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese, pozityvios tėvystės mokymuose, šeimos stiprinimo programose, nesmurtinio elgesio mokymo programose, priklausomybės ligų gydymo ir kitose programose;
1.3. teikti šeimai reikalingą informaciją ir žinias, ugdyti tėvystės įgūdžius, socialinius įgūdžius, skatinant glaudesnį šeimos santykį su socialine aplinka, organizuoti šeimų pagalbos sau grupes, kitą prevencinę pagalbą ir kt.;
1.4. tarpininkauti šeimai dėl pagalbos priemonių (pvz., psichologinės pagalbos, psichosocialinės pagalbos krizių centre ar pagalbos šeimai tarnyboje, paslaugų vaikų dienos centre, piniginės socialinės paramos, užimtumo, sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo, socialinio būsto, specialiųjų priemonių ir specializuotos pagalbos centrų kompleksiškai teikiamos pagalbos), parengti šeimos narius kreiptis į kitas valstybės ir (ar) savivaldybių institucijas, įstaigas ar organizacijas, kuriose šeima gali gauti pagalbą, nusiųsti ir, esant poreikiui, palydėti į jas;
1.5. bendradarbiauti ir veikti kartu su atvejo vadybininku organizuojant, planuojant ir teikiant pagalbą šeimai, teikti siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos šeimai efektyvumo, keistis informacija apie situaciją šeimoje su atvejo vadybininku, informuoti jį apie pokyčius šeimoje;
1.6. teikti siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano, jame numatytų priemonių vaikui ir jo šeimai, atsižvelgiant į pakitusius šeimos poreikius ir (ar) pakitusią šeimos situaciją, tikslinimo;
1.7. dalyvauti atvejo nagrinėjimo posėdžiuose;
1.8. dalyvauti kuriant bei plėtojant pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų sistemą seniūnijoje bei (ar) savivaldybėje;
1.9. periodiškai analizuoti ir vertinti šeimos pokyčius paslaugų teikimo metu. Identifikuoti galimų socialinių problemų atsiradimą seniūnijos šeimose;
1.10. socialinės priežiūros paslaugų teikimo metu paaiškėjus, kad valstybės paramą (skirtą šeimai) tėvai naudoja ne pagal paskirtį – parengti reikalingus dokumentus ir pateikti socialinės paramos skyriui dėl aukščiau minėtos paramos teikimo nepinigine forma pagal savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką;
1.11. pagal kompetenciją suvesti duomenis į Socialinės paramos informacinę sistemą (SPIS), pagal poreikį naudotis įvairių duomenų bazių ir registrų duomenimis, užtikrinti šių duomenų saugumą ir konfidencialumą;
1.12. pagal kompetenciją bendradarbiauti su Socialinės paramos skyriaus specialistais, kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, socialinių paslaugų įstaigų darbuotojais, kitomis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, bendruomenėmis ar kt., teikti pasiūlymus įvairiais darbo organizavimo, socialinių paslaugų teikimo klausimais;
1.13. pagal kompetenciją teikti ataskaitas ir kitą informaciją seniūnui, socialinės paramos skyriui, savivaldybės administracijos direktoriui;
1.14. racionaliai pagal paskirtį naudoti tarnybinėms funkcijoms atlikti skirtą seniūnijos turtą (kompiuterinę įrangą, automobilius) ir kitą inventorių bei priemones;
1.15. pagal kompetenciją laiku atlikti seniūno, socialinės paramos skyriaus vedėjo pavedimus, vykdyti savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus;
1.16. esant reikalui (ligos, atostogų metu, kitais atvejais) pavaduoti seniūnijoje socialinį darbuotoją dirbantį su šeimomis.
1.17. vykdyti kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
2.1. turėti socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį, arba iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigęs socialinio darbo studijų programą, ar socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka baigęs socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus, arba įgijęs socialinės pedagogikos kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ar socialinio pedagogo kvalifikaciją, jeigu jis dirbs su vaikais ir (arba) su šeimomis.
2.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, viešojo administravimo įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės apsaugos sritį, bei gebėti juos taikyti praktikoje;
2.3. mokėti dirbti kompiuteriu pagal bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus;
2.4. gebėti rengti informacinius, organizacinius ir tvarkomuosius dokumentus, turėti raštvedybos pagrindus;
2.5. mokėti kaupti, sisteminti, valdyti, atnaujinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
2.6. gebėti naudotis dokumentų paieškos sistemomis;
2.7. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.8. laikytis Tauragės rajono savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklių, vadovautis savivaldybės administracijos nuostatais, savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus, seniūno įsakymais ir kitais teisės aktais;
2.9. būti pareigingam, darbščiam, mokėti pagarbiai bendrauti su klientais.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Turėti ar siekti įgyti aukštąjį socialinio darbo ar jam prilyginamąjį išsilavinimą.
2. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Socialinių paslaugų įstatymą (Žin., 2006, Nr. 17-589), Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą (Žin., 1996, Nr. 33-807), Socialinių paslaugų katalogą (Žin., 2006, Nr. 43-1570), Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašą (Žin., 2006, Nr. 43-1571), Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitos savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnyboje (skyriuje) tvarkos aprašą (Žin., 2006, 86-3373), Darbo su socialinės rizikos šeimomis metodines rekomendacijas (Žin., 2004, Nr. 9-254), Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatus (Žin., 2007, Nr. 61-2360) bei kitus su socialinių paslaugų teikimu ir vaiko teisių apsauga susijusius teisės aktus ir sugebėti juos taikyti praktikoje.
3. Būti susipažinusiam su Lietuvos socialinės politikos nuostatomis.
4. Žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas.
5. Turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių.
6. Išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
7. Mokėti tvarkyti dokumentus, sisteminti gaunamą informaciją, planuoti savo veiklą.
8. Būti komunikabilus, iniciatyvus, pareigingas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Tirti socialinės rizikos šeimų socialinę situaciją.
2. Vykdyti socialinių problemų socialinės rizikos šeimoms iškilimo prevenciją.
3. Nustatyti socialinės rizikos šeimų socialinių paslaugų poreikį.
4. Sudaryti individualų socialinio darbo su šeima planą, nustatyti konkrečias jai reikalingas teikti socialines paslaugas.
5. Planuoti ir teikti socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms, ugdant ir palaikant suaugusių šeimos narių socialinius įgūdžius.
6. Vertinti socialinės rizikos šeimai teikiamos socialinės priežiūros veiksmingumą ir efektyvumą.
7. Telkti pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų ir kitų specialistų komandą darbui su socialinės rizikos šeimomis.
8. Tarpininkauti dėl kitų pagalbos priemonių (piniginės socialinės paramos, vaiko teisių apsaugos, užimtumo, sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo, socialinio būsto, specialiųjų pagalbos priemonių ir kt.) šeimai teikimo.
9. Rinkti ir kaupti informaciją apie socialinės rizikos šeimų problemas ir jų socialinę aplinką.
10. Inicijuoti ir periodiškai peržiūrėti socialinių paslaugų ir kitos pagalbos asmeniui ar šeimai poreikį
11. Teikti išvadas ir siūlymus dėl socialinės rizikos šeimų socialinės situacijos bei jų problemų sprendimo būdų.
12. Teikti siūlymus dėl socialinės rizikos šeimos įrašymo ir išbraukimo iš socialinės rizikos šeimų apskaitos.
13. Rinkti ir tvarkyti duomenis apie nesimokančius vaikus „Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių“ informacinėje sistemoje.
14. Tvarkyti visuomenei naudingų darbų atlikėjų ir atliktų darbų apskaitą.
15. Skirstyti maisto produktus iš „Maisto banko“ ir tvarkyti apskaitos dokumentus.
16. Teikti informaciją apie esamą padėtį Vaiko teisių apsaugos skyriui, socialinės paramos skyriui, kitoms institucijoms apie asmenis, kuriuos numatoma skirti globėjais (rūpintojais).
17. Lankyti problemines šeimas, kartu su socialiniais pedagogais, lankomosios priežiūros darbuotojais, bendruomenių slaugytojais, savivaldybių policijos darbuotojais, dirbančiais seniūnijoje, apie rastus trūkumus pranešti savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriui, socialinės paramos skyriui, kitoms institucijoms.
18. Rūpintis neveiksnių, ribotai veiksnių, likusių be tėvų vaikų, kuriems reikalinga globa (rūpyba), turto apsauga, apie tai praneša Vaiko teisių apsaugos skyriui, socialinės paramos skyriui, kitoms institucijoms;
19. Pavaduoti kasmetinių atostogų metu socialinio darbo organizatorę ir specialistę socialinėms išmokoms.
20. Vykdyti kitas funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose, Savivaldybės administracijos direktoriaus, seniūnijos seniūno tarnybinius pavedimus.

TIKSLAS
Ūkvedžio  pareigybė reikalinga vykdyti seniūnijos ūkinius ir techninius darbus, aprūpinti materialinėmis vertybėmis, užtikrinti seniūnijai priklausančių materialinių vertybių saugojimą ir tausojimą, dalyvauti  įgyvendinant  seniūnijos veiklos planus šiame pareigybės aprašyme nustatytos kompetencijos ribose.

SPECIALIEJI  REIKALAVIMAI

 1. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais irkitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą.
 2. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį ar profesinį išsilavinimą.
 3. Mokėti kaupti, sisteminti ir valdyti informaciją.
 4. Mokėti dirbti kompiuteriu.
 5. Būti pareigingam darbščiam, gebėti bendrauti su žmonėmis.
 6. Savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
 7. Žinoti tarnybinę etiką ir vykdyti jos reikalavimus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 1. Pateikti statistinius duomenis pagal savo darbo sritį.
 2. Organizuoti gyvenviečių tvarkymą.
 3. Atsakyti už materialinių vertybių, statybinių medžiagų, darbo priemonių ir įrankių išdavimą darbininkams, jų kontrolę ir apskaitą.
 4. Kontroliuoti pavaldžių darbuotojų darbą, pildyti darbo apskaitos žiniaraščius irgrafikus.
 5. Vairuoti bet kurį, seniūnijai priklausantį automobilį, organizuoti automobilių (PEUGEOT PARTNER Valst. Nr. BGA615, SUZUKI SX4 Valst. Nr. DHC 251) techninę priežiūrą ir remontą.
 6. Organizuoti labdaros ir maisto banko produktų parvežimą.
 7. Pildyti transporto priemonių techninę dokumentaciją, pildyti kelionės lapus.
 8. Instruktuoti ir kontroliuoti, kaip tiesiogiai pavaldūs darbuotojai laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalvimų.
 9. Organizuoti aprūpinimą priemonėmis, būtinomis seniūnijos darbui užtikrinti (organizacinė tecnika, kanceliarinės prekės ir kt.)
 10. Atlikti kitus seniūno, seniūno pavaduotojo, vyr. buhalterio pavestus darbus ir užduotis.
 11. Atlikti komunalinio ūkio inžinieriaus pareigas jo atostogų metu.

ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ

 1. Už nustatytų funkcijų ir pavestų užduočių nevykdymą, netinkamą ar aplaidų vykdymą darbuotojas atsako Lietuvos Respublikos įststymų ir kitų norminių teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Tauragės rajono savivaldybės administracijos Mažonų seniūnui.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1.1. Atlieka žemės ūkio ir kaimo verslo valdų administravimo paslaugas.
1.2. Priima paraiškas tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus gauti, atlieka pirminį patikrinimą, tvarko, registruoja dokumentų priėmimo žurnaluose bei informacinėje sistemoje.
1.3. Konsultuoja seniūnijos žemdirbius žemės ūkio ir kaimo plėtros paramos klausimais.
1.4. Dalyvauja komisijos darbe nustatant medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą.
1.5. Pagal kompetenciją nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, rengia atsakymus į juos.
1.6. Pagal kompetenciją tvarko archyvinius dokumentus.
1.7. Renka ir teikia statistines žinias apie nuimtas grūdines kultūras.
1.8. Atlieka kiaulių registraciją.
1.9. Vykdo kitus su Kaimo reikalų skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio kaimo reikalų skyriaus bei seniūno pavedimus.
1.10. Vykdo savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus seniūno ir Kaimo reikalų skyriaus vedėjo pavedimus.

REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
2.1. Turėti ne mažesnį nei aukštąjį neuniversitetinį, aukštesnįjį, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
2.2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą: Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles, Žemės ūkio valdų registravimo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre taisykles, Lietuvos kaimo plėtros programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisykles, Išmokų už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių įgyvendinimo taisykles, Ekologinio ūkininkavimo įgyvendinimo taisykles, su „NATURA 2000“ ir vandens pagrindų direktyva susijusių išmokų įgyvendinimo taisykles.
2.3. Mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programiniu paketu).
2.4. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS  

 1. Pateikti statistinius duomenis pagal savo darbo sritį.
 2. Organizuoti gyvenviečių tvarkymą.
 3. Atsakyti už materialinių vertybių, statybinių medžiagų,  darbo priemonių ir įrankių  išdavimą  darbininkams,  jų kontrolę ir apskaitą.
 4. Kontroliuoti pavaldžių darbuotojų darbą.
 5. Vairuoti bet kurį, seniūnijai priklausantį automobilį.
 6. Pildyti transporto priemonių techninę dokumentaciją, pildyti kelionės lapus.
 7. Instruktuoti  ir kontroliuoti, kaip tiesiogiai pavaldūs darbuotojai laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalvimų.
 8. Atlikti kitus seniūno, seniūno pavaduotojo, vyr. buhalterio pavestus darbus ir užduotis.
 9. Atlikti komunalinio ūkio inžinieriaus pareigas jo atostogų metu.

 SPECIALIEJI  REIKALAVIMAI

 1. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais irkitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą.
 2. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį ar profesinį išsilavinimą.
 3. Mokėti kaupti, sisteminti ir valdyti informaciją.
 4. Mokėti dirbti kompiuteriu.
 5. Būti pareigingam darbščiam, gebėti bendrauti su žmonėmis.
 6. Savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
 7. Žinoti tarnybinę etiką ir vykdyti jos reikalavimus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
1. Siekiant užtikrinti seniūnijos objektų elektrosaugą:
1.1. prižiūrėti ir remontuoti gatvių apšvietimą gyvenvietėse, elektros įrenginius administraciniame pastate ir kituose seniūnijos objektuose.
1.2. bendradarbiauti su elektros energiją teikiančia organizacija ir užtikrinti jos nurodymų vykdymą;
1.3. kontroliuoti, kaip seniūnijos darbuotojai laikosi elektrosaugos reikalavimų ir techninių eksploatavimo taisyklių, bei konsultuoti juos šiais klausimais;
1.4. tvarkyti seniūnijos elektros energijos sunaudojimo apskaitą, pateikti ataskaitas seniūnijos buhalterijai;
1.5. tvarkyti ir reguliuoti seniūnijos elektros įrenginius, didžiausias leidžiamas elektros tinklo apkrovas, įrenginių darbo režimus;
1.6. nedelsiant šalinti pastebėtus trūkumus, o jeigu to neįmanoma padaryti savarankiškai, pranešti tiesioginiam vadovui.
2. Vykdyti kitus seniūno ir komunalinio ūkio inžinieriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų užtikrintas seniūnijos funkcijų vykdymas.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą.
2. Turėti vidurinį, aukštesnįjį, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.
3. Savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
4. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, gebėti bendrauti su žmonėmis.
5. Turėti kvalifikacinį pažymėjimą dirbti su elektros įrenginiais.
6. Žinoti vidaus tvarkos taisyklių reikalavimus, saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos reikalavimus.
7. Žinoti aukštyje atliekamų darbų saugos taisykles, gaisro gesinimo būdus ir priemones.
8. Žinoti ir mokėti pirmosios medicininės pagalbos suteikimo, nukentėjusiems nuo elektros srovės, būdus.
9. Žinoti saugos taisykles eksploatuojant elektros įrenginius, elektros įrenginių eksploatavimo galiojančius reikalavimus.

Skaudvilės seniūnija

Informacija ruošiama.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
1. Valstybės tarnautojas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
1.1. užtikrina tinkamą ir nenutrūkstamą darbą, atlieka seniūno funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka, kai seniūnas negali eiti pareigų;
1.2. padeda seniūnui administruoti seniūnijai priskirtų viešųjų paslaugų teikimą, teikia seniūnui siūlymus dėl seniūnijos darbo tobulinimo;
1.3. organizuoja interesantų aptarnavimą, pagal kompetenciją nagrinėja gyventojų ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, rengia atsakymų projektus;
1.4. pagal kompetenciją tvarko archyvinius dokumentus;
1.5. pagal kompetenciją dalyvauja įvairių komisijų veikloje;
1.6. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros, gyventojų užimtumo programas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;
1.7. tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo ir gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, dirba su Gyvenamosios vietos deklaravimo informacine sistema;
1.8. pagal kompetenciją rengia ir išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus (pažymas apie deklaruotą gyvenamąją vietą, mirusiojo paskutinę gyvenamąją vietą, šeimos sudėtį, dėl gyvenamųjų pastatų teisinės registracijos, palikimo priėmimo ir kt.);
1.9. rengia darbo sutarčių, įsakymų, sprendimų, potvarkių projektus bei kitus seniūnijos raštų ir teisinių dokumentų projektus, dirba su Dokumentų valdymo sistema (DVS);
1.10. rengia ir išduoda leidimus laidoti seniūnijos kapinėse;
1.11. tvarko seniūnijos darbuotojų asmens bylas ir Valstybės tarnautojų registrą;
1.12. renka ir teikia seniūnijos kompetencijai priskirtus statistinius duomenis;
15.13. seniūno pavedimu organizuoja seniūnijos gyventojų sueigas ir susirinkimus;
1.14. bendradarbiauja su seniūnijos vietos bendruomenėmis, seniūnaičiais, pagal kompetenciją teikia informaciją, apibendrina seniūnijos gyventojų vietovių bendruomenių atstovų pastabas bei pasiūlymus ir teikia juos seniūnui;
1.15. seniūnui pavedus, dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijos veikla susiję klausimai;
1.16. organizuoja informacijos patalpinimą ir atnaujinimą seniūnijos interneto svetainėje;
1.17. nustatyta tvarka padeda organizuoti gyventojų apklausas, Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo, savivaldybės ir seniūnaičių rinkimus bei referendumus;
1.18. vykdo Savivaldybės administracijos direktoriaus, administracijos direktoriaus pavaduotojo, seniūno nurodymus, kitus nenuolatinio pobūdžio su seniūnijos funkcijomis susijusius pavedimus tam, kad būtų pasiekti seniūnijos strateginiai tikslai.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro arba magistro kvalifikacinis laipsnis);
2.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį;
2.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, darbo santykius, dokumentų valdymą, standarto LST EN ISO 9001:2015 ,,Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“ reikalavimus;;
2.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas;
2.5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
2.6. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
1. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:
1.1. organizuoja Skaudvilės seniūnijos gyventojų aprūpinimo maisto produktais iš ES intervencinių atsargų darbus;
1.2. priima dokumentus ir skaičiuoja socialines pašalpas Skaudvilės seniūnijos gyventojams, tvarko išmokų gavėjų bylas pagal teisės aktų reikalavimus, vykdo išmokų gavėjų kompiuterinę apskaitą;
1.3. įvertina klientų, prašančių socialinės paramos, gyvenimo sąlygas, surašo buities tyrimo aktus;
1.4. priima dokumentus ir skaičiuoja išmokas už vaikus, tvarko išmokų gavėjų bylas pagal teisės aktų reikalavimus;
1.5. priima prašymus ir išduoda pažymas apie šeimos pajamas dėl gyvenamųjų patalpų šildymo, išlaidų karštam ir šaltam vandeniui kompensavimo mažas pajamas turintiems asmenims (šeimoms);
1.6. priima dokumentus ir skaičiuoja kompensacijas kietam ar kitokiam kurui įsigyti;
1.7. priima prašymus ir dokumentus skaičiuoti kompensacijas nedarbingiems neįgaliems auginantiems vaikus, asmenims;
1.8. supažindina klientus su dokumentų galiojimo terminais, atsakomybe už pateiktos informacijos teisingumą, nurodo dokumentų pristatymo laiką;
1.9. renka ir saugo seniūnijos teritorijoje gyvenančių vienišų asmenų, neįgaliųjų, socialinės rizikos asmenų ir kitų socialinių grupių statistinius duomenis;
1.10. organizuoja seniūnijos gyventojų prašymų socialinėms paslaugoms teikti svarstymą ir sprendimų priėmimų įgyvendinimą;
1.11. rengia mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus globos ir rūpybos, socialinės ir materialinės pagalbos klausimais;
1.12. padeda parinkti globėjus, rūpintojus, lankomosios priežiūros darbuotojus, kontroliuoja jų darbą, apie tai informuoja seniūną;
1.13. teikia statistinius duomenis įvairioms įstaigoms pagal savo darbo sritį;
1.14. išduoda rekomendacijas Vaiko teisių apsaugos tarnybai ar kitoms institucijoms dėl asmenų, kuriuos numatoma skirti globėjais (rūpintojais);
1.15. kontroliuoja kaip globėjai, rūpintojai atlieka pareigas, ar nepažeidžia interesų, nesinaudoja savo teisėmis savanaudiškais tikslais;
1.16. rengia išvadas dėl vaiko, neveiksnių, ribotai veiksnių asmenų nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo reikalingumo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo;
1.17. pildo socialinės pagalbos darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
1.18. organizuoja seniūnijos pensinio amžiaus asmenų specialiųjų poreikių lygio nustatymo programą;
1.19. atlieka socialinio darbuotojo darbui su socialinės rizikos šeimomis funkcijas jam nesant;
1.20. teikia Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui ataskaitas įstatymų nustatyta tvarka;
1.21. pagal savo kompetenciją vykdo Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus, seniūno įsakymus ir kitus nenuolatinio pobūdžio administracijos direktoriaus įsakymus, seniūno pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
2.1. turėti aukštąjį socialinio darbo ar jam prilyginamą išsilavinimą;
2.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, socialinę apsaugą, socialines išmokas ir kompensacijas;
2.3. sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;
2.4. mokėti dirbti kompiuteriu („Microsoft Office“ programiniu paketu);
2.5. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir vairuoti seniūnijos automobilį tarnybinėms funkcijoms atlikti.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1.1. tvarko Seniūnijos ilgalaikio turto apskaitą;
1.2. rengia dokumentus teismui dėl organizacijų ir gyventojų skolų Seniūnijai už komunalines paslaugas bei patalpų nuomą;
1.3. ruošia įspėjimus gyventojams ir įstaigoms dėl turimų skolų Seniūnijai;
1.4. tvarko Seniūnijos atsargų apskaitą;
1.5.rengia debitorių ir kreditorių ataskaitos priedą;
1.6. įstaigoms ir gyventojams išrašo sąskaitas – faktūras;
1.7. tvarko Seniūnijos transporto priemonių kelionės lapų apskaitą;
1.8. organizuoja Seniūnijos kasos darbą pagal Kasos darbo taisykles, vykdo visas priklausančias kasos operacijas, tvarko kasos pajamų ir išlaidų orderių apskaitą;
1.9. atsako už pinigines lėšas, esančias kasoje;
1.10. renka mokesčius už Seniūnijoje teikiamas paslaugas;
1.11. atlieka einamąją finansų kontrolę;
1.12. teikia ataskaitas pagal savo darbo sritį;
1.13. išrašo suderinimo aktus su tiekėjais ir pirkėjais;
1.14. registruoja gaunamas sąskaitas faktūras;
1.15. pagal patvirtintą dokumentacijos planą tvarko savo srities dokumentus ir juos perduoda už archyvo tvarkymą atsakingam darbuotojui;
1.16. pagal savo kompetenciją vykdo Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus, seniūno įsakymus ir kitus nenuolatinio pobūdžio administracijos direktoriaus ar seniūno ir vyr. buhalterio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
2.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
2.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą ir buhalterinę apskaitą;
2.3. sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;
2.4. mokėti dirbti kompiuteriu („Microsoft Office“ programiniu paketu) ir seniūnijoje veikiančia apskaitos programa,,Microsoft dynamics NAV Classic“.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1.1. konsultuoja ūkio subjektus ir atlieka paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškų priėmimą, registravimą, duomenų įvedimą į paraiškų priėmimo informacinę sistemą ir jų patvirtinimą, elektroninį deklaruojamų pasėlių laukų įbraižymą;
1.2. patikrina, ar žemės ūkio valdų valdytojų, teikiančių paraiškas gauti tiesiogines išmokas bei susietąją paramą už plotus, už mėsinius galvijus ir mėsines avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas, pienines karves, valdos įregistruotos žemės ūkio ir kaimo verslo registre;
1.3. informuoja pareiškėjus apie paraiškose nustatytus netikslumus ir/ar grafinius įbraižytų laukų persidengimus. Vykdo kitus veiksmus, būtinus užtikrinti tinkamą tiesioginių išmokų administravimą seniūnijoje;
1.4. aprašo kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimus pagal pareiškėjo pateiktą informaciją;
1.5. pažymi apleistų žemės ūkio naudmenų ploto vietą pagal pareiškėjo pateiktą informaciją;
1.6. įbraižo žemės plotą, planuojamą purkšti augalų apsaugos produktais arba sėti augalų apsaugos produktais apdorotą sėklą pagal pareiškėjo pateiktą informaciją;
1.7. esant poreikiui, nustato, ar subjektai, siekiantys gauti paramą, deklaruojamame plote užsiima žemės ūkio veikla ir išduoda šį faktą patvirtinančias pažymas;
1.8. priima iš duomenų teikėjų valdai įregistruoti, valdos duomenims atnaujinti arba valdai išregistruoti reikalingus duomenis, užtikrina tolesnį jų tvarkymą ir perdavima Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui. Valdos valdytojui išduoda pranešimus apie valdos įregistravimą arba duomenų atnaujinimą, teikia informaciją apie valdų duomenis žodžiu, raštu ar kitomis ryšio priemonėmis;
1.9. dalyvauja komisijų darbe, nagrinėja gyventojų ir juridinių asmenų prašymus, skundus su žemės ūkio funkcijų vykdymu susijusiais klausimais;
1.10. vykdo savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, seniūno, Kaimo reikalų skyriaus vedėjo ir kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
2.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
2.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, žemės ūkio ir kaimo plėtrą, dokumentų valdymą, ;
3.3. mokėti dirbti kompiuteriu („Microsoft Office“ programiniu paketu);
2.4. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
3.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir teisės aktus, reglamentuojančius darbų saugą, viešuosius pirkimus, civilinę ir priešgaisrinę saugą;
3.3 mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
3.4. mokėti dirbti kompiuteriu („Microsoft Office“ programiniu paketu);
3.5. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. rengia įsakymų, sprendimų projektus seniūnijos komunalinio ūkio klausimais;
4.2. teikia statistinius duomenis pagal savo darbo sritį;
4.3. organizuoja seniūnijos vietinių kelių priežiūrą;
4.4. organizuoja seniūnijos balanse esančių įrenginių, pastatų ir patalpų remontą bei priežiūrą;
4.5. vykdo visų seniūnijos darbuotojų darbo saugos organizavimą ir instruktavimą;
4.6. tvarko dokumentaciją, susijusia su darbų sauga;
4.7. vykdo seniūnijos traktorių ir automobilių techninę priežiūrą;
4.8. tikrina seniūnijos balanse esančių pastatų priešgaisrinę būklę;
4.9. nurašo seniūnijos komunaliniame ūkyje sunaudotas medžiagas;
4.10. organizuoja visuomenei naudingą veiklą seniūnijoje;
4.11. prižiūri visas seniūnijos materialines vertybes;
4.12. organizuoja civilinę saugą seniūnijoje;
4.13. prižiūri seniūnijos pastatų šilumos ūkį;
4.14. prižiūri seniūnijos elektros ūkį;
4.15. vykdo viešųjų pirkimų apklausas prekėms ir paslaugoms seniūnijoje pirkti, organizuoja viešuosius pirkimus seniūnijoje;
4.16. vykdo kitus su komunaliniu ūkiu susijusius nenuolatinio pobūdžio seniūno pavedimus;
4.17. vykdo kitus, su seniūnijos funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1.1. pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus ir seniūno įsakymų, kitų dokumentų ir raštų projektus, tiria ir atsako į gyventojų ir organizacijų prašymus ir skundus, priima interesantus;
1.2. vykdo seniūnijos teisės aktų, sutarčių, protokolų, vidaus susirašinėjimo dokumentų registraciją dokumentų valdymo sistemoje (DVS);
1.3. tvarko įstaigos raštvedybą:
1.3.1 registruoja gaunamus ir siunčiamus raštus;
1.3.2.sistemina gaunamus dokumentus ir informaciją, perduoda ją vykdytojams;
1.3.3. pagal poreikį rengia organizacinių – informacinių dokumentų projektus;
1.3.4. spausdina parengtus dokumentus, tinkamai juos įformina;
1.3.5. kontroliuoja gautų dokumentų įvykdymą;
1.3.6. išsiunčia reikiamą korespondenciją;
1.3.7. daro dokumentų išrašus, kopijas, nuorašus, rengia archyvines pažymas;
1.3.8. rengia įstaigos dokumentacijos planą ir registrų sąrašą ir teikia juos derinti apskrities archyvui;
1.3.9. rengia dokumentus archyviniam saugojimui, jų apyrašus, nurašymo aktus, pažymas apie seniūnijos veiklos istoriją, dokumentų sutvarkymą ir teikia juos apskrities archyvui;
1.3.10. prižiūri seniūnijos archyvo patalpas.
1.4. esant reikalui dalyvauja komisijos darbe inventorizuojant seniūnijos materialines vertybes;
1.5. veda laidojimo ir kapaviečių statinių apskaitą;
1.6.dalyvauja darbo grupėse, protokoluoja seniūnaičių sueigas, kitų susirinkimų posėdžius;
1.7. surenka seniūnaičių išlaidų, susijusių su jų veikla, ataskaitas, išlaidas patvirtinančius dokumentus ir pateikia juos iki kito mėnesio 7 d. seniūnijos vyriausiajam buhalteriui;
1.8. pavaduoja kitus specialistus jų kasmetinių, mokymosi atostogų, komandiruočių, laikino nedarbingumo ir kitais atvejais Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių teisės aktų numatyta tvarka;
1.9. vykdo kitas funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose, Savivaldybės administracijos direktoriaus, seniūnijos seniūno, seniūno pavaduotojo tarnybinius pavedimus.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
2.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
2.2. išmanyti Vietos savivaldos įstatymą, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijoje, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisykles, dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Elektroninių dokumentų valdymo taisykles, kitus teisės aktus, susijusius su darbo funkcijų vykdymu;
2.3. mokėti dirbti kompiuteriu su MS Word, MS Outlook, Internet Explorer, MS Excel programomis, dauginimo, skenavimo aparatais;
2.4. mokėti analizuoti, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
2.5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.6. gebėti bendrauti su interesantais, būti taktiškam.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
3.2. išmanyti Vietos savivaldos įstatymą, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymą, Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, Išmokų vaikams įstatymą, Socialinės paramos mokiniams įstatymą, Valstybinių šalpos išmokų įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinę paramą;
3.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos socialinės politikos nuostatomis;
3.4. išmanyti asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijoje, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisykles, dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, elektroninių dokumentų valdymo taisykles, kitus teisės aktus, susijusius su darbo funkcijų vykdymu;
3.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, Internet Explorer, MS Outlook, Parama, SPIS ir dauginimo bei skenavimo aparatais;
3.5. mokėti analizuoti, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
3.6. gebėti bendrauti su interesantais, būti taktiškam.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
4. Skaudvilės seniūnijos specialistas vykdo šias funkcijas:
4.1. priima iš asmenų prašymus dėl piniginės socialinės paramos, šalpos išmokų, išmokos vaikui, vienkartinės išmokos nėščiai moteriai, vienkartinės išmokos vaikui ir kitos paramos skyrimo;
4.2. renka informaciją iš Gyventojų registro, VĮ Registrų centro ir Valstybinio socialinio draudimo, teritorinės darbo biržos, Nacionalinės mokėjimo agentūros, VĮ Regitra ir kitų duomenų bazių, siekiant nustatyti pareiškėjų turimą turtą, užimtumą ir gaunamas pajamas;
4.3. tikrina reikalingų dokumentų nuorašų atitikimą originalui ir patvirtina juos, siekiant užtikrinti pateikiamų dokumentų tikrumą;
4.4. konsultuoja gyventojus piniginės socialinės paramos, išmokų vaikams, mokiniams ir kitais socialinės paramos klausimais, siekiant pateikti teisingą informaciją ir paskirti asmenims atitinkamą išmoką arba kompensaciją;
4.5. apskaičiuoja piniginę socialinę paramą, šalpos išmokas, išmokas vaikams, vienkartines išmokas nėščiai moteriai, vienkartines išmokas vaikui ir perduoda bylas rajono Socialinės paramos skyriui;
4.6. priima iš asmenų prašymus dėl kompensacijos už būsto šildymą kietuoju kuru, suveda duomenis į ,,Parama“ ir perduoda bylas rajono Socialinės paramos skyriui;
4.7. informuoja ir nukreipia piniginės socialinės paramos gavėjus visuomenei naudingiems darbams pasitelkti;
4.8. registruoja duomenis apie paskirtą ir suteiktą socialinę paramą, išmokas socialinės paramos informacinėje sistemoje (SPIS) ir ,,Parama“;
4.9. rengia ataskaitas ir kitus dokumentus, susijusius su išmokomis;
4.10. teikia statistinius duomenis įvairioms įstaigoms pagal savo darbo sritį;
4.11. tvarko paramos gavėjų bylas;
4.12.bendrauja su kitomis valstybės ar savivaldybių institucijomis socialinių išmokų klausimais, siekiant išsiaiškinti aktualius socialinių ir kitų išmokų klausimus;
4.13. rengia pažymas apie šeimos gaunamą piniginę socialinę paramą ir kitas išmokas bei kompensacijas;
4.14.sudaro bylas pagal seniūnijos patvirtintą Dokumentacijos planą ir jas perduoda darbuotojui, atsakingam už seniūnijos archyvo tvarkymą;
4.15.Vykdo kitas funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose, Savivaldybės administracijos direktoriaus, seniūnijos seniūno tarnybinius pavedimus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
1. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:
1.1. organizuoja Skaudvilės seniūnijos gyventojų aprūpinimo maisto produktais iš ES intervencinių atsargų darbus;
1.2. priima dokumentus ir skaičiuoja socialines pašalpas Skaudvilės seniūnijos gyventojams, tvarko išmokų gavėjų bylas pagal teisės aktų reikalavimus, vykdo išmokų gavėjų kompiuterinę apskaitą;
1.3. įvertina klientų, prašančių socialinės paramos, gyvenimo sąlygas, surašo buities tyrimo aktus;
1.4. priima dokumentus ir skaičiuoja išmokas už vaikus, tvarko išmokų gavėjų bylas pagal teisės aktų reikalavimus;
1.5. priima prašymus ir išduoda pažymas apie šeimos pajamas dėl gyvenamųjų patalpų šildymo, išlaidų karštam ir šaltam vandeniui kompensavimo mažas pajamas turintiems asmenims (šeimoms);
1.6. priima dokumentus ir skaičiuoja kompensacijas kietam ar kitokiam kurui įsigyti;
1.7. priima prašymus ir dokumentus skaičiuoti kompensacijas nedarbingiems neįgaliems auginantiems vaikus, asmenims;
1.8. supažindina klientus su dokumentų galiojimo terminais, atsakomybe už pateiktos informacijos teisingumą, nurodo dokumentų pristatymo laiką;
1.9. renka ir saugo seniūnijos teritorijoje gyvenančių vienišų asmenų, neįgaliųjų, socialinės rizikos asmenų ir kitų socialinių grupių statistinius duomenis;
1.10. organizuoja seniūnijos gyventojų prašymų socialinėms paslaugoms teikti svarstymą ir sprendimų priėmimų įgyvendinimą;
1.11. rengia mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus globos ir rūpybos, socialinės ir materialinės pagalbos klausimais;
1.12. padeda parinkti globėjus, rūpintojus, lankomosios priežiūros darbuotojus, kontroliuoja jų darbą, apie tai informuoja seniūną;
1.13. teikia statistinius duomenis įvairioms įstaigoms pagal savo darbo sritį;
1.14. išduoda rekomendacijas Vaiko teisių apsaugos tarnybai ar kitoms institucijoms dėl asmenų, kuriuos numatoma skirti globėjais (rūpintojais);
1.15. kontroliuoja kaip globėjai, rūpintojai atlieka pareigas, ar nepažeidžia interesų, nesinaudoja savo teisėmis savanaudiškais tikslais;
1.16. rengia išvadas dėl vaiko, neveiksnių, ribotai veiksnių asmenų nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo reikalingumo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo;
1.17. pildo socialinės pagalbos darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
1.18. organizuoja seniūnijos pensinio amžiaus asmenų specialiųjų poreikių lygio nustatymo programą;
1.19. atlieka socialinio darbuotojo darbui su socialinės rizikos šeimomis funkcijas jam nesant;
1.20. teikia Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui ataskaitas įstatymų nustatyta tvarka;
1.21. pagal savo kompetenciją vykdo Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus, seniūno įsakymus ir kitus nenuolatinio pobūdžio administracijos direktoriaus įsakymus, seniūno pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
2.1. turėti aukštąjį socialinio darbo ar jam prilyginamą išsilavinimą;
2.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, socialinę apsaugą, socialines išmokas ir kompensacijas;
2.3. sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;
2.4. mokėti dirbti kompiuteriu („Microsoft Office“ programiniu paketu);
2.5. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir vairuoti seniūnijos automobilį tarnybinėms funkcijoms atlikti.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
1. Pagrindinės socialinio darbuotojo, dirbančio su šeima, funkcijos:
1.1. vadovaujantis žmogiškomis vertybėmis, abipusės pagarbos, tarpusavio bendradarbiavimo principais, planuoti ir teikti socialinę pagalbą šeimoms jų socialinėje aplinkoje, susitinkant su šeima seniūnijoje ar kitose sutartose vietose, palaikant kontaktą su šeima kitomis informacinėmis priemonėmis (pvz., telefonu);
1.2. dirbti socialinį darbą su vaiku ir šeima, juos konsultuojant (individualiai ir grupėmis), teikiant emocinę bei socialinę pagalbą ir didinant šeimos motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese, pozityvios tėvystės mokymuose, šeimos stiprinimo programose, nesmurtinio elgesio mokymo programose, priklausomybės ligų gydymo ir kitose programose;
1.3. teikti šeimai reikalingą informaciją ir žinias, ugdyti tėvystės įgūdžius, socialinius įgūdžius, skatinant glaudesnį šeimos santykį su socialine aplinka, organizuoti šeimų pagalbos sau grupes, kitą prevencinę pagalbą ir kt.;
1.4. tarpininkauti šeimai dėl pagalbos priemonių (pvz., psichologinės pagalbos, psichosocialinės pagalbos krizių centre ar pagalbos šeimai tarnyboje, paslaugų vaikų dienos centre, piniginės socialinės paramos, užimtumo, sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo, socialinio būsto, specialiųjų priemonių ir specializuotos pagalbos centrų kompleksiškai teikiamos pagalbos), parengti šeimos narius kreiptis į kitas valstybės ir (ar) savivaldybių institucijas, įstaigas ar organizacijas, kuriose šeima gali gauti pagalbą, nusiųsti ir, esant poreikiui, palydėti į jas;
1.5. bendradarbiauti ir veikti kartu su atvejo vadybininku organizuojant, planuojant ir teikiant pagalbą šeimai, teikti siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos šeimai efektyvumo, keistis informacija apie situaciją šeimoje su atvejo vadybininku, informuoti jį apie pokyčius šeimoje;
1.6. teikti siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano, jame numatytų priemonių vaikui ir jo šeimai, atsižvelgiant į pakitusius šeimos poreikius ir (ar) pakitusią šeimos situaciją, tikslinimo;
1.7. dalyvauti atvejo nagrinėjimo posėdžiuose;
1.8. dalyvauti kuriant bei plėtojant pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų sistemą seniūnijoje bei (ar) savivaldybėje;
1.9. periodiškai analizuoti ir vertinti šeimos pokyčius paslaugų teikimo metu. Identifikuoti galimų socialinių problemų atsiradimą seniūnijos šeimose;
1.10. socialinės priežiūros paslaugų teikimo metu paaiškėjus, kad valstybės paramą (skirtą šeimai) tėvai naudoja ne pagal paskirtį – parengti reikalingus dokumentus ir pateikti socialinės paramos skyriui dėl aukščiau minėtos paramos teikimo nepinigine forma pagal savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką;
1.11. pagal kompetenciją suvesti duomenis į Socialinės paramos informacinę sistemą (SPIS), pagal poreikį naudotis įvairių duomenų bazių ir registrų duomenimis, užtikrinti šių duomenų saugumą ir konfidencialumą;
1.12. pagal kompetenciją bendradarbiauti su Socialinės paramos skyriaus specialistais, kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, socialinių paslaugų įstaigų darbuotojais, kitomis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, bendruomenėmis ar kt., teikti pasiūlymus įvairiais darbo organizavimo, socialinių paslaugų teikimo klausimais;
1.13. pagal kompetenciją teikti ataskaitas ir kitą informaciją seniūnui, socialinės paramos skyriui, savivaldybės administracijos direktoriui;
1.14. racionaliai pagal paskirtį naudoti tarnybinėms funkcijoms atlikti skirtą seniūnijos turtą (kompiuterinę įrangą, automobilius) ir kitą inventorių bei priemones;
1.15. pagal kompetenciją laiku atlikti seniūno, socialinės paramos skyriaus vedėjo pavedimus, vykdyti savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus;
1.16. esant reikalui (ligos, atostogų metu, kitais atvejais) pavaduoti seniūnijoje socialinį darbuotoją dirbantį su šeimomis.
.17. vykdyti kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
2.1. turėti socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį, arba iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigęs socialinio darbo studijų programą, ar socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka baigęs socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus, arba įgijęs socialinės pedagogikos kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ar socialinio pedagogo kvalifikaciją, jeigu jis dirbs su vaikais ir (arba) su šeimomis.
2.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, viešojo administravimo įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės apsaugos sritį, bei gebėti juos taikyti praktikoje;
2.3. mokėti dirbti kompiuteriu pagal bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus;
2.4. gebėti rengti informacinius, organizacinius ir tvarkomuosius dokumentus, turėti raštvedybos pagrindus;
2.5. mokėti kaupti, sisteminti, valdyti, atnaujinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
2.6. gebėti naudotis dokumentų paieškos sistemomis;
2.7. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.8. laikytis Tauragės rajono savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklių, vadovautis savivaldybės administracijos nuostatais, savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus, seniūno įsakymais ir kitais teisės aktais;
2.9. būti pareigingam, darbščiam, mokėti pagarbiai bendrauti su klientais.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
1. Pagrindinės socialinio darbuotojo, dirbančio su šeima, funkcijos:
1.1. vadovaujantis žmogiškomis vertybėmis, abipusės pagarbos, tarpusavio bendradarbiavimo principais, planuoti ir teikti socialinę pagalbą šeimoms jų socialinėje aplinkoje, susitinkant su šeima seniūnijoje ar kitose sutartose vietose, palaikant kontaktą su šeima kitomis informacinėmis priemonėmis (pvz., telefonu);
1.2. dirbti socialinį darbą su vaiku ir šeima, juos konsultuojant (individualiai ir grupėmis), teikiant emocinę bei socialinę pagalbą ir didinant šeimos motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese, pozityvios tėvystės mokymuose, šeimos stiprinimo programose, nesmurtinio elgesio mokymo programose, priklausomybės ligų gydymo ir kitose programose;
1.3. teikti šeimai reikalingą informaciją ir žinias, ugdyti tėvystės įgūdžius, socialinius įgūdžius, skatinant glaudesnį šeimos santykį su socialine aplinka, organizuoti šeimų pagalbos sau grupes, kitą prevencinę pagalbą ir kt.;
1.4. tarpininkauti šeimai dėl pagalbos priemonių (pvz., psichologinės pagalbos, psichosocialinės pagalbos krizių centre ar pagalbos šeimai tarnyboje, paslaugų vaikų dienos centre, piniginės socialinės paramos, užimtumo, sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo, socialinio būsto, specialiųjų priemonių ir specializuotos pagalbos centrų kompleksiškai teikiamos pagalbos), parengti šeimos narius kreiptis į kitas valstybės ir (ar) savivaldybių institucijas, įstaigas ar organizacijas, kuriose šeima gali gauti pagalbą, nusiųsti ir, esant poreikiui, palydėti į jas;
1.5. bendradarbiauti ir veikti kartu su atvejo vadybininku organizuojant, planuojant ir teikiant pagalbą šeimai, teikti siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos šeimai efektyvumo, keistis informacija apie situaciją šeimoje su atvejo vadybininku, informuoti jį apie pokyčius šeimoje;
1.6. teikti siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano, jame numatytų priemonių vaikui ir jo šeimai, atsižvelgiant į pakitusius šeimos poreikius ir (ar) pakitusią šeimos situaciją, tikslinimo;
1.7. dalyvauti atvejo nagrinėjimo posėdžiuose;
1.8. dalyvauti kuriant bei plėtojant pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų sistemą seniūnijoje bei (ar) savivaldybėje;
1.9. periodiškai analizuoti ir vertinti šeimos pokyčius paslaugų teikimo metu. Identifikuoti galimų socialinių problemų atsiradimą seniūnijos šeimose;
1.10. socialinės priežiūros paslaugų teikimo metu paaiškėjus, kad valstybės paramą (skirtą šeimai) tėvai naudoja ne pagal paskirtį – parengti reikalingus dokumentus ir pateikti socialinės paramos skyriui dėl aukščiau minėtos paramos teikimo nepinigine forma pagal savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką;
1.11. pagal kompetenciją suvesti duomenis į Socialinės paramos informacinę sistemą (SPIS), pagal poreikį naudotis įvairių duomenų bazių ir registrų duomenimis, užtikrinti šių duomenų saugumą ir konfidencialumą;
1.12. pagal kompetenciją bendradarbiauti su Socialinės paramos skyriaus specialistais, kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, socialinių paslaugų įstaigų darbuotojais, kitomis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, bendruomenėmis ar kt., teikti pasiūlymus įvairiais darbo organizavimo, socialinių paslaugų teikimo klausimais;
1.13. pagal kompetenciją teikti ataskaitas ir kitą informaciją seniūnui, socialinės paramos skyriui, savivaldybės administracijos direktoriui;
1.14. racionaliai pagal paskirtį naudoti tarnybinėms funkcijoms atlikti skirtą seniūnijos turtą (kompiuterinę įrangą, automobilius) ir kitą inventorių bei priemones;
1.15. pagal kompetenciją laiku atlikti seniūno, socialinės paramos skyriaus vedėjo pavedimus, vykdyti savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus;
1.16. esant reikalui (ligos, atostogų metu, kitais atvejais) pavaduoti seniūnijoje socialinį darbuotoją dirbantį su šeimomis.
.17. vykdyti kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
2.1. turėti socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį, arba iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigęs socialinio darbo studijų programą, ar socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka baigęs socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus, arba įgijęs socialinės pedagogikos kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ar socialinio pedagogo kvalifikaciją, jeigu jis dirbs su vaikais ir (arba) su šeimomis.
2.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, viešojo administravimo įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės apsaugos sritį, bei gebėti juos taikyti praktikoje;
2.3. mokėti dirbti kompiuteriu pagal bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus;
2.4. gebėti rengti informacinius, organizacinius ir tvarkomuosius dokumentus, turėti raštvedybos pagrindus;
2.5. mokėti kaupti, sisteminti, valdyti, atnaujinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
2.6. gebėti naudotis dokumentų paieškos sistemomis;
2.7. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.8. laikytis Tauragės rajono savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklių, vadovautis savivaldybės administracijos nuostatais, savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus, seniūno įsakymais ir kitais teisės aktais;
2.9. būti pareigingam, darbščiam, mokėti pagarbiai bendrauti su klientais.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
1. Pagrindinės socialinio darbuotojo, dirbančio su šeima, funkcijos:
1.1. vadovaujantis žmogiškomis vertybėmis, abipusės pagarbos, tarpusavio bendradarbiavimo principais, planuoti ir teikti socialinę pagalbą šeimoms jų socialinėje aplinkoje, susitinkant su šeima seniūnijoje ar kitose sutartose vietose, palaikant kontaktą su šeima kitomis informacinėmis priemonėmis (pvz., telefonu);
1.2. dirbti socialinį darbą su vaiku ir šeima, juos konsultuojant (individualiai ir grupėmis), teikiant emocinę bei socialinę pagalbą ir didinant šeimos motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese, pozityvios tėvystės mokymuose, šeimos stiprinimo programose, nesmurtinio elgesio mokymo programose, priklausomybės ligų gydymo ir kitose programose;
1.3. teikti šeimai reikalingą informaciją ir žinias, ugdyti tėvystės įgūdžius, socialinius įgūdžius, skatinant glaudesnį šeimos santykį su socialine aplinka, organizuoti šeimų pagalbos sau grupes, kitą prevencinę pagalbą ir kt.;
1.4. tarpininkauti šeimai dėl pagalbos priemonių (pvz., psichologinės pagalbos, psichosocialinės pagalbos krizių centre ar pagalbos šeimai tarnyboje, paslaugų vaikų dienos centre, piniginės socialinės paramos, užimtumo, sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo, socialinio būsto, specialiųjų priemonių ir specializuotos pagalbos centrų kompleksiškai teikiamos pagalbos), parengti šeimos narius kreiptis į kitas valstybės ir (ar) savivaldybių institucijas, įstaigas ar organizacijas, kuriose šeima gali gauti pagalbą, nusiųsti ir, esant poreikiui, palydėti į jas;
1.5. bendradarbiauti ir veikti kartu su atvejo vadybininku organizuojant, planuojant ir teikiant pagalbą šeimai, teikti siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos šeimai efektyvumo, keistis informacija apie situaciją šeimoje su atvejo vadybininku, informuoti jį apie pokyčius šeimoje;
1.6. teikti siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano, jame numatytų priemonių vaikui ir jo šeimai, atsižvelgiant į pakitusius šeimos poreikius ir (ar) pakitusią šeimos situaciją, tikslinimo;
1.7. dalyvauti atvejo nagrinėjimo posėdžiuose;
1.8. dalyvauti kuriant bei plėtojant pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų sistemą seniūnijoje bei (ar) savivaldybėje;
1.9. periodiškai analizuoti ir vertinti šeimos pokyčius paslaugų teikimo metu. Identifikuoti galimų socialinių problemų atsiradimą seniūnijos šeimose;
1.10. socialinės priežiūros paslaugų teikimo metu paaiškėjus, kad valstybės paramą (skirtą šeimai) tėvai naudoja ne pagal paskirtį – parengti reikalingus dokumentus ir pateikti socialinės paramos skyriui dėl aukščiau minėtos paramos teikimo nepinigine forma pagal savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką;
1.11. pagal kompetenciją suvesti duomenis į Socialinės paramos informacinę sistemą (SPIS), pagal poreikį naudotis įvairių duomenų bazių ir registrų duomenimis, užtikrinti šių duomenų saugumą ir konfidencialumą;
1.12. pagal kompetenciją bendradarbiauti su Socialinės paramos skyriaus specialistais, kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, socialinių paslaugų įstaigų darbuotojais, kitomis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, bendruomenėmis ar kt., teikti pasiūlymus įvairiais darbo organizavimo, socialinių paslaugų teikimo klausimais;
1.13. pagal kompetenciją teikti ataskaitas ir kitą informaciją seniūnui, socialinės paramos skyriui, savivaldybės administracijos direktoriui;
1.14. racionaliai pagal paskirtį naudoti tarnybinėms funkcijoms atlikti skirtą seniūnijos turtą (kompiuterinę įrangą, automobilius) ir kitą inventorių bei priemones;
1.15. pagal kompetenciją laiku atlikti seniūno, socialinės paramos skyriaus vedėjo pavedimus, vykdyti savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus;
1.16. esant reikalui (ligos, atostogų metu, kitais atvejais) pavaduoti seniūnijoje socialinį darbuotoją dirbantį su šeimomis.
1.17. vykdyti kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
2.1. turėti socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį, arba iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigęs socialinio darbo studijų programą, ar socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka baigęs socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus, arba įgijęs socialinės pedagogikos kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ar socialinio pedagogo kvalifikaciją, jeigu jis dirbs su vaikais ir (arba) su šeimomis.
2.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, viešojo administravimo įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės apsaugos sritį, bei gebėti juos taikyti praktikoje;
2.3. mokėti dirbti kompiuteriu pagal bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus;
2.4. gebėti rengti informacinius, organizacinius ir tvarkomuosius dokumentus, turėti raštvedybos pagrindus;
2.5. mokėti kaupti, sisteminti, valdyti, atnaujinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
2.6. gebėti naudotis dokumentų paieškos sistemomis;
2.7. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.8. laikytis Tauragės rajono savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklių, vadovautis savivaldybės administracijos nuostatais, savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus, seniūno įsakymais ir kitais teisės aktais;
2.9. būti pareigingam, darbščiam, mokėti pagarbiai bendrauti su klientais.

Tauragės miesto seniūnija

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1 išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – teisė;
1.3. studijų kryptis – viešasis administravimas;
1.4. studijų kryptis – ekonomika;
1.5. studijų kryptis – vadyba;
arba:
1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.
2. Atitikimas kitiems reikalavimams:
2.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.
3. Transporto priemonių pažymėjimai:
3.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (b kategorija).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. Apdoroja seniūnijos veiklai vykdyti aktualią informaciją.
2. Atstovauja seniūnijai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
3. Konsultuoja su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
4. Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą.
5. Priima su seniūnijos veikla susijusius sprendimus.
6. Rengia ir teikia informaciją su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
7. Rengia ir teikia pasiūlymus su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
8. Rengia su seniūnijos veikla susijusius dokumentus.
9. Vadovauja seniūnijos veiklų vykdymui arba prireikus vykdo seniūnijos veiklas.
10. Valdo seniūnijos žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
1. Turėti aukštąjį neuniversitetinį arba aukštąjį universitetinį išsilavinimą.
2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymą, biudžeto sandarą, finansų tvarkymą, darbo užmokesčio apskaitą, mokesčių skaičiavimą.
3. Išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
4. Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
5. Mokėti dirbti kompiuteriu su Microsoft Office programiniu paketu ir buhalterinėmis apskaitos programomis.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
1. Tvarko seniūnijos buhalterinę apskaitą vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų reikalavimais ir kitais teisės aktais.
2. Dirba kompiuterinėmis buhalterinėmis apskaitos programomis Finnet, MS Dynamics NAV ir darbo užmokesčio apskaitos programa STEKAS – ALGA.
3. Sudaro seniūnijos programų sąmatų projektus ir sąmatas.
4. Rengia seniūnijos veiklos programą, viešųjų darbų programą, įvairias statistines ataskaitas.
5. Dalyvauja viešųjų darbų programos vykdyme.
6. Perduoda nustatyta tvarka Socialinio draudimo fondo valdybai pranešimus apie darbuotojų valstybinio socialinio draudimo pradžią ir pabaigą, nedraudiminius laikotarpius ir kt.
7. Tvarko darbo užmokesčio apskaitą.
8. Vykdo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę pagal gaunamus apskaitos dokumentus ir reikalauja iš atsakingų asmenų visų būtinų dokumentų, reikalingų ūkinių operacijų teisėtumui pagrįsti ir einamajai finansų kontrolei vykdyti.
9. Tvarko ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaitą.
10. Tvarko vietos bendruomenių projekto apskaitą.
11. Dalyvauja vykdant viešųjų pirkimų konkursus, sudaro planuojamų kitais metais pirkti darbų, paslaugų, prekių sąrašą, kontroliuoja, kad jos nebūtų viršytos sąmatoje numatytos sumos.
12. Tinkamai saugo su vykdomomis funkcijomis susijusius buhalterinius dokumentus, pagal reikalavimus įformina bylas ir sutvarkytas laiku perduoda į archyvą tam, kad būtų užtikrintas dokumentų tvarkingumas ir išsaugojimas.
13. Pagal savo kompetenciją rengia prašymus Tauragės rajono savivaldybės tarybai ir savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės administracijos direktoriaus ir seniūnijos seniūno įsakymų projektus, seniūnijos dokumentų projektus (tvarkas, aprašus, informacinius ir kitus dokumentus).
14. Vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Tauragės miesto seniūno pavedimus siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1.1. dalyvauja organizuojant ir įgyvendinant seniūnijai priskirtos miesto techninės infrastruktūros (gatvių apšvietimo, eismo reguliavimo, vaizdo stebėjimo sistemos) remonto ir priežiūros darbus;
1.2. organizuoja seniūnijai priskirtų teritorijų ir kapinių priežiūrą;
1.3. analizuoja ir teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl seniūnijai priskirtoje teritorijoje esančių kelių, gatvių, šaligatvių, aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto ir pėsčiųjų eismo organizavimo, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo ir kitais klausimais;
1.4. padeda seniūnijoje pareigas einantiems valstybės tarnautojams ir (ar) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, įgyti arba patobulinti turimas ar reikalingas pareigoms eiti žinias, kompetencijas, gebėjimus, kuria ir plėtoja ryšių tinklą, prisideda tęsiant pradėtus ilgalaikius darbus;
1.5. teikia pasiūlymus rengiant ilgalaikių ir trumpalaikių programų projektus seniūnijai priskirtoms užduotims vykdyti ir dalyvauja įgyvendinant patvirtintas programas seniūnijos teritorijoje;
1.6. įvertina ir teikia pastabas seniūnijos darbuotojų rengiamiems tarybos sprendimams, administracijos direktoriaus įsakymų projektams, mero potvarkiams, sutartims su įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis bei kitomis savivaldybėmis ir valstybės institucijomis;
1.7. pagal savo kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su įmonėmis, organizacijomis ir kitomis savivaldybėmis;
1.8. renka, sistemina ir analizuoja informaciją, reikalingą pareigoms vykdyti;
1.9. dalyvauja pasitarimuose, kai svarstomi specialisto kompetencijai priskirti klausimai, teikia pasiūlymus seniūnui dėl seniūnijos darbo pagerinimo ir kitais darbo klausimais;
1.10. vykdo savivaldybės mero potvarkius, tarybos sprendimus, administracijos direktoriaus įsakymus bei seniūno nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui
2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
2.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą elektros inžinerijos krypties išsilavinimą;
2.2. turėti sertifikavimo įmonės išduotą energetikos darbuotojo kvalifikacijos pažymėjimą, liudijantį apie suteiktą asmens (AK), atsakingo už vartotojo elektros ūkį, kvalifikacijos kategoriją;
2.3. turėti ne mažesnį kaip 1 (vienerių) metų darbo patirtį elektros įrenginių priežiūros srityje;
2.4. būti susipažinęs ir vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešuosius pirkimus, viešąjį administravimą, darbo santykius, socialinę paramą, administracinę teisę ir kitas sritis;
2.5. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, nustatyti veiklos prioritetus, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
2.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 1. Turėti aukštąjį neuniversitetinį arba aukštąjį universitetinį išsilavinimą.
 2.  Būti susipažinęs su Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis.
 3. Išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 4. Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 5. Mokėti dirbti kompiuteriu su Microsoft Office programiniu paketu.
 6. Turėti „B“ kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 1. Atsako už viešuosius pirkimus Tauragės miesto seniūnijoje, rengia ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.
 2. Atsako už vietinės rinkliavos dokumentų įforminimą ir rinkliavos surinkimą, išrašo kasos pajamų ir išlaidų orderius arba sąskaitas – faktūras, suveda duomenis į Web GIS GeoMap programą.
 3. Kas mėnesį išrašo sąskaitas – faktūras už komunalinius patarnavimus, kasos pajamų orderius už elektros energiją ir darbuotojų telefoninius pokalbius.
 4. Rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus, seniūnijos seniūno įsakymų projektus personalo klausimais.
 5. Vykdo personalo apskaitą, rengia darbuotojų ir darbininkų, dirbančių pagal viešųjų darbų programą, darbo sutartis.
 6. Dirba kompiuterinėmis buhalterinėmis apskaitos programomis MS Dynamics NAV ir darbo užmokesčio apskaitos programa Stekas – Alga (personalo apskaita ir darbo laiko apskaita).
 7. Dirba DVS, Web GIS GeoMap, VersliLietuva, CVP IS, CPO internetinėse programose.
 8. Tvarko darbininkų, dirbančių pagal viešųjų darbų programą, asmens bylas.
 9. Atsako už seniūnijos trumpalaikio turto išdavimą seniūnijų seniūnijos darbuotojams ir trumpalaikio turto nurašymą.
 10. Tinkamai saugo su vykdomomis funkcijomis susijusius dokumentus, pagal reikalavimus įformina bylas ir sutvarkytas laiku perduoda į archyvą.
 11. Pagal kompetenciją dalyvauja komisijų darbe.
 12. Kopijuoja ir daugina dokumentus reikalingus aprašyme nustatytoms funkcijoms atlikti.
 13. Vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Tauragės miesto seniūno pavedimus, siekiant seniūnijos strateginių tikslų įgyvendinimo.

REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 1. Turėti aukštąjį neuniversitetinį arba aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį ekonominį išsilavinimą.
 2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais seniūnijos darbą, darbo santykių reguliavimą.
 3. Išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 4. Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 5. Mokėti dirbti kompiuteriu su Microsoft Office programiniu paketu.
 6. Turėti „B“ kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 1. Pagal kompetenciją priimta interesantus seniūnijoje.
 2. Pagal kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus ir rengia atsakymus į juos.
 3. Dalyvauja savivaldybės rengiamuose projektuose.
 4. Pagal kompetenciją dalyvauja komisijose, darbo grupėse.
 5. Yra materialiai atsakingas už materialųjį turtą, kuris reikalingas viešiesiems darbams atlikti.
 6. Organizuoja ir kontroliuoja darbus pagal viešųjų darbų programą.
 7. Veda asmenų, atliekančių seniūnijos teritorijoje visuomenei naudingus darbus, ir jų atliekamų darbų laiko apskaitą.
 8. Pagal kompetenciją rengia savivaldybės mero potvarkius, savivaldybės tarybos sprendimų projektus ir administracijos direktoriaus bei seniūno įsakymus.
 9. Vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Tauragės miesto seniūno pavedimus siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS  

 1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1.1. tvarko Seniūnijos raštvedybą, dokumentų valdymo sistemoje (DVS) registruoja gaunamus ir siunčiamus raštus, kontroliuoja jų vykdymą, tvarko bylų dokumentaciją, perduoda bylas įstaigos archyvui;

1.2. rengia ir teikia Seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams charakteristikas, šeimos sudėties ir kitas faktinę padėtį patvirtinančias pažymas;

1.3. paštu išsiunčia korespondenciją nurodytiems asmenims;

1.4. kasos pajamų ir išlaidų dokumentų pagrindu pildo kasos knygas, įneša grynuosius pinigus į banką;

1.5. priima gyventojus ir jų pateikiamus pareiškimus, prašymus ir skundus registruoja juos dokumentų valdymo sistemoje (DVS)  ir pagal kompetenciją rengia atsakymus;

1.6. rengia pažymas apie draudžiamąsias pajamas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai;

1.7. rengia ir registruoja seniūno įsakymų projektus bei kitus seniūnijos vidaus dokumentus ir komisijų protokolus;

1.8. atliekant notarinius veiksmus rengia dokumentus tvirtinimui ir registruoja juos notarinių veiksmų registracijos žurnale;

1.9. rengia leidimus laidoti ir registruoja juos savivaldybės internetinėje leidimų registravimo sistemoje;

1.10.  tvarko dokumentų valdymo sistemos (DVS) registrus;

1.11. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių bei komisijų darbe;

1.12. vykdo savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus ir Tauragės miesto seniūno pavedimus.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

2.2. mokėti  valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, teikti pasiūlymus, sugebėti  savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

2.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir vietos savivaldą. Savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus ir seniūno įsakymais ir jais patvirtintais kitais įstaigos vidaus tvarkos dokumentais ir šiuo pareigybių aprašymu;

2.4. gerai mokėti lietuvių kalbą, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, žinoti dokumentų archyvavimo reikalavimus, mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą.
 2. Būti susipažinęs su Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Aplinkos apsaugos, Želdinių įstatymais, Saugotinų želdinių, augančių ne miško žemėje, apsaugos, priežiūros, tvarkymo ir nuostolių juos sunaikinus ar sužalojus atlyginimo tvarka.
 3. Išmanyti kraštovaizdžio puoselėjimą, dendrologiją ir apželdinimą.
 4. Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 5. Mokėti dirbti kompiuteriu su Microsoft Office programiniu paketu.
 6. Būti susipažinęs su darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimais.
 7. Turėti „B“ kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 1. Organizuoja ir vykdo seniūnijoje esančių želdinių priežiūrą.
 2. Atlieka miesto želdinių būklės įvertinimą ir teikia pasiūlymus dėl želdinių pertvarkymo.
 3. Atlieka miesto gėlynų projektavimo darbus.
 4. Rengia dokumentų projektus konkurso vykdymui dėl gėlių sodinukų miesto gėlynams pirkimo.
 5. Organizuoja ir atlieka miesto gėlynų ir kitų želdinių pertvarkymo darbus, vykdo darbų kontrolę ir apskaitą, užtikrina darbų saugą.
 6. Išduoda leidimus saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams atlikti.
 7. Pagal kompetenciją dalyvauja komisijų darbe.
 8. Vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Tauragės miesto seniūno pavedimus siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį arba neuniversitetinį išsilavinimą.
 2. Būti susipažinęs su Vietos savivaldos, Viešojo administravimo įstatymais ir kitais teisės aktais, susijusiais su pareigų vykdymu.
 3. Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 4. Būti susipažinęs su darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimais.
 5. Būti iniciatyviam, pareigingam, darbščiam, sąžiningam ir komunikabiliam.
 6. Turėti „B“ kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 1. Organizuoja seniūnijos pastato elektros ir šilumos ūkio priežiūrą.
 2. Yra atsakingas už darbų saugą ir priešgaisrinę apsaugą.
 3. Prižiūri ir organizuoja asmenų atliekančių visuomenei naudingą veiklą darbus.
 4. Yra atsakingas už perduoto turto apsaugą.
 5. Yra atsakingas už valstybinės vėliavos iškėlimą.
 6. Organizuoja seniūnijai priskirtų bendro naudojimo teritorijų priežiūrą, žolės pjovimo, medžių kirtimo ir genėjimo darbus.
 7. Pagal kompetenciją dalyvauja komisijų darbe.
 8. Pildo kelionės lapus laikydamasis teisės aktų reikalavimų.
 9. Vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Tauragės miesto seniūno pavedimus siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

Tauragės seniūnija

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti ne mažiau kaip trejų metų vadovavimo darbo patirtį;
3. būti susipažinęs su LR Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, darbo santykius, civilinę saugą, socialinę paramą, administracinę teisę ir kitas sritis, priskirtas seniūno kompetencijai pagal įstatymus ir seniūnijos veiklos nuostatus;
4. išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6. mokėti dirbti kompiuteriu su Microsoft Office programiniu paketu.
7. turėti ,,B“ kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. administruoja seniūnijai skirtus asignavimus;
2. atlieka seniūnijos vidaus administravimą;
3. savivaldybės administracijos direktoriui teikia siūlymus dėl savivaldybės strateginių plėtros ir planų projektų, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnaičių sueigoje. Supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo rezultatus;
4. ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos veiklos ataskaitą seniūnaičių sueigai ir savivaldybės administracijos direktoriui;
5. prireikus rengia Administracijos direktoriaus įsakymų projektus, Savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, dalyvauja darbo grupėse ir komisijose, Savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijai priskirtos teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai, Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos darbe;
6. šaukia seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas ir organizuoja gyventojų susitikimus su Savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais;
7. koordinuoja seniūnijos kaimo bendruomenių veiklą;
8. apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas, pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui, konsultuoja seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie Savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje, priima jų skundus ir prašymus. Apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas, pasiūlymus ir teikia juos Administracijos direktoriui;
9. padeda organizuoti respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, Savivaldybės tarybos rinkimus ir referendumus;
10. Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą;
11. pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas;
12. išduota leidimus laidoti, seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje organizuoja kapinių priežiūrą;
13. išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeimos sudėtį, pažymas dėl gyvenamųjų pastatų teisinės registracijos, dėl mirusiojo paskutinės gyvenamosios vietos, palikimo priėmimo ir kt.;
14. Seniūnijos veiklos nuostatų nustatyta tvarka sudaro sutartis, rūpinasi jų vykdymu;
15. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;
16. kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose ir sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų teikimo, nagrinėja gyventojų prašymus, skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės administracijai, kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo, Savivaldybės tarybos sprendimu, tik tuo atveju, kai nėra viešųjų paslaugų teikėjo, gali laikinai teikti viešąsias paslaugas, kurias administruoti paskiriamas kitas Savivaldybės administracijos padalinys, teikimą;
17. rūpinasi seniūnijos balanse esančių pastatų priežiūra, remontu;
18. nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešose vietose;
19. teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir savivaldybės įstaigų vadovų veiklos seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo;
20. dalyvauja Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos darbe, savivaldybės institucijų posėdžiuose;
21. atlieka kitas LR įstatymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais deleguotas funkcijas, nenuolatinio pobūdžio Administracijos direktoriaus ir Savivaldybės Mero pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį;
3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, dokumentų valdymą, standarto LST EN ISO 9001:2015 ,,Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“ reikalavimais;
4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;
6. turėti „B“ kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
1. padeda administruoti seniūnijai priskirtų viešųjų paslaugų teikimą, teikia seniūnui siūlymus dėl seniūnijos darbo tobulinimo;
2. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros, gyventojų užimtumo programas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;
3. tvarko dokumentaciją, susijusią su darbų sauga;
4. koordinuoja seniūnijos viešuosius pirkimus;
5. seniūno pavedimu organizuoja seniūnijos gyventojų sueigas ir susirinkimus, seniūnaičių rinkimus, dalyvauja viešuose svarstymuose, koordinuoja seniūnaičių sueigas, posėdžius;
6. bendradarbiauja su seniūnijos vietos bendruomenėmis, pagal kompetenciją teikia informaciją, apibendrina seniūnijos bendruomenių atstovų pastabas bei pasiūlymus ir teikia juos seniūnui;
7. dalyvauja organizuojant civilinę saugą;
8. padeda organizuoti gyventojų apklausas, Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo ir savivaldybės rinkimus bei referendumus;
9. renka, apdoroja ir teikia seniūnijos kompetencijai priskirtus statistinius duomenis;
10. pagal kompetenciją tiria gyventojų, organizacijų prašymus ir skundus, rengia atsakymus į juos, priima interesantus;
11. seniūnui pavedus, dalyvauja savivaldybės ir kitų institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijos veikla susiję klausimai;
12. rengia priskirtos kompetencijos darbo sutarčių, įsakymų, sprendimų ir potvarkių projektus, raštus ir teisinius dokumentus, gavus įgaliojimus, surašo administracinės teisės pažeidimų protokolus, tvarko Valstybės tarnautojų registrą;
13. tarpininkauja su atitinkamomis institucijomis organizuojant darbus, susijusius su seniūnijos kelių, patalpų, katilinių, kapinių, transporto priemonių, gyvenviečių apšvietimo objektų eksploatavimu.
14. teisės aktų nustatyta tvarka rengia leidimus arba leidimų projektus fiziniams ir juridiniams asmenims prekybai, žemės kasimo darbams, medžių kirtimui ir renginiams organizuoti seniūnijoje;
15. vykdo kitus, su seniūnijos funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
1.Vyriausiojo buhalterio pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
1.2. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Outlook Internet Explorer ir įstaigoje veikiančia apskaitos programa “ MISCROSOFT DYNAMICS NAV ir darbo užmokesčio programa „STEKAS”;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterijos padalinio (vyr. buhalterio) vykdomas funkcijas, savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, įstaigos direktoriaus įsakymais ir jais patvirtintais kitais įstaigos vidaus tvarkos dokumentais, įstaigos ir buhalterijos padalinio nuostatais ir šiuo pareigybės aprašymu;
1.4. taikyti buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS);
1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu ;
1.6. gebėti dirbti kolektyve bei organizuoti savo veiklą .

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
2. Vyr. buhalteris vykdo šias funkcijas:
2.1. organizuoja seniūnijos buhalterijos darbą ir jai atstovauja, rengia ir nustatyta tvarka teikia tvirtinti sąmatas, veiklos planus ir ataskaitas;
2.2. užtikrina finansinių operacijų teisėtumą, buhalterinę apskaitą, valstybės/savivaldybės lėšų panaudojimą įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamą finansinių dokumentų tvarkymą;
2.3. vykdo įstaigos turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų apskaitą bei kontrolę pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus ir kitus teisės aktus finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje;
2.4. pagal kompetenciją renka, tvarko, analizuoja ir pagal įgaliojimus teikia informaciją ir duomenis kontrolės institucijų auditoriams ir kitoms institucijoms pagal pateiktus prašymus, nurodymus;
2.5. pateiktuose dokumentuose užfiksuotus duomenis registruoja finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje, formuoja buhalterinės apskaitos registrus už ataskaitinį laikotarpį;
2.6. atlieka atsiskaitymų su debitoriais ir kreditoriais apskaitą, rengia suderinimo aktus;
2.7. rengia mokėjimo nurodymus banko lėšų pervedimams vykdyti;
2.8. rengia įstaigos biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių vykdymo bei kitas ataskaitas teisės aktų
nustatyta tvarka bei terminais ir teikia jas asignavimų valdytojams bei kitoms institucijoms pagal kompetenciją;
2.9. teikia buhalterinės apskaitos duomenis ir kitą susijusią informaciją (įstaigos gautinų ir mokėtinų skolų sąrašus, duomenis apie panaudotus asignavimus ir jų likučius, atsargų likučius ir pan.) asignavimų valdytojams pagal nustatytą tvarką ir kompetenciją;
2.10. teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas, pagal pareikalavimą – apskaitos dokumentus ir registrus biudžetinės įstaigos vadovui, auditoriams, asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams, valstybės institucijoms;
2.11. teikia seniūnui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais;
2.12. vykdo išankstinę finansų kontrolę;
2.13. atsako už einamąją finansų kontrolę;
2.14. laiku informuoja apie teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą ir finansų tvarkymą, pakeitimus ir rengia įstaigos dokumentų projektus;
2.15. išvykdamas ar išeidamas atostogų, perduoda informaciją apie visus nebuvimo laikotarpio žinomus ir tikėtinus darbus jį pavaduosiančiam asmeniui;
2.16. vykdo kitus seniūno, savivaldybės administracijos direktoriaus, finansų skyriaus, centralizuotos buhalterijos pavedimus.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnysis buhalterinis išsilavinimas;
1.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su pareigų vykdymu;
1.3. mokėti dirbti kompiuteriu;
1.4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, daryti išvadas;
1.5. savarankiškai organizuoti savo veiklą;
1.6. būti sąžiningam, pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, atsakingam už savo darbo sritį;
1.7. privalo laikytis tarnybinės etikos normų, nepriekaištingai ir kultūringai atlikti savo darbą;
1.8 teikti pasiūlymus seniūnijos buhalterijos darbo gerinimo klausimais.

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. ruošti seniūnijos patalpų nuomos sutartis su gyventojais, skaičiuoti ir priimti komunalinius mokesčius, kontroliuoti jų vykdymą, rengti skolininkams priminimus ir įspėjimus;
2.2. pildyti seniūnijos darbuotojų priėmimo, atleidimo, nedarbingumo pranešimus ir kitas ataskaitas socialinio draudimo valdybai;
2.3. vykdyti seniūnijos kasos operacijas (pinigų priėmimai ir išmokėjimai socialinių išmokų);
2.4. pinigų įnešimas į banką (už socialinių būstų nuomą, teikiamas socialines paslaugas, salių nuomą, ryšių paslaugas ir kitas komunalines paslaugas);
2.5. pinigų išėmimas iš banko socialinių išmokų išmokėjimui (vienkartinės pašalpos, socialinės pašalpos, šalpos pensija, išmoka vaikui, kompensacija kurui);
2.6. registruoti gaunamas sąskaitas faktūras (išskirstyti sumas pagal funkcijas ir ekonominius kodus);
2.7. apskaičiuoti ir išrašyti pirkėjams sąskaitas faktūras;
2.8. parengti ataskaitas biudžeto sąmatos sudarymui;
2.9. debitorių kreditorių ataskaitos priedo parengimas;
2.10. pirkti pašto vokus, užsakyti spaudą;
2.11. ilgalaikio turto apskaitos vedimas (nusidėvėjimo paskaičiavimas);
2.12. atsargų apskaitos vedimas;
2.13. metinės inventorizacijos atlikimo organizavimas, dokumentų pildymas;
2.14. automobilių ir kitų transporto priemonės kelionės lapų išrašymas ir suvedimas į apskaitą.
2.15. išrašyti suderinimo aktus su tiekėjais ir pirkėjais;
2.16. teikti ataskaitas pagal savo darbo sritį;
2.17. atlikti kitus seniūno ar vyr. buhalterio pavestus darbus;
2.18. pavaduoti seniūnijos vyr.buhalterę kasmetinių atostogų laikotarpiu;
2.19. vykdyti Tarybos sprendimus, Mero potvarkius, Administratoriaus direktoriaus įsakymus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
1.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, žemės ūkio ir kaimo plėtrą, dokumentų valdymą;
1.3. mokėti dirbti kompiuteriu („Microsoft Office“ programiniu paketu);
1.4. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias pareigas:
2.1. konsultuoja ūkio subjektus ir atlieka paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškų priėmimą, registravimą, duomenų įvedimą į paraiškų priėmimo informacinę sistemą ir jų patvirtinimą, elektroninį deklaruojamų pasėlių laukų įbraižymą;
2.2. patikrina, ar žemės ūkio valdų valdytojų, teikiančių paraiškas gauti tiesiogines išmokas bei susietąją paramą už plotus, už mėsinius galvijus ir mėsines avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas, pienines karves, valdos įregistruotos žemės ūkio ir kaimo verslo registre;
2.3. informuoja pareiškėjus apie paraiškose nustatytus netikslumus ir/ar grafinius įbraižytų laukų persidengimus. Vykdo kitus veiksmus, būtinus užtikrinti tinkamą tiesioginių išmokų administravimą seniūnijoje;
2.4. aprašo kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimus pagal pareiškėjo pateiktą informaciją;
2.5. pažymi apleistų žemės ūkio naudmenų ploto vietą pagal pareiškėjo pateiktą informaciją;
2.6. įbtaižo žemės plotą, palnuojamą purkšti augalų apsaugos produktais arba sėti augalų apsaugos produktais apdorotą sėklą pagal pareiškėjo pateiktą informaciją;
2.7. esant poreikiui, nustato, ar subjektai, siekiantys gauti paramą, deklaruojamame plote užsiima žemės ūkio veikla ir išduoda šį faktą patvirtinančias pažymas;
2.8. priima iš duomenų teikėjų valdai įregistruoti, valdos duomenis atnaujinti ar valdai išregistruoti reikalingus duomenis, užtikrina tolesnį jų tvarkymą ir perduoda Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui. Valdos valdytojui išduoda pranešimus apie valdos įregistravimą arba duomenų atnaujinimą, teikia informaciją apie valdų duomenis žodžiu, raštu ar kitimis ryšio priemonėmis;
2.9. dalyvauja komisijų darbe, nagrinėja gyventojų ir juridinių asmenų prašymus, skundus su žemės ūkio funkcijų vykdymu susijusiais klausimais;
2.10. Vykdo savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, seniūno, Kaimo reikalų skyriaus vedėjo ir kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. turėti aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą;
1.2. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
1.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimus, socialines apsaugos ir darbo ministro įsakymus bei kitus teises aktus, reglamentuojančius socialinę apsaugą, socialines išmokas ir kompensacijas;
1.4. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymo taisykles;
1.5. būti mandagiam, taktiškam, objektyviam.
1.6. mokėti objektyviai vertinti, rinkti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją.
1.7. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
2. Socialinių išmokų specialistas vykdo šias funkcijas:
2.1. priima iš gyventojų prašymus ir reikalingas pažymas, socialinėms pašalpoms, būsto šildymo išlaidų bei išlaidų už šaltą ir karštą vandenį kompensacijoms, išmokoms vaikams, jų pagrindu nustato gyventojų teisę šiai paramai gauti, duomenis įveda į kompiuterinę programą PARAMA, apskaičiuoja kompensacijas, kai būstas šildomas ir karštas vanduo ruošiamas naudojant kietąjį kurą, suformuoja paramos gavėjų bylas, jas pateikia skyriaus atsakingiems specialistams, o pažymas dėl būsto šildymo išlaidų bei išlaidų už šaltą ir karštą vandenį kompensacijų – šilumą bei vandenį tiekiančioms organizacijoms;
2.2. priima prašymus-paraiškas dėl socialines paramos mokiniams ir rengia išvadas dėl šios paramos skyrimo;
2.3. bendradarbiauja su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Gyventojų registrų tarnyba ir kitomis institucijomis, naudojasi socialinės paramos informacinės sistemos (SPIS) programoje esančių registrų duomenų bazėmis kaupia informaciją pareigybės aprašyme numatytoms funkcijoms vykdyti;
2.4. naudodamasis Nekilnojamojo turto registro centro duomenimis, įvertina pareiškėjų turtą;
2.5. dalyvauja seniūnijos socialinės paramos teikimo komisijos darbe;
2.6. tvarko išmokų gavėjų bylas pagal teisės aktų reikalavimus, atsako už duomenų suvedimą į socialines paramos informacinę sistemą ir laiku pateikia išmokų gavėjų bylas Socialinės paramos skyriaus atsakingiems specialistams;
2.7. išmokų gavėjų pateiktus dokumentus saugo gavėjo byloje, baigus mokėti – bylas laiku perduoda į archyvą
2.8. pagal savo kompetenciją rengia atsakymus į gyventojų ar organizacijų prašymus ir skundus;
2.9. pavaduoja socialinio darbo organizatorių ir atlieka jo darbo funkcijas jo atostogų laikotarpiu;
2.10. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio administracijos direktoriaus, socialinės paramos skyriaus vedėjo, seniūno pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
1.2 būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, darbo santykius;
1.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
1.4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles bei dokumentų rengimo tvarką;
1.6. mokėti dirbti gyvenamosios vietos deklaravimo informacine sistema, Tauragės rajono gyventojų duomenų baze TAGIS, VĮ Registrų centro programiniu paketu;
1.7. būti pareigingam, sąžiningam, kruopščiai atlikti pavestus darbus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams, gyvenamosios vietos ir kitokias faktinę padėtį patvirtinančias pažymas, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;
2.2. vykdo gyvenamosios vietos deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymo ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
2.3. vykdo gyvenamosios vietos deklaracijų pildymą, pateikimą, priėmimą, taisymą, keitimą; ir naikinimą;
2.4. įrašo į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę deklaravimo duomenis ir įforminą gyvenamosios vietos deklaracijas;
2.5. išduoda pažymas gyvenamosios patalpos savininkams (bendraturčiams) apie jiems nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis;
2.6. rašo pranešimą gyventojų Registro tarnybai apie deklaravimo datos įrašymą;
2.7. išduoda pažymą apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
2.8. vykdo seniūnijos gyventojų, gatvių apskaitą, informuoja seniūno pavaduotoją dėl poreikio naujų gatvių pavadinimų ženklams.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinio darbo bakalauro kvalifikacinio laipsnio išsilavinimą.
1.2. Mokėti dirbti MS Word, MS Exel, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterių programomis.
1.3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialines paslaugas bei jų teikimo organizavimą.
1.4. Išmanyti raštvedybos taisykles.
1.5. Laikytis socialinių darbuotojų Etikos kodekso, būti mandagiam, taktiškam, objektyviam.
1.6. Turėti B klasės vairuotojo pažymėjimą.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. tiria šeimų socialinę situaciją, vertina konkrečios pagalbos šeimai poreikį ir numato galimus pagalbos būdus;
2.2. planuoja ir teikia socialinę priežiūrą šeimoms jų socialinėje aplinkoje;
2.3. planuoja pagalbą šeimai, vadovaujantis žmogiškomis vertybėmis, abipusės pagarbos, tarpusavio supratimo ir sutarimo principais;
2.4. siūlo šeimai socialinių problemų sprendimo alternatyvas, kartu su šeima analizuoja situaciją, teikia reikalingą informaciją, žinias;
2.5. tarpininkauja šeimai dėl kitų pagalbos priemonių (pavyzdžiui, psichologinės pagalbos, psichosocialinės pagalbos krizių centre ar pagalbos šeimai tarnyboje, paslaugų vaikų dienos centre, piniginės socialinės paramos, užimtumo, sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo, socialinio būsto, specialiųjų pagalbos priemonių, SPC kompleksiškai teikiamos pagalbos;
2.6. ugdo šeimos socialinius, darbo įgūdžius, skatinant glaudesnį santykį su socialine aplinka;
2.7. dirba socialinį darbą su šeimos socialine aplinka tam, kad šeima galėtų sėkmingiau integruotis visuomenėje;
2.8. ugdo ir palaiko šeimos narių motyvaciją siekti teigiamų pokyčių šeimos gyvenime, suaugusių šeimos narių gebėjimus pozityviai auklėti ir ugdyti vaikus, taip pat padeda šeimai sukurti palankią aplinką vaikų augimui ir raidai;
2.9. vertina šeimai teikiamų socialinių paslaugų veiksmingumą ir efektyvumą;
2.10. teikia išvadas ir siūlymus dėl šeimų socialinės situacijos bei jų problemų sprendimo būdų, pasiektų ar nepasiektų rezultatų, to priežasčių ir motyvų. Informacija apie šeimai teikiamą socialinę pagalbą ir pokyčius šeimoje teikiama VTAS (planinė informacija apie šeimą VTAS teikiama ne rečiau kaip 1 kartą per 6 mėnesius);
2.11. siekia sudaryti sąlygas vaiko, kuriam nustatyta laikinoji globa, grįžimui į šeimą, motyvuojant tėvus tinkamai rūpintis vaiku;
2.12. dalyvauja vaiko laikinosios globos (rūpybos) plano sudaryme ir peržiūroje;
2.13. rengia pasiūlymus Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinių paramos skyriui dėl socialinių išmokų mokėjimo būdo socialinės rizikos šeimoms;
2.14. įveda duomenis į socialinės paramos informacinę sistemą (SPIS) apie socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos skyrimą, pakeitimą ar nutraukimą socialinės rizikos šeimoms;
2.15. raštu informuoja Vaiko teisių apsaugos skyrių apie šeimai ir vaikui teikiamas paslaugas;
2.16. bendradarbiauja su Vaiko teisų apsaugos skyriaus specialistais, Vaikų globos namų darbuotojais, mokyklų pedagogais bei kitų įstaigų darbuotojais savo kompetencijos klausimais;
2.17. formuoja socialinės rizikos šeimos bylą, renka ir tvarko dokumentaciją;
2.18. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio administracijos direktoriaus, socialinės paramos skyriaus vedėjo, vaiko teisių skyriaus, seniūno pavedimus.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinio darbo bakalauro kvalifikacinio laipsnio išsilavinimą.
1.2. Mokėti dirbti MS Word, MS Exel, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterių programomis.
1.3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialines paslaugas bei jų teikimo organizavimą.
1.4. Išmanyti raštvedybos taisykles.
1.5. Laikytis socialinių darbuotojų Etikos kodekso, būti mandagiam, taktiškam, objektyviam.
1.6. Turėti B klasės vairuotojo pažymėjimą.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. tiria šeimų socialinę situaciją, vertina konkrečios pagalbos šeimai poreikį ir numato galimus pagalbos būdus;
2.2. planuoja ir teikia socialinę priežiūrą šeimoms jų socialinėje aplinkoje;
2.3. planuoja pagalbą šeimai, vadovaujantis žmogiškomis vertybėmis, abipusės pagarbos, tarpusavio supratimo ir sutarimo principais;
2.4. siūlo šeimai socialinių problemų sprendimo alternatyvas, kartu su šeima analizuoja situaciją, teikia reikalingą informaciją, žinias;
2.5. tarpininkauja šeimai dėl kitų pagalbos priemonių (pavyzdžiui, psichologinės pagalbos, psichosocialinės pagalbos krizių centre ar pagalbos šeimai tarnyboje, paslaugų vaikų dienos centre, piniginės socialinės paramos, užimtumo, sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo, socialinio būsto, specialiųjų pagalbos priemonių, SPC kompleksiškai teikiamos pagalbos;
2.6. ugdo šeimos socialinius, darbo įgūdžius, skatinant glaudesnį santykį su socialine aplinka;
2.7. dirba socialinį darbą su šeimos socialine aplinka tam, kad šeima galėtų sėkmingiau integruotis visuomenėje;
2.8. ugdo ir palaiko šeimos narių motyvaciją siekti teigiamų pokyčių šeimos gyvenime, suaugusių šeimos narių gebėjimus pozityviai auklėti ir ugdyti vaikus, taip pat padeda šeimai sukurti palankią aplinką vaikų augimui ir raidai;
2.9. vertina šeimai teikiamų socialinių paslaugų veiksmingumą ir efektyvumą;
2.10. teikia išvadas ir siūlymus dėl šeimų socialinės situacijos bei jų problemų sprendimo būdų, pasiektų ar nepasiektų rezultatų, to priežasčių ir motyvų. Informacija apie šeimai teikiamą socialinę pagalbą ir pokyčius šeimoje teikiama VTAS (planinė informacija apie šeimą VTAS teikiama ne rečiau kaip 1 kartą per 6 mėnesius);
2.11. siekia sudaryti sąlygas vaiko, kuriam nustatyta laikinoji globa, grįžimui į šeimą, motyvuojant tėvus tinkamai rūpintis vaiku;
2.12. dalyvauja vaiko laikinosios globos (rūpybos) plano sudaryme ir peržiūroje;
2.13. rengia pasiūlymus Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinių paramos skyriui dėl socialinių išmokų mokėjimo būdo socialinės rizikos šeimoms;
2.14. įveda duomenis į socialinės paramos informacinę sistemą (SPIS) apie socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos skyrimą, pakeitimą ar nutraukimą socialinės rizikos šeimoms;
2.15. raštu informuoja Vaiko teisių apsaugos skyrių apie šeimai ir vaikui teikiamas paslaugas;
2.16. bendradarbiauja su Vaiko teisų apsaugos skyriaus specialistais, Vaikų globos namų darbuotojais, mokyklų pedagogais bei kitų įstaigų darbuotojais savo kompetencijos klausimais;
2.17. formuoja socialinės rizikos šeimos bylą, renka ir tvarko dokumentaciją;
2.18. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio administracijos direktoriaus, socialinės paramos skyriaus vedėjo, vaiko teisių skyriaus, seniūno pavedimus.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinio darbo bakalauro kvalifikacinio laipsnio išsilavinimą.
1.2. Mokėti dirbti MS Word, MS Exel, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterių programomis.
1.3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialines paslaugas bei jų teikimo organizavimą.
1.4. Išmanyti raštvedybos taisykles.
1.5. Laikytis socialinių darbuotojų Etikos kodekso, būti mandagiam, taktiškam, objektyviam.
1.6. Turėti B klasės vairuotojo pažymėjimą.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. tiria šeimų socialinę situaciją, vertina konkrečios pagalbos šeimai poreikį ir numato galimus pagalbos būdus;
2.2. planuoja ir teikia socialinę priežiūrą šeimoms jų socialinėje aplinkoje;
2.3. planuoja pagalbą šeimai, vadovaujantis žmogiškomis vertybėmis, abipusės pagarbos, tarpusavio supratimo ir sutarimo principais;
2.4. siūlo šeimai socialinių problemų sprendimo alternatyvas, kartu su šeima analizuoja situaciją, teikia reikalingą informaciją, žinias;
2.5. tarpininkauja šeimai dėl kitų pagalbos priemonių (pavyzdžiui, psichologinės pagalbos, psichosocialinės pagalbos krizių centre ar pagalbos šeimai tarnyboje, paslaugų vaikų dienos centre, piniginės socialinės paramos, užimtumo, sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo, socialinio būsto, specialiųjų pagalbos priemonių, SPC kompleksiškai teikiamos pagalbos;
2.6. ugdo šeimos socialinius, darbo įgūdžius, skatinant glaudesnį santykį su socialine aplinka;
2.7. dirba socialinį darbą su šeimos socialine aplinka tam, kad šeima galėtų sėkmingiau integruotis visuomenėje;
2.8. ugdo ir palaiko šeimos narių motyvaciją siekti teigiamų pokyčių šeimos gyvenime, suaugusių šeimos narių gebėjimus pozityviai auklėti ir ugdyti vaikus, taip pat padeda šeimai sukurti palankią aplinką vaikų augimui ir raidai;
2.9. vertina šeimai teikiamų socialinių paslaugų veiksmingumą ir efektyvumą;
2.10. teikia išvadas ir siūlymus dėl šeimų socialinės situacijos bei jų problemų sprendimo būdų, pasiektų ar nepasiektų rezultatų, to priežasčių ir motyvų. Informacija apie šeimai teikiamą socialinę pagalbą ir pokyčius šeimoje teikiama VTAS (planinė informacija apie šeimą VTAS teikiama ne rečiau kaip 1 kartą per 6 mėnesius);
2.11. siekia sudaryti sąlygas vaiko, kuriam nustatyta laikinoji globa, grįžimui į šeimą, motyvuojant tėvus tinkamai rūpintis vaiku;
2.12. dalyvauja vaiko laikinosios globos (rūpybos) plano sudaryme ir peržiūroje;
2.13. rengia pasiūlymus Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinių paramos skyriui dėl socialinių išmokų mokėjimo būdo socialinės rizikos šeimoms;
2.14. įveda duomenis į socialinės paramos informacinę sistemą (SPIS) apie socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos skyrimą, pakeitimą ar nutraukimą socialinės rizikos šeimoms;
2.15. raštu informuoja Vaiko teisių apsaugos skyrių apie šeimai ir vaikui teikiamas paslaugas;
2.16. bendradarbiauja su Vaiko teisų apsaugos skyriaus specialistais, Vaikų globos namų darbuotojais, mokyklų pedagogais bei kitų įstaigų darbuotojais savo kompetencijos klausimais;
2.17. formuoja socialinės rizikos šeimos bylą, renka ir tvarko dokumentaciją;
2.18. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio administracijos direktoriaus, socialinės paramos skyriaus vedėjo, vaiko teisių skyriaus, seniūno pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinio darbo arba jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija,Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, viešojo administravimo įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės apsaugos sritį, bei gebėti juos taikyti praktikoje;
1.3. mokėti dirbti kompiuteriu pagal bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus;
1.4. gebėti rengti informacinius, organizacinius ir tvarkomuosius dokumentus, tureti raštvedybos pagrindus;
1.5. mokėti kaupti, sisteminti, valdyti, atnaujinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
1.6. gebėti naudotis dokumentų paieškos sitemomis;
1.7. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.8. laikytis Tauragės rajono savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklių, vadovautis savivaldybės administracijos nuostatais, savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, bendrauti ir bendradarbiauti su vietos bendruomenėmis;
1.9. būti pareigingam, darbščiam, mokėti bendrauti su klientais.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. organizuoja socialinį darbą, planuoja ir teikia pagalbą bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui jų socialinėje aplinkoje, vykdydamas prevencinę socialinę veiklą telkiasi kitus specialistus ir bendruomenę;
2.2. priima iš gyventojų prašymus ir reikalingas pažymas, nustato teisę gauti socialines pašalpas, būsto šildymo išlaidų bei išlaidų už šaltą ir karštą vandenį kompensacijas, išmokas vaikams, duomenis suveda į kompiuterinę programą PARAMA ir socialinės paramos informacinę sistemą SPIS, suformuoja paramos gavėjų bylas, jas pateikia socialinės paramos skyriaus atsakingiems specialistams;
2.3. išmokų gavėjų pateiktus dokumentus saugo gavėjo byloje, baigus mokėti – bylas laiku perduoda į archyvą;
2.4. priima prašymus ir nustato teisę gauti socialinę paramą mokiniams, duomenis suveda į kompiuterinę programą PARAMA ir socialinės paramos informacinę sistemą SPIS. Suformuoja socialinės paramos mokiniams gavėjų bylas;
2.5. organizuoja seniūnijos Socialinės paramos teikimo komisijos darbą;
2.6. tikrina bendrai gyvenančių arba vieno gyvenančio asmens buities gyvenimo sąlygas, pajamas, surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus;
2.7. paaiškėjus, kad valstybės paramą (skirtą šeimai) bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo naudoja ne pagal paskirtį – parengia reikalingus dokumentus ir pateikia socialinės paramos skyriui dėl aukščiau minėtos paramos teikimo nepinigine forma pagal savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką;
2.8. vykdo kitus seniūnijos seniūno, socialinės paramos skyriaus vedėjo, savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus, susijusius su socialinės paramos teikimu ir organizavimu;
2.9. lanko seniūnijos vienišus asmenis, neįgaliuosius;
2.10. renka informaciją apie seniūnijoje gyvenančius vienišus pensininkus ir neįgaliuosiusbei kitus socialiai remtinus asmenis ar šeimas;
2.11. teikia gyventojams konsultacijas piniginės socialinės paramos, materialinės paramos ir šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo klausimais;
2.12. dalyvauja ruošiant ir įgyvendinant įvairias socialines programas seniūnijų gyventojams;
2.13. priima asmenų prašymus-paraiškas bendrosioms ir specialiosioms paslaugoms gauti;
2.14. lankosi pas neįgaliuosius ir organizuoja socialinių paslaugų poreikio nustatymą;
2.15. teikia prašymą-paraišką su išvada apie asmens fizinį ir socialinį savarankiškumą bei socialinių paslaugų skyrimo tikslingumą socialinės paramos skyriaus atsakingam specialistui;
2.16. priima asmenų prašymus dėl maisto iš intervencinių atsargų gavimo, nustato teisę jį gauti, paruošia gavėjų sąrašus, organizuoja maisto produktų išdavimą;
2.17. lankosi seniūnijos teritorijoje gyvenančiose socialiai remtinose ir signalinėse šeimose, identifikuoja socialinių problemų atsiradimą, numato jų sprendimo būdus;
2.18. periodiškai analizuoja ir vertina šeimos pokyčius paslaugų teikimo metu;
2.19. teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugas;
2.20. pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su Socialinės paramos skyriaus specialistais, kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, socialinių paslaugų įstaigų darbuotojais, kitomis įstaigimis, nevyriausybinėmis organizacijomis ar kt., teikia pasiūlymus įvairiais darbo organizavimo, socialinių paslaugų teikimo klqausimais, teikia ataskaitas;
2.21. pagal kompetenciją laiku atlieka seniūno, socialinės paramos skyriaus vedėjo pavedimus, vykdo savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus;
2.22. organizuoja ir kontroliuoja seniūnijos lankomos priežiūros darbą;
2.23. renka duomenis apie seniūnijos ilgaamžius asmenis, organizuoja senjorų sveikinimą jubiliejų proga;
2.24. pavaduoja seniūnijos socialinių išmokų specialistą jo atostogų metu;
2.25. tvarko dokumentus gyventojams dėl apgyvendinimo globos namuose;
2.26. organizuoja vienišų ir beglobių seniūnijos gyventojų laidojimą;
2.27. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio administracijos direktoriaus, socialinės paramos skyriaus vedėjo, seniūno pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI  

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį socialinio darbo arba jam prilygintą išsilavinimą;
 2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija,Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, viešojo administravimo įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės apsaugos sritį, bei gebėti juos taikyti praktikoje;
 3. mokėti dirbti kompiuteriu pagal bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus;
 4. gebėti rengti informacinius, organizacinius ir tvarkomuosius dokumentus, tureti raštvedybos pagrindus;
 5. mokėti kaupti, sisteminti, valdyti, atnaujinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 6. gebėti naudotis dokumentų paieškos sitemomis;
 7. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 8. laikytis Tauragės rajono savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklių, vadovautis savivaldybės administracijos nuostatais, savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, bendrauti ir bendradarbiauti su vietos bendruomenėmis;
 9. būti pareigingam, darbščiam, mokėti bendrauti su klientais.

ŠIAS PAREIGAS EINAČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. organizuoja socialinį darbą, planuoja ir teikia pagalbą bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui jų socialinėje aplinkoje, vykdydamas prevencinę socialinę veiklą telkiasi kitus specialistus ir bendruomenę;
 2. priima iš gyventojų prašymus ir reikalingas pažymas, nustato teisę gauti socialines pašalpas, būsto šildymo išlaidų bei išlaidų už šaltą ir karštą vandenį kompensacijas, išmokas vaikams, duomenis suveda į kompiuterinę programą PARAMA ir socialinės paramos informacinę sistemą SPIS, suformuoja paramos gavėjų bylas, jas pateikia socialinės paramos skyriaus atsakingiems specialistams;
 3. išmokų gavėjų pateiktus dokumentus saugo gavėjo byloje, baigus mokėti – bylas laiku perduoda į archyvą;
 4. priima prašymus ir nustato teisę gauti socialinę paramą mokiniams, duomenis suveda į kompiuterinę programą PARAMA ir socialinės paramos informacinę sistemą SPIS. Suformuoja socialinės paramos mokiniams gavėjų bylas;
 5. organizuoja seniūnijos Socialinės paramos teikimo komisijos darbą;
 6. tikrina bendrai gyvenančių arba vieno gyvenančio asmens buities gyvenimo sąlygas, pajamas, surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus;
 7. paaiškėjus, kad valstybės paramą (skirtą šeimai) bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo naudoja ne pagal paskirtį – parengia reikalingus dokumentus ir pateikia socialinės paramos skyriui dėl aukščiau minėtos paramos teikimo nepinigine forma pagal savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką;
 8. vykdo kitus seniūnijos seniūno, socialinės paramos skyriaus vedėjo, savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus, susijusius su socialinės paramos teikimu ir organizavimu;
 9. lanko seniūnijos vienišus asmenis, neįgaliuosius;
 10. renka informaciją apie seniūnijoje gyvenančius vienišus pensininkus ir neįgaliuosiusbei kitus socialiai remtinus asmenis ar šeimas;
 11. teikia gyventojams konsultacijas piniginės socialinės paramos, materialinės paramos ir šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo klausimais;
 12. dalyvauja ruošiant ir įgyvendinant įvairias socialines programas seniūnijų gyventojams;
 13. priima asmenų prašymus-paraiškas bendrosioms ir specialiosioms paslaugoms gauti;
 14. lankosi pas neįgaliuosius ir organizuoja socialinių paslaugų poreikio nustatymą;
 15. teikia prašymą-paraišką su išvada apie asmens fizinį ir socialinį savarankiškumą bei socialinių paslaugų skyrimo tikslingumą socialinės paramos skyriaus atsakingam specialistui;
 16. priima asmenų prašymus dėl maisto iš intervencinių atsargų gavimo, nustato teisę jį gauti, paruošia gavėjų sąrašus, organizuoja maisto produktų išdavimą;
 17. lankosi seniūnijos teritorijoje gyvenančiose socialiai remtinose ir signalinėse šeimose, identifikuoja socialinių problemų atsiradimą, numato jų sprendimo būdus;
 18. periodiškai analizuoja ir vertina šeimos pokyčius paslaugų teikimo metu;
 19. teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugas;
 20. pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su Socialinės paramos skyriaus specialistais, kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, socialinių paslaugų įstaigų darbuotojais, kitomis įstaigimis, nevyriausybinėmis organizacijomis ar kt., teikia pasiūlymus įvairiais darbo organizavimo, socialinių paslaugų teikimo klqausimais, teikia ataskaitas;
 21. pagal kompetenciją laiku atlieka seniūno, socialinės paramos skyriaus vedėjo pavedimus, vykdo savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus;
 22. organizuoja ir kontroliuoja seniūnijos lankomos priežiūros darbą;
 23. renka duomenis apie seniūnijos ilgaamžius asmenis, organizuoja senjorų sveikinimą jubiliejų proga;
 24. pavaduoja seniūnijos socialinių išmokų specialistą jo atostogų metu;
 25. tvarko dokumentus gyventojams dėl apgyvendinimo globos namuose;
 26. organizuoja vienišų ir beglobių seniūnijos gyventojų laidojimą;
 27. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio administracijos direktoriaus, socialinės paramos skyriaus vedėjo, seniūno pavedimus.SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
1.2.būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, darbo santykius;
1.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
1.4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles bei dokumentų rengimo tvarką;
1.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
1.7. būti pareigingam, sąžiningam, kruopščiai atlikti pavestus darbus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. priima, registruoja, skirsto ir išsiunčia seniūnijos gaunamąją ir siunčiamąją korespodenciją, taip pat vidaus dokumentaciją, laikantis raštvedybos taisyklių bei instrukcijų, pateikia seniūnui referavimui gaunamą korespodenciją;
2.2. priima gyventojų pateikiamus rašytinius ir žodinius pareiškimus, prašymus ir skundus, juos registruoja, pagal kompetenciją rengia atsakymus;
2.3. rengia pagal kompetenciją priskirtų direktoriaus, seniūno įsakymų, raštų ir kitų dokumentų projektus;
2.4. rengia ir teikia seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams charakteristikas, šeimos sudėties, ir kitokias faktinę padėtį patvirtinančias pažymas, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;
2.5. rengia EAIS dokumentacijos planą, jo papildymų sąrašą, dokumentų registrų sąrašą ir pateikia juos derinti Tauragės apskrities archyvui;
2.6. rengia EAIS nuolat ir ilgai saugomų dokumentų apyrašus, pažymą apie įstaigos veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą, dokumentus suderina su Tauragės apskrities archyvu;
2.7. rengia bylas perduoti Valstybiniam archyvui, atrenka dokumentus naikinimui, surašo dokumentu naikinimo aktus elektroninėje erdvėje;
2.8. rengia darbo sutartis darbuotojų priėmimui į darbą, atlieka įrašus darbo sutartyse atleidimo iš darbo ir kitais darbo sutarties pakeitimo atvejais, vykdo personalo tvarkymo darbus;
2.9. tvarko darbuotojų asmens bylas;
2.10. pildo seniūnijos darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
2.11. rengia įsakymus dėl atostogų, komandiruočių suteikimo, sudaro kasmetinius atostogų grafikus;
2.12. pagal gyventojų prašymus ruošia notarinių veiksmų dokumentus (įgaliojimus, dokumentų kopijas ir kt.), teikia seniūnui tvirtinti ir juos registruoja;
2.13. rengia leidimus laidoti seniūnijos kapinėse;
2.14. vykdo kitus seniūno pavedimus seniūnijos veiklos klausimais.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
1. Darbuotojas, einantis šias pareigss, turi .atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį šišsilavinimą;
1.2. būti pareigingas, sąžiningas, drausmingas;
1.3. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
1.4. laikytis darbo tvarkos taisyklių.

ŠIAS PAREIGAS EINAČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
2. Ūkvedys vykdo šias funkcijas:
2.1. organizuoja visuomenei naudingą veiklą ir viešuosius darbus, koordinuoja ir kontroliuoja asmenis, atliekančius viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą;
2.2. vairuoja tarnybinius automobilius, veža jais darbuotojus, vykdančius priskirtus visuomenei naudingus ir viešuosius darbus;
2.3. nuolat prižiūri ir eksploatuoja vairuojamus automobilius, palaiko juos techniškai tvarkingus;
2.4. laikosi saugaus eismo reikalavimų, užtikrina keleivių saugumą;
2.5. informuoja seniūną, seniūno pavaduotoją apie viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą atliekančių asmenų darbo laiko naudojimą ir darbo drausmės pažeidimus;
2.6. prižiūri tvarką seniūnijos gyvenvietėse, skveruose, rekreacinėse zonose, viešosiose erdvėse;
2.7. informuoja seniūnijos seniūną, seniūno pavaduotoją apie viešiesiems darbams ir visuomenei naudingai veiklai atlikti reikalingas darbo priemones bei įrankius , organizuoja jų remontą;
2.8. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio seniūnijos seniūno, seniūno pavaduotojo pavedimus ir įsipareigojimus savo kompetencijos ribose.

Žygaičių seniūnija

PASKIRTIS
Seniūno pavaduotojo pareigybė reikalinga padėti seniūnui administruoti seniūnijai priskirtų viešųjų paslaugų tiekimą, įgyvendinant seniūnijai pavestas funkcijas, rengti seniūnijos raštus, teisinius dokumentus, užtikrinti seniūnijos darbą nesant seniūno.

REIKLAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS
1. Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities, vadybos arba viešojo administravimo krypties išsilavinimą (vadybos arba viešojo administravimo bakalauro kvalifikacinis laipsnis).
2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.
4. Mokėti dirbti kompiuteriu (su MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Exporer programomis).

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
1. Siekiant užtikrinti tinkamą ir nenutrūkstamą seniūnijos darbą, atlieka teisės aktų nustatyta tvarka seniūno funkcijas, kai seniūnas negali eiti pareigų.
2. Padeda seniūnui administruoti seniūnijai priskirtų viešųjų paslaugų teikimą, įgyvendinant seniūnijai pavestas funkcijas, teikia siūlymus dėl seniūnijos darbo tobulinimo.
3. Organizuoja interesantų aptarnavimą, kontroliuoja prašymų nagrinėjimą seniūnijoje.
4. tvarko seniūnijos archyvą, dokumentų apskaitą, atsako už dokumentų rengimą, saugojimą, sudaro bylų nomenklatūrą, ilgalaikių dokumentų aprašus ir juos pateikia Tauragės apskrities archyvui.
5. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant informacinės visuomeninės plėtros, kaimo plėtros, gyventojų užimtumo programas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje.
6. Tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos asmenų apskaitą.
7. Rengia seniūnijos išduodamų pažymų, administracinių teisės pažeidimų protokolų, civilinės būklės aktų projektus, kitus seniūnijos raštus, teisinius dokumentus, pagal nustatytą tvarką atsiskaito su civilinė metrikacijos skyriumi.
8. Kontroliuoja valstybinės vėliavos iškėlimą prie seniūnijos administracinio pastato teisės aktų nustatyta tvarka.
9. Nustatyta tvarka vykdo finansų kontrolę.
10. Tvarko seniūnijos darbuotojų asmens bylas, rengia įsakymų projektus personalo klausimais.
11. Renka ir teikia seniūnijos kompetencijai priskirtus statistinius duomenis.
12. Kontroliuoja valytojų ir kapinių prižiūrėtojų darbą, teikia pasiūlymus seniūnui gyvenviečių ir kapinių tvarkymo klausimais.
13. Seniūno pavedimu šaukia seniūnijoje priskirtos teritorijos gyventojų sueigas ir susirinkimus.
14. Bendradarbiauja su seniūnijos gyvenamųjų vietovių bendruomenių astovais, pagal kompetenciją teikia informaciją, apibendrina seniūnijos gyvenamųjų vietovių bedruomenių atstovų pastabas bei pasiūlymus ir teikia juos seniūno karo prievolei.
15. Organizuoja duomenų apie šaukiamojo amžiaus jaunuolius rinkimą ir teikia savivaldybės administracijos vyr. specialistui.
16. Seniūnui pavedus, dalyvauja Savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijai priskirtos teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai.
17. Dalyvauja organizuojant civilinę saugą.
18. Nustatyta tvarka padeda organizuoti gyventojų apklausas, Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo ir Savivaldybės rinkimus bei referendumus.
19. Organizuoja duomenų, reikalingų mokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų apskaitai, rinkimą ir nustatyta tvarka teikia Savivaldybės administracijai.

ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ
1. Seniūno pavaduotojas asmeniškai atsako už jam priskirtų tarnybinių funkcijų atlikimą.
2. Seniūno pavaduotojas yra tiesiogiai pavaldus Žygaičių seniūnui, atskaitingas Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriui.

TIKSLAS
Vyriausiojo buhalterio pareigybė reikalinga kontroliuoti, kad racionaliai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai įstaigos ištekliai, garantuoti buhalterinių įrašų teisingumą, buhalterinę atskaitomybę.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu ir jo pakeitimais.
2. Savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
3. Žinoti vidaus tvarkos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos reikalavimus.
4. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, sąžiningam, gebėti bendrauti su žmonėmis.
5. Turėti aukštesnįjį buhalterinį (ekonominį) išsilavinimą.
6. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
7. Mokėti dirbti kompiuteriu.
8. Nuolat gilinti buhalterinės apskaitos žinias, kelti profesinę kvalifikaciją.
9. Žinoti tarnybinę etiką ir vykdyti jos reikalavimus.
10. Laikytis Tauragės rajono savivaldybės administracijos vidaus darbo taisyklių.

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
1. Užtikrinti Žygaičių seniūnijos finansinių ir ūkinių operacijų teisėtumą, lėšų panaudojimą įstatymų nustatyta tvarka.
2. Užtikrinti, kad visos finansinės ir mokestinės atskaitomybės formos būtų parengtos tiksliai ir laiku.
3. Užtikrinti buhalterinių įrašų atitiktį ūkinių įvykių ar operacijų turiniui.
4. Kontroliuoti, kad racionaliai būtų naudojami seniūnijos darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai.
5. Organizuoti ir užtikrinti nepriekaištingą ir racionalų buhalterijos darbuotojų darbą.
6. Buhalterinės apskaitos darbą vykdyti, organizuoti ir prižiūrėti vadovaujantis Biudžetinių įstaigų vyriausiųjų finansininkų (buhalterių) nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės.
7. Supažindinti seniūnijos darbuotojus su jų darbui būtinomis buhalterinės apskaitos žiniomis.
8. Supažindinti seniūnijos inventorizacijos komisijos narius su inventorizacijos atlikimo ir inventorizavimo aprašų įforminimo tvarka.
9. Išduoti pažymas apie gautas išmokas darbuotojams (anksčiau dirbusiems asmenims).
10. Prieš nutraukiant su seniūnija darbo santykius, seniūnui perduoti visą turimą dokumentaciją, pinigines bei materialines vertybes, perdavimo faktą įforminant buhalterinės apskaitos duomenų (buhalterijos) ir dokumentų perdavimo ir priėmimo aktu.
11. Atlikti kitus savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymu deleguotas funkcijas.
12. Atlikti kitus seniūno, savivaldybės administracijos Finansų skyriaus darbuotojų pavestus darbus.
13. Atlikti išankstinę ir einamąją finansų kontrolę.

DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ
1. Vyr. Buhalteris yra atsakingas už patikėtą inventorių ir priemones.
2. Tiesiogiai atsakingas už jam pavestų funkcijų vykdymą.
3. Vyr. Buhalteris pavaldus ir atskaitingas savivaldybės administracijos direktoriui ir seniūnui.

TIKSLAS
Žemės ūkio specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktams, reglamentuojantiems ES ir LR teikiamos paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administravimą įgyvendinti, vykdyti seniūno nurodymus, vadovaujantis patvirtintais teisės aktais ir rekomendacijomis.

REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, DIRBANČIAM PAGAL DARBO SUTARTĮ IR EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS
1. Būti susipažinusiam su Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais žemės ūkio ir kaimo plėtros sistemos funkcionavimą bei ES ir LR teikiamos paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administravimą.
2. Turėti aukštąjį išsilavinimą.
3. Labai gerai mokėti dirbti kompiuteriu.
4. Išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus, mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
5. Būti iniciatyviam, pareigingam, darbščiam, sąžiningam, komunikabiliam.
6. Žinoti tarnybinę etiką ir vykdyti jos reikalavimus.
7. Laikytis Tauragės rajono savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklių.

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
1. vykdyti paraiškų ir kitų dokumentų priėmimą bei tvarkymą;
2. paraiškų duomenis suvesti į elektronines laikmenas;
3. suformuoti pareiškėjų bylas ir pagal nustatytą tvarką perduoti bylų siuntas savivaldybei;
4. informuoti pareiškėjus apie paraiškose nustatytas klaidas, apie žemės blokų, kuriose jie deklaruoja žemės ūkio naudmenų ir pasėlių laukus, plotus;
5. vykdyti kitus veiksmus būtinus užtikrinti tinkamą tiesioginių išmokų ir MŪPT Priemonės administravimą seniūnijoje;
6. pagal kompetenciją teikti informaciją paramos gavėjams apie tiesiogines išmokas ir MŪPT priemonę bei jū gavimo sąlygas;
7. pagal kompetenciją tvarkyti ir saugoti medžiagą, susijusią su tiesioginių išmokų ir MŪPT priemonės administravimu, užtikrinti šios medžiagos konfidencialumą;
8. teikti ataskaitas seniūnui;
9. vykdyti kitus seniūno pavedimus savo kompetencijos klausimais.
Vykdyti kitas savivaldybėms priskirtas savarankiškas, ribotai savarankiškas ir valstybines (perduotas savivaldybėms) žemės ūkio funkcijas (jos turėtų būti sukonkretintos, atsižvelgiant į konkrečios savivaldybės darbuotojui priskirtus darbus).

DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ
1. Žemės ūkio specialistas atsako už patikėtą inventorių ir priemones.
2. Atsako už jam pavestų funkcijų tinkamą vykdymą.

REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, DIRBANČIAM PAGAL DARBO SUTARTĮ IR EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

1. Būti susipažinusiam su Vaiko laikinosios globos nuostatais, Socialinių paslaugų 2000 m., katalogu ir jo pakeitimais. Šalpos išmokų įstatymu ir jo pakeitimais.
2. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
3. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, sąžiningam, gebėti bendrauti su žmonėmis.
4. Mokėti dirbti kompiuteriu.
5. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.
6. Savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
7. Žinoti tarnybinę etiką ir jos laikytis.
8. Laikytis Tauragės rajono savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklių.

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Tvarkyti seniūnijoje gyvenančių daugiavaikių šeimų, šeimų su negalia (1,2,3 gr. Invalidų ir vaikų), vienišų senyvo amžiaus žmonių, asocialių šeimų, seniausių seniūnijos gyventojų apskaitą.
2. Padėti rengti mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus globos ir rūpybos, socialinės ir materialinės pagalbos klausimais.
3. Padėti parinkti globėjus, rūpintojus, lankomosios priežiūros darbuotojus. Kontroliuoti jų darbą, apie tai informuoti seniūną.
4. Priimti prašymus iš gyventojų dėl materialinės pagalbos, labdaros. Tikrinti pareiškėjų buitį ir surašyti buities tyrimo aktus.
5. Teikti statistinis duomenis įvairioms įstaigoms pagal savo darbo sritį.
6. Išduoti rekomendacijas Vaiko teisių apsaugos tarnybai ir kitoms institucijoms apie asmenis, kuriuos numatoma skirti globėjais (rūpintojais).
7. Pildyti socialinės pagalbos darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius.
8. Lankyti problemines šeimas kartu su socialiniais pedagogais, bendruomenių slaugytojais, savivaldybių policijos darbuotojais, dirbančiais seniūnijoje. Apie rastus trūkumus pranešti savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnybai ir kitoms institucijoms.
9. Rūpintis neveiksnių, ribotai veiksnių, vaikų likusių be tėvų ir kitų asmenų, kuriems reikalinga globa (rūpyba) turto apsauga, apie tai pranešti Vaiko teisių apsaugos tarnybai ir kitoms institucijoms.
10. Vykdyti tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, seniūno įsakymus ir pavedimus.

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos bendruosius ir specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus:
2. turėti ar siekti įgyti aukštąjį socialinio darbo ar jam prilyginamąjį išsilavinimą;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Socialinių paslaugų įstatymą, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, Socialinių paslaugų katalogą, Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašą, Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitos savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnyboje (skyriuje) tvarko aprašą, Darbo su socialinės rizikos šeimomis metodines rekomendacijas, Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatus, bei kitus su socialinių paslaugų teikimu ir vaiko teisių apsauga susijusius teisės aktus ir sugebėti juos taikyti praktikoje;
4. būti susipažinęs su Lietuvos socialinės politikos nuostatomis;
5. žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas;
6. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių;
7. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
8. mokėti tvarkyti dokumentus, sisteminti gaunamą informaciją, planuoti savo veiklą;
9. būti komunikabilus, iniciatyvus, pareigingas.

DARBUOTOJO, EINANČIO ŠIAS PAREIGAS, FUNKCIJOS
1. Socialinis darbuotojas, dirbantis su socialinės rizikos šeimomis, vykdo šias funkcijas:
2. Tiria socialinės rizikos šeimų socialinę situaciją;
3. Vykdo socialinių problemų socialinės rizikos šeimoms išlikimo prevenciją;
4. Nustato socialinės rizikos šeimų socialinių paslaugų poreikį;
5. Sudaro individualų socialinio darbo su šeima planą, nustato konkrečias jai reikalingas teikti socialines paslaugas;
6. Planuoja ir teikia socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms, ugdant ir palaikant suaugusių šeimos narių socialinius įgūdžius;
7. Vertina socialinės rizikos šeimai teikiamos socialinės priežiūros veiksmingumą ir efektyvumą;
8. Telkia pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų ir kitų specialistų komandą darbui su socialinės rizikos šeimomis;
9. Tarpininkauja dėl kitų pagalbos priemonių(piniginės socialinės paramos, vaiko teisių apsaugos, užimtumo, sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo, socialinio būsto, specialiūjū pagalbos priemonių ir kt.) šeimai teikimo;
10. Renka ir kaupia informaciją apie socialinės rizikos šeimų problemas ir jų socialinę aplinką;
11. Inicijuoja ir periodiškai peržiūri socialinių paslaugų ir kitos pagalbos asmeniui ar šeimai poreikį;
12. Teikia išvadas ir siūlymus dėl socialinės rizikos šeimų socialinės situacijos bei jų problemų sprendimo būdų;
13. Teikia siūlymus dėl socialinės rizikos šeimos įrašymo ir išbraukimo iš socialinės rizikos šeimų apskaitos;
14. Vykdo kitas funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose, Savivaldybės administracijos direktoriaus, seniūnijos seniūno tarnybinius pavedimus.

TIKSLAS
Socialinio darbuotojo darbui su socialinės rizikos šeimomis pareigybė reikalinga teikti socialines paslaugas Tauragės rajono savivaldybės atitinkamos seniūnijos teritorijoje gyvenančioms socialinės rizikos šeimoms.

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos bendruosius ir specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus:
2. turėti ar siekti įgyti aukštąjį socialinio darbo ar jam prilyginamąjį išsilavinimą;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Socialinių paslaugų įstatymą, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, Socialinių paslaugų katalogą, Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašą, Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitos savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnyboje (skyriuje) tvarko aprašą, Darbo su socialinės rizikos šeimomis metodines rekomendacijas, Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatus, bei kitus su socialinių paslaugų teikimu ir vaiko teisių apsauga susijusius teisės aktus ir sugebėti juos taikyti praktikoje;
4. būti susipažinęs su Lietuvos socialinės politikos nuostatomis;
5. žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas;
6. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių;
7. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
8. mokėti tvarkyti dokumentus, sisteminti gaunamą informaciją, planuoti savo veiklą;
9. būti komunikabilus, iniciatyvus, pareigingas.

DARBUOTOJO, EINANČIO ŠIAS PAREIGAS, FUNKCIJOS
1. Socialinis darbuotojas, dirbantis su socialinės rizikos šeimomis, vykdo šias funkcijas:
2. Tiria socialinės rizikos šeimų socialinę situaciją;
3. Vykdo socialinių problemų socialinės rizikos šeimoms išlikimo prevenciją;
4. Nustato socialinės rizikos šeimų socialinių paslaugų poreikį;
5. Sudaro individualų socialinio darbo su šeima planą, nustato konkrečias jai reikalingas teikti socialines paslaugas;
6. Planuoja ir teikia socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms, ugdant ir palaikant suaugusių šeimos narių socialinius įgūdžius;
7. Vertina socialinės rizikos šeimai teikiamos socialinės priežiūros veiksmingumą ir efektyvumą;
8. Telkia pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų ir kitų specialistų komandą darbui su socialinės rizikos šeimomis;
9. Tarpininkauja dėl kitų pagalbos priemonių(piniginės socialinės paramos, vaiko teisių apsaugos, užimtumo, sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo, socialinio būsto, specialiūjū pagalbos priemonių ir kt.) šeimai teikimo;
10. Renka ir kaupia informaciją apie socialinės rizikos šeimų problemas ir jų socialinę aplinką;
11. Inicijuoja ir periodiškai peržiūri socialinių paslaugų ir kitos pagalbos asmeniui ar šeimai poreikį;
12. Teikia išvadas ir siūlymus dėl socialinės rizikos šeimų socialinės situacijos bei jų problemų sprendimo būdų;
13. Teikia siūlymus dėl socialinės rizikos šeimos įrašymo ir išbraukimo iš socialinės rizikos šeimų apskaitos;
14. Vykdo kitas funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose, Savivaldybės administracijos direktoriaus, seniūnijos seniūno tarnybinius pavedimus.

ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ
Už nustatytų funkcijų ir pavestų užduočių nevykdymą, netinkamą ar aplaidų vykdymą socialinis darbuotojas atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių teisės aktų nustatyta tvarka.
Socialinis darbuotojas tiesiogiai pavaldus seniūnijos seniūnui, atskaitingas administracijos direktoriui.

REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, DIRBANČIAM PAGAL DARBO SUTARTĮ IR EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS
1. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą.
2. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
3. Savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
4. Mokėti dirbti kompiuteriu.
5. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, gebėti bendrauti su žmonėmis.
6. Turėti aukštesnįjį išsilavinimą.
7. Laikytis Tauragės rajono savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklių.

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
1. Rengti įsakymų, potvarkių, sprendimų projektus seniūnijos komunalinio ūkio klausimais.
2. Teikti statistinius duomenis pagal savo darbo sritį.
3. Organizuoti seniūnijos vietinių kelių priežiūrą.
4. Organizuoti seniūnijos balanse esančių įrenginių, pastatų ir patalpų remontą.
5. Būti atsakingam už seniūnijos traktorių ir mašinų techninę būklę ir teisingą eksploataciją.
6. Būti atsakingam už teisingą traktorių ir automašinų kelionės lapų pildymą.
7. Būti atsakingam už seniūnijos balanse esančių pastatų priešgaisrinę būklę.
8. Nurašyti komunaliniame ūkyje sunaudotas medžiagas.
9. Būti atsakingam už visas seniūnijos materialines vertybes.
10. Vadovaujantis prekių paslaugų ir darbo pirkimo, laikantis įprastos komercinės praktikos taisyklėmis, organizuoti viešuosius pirkimus seniūnijoje.
11. Atlikti kitus seniūno, seniūno pavaduotojo pavestus darbus.

REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, DIRBANČIAM PAGAL DARBO SUTARTĮ, IR EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS
1. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos reikalavimus:
2. Būti susipažinęs su vidaus tvarkos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos reikalavimais.
3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
4. Savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
5. Būti pareigingas, darbštus, sąžiningas, gebėti bendrauti.
6. Besąlygiškai laikytis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės.
7. Žinoti tarnybinę etiką ir jos laikytis.
8. Mokėti dirbti kompiuteriu.

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2. Nepriekaištingai organizuoja seniūnijos kasos darbą.
3. Tvarko medžiagų apskaitos knygas.
4. Rengia medžiagų nurašymo aktus.
5. Tvarko kasos pajamų ir išlaidų orderių apskaitą.
6. Registruoja gautas sąskaitas registruose.
7. Renka vietines rinkliavas.
8. Vadovaudamasis prekių paslaugų ir darbų pirkimo laikantis įprastos komercinės praktikos taisyklėmis, organizuoja viešuosius pirkimus, tvarko jų apskaitą seniūnijoje.
9. Baigęs darbą, užrakina pinigines lėšas seife, patikrina kasos patalpų saugumą.
10. Prieš nutraukinat darbo santykius, seniūnui perduoda visą dokumentaciją, materialines bei pinigines lėšas, perdavimo faktą įforminant atskiru aktu.
11. Organizuoja maisto davinio išdalinimą seniūnijos gyventojams.
12. Pildo seniūnijos darbuotojų laiko apskaitos žiniaraščius.
13. Atlieka kitus seniūno pavestus darbus.

TIKSLAS
Kapinių prižiūrėtojo pareigybė reikalinga reikalinga palaikyti švarą ir tvarką kapinėse, atlikti kitus darbus pagal kapinių tvarkymo taisykles.

REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, DIRBANČIAM PAGAL DARBO SUTARTĮ IR EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS
1. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
2. Būti pareigingam, darbščiam.
3. Būti susipažinusiam su kapinių tvarkymo taisyklėmis.
4. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, gebėti bendrauti su žmonėmis.
5. Laikytis Tauragės rajono savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklių.

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
1. Nuolat palaikyti švarą kapinėse ir aplink kapines.
2. Atmatuoti kapavietes.
3. Prižiūrėti kapinių tvoras.
4. Genėti medžių šakas kapinių teritorijoje.
5. Pildyti laidojimo ir kapų statinių registracijos knygą.
6. Prižiūrėti ir valyti viešuosius tualetus.
7. Atlikti kitus seniūno, komunalinio ūkio inžinieriaus pavestus darbus.
DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ
Kapų prižiūrėtojas atsako už patikėtą inventorių ir priemones.

TIKSLAS
Kapinių prižiūrėtojo pareigybė reikalinga reikalinga palaikyti švarą ir tvarką kapinėse, atlikti kitus darbus pagal kapinių tvarkymo taisykles.

REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, DIRBANČIAM PAGAL DARBO SUTARTĮ IR EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS
1. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
2. Būti pareigingam, darbščiam.
3. Būti susipažinusiam su kapinių tvarkymo taisyklėmis.
4. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, gebėti bendrauti su žmonėmis.
5. Laikytis Tauragės rajono savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklių.

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
1. Nuolat palaikyti švarą kapinėse ir aplink kapines.
2. Atmatuoti kapavietes.
3. Prižiūrėti kapinių tvoras.
4. Genėti medžių šakas kapinių teritorijoje.
5. Pildyti laidojimo ir kapų statinių registracijos knygą.
6. Prižiūrėti ir valyti viešuosius tualetus.
7. Atlikti kitus seniūno, komunalinio ūkio inžinieriaus pavestus darbus.

DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ
Kapų prižiūrėtojas atsako už patikėtą inventorių ir priemones.

Scroll to Top