Asmenų aptarnavimas

Tauragės rajono savivaldybės asmenų aptarnavimas

Kontaktinė informacija
Tauragės rajono savivaldybės administracija
Respublikos g. 2, LT-72255, Tauragė, Lietuva
Tel. 8 700 11 220, el. paštas [email protected]

Asmenų prašymai ir skundai nagrinėjami ir asmenys Administracijoje aptarnaujami vadovaujantis Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“

 Asmenys aptarnaujami Administracijos patalpose:

 bendrojo pobūdžio klausimais – vieno langelio principu Gyventojų priėmimo 116 kabinete, tel. 8 700 11 220, el. paštas [email protected];

socialinės paramos klausimais – vieno langelio principu Gyventojų priėmimo 116 kabinete: tel. 8 679 03 114, el. paštas [email protected] , 8 679 03 118, el. paštas [email protected] (socialinių išmokų, kompensacijų), 8 674 78 268, el. paštas [email protected] (socialinių būstų);

civilinės metrikacijos klausimais – Bendrajame ir civilinės metrikacijos skyriuje, 115 kabinete, tel. 8 676 15 901, el. paštas [email protected], 8 655 48 280, el. paštas [email protected] ;

 žemės ūkio klausimais – Kaimo reikalų skyriuje, 101 kabinete, tel. 8 672 87 470, el. paštas [email protected] (žemės ūkio technikos priregistravimo), tel. 8 673 34 345, el. paštas [email protected] (ūkininko ūkio įregistravimo);

 seniūnijų veiklos klausimais – seniūnijose.

 Gyventojų priėmimo kabinete asmenys aptarnaujami, jų prašymai ar skundai priimami kiekvieną darbo dieną Administracijos darbo laiku ir pietų pertraukos metu.

 Iš anksto (žodžiu ar raštu: tel. 8 700 11 220, el. p. [email protected] ) užsiregistravę asmenys aptarnaujami, jų prašymai ar skundai priimami pirmadieniais nuo 17 val. iki 18 val.

Asmenų aptarnavimas socialinės paramos, civilinės metrikacijos, žemės ūkio ir kitais klausimais gali būti organizuojamas pagal išankstinę registraciją – asmuo užsiregistruoja telefonu ar el. paštu ir jam paskiriamas priėmimo laikas Administracijoje.

Gyventojų priėmimo kabineto darbo laikas: pirmadieniais 8–18 val., antradieniais 8–17 val., trečiadieniais 8–17 val., ketvirtadieniais 8–17 val., penktadieniais 8–15.45 val. Švenčių dienų išvakarėse prašymų priėmimo laikas sutrumpinamas  viena valanda.

Asmenys prašymus, skundus Administracijai gali pateikti: paštu, kreipiantis asmeniškai arba per atstovą. Atstovo teisė atstovauti turi būti įrodoma rašytiniu sutikimu. Elektroninių ryšių priemonėmis: elektroniniu paštu adresu [email protected], per E. pristatymo sistemą https://epristatymas.lt /, per interneto svetainę www.taurage.lt .

Asmenys prašymus ar skundus gali pateikti ir gali būti aptarnaujami ir kita, ne valstybine, kalba – anglų kalba.

 

Contact information
Tauragė District Municipality Administration
Respublikos St. 2, LT-72255, Tauragė, Lithuania
Ph. 8 700 11 220, E-mail [email protected]

Persons and their requests, complaints are examined,  served at the Administration in accordance with the rules for the examination of applications and complaints of persons in public administration entities approved by the Government of the Republic of Lithuania by Resolution No. 875 “On the Approval of the Rules for the Examination of Applications and Complaints of Persons in Public Administration Entities”, issued on 22 August 2007.

Persons are served on the premises of the Administration:

on general issues – reception of the residents by one-stop-shop procedure in Room No. 116, ph. 8 700 11 220, e- mail [email protected] ;

on social support issues – reception of the residents by one-stop-shop procedure in Room No. 116, ph. 8 679 03 114, e- mail [email protected], 8 679 03 118, e-mail [email protected] (social benefits, compensations), 8 674 78 268, e-mail jolanta.petraitiene @taurage.lt  (social housing);

on civil registration issues – in the General and Civil Registration Division, Room 115, ph. 8 676 15 901, e-mail [email protected], 8 655 48 280, e-mail [email protected] ;

on agricultural issues – Rural Affairs Division, Room 101, ph. 8 672 87 470, e-mail daiva.jacikeviciene @ taurage.lt (agricultural machinery registration), ph. 8 673 34 345, e- mail [email protected] (farmer’s farm registration);

on the activities of communities – in the entities of communities.

In the reception room, persons are served, their requests or complaints are accepted every working day during the working hours of the Administration and during the lunch break.

Pre-registered (orally or in writing: ph. 8 700 11 220, e-mail [email protected] ) persons are served, their requests and complaints are accepted on Mondays from 5 p.m. until 6 p.m.

The service of persons on social support, civil registration, agriculture and other issues can be organized according to pre-registration – the person registers by phone or e-mail and he/she will be assigned a reception time at the Administration.

Opening hours of the reception room:
Mondays from 8 a.m. to 6 p.m.,
Tuesdays from 8 a.m. to 5 p.m.,
Wednesdays from 8 a.m. to 5 p.m.,
Thursdays from 8 a.m. to 5 p.m.,
Fridays from 8 a.m. to 3.45 p.m.

On the eve of public holidays, the time for the reception of applications is reduced by one hour.

Persons may submit requests and complaints to the Administration: by post, in person or through a representative. The representative’s right to represent must be proved by a written consent. By electronic means: e-mail to [email protected] , the E-delivery system https://epristatymas.lt /, the website www.taurage.lt .

Individuals may submit requests or complaints and may be served in a language other than the official language (English).

 

ADMINISTRACINĖ PASLAUGA: Asmenų prašymų ir skundų priėmimas,nagrinėjimas ir asmenų aptarnavimas

Asmenų prašymai ir skundai rajono Tarybai, merui arba administracijai, direktoriui gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją 116 kab., atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu, prisijungus prie el. pašto [email protected]
Asmenys prašymus rajono Tarybai, merui arba administracijai, direktoriui gali tiesiogiai pateikti rajono savivaldybės administracijos „vieno langelio“ specialistui arba seniūnijoje seniūnui, kuris perduoda prašymą registruoti bendruose registruose.

Asmenų prašymai raštu turi būti:

1. parašyti valstybine kalba arba turėti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą vertimą į valstybinę kalbą,
2. parašyti įskaitomai, grindžiami tikrovę atitinkančiais faktais, o prašymo turinys konkretus ir suprantamas,
3. su nurodytu asmens vardu ir pavarde arba pavadinimu ir adresu arba kitais kontaktiniais duomenimis, pagal kuriuos asmuo pageidauja gauti atsakymą.

Išsamią informaciją savivaldybės priimamajame, 116 kab., teikia
Bendrojo ir civilinės metrikacijos skyriaus  specialistė
Ilona Bobinienė,
tel. (8 700) 11 220, el. paštas: [email protected]

Reglamentuojantys teisės aktai

  1. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės
  2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
  3. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas

Gyventojų priėmimas pas vadovus

Registruotis iš anksto į priėmimą pas Savivaldybės merą, mero pavaduotoją, administracijos direktorių, jo pavaduotoją galima telefonu tel. (8 446) 62 810, elektroniniu paštu [email protected] arba žodžiu (Respublikos g. 2, Tauragė, 116 kab.

Meras

Dovydas Kaminskas

Priėmimo laikas:
II: nuo 9:00 iki 12:00 val.

Mero pavaduotoja

Virginija Eičienė

Priėmimo laikas:
IV: nuo 13:00 iki 16:00 val.

Direktorė G.R.
Administracijos direktorė

Gintarė Rakauskienė

Priėmimo laikas:
II: nuo 10:00 iki 12:00 val.

Direktoriaus pavaduotojas

Tomas Raulinavičius

Priėmimo laikas:
II: nuo 10:00 iki 12:00 val.

Scroll to Top