Tauragės rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyrius

Tauragės rajono savivaldybės administracija yra Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Ją sudaro struktūriniai  padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).

Respublikos g. 2, Tauragė 72255

8 644 85 066

Darbo laikas:
I-IV: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val.- 17:00 val.
V: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val. – 15:45 val.

Skyriaus informacija

Skyriaus uždaviniai:

 1. užtikrinti Viešųjų pirkimų įstatymo ir viešųjų pirkimų vykdymą reglamentuojančių poįstatyminių aktų nuostatų įgyvendinimą Savivaldybės administracijoje, didinti viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą, operatyvumą siekiant užkirsti kelią galimiems Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimams;
 2. organizuoti Savivaldybės administracijos viešuosius pirkimus, tobulinti viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarką, vykdyti su viešaisiais pirkimais susijusių veiksmų koordinavimą, stebėseną, procesų vidaus kontrolę ir tobulinimą;
 3. operatyviai organizuoti, koordinuoti ir vykdyti Savivaldybės atliekamų skelbiamų ir neskelbiamų viešųjų pirkimų procedūras teisės aktų nustatytais terminais;
 4. teikti pagalbą Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams ir Savivaldybės administraciniams filialams – seniūnijoms bei Savivaldybei pavaldžioms įstaigoms vykdant viešuosius pirkimus.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 1. kontroliuoja Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų procedūras;
 2. užtikrina, kad būtų laikomasi Viešųjų pirkimų įstatymo, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, vykdymo;
 3. rengia Savivaldybės administracijos einamųjų biudžetinių metų pirkimų planą ir, esant poreikiui, einamaisiais biudžetiniais metais jį tikslina; vykdo Savivaldybės administracijos einamųjų biudžetinių metų viešųjų pirkimų plano vykdymo stebėseną;
 4. rengia, tikslina ir skelbia planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinę;
 5. skaičiuoja viešųjų pirkimų vertes, tvarko Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų verčių apskaitą;
 6. sprendžia su viešųjų pirkimų procedūromis susijusius klausimus, nagrinėja įmonių, įstaigų, kitų juridinių asmenų skundus, pretenzijas, paklausimus viešųjų pirkimų klausimais, užtikrina atsakymą į juos laiku;
 7. skelbia Centrinės viešųjų pirkimų sistemos priemonėmis viešųjų pirkimų dokumentus, jų paaiškinimus, patikslinimus;
 8. rengia ir Viešųjų pirkimų tarnybai teikia viešųjų pirkimų ataskaitas;
 9. skelbia laimėjusių dalyvių pasiūlymus, sudarytas viešųjų pirkimų sutartis ir jų pakeitimus;
 10. rengia / dalyvauja rengiant pirkimų sąlygas, pirkimo–pardavimo sutarčių projektus, raštų projektus tiekėjams ir Viešųjų pirkimų tarnybai, užtikrina viešųjų pirkimų dokumentų atitikimą teisės aktų reikalavimams;
 11. organizuoja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų viešųjų pirkimų dokumentų ir raštų dėl viešųjų pirkimų projektų rengimą ir derinimą su atsakingomis institucijomis;
 12. teikia su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją viešuosius pirkimus kontroliuojančioms ir priežiūrą vykdančioms institucijoms;
 13. organizuoja Viešųjų pirkimų komisijų darbą, vykdo komisijos pavedimus, prižiūri komisijos priimtų sprendimų vykdymą;
 14. atlieka Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS), Centrinės perkančiosios organizacijos CPO.LT elektroninio katalogo (CPO.LT), Centrinės perkančiosios organizacijos informacinės sistemos (CPO IS) administratoriaus funkcijas, atsako už duomenų apie Savivaldybės administraciją aktualumą bei teisingumą ir administruoja Savivaldybės administracijos darbuotojams suteiktas naudojimosi CVP IS, CPO.LT, CPO IS ir kitų viešųjų pirkimų sistemų teises; peržiūri ir prireikus koreguoja CVP IS, CPO.LT, CPO IS ir kitose viešųjų pirkimų sistemose registruotų naudotojų sąrašus ir naudotojų įgaliojimų ribas, sukuria ir registruoja naujus naudotojus, kuria naudotojų grupes vykdomiems pirkimams, suteikia jiems įgaliojimus ir nustato prieigos prie duomenų ribas, darbuotojams nutraukus darbo santykius, panaikina jų prieigą;
 15. kaupia ir analizuoja informaciją apie administracijos atliktus arba nutrauktus viešuosius pirkimus, apibendrina rezultatus bei padarytas klaidas, jų priežastis ir tobulina pirkimo dokumentus, procedūrų vykdymą atliekant naujų viešųjų pirkimų procedūras, siekiant išvengti klaidų perduoda informaciją administracijos padalinių specialistams, rengiantiems pirkimo dokumentus;
 16. atlieka nuolatinę teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, stebėseną;
 17. rengia aprašų, taisyklių ir kitų dokumentų, susijusių su viešųjų pirkimų organizavimu, projektus skyriaus kompetencijos klausimais, organizuoja jų įgyvendinimą;
 18. konsultuoja Savivaldybės administracijos struktūrinius padalinius, Savivaldybės administracinius filialus – seniūnijas bei Savivaldybei pavaldžias įstaigas viešųjų pirkimų klausimais, pagal kompetenciją teikia pasiūlymus administracijos direktoriui dėl viešųjų pirkimų organizavimo;
 19. organizuoja nešališkumo deklaracijų, konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymą;
 20. prižiūri, ar Viešojo pirkimo komisijos nariai, asmenys, administracijos vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai laiku ir tinkamai pateikė privačių interesų deklaraciją elektroninėmis priemonėmis (jeigu jos dar nebuvo pateiktos);
 21. derina administracijos, mero vardu sudaromų sutarčių projektus, užtikrindami, kad viešojo pirkimo sąlygos (laimėjęs pasiūlymas) atitiktų sutarties projektą, organizuoja sutarčių, sudarytų viešojo pirkimo būdu, kontrolę nuo sutarties sudarymo iki jos visiško įvykdymo;
 22. prižiūri Savivaldybės interneto svetainės skyrių „Viešieji pirkimai“ ir nuolat atnaujina informaciją;
 23. teikia Skyriaus veiklos planus ir ataskaitas administracijos direktoriui;
 24. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
 25. formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui bylas Skyriaus kompetencijos klausimais;
 26. įgaliojus administracijos direktoriui atstovauja administracijai teismų savivaldos institucijose, teismuose, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose;
 27. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, administracijos direktoriaus pavedimus ir užduotis, susijusius su Skyriaus funkcijų vykdymu.
Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai
Scroll to Top