Tauragės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius

Tauragės rajono savivaldybės administracija yra Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Ją sudaro struktūriniai  padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).

Respublikos g. 2, Tauragė 72256

8 446 62 822

egidijus.steimantas@taurage.lt

Darbo laikas:
I-IV: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val.- 17:00 val.
V: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val. – 15:45 val.

Švietimo ir sporto skyriaus darbuotojai

Vedėjas

Egidijus Šteimantas

8 687 11 148

8 446 62 822

Trumpasis: 422

egidijus.steimantas@taurage.lt

Kabineto Nr. 315

Vyriausioji specialistė

Lina Oželytė

8 687 53 792

8 446 62 823

Trumpasis: 423

lina.ozelyte@taurage.lt

Kabineto Nr. 314

Vyriausioji specialistė

Audronė Bartušienė

8 652 66 824

8 446 62 825

Trumpasis: 425

audrone.bartusiene@taurage.lt

Kabineto Nr. 316

Vyriausioji specialistė

Vitalija Okienė

8 682 18 026

8 446 62 823

Trumpasis: 423

vitalija.okiene@taurage.lt

Kabineto Nr. 314

Specialistė (mentorė)

Regina Birutė Patašienė

8 650 18773

8 446 62 828

Trumpasis: 428

regina.patasiene@taurage.lt

Kabineto Nr. 319

Vyriausioji specialistė

Danguolė Petkienė

8 614 89 939

8 446 62 825

Trumpasis: 425

danguole.petkiene@taurage.lt

Kabineto Nr. 316

Specialistė

Jūratė Mizeraitė

8 644 44 323

8 446 20 304

Trumpasis: 407

jurate.mizeraite@taurage.lt

Kabineto Nr. 320

Skyriaus informacija

7. Svarbiausi skyriaus uždaviniai:
7.1. užtikrinti valstybės ir savivaldybės švietimo ir sporto politikos įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, švietimo ir mokslo ministro įsakymų, Savivaldybės institucijų sprendimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių švietimą ir sportą vykdymą;
7.2. organizuoti, prižiūrėti, tobulinti Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro, Tauragės „Versmės“, Žalgirių, Tauragės r. Skaudvilės, Žygaičių gimnazijų, Tauragės Jovarų, Tauragės r. Batakių, Lomių, Pagramančio, Gaurės, Lauksargių pagrindinių mokyklų, Tauragės „Aušros“, Martyno Mažvydo, „Šaltinio“, Tarailių progimnazijų, Tauragės suaugusiųjų mokymo centro, Moksleivių kūrybos centro, Muzikos, Vaikų ir jaunių sporto mokyklų, Tauragės sporto centro, Tauragės lopšelių-darželių „Kodėlčius“, „Žvaigždutė“, „Ąžuoliukas“, Vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“, Tauragės r. Skaudvilės specialiosios mokyklos vykdomą ikimokyklinį ir priešmokyklinį vaikų ugdymą, vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą, specialųjį ugdymą, vaikų ir suaugusiųjų neformalųjį švietimą, vaikų užimtumą, švietimo pagalbos teikimą, vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą.
7.3. rūpintis rajono gyventojų kūno kultūros ugdymu, sportinių renginių organizavimu, sveikos gyvensenos propagavimu, formuoti rajono gyventojų pozityvų požiūrį į kūno kultūros ir sporto reikšmę sveikatai.
8. Skyrius pagal savo kompetenciją vykdo šias funkcijas:
8.1. analizuoja švietimo būklę, teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo įstaigas, vykdomas švietimo programas, taikomas mokymosi formas. Teikia visuomenei ir Švietimo ir mokslo ministerijai Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą informaciją apie švietimo būklę savivaldybėje, rengia pranešimus Savivaldybės institucijoms;
8.2. rengia Savivaldybės ilgalaikius švietimo plėtros tikslų ir priemonių projektus, dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projekto švietimo ir sporto dalį, švietimo ir sporto plėtotei skirtas Savivaldybės investicines programas, Savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja jų įgyvendinimą;
8.3. renka ir analizuoja informaciją apie kūno kultūros ir sporto veiklą rajone, teikia šią informaciją visuomenei bei Kūno kultūros ir sporto departamentui;
8.4. teikia Savivaldybės institucijoms pasiūlymus dėl sąlygų vykdyti privalomąjį ir visuotinį švietimą sudarymo, mokyklų tinklo formavimo, dalyvauja rengiant savivaldybės Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektą, Savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja jo įgyvendinimą;
8.5. tvarko švietimo informacines sistemas, prižiūri, kaip vykdomas mokyklų duomenų teikimas. Konsultuoja mokyklas, derina jų bendrus poreikius diegiant mokyklų informacines sistemas;
8.6. vadovaudamasis švietimo ir mokslo ministro patvirtintais švietimo stebėsenos rodikliais ir jų nustatyta tvarka, vykdo valstybės švietimo stebėseną;
8.7. organizuoja ir tvarko savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitą. Nustato mokyklų nelankančius vaikus ir jų ugdymo poreikius, kartu su mokyklomis vykdo tikslines šių vaikų įtraukimo į švietimo veiklą programas, užtikrindamas, kad visi savivaldybės teritorijoje gyvenantys vaikai iki 16 metų mokytųsi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas;
8.8. koordinuoja savivaldybės švietimo įstaigų veiklą, konsultuoja jų vadovus, mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso organizavimo ir švietimo pagalbos teikimo klausimais; informuoja ir konsultuoja savivaldybės teritorijoje esančių nevalstybinių mokyklų vadovus ir mokytojus, laisvuosius mokytojus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais;
8.9. organizuoja ir koordinuoja švietimo pagalbos (švietimo informacinės, psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pedagoginės, specialiosios pagalbos, kompleksiškai teikiamos pagalbos, profesinio orientavimo) teikimą, vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą;
8.10. organizuoja savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimus (brandos egzaminus, kitus egzaminus, įskaitas ir kitus mokymosi pasiekimų tikrinimo būdus) pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintas mokymosi pasiekimų patikrinimų programas ir mokymosi pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašus, mokinių pasiekimų tyrimus;
8.11. dalyvauja savivaldybės mokyklų vadovų veiklos vertinimo procesuose, priima, saugo ir tvarko ugdymo įstaigų vadovų viešųjų ir privačių interesų deklaracijas.
8.12. organizuoja savivaldybės mokyklų mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų atestaciją;
8.13. ugdymo įstaigų vadovų atžvilgiu atlieka personalo funkcijas;
8.14. prižiūri savivaldybės mokyklų veiklą, inicijuoja jų periodišką išorinį vertinimą, įsivertinimą, vykdo prevencines priemones, taiko pažangą skatinančias poveikio priemones;
8.15. analizuoja sporto įstaigų tinklo vystymą, atlieka jų veiklos koordinavimą;
8.16. konsultuoja nevyriausybinių sporto organizacijų, sporto klubų vadovus veiklos organizavimo klausimais;
8.17. teikia informaciją sporto organizacijoms apie Savivaldybės skelbiamus projektus, jų finansavimą, inicijuoja sutarčių sudarymą;
8.18. planuoja ir koordinuoja rajono kūno kultūros ir sporto renginius;
8.19. bendradarbiauja su šalies, kitų miestų bei regionų sporto institucijomis, užsienio sporto įstaigomis bei organizacijomis;
8.20. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus, teikia juos tvirtinti ir organizuoja jų įgyvendinimą dėl:
8.20.1. savivaldybės Mokyklų tinklo pertvarkos bendrųjų planų patvirtinimo, savivaldybės švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo, struktūros pertvarkos, leidimų steigti filialus ir pasiūlymų dėl savivaldybės gyventojų poreikius atitinkančio ugdymo teikėjų tinklo kūrimo;
8.20.2. savivaldybės švietimo įstaigų nuostatų, įstatų, jų pakeitimų ir papildymų;
8.20.3. pritarimo savivaldybės mokyklų strateginiams planams ir ugdymo planams;
8.20.4. mokslo metų pradžios ir trukmės savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklose ir ugdymo pagal neformaliojo švietimo programas pradžios savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose;
8.20.5. asmenų priėmimo į savivaldybės ikimokyklinio ugdymo, kito neformaliojo vaikų švietimo (taip pat formalųjį švietimą papildančio ugdymo) mokyklas, bendrojo ugdymo mokyklas;
8.20.6. neformaliojo švietimo programų vykdymo savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose;
8.20.7. savivaldybės mokyklų aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis ir turimų vadovėlių perskirstymo tarp pavaldžių mokyklų, kurių mokiniai pereina iš vienos mokyklos į kitą;
8.20.8. mokesčio dydžio nustatymo už:
8.20.8.1. vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą;
8.20.8.2. ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklos nuostatuose nustatytas mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikiamas papildomas paslaugas;
8.20.8.3. savivaldybės mokyklų teikiamą neformalųjį vaikų švietimą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą;
8.20.8.4. teikiamų švietimo ar papildomų paslaugų kainų, įkainių ir tarifų nustatymo tais atvejais, kai jų nenustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė;
8.20.8.5. neformaliojo vaikų švietimo programų mokinių atostogų metu vykdymo tvarkos;
8.20.8.6. savivaldybės teritorijoje gyvenančių mokinių nemokamo vežimo į mokyklas ir atgal, mokinių, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir nepajėgia patys atvykti į bendrojo ugdymo mokyklą (negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje), vežimo į mokyklą ir atgal tvarkos ir atvejų nustatymo;
8.20.8.7. sąlygų organizuoti vaikų ir mokinių maitinimą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklose sudarymo;
8.21. Savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka atlieka finansų kontrolę;
8.22. bendradarbiauja su Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komitetu sprendžiant aktualius rajono švietimo ir sporto klausimus;
8.23. vykdo kitas Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas.

Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Vykdo funkcijas, nustatytas Savivaldybių administracijų švietimo padalinių bendruosiuose nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 5 d. nutarimu Nr. 128 „Dėl Savivaldybių administracijų švietimo padalinių bendrųjų nuostatų patvirtinimo“.
11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

12. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
13. Studijų kryptis – pedagogika;
14. Studijų kryptis – edukologija;
arba:
15. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
16. Darbo patirtis – pedagoginio darbo patirtis;
17. Darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.
18. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
19. Kalba – anglų;
20. Kalbos mokėjimo lygis – A2.
21. Gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
2. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
3. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
5. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
6. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
7. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
8. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
9. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
10. Prižiūri ir vertina Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro, Tauragės lopšelių-darželių ,,Kodėlčius“, ,,Ąžuoliukas“ ir ,,Žvaigždutė“, Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos ,,Pušelė“ bei Tauragės r. Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centro veiklą.
11. Dirba su centralizuoto vaikų registravimo elektronine programa (CVREP).
12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

13. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
14. Studijų kryptis – pedagogika;
15. studijų kryptis – edukologija;
arba:
16. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
17. Darbo patirtis – pedagoginio darbo patirtis;
18. Darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
19. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
20. Kalba – anglų;
21. Kalbos mokėjimo lygis – B1.
22. Gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
2. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
3. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
4. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
5. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
6. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
7. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
8. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
9. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
10. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
11. Prižiūri, analizuoja ir vertina Tauragės ,,Šaltinio“, Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijų ir Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos veiklą.
12. Koordinuoja mokinių maitinimo ir pavėžėjimo paslaugų organizavimą visose rajono mokyklose.
13. Koordinuoja visose rajono mokyklose sveikos gyvensenos stiprinimo ir prevencinių veiklų įgyvendinimo procesus, vykdo smurto ir patyčių prevencijos programų įgyvendinimo stebėseną.
14. Koordinuoja rajono ugdymo įstaigų bibliotekų veiklą, atsako už švietimo įstaigų bibliotekų ataskaitos statistikos modulyje (LIBIS) parengimą.
15. Vykdo mokyklinės dokumentacijos užsakymą ir paskirstymą, mokinio pažymėjimo išdavimo apskaitą, tvarko grožinės literatūros paskirstymą visose ugdymo įstaigose.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

17. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
18. Studijų kryptis – pedagogika;
19. Studijų kryptis – edukologija;
arba:
20. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21. Darbo patirtis – pedagoginio darbo patirtis;
22. Darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
23. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
24. Kalba – anglų;
25. Kalbos mokėjimo lygis – B1.
26. Gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
2. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
3. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
4. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
5. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
6. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
8. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
9. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
10. Prižiūri, analizuoja ir vertina Tauragės Žalgirių, ,,Versmės“, Tauragės r. Skaudvilės ir Žygaičių gimnazijų, Tauragės Tarailių progimnazijos veiklą
11. Atlieka su švietimo įstaigų vadovų personalo valdymu susijusias funkcijas.
12. Veda moksleivių nelaimingų atsitikimų apskaitą, koordinuoja nelaimingų atsitikimų prevenciją.
13. Koordinuoja Švietimo įstaigų registro ir Pedagogų registro duomenų tvarkytojų darbą, rengia bei teikia duomenis, statistines ataskaitas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Statistikos departamentui.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

15. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
16. Studijų kryptis – pedagogika;
17. Studijų kryptis – edukologija;
arba:
18. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19. Darbo patirtis – pedagoginio darbo patirtis;
20. Darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
21. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
22. Kalba – anglų;
23. Kalbos mokėjimo lygis – B1.
24. Gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
1. Analizuoja švietimo būklę savivaldybėje, kaupia ir apdoroja duomenis, teikia visuomenei, Švietimo ir mokslo ministerijai Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą informaciją apie švietimo būklę savivaldybėje, naudodamasis Švietimo valdymo informacinės sistemos informacija, rengia pranešimus savivaldybės institucijoms.
2. Pagal savo kompetenciją teikia savivaldybės institucijoms siūlymus dėl sąlygų vykdyti privalomąjį ir visuotinį švietimą sudarymo, mokyklų tinklo formavimo, dalyvauja rengiant savivaldybės Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektą.
3. Koordinuoja mokyklų Mokinių registro duomenų tvarkytojų darbą, tikrina, analizuoja, apdoroja ir nustatytais terminais teikia apibendrinančius duomenis, statistines ataskaitas Švietimo ir mokslo ministerijai, Statistikos departamentui.
4. Dalyvauja rengiant savivaldybės ilgalaikius švietimo plėtros tikslų ir priemonių projektus, savivaldybės biudžeto projekto švietimo dalį, švietimo plėtotei skirtas savivaldybės investicines programas, Savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja jų įgyvendinimą.
5. Organizuoja ir tvarko savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitą. Koordinuoja seniūnijų ir mokyklų Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių vaikų informacinių sistemų duomenų tvarkytojų darbą, nustato nesimokančius ir mokyklos nelankančius vaikus.
6. Dalyvauja nustatant atlyginimų dydžius už: vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą; ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo lavinimo nuostatuose (įstatuose) nustatytas mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikiamas papildomas paslaugas; savivaldybės mokyklų teikiamą neformalųjį vaikų švietimą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą, taip pat teikiamų švietimo ar papildomų paslaugų kainų, įkainių ir tarifų nustatymo tais atvejais, kai jų nenustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
7. Koordinuoja savivaldybės švietimo įstaigų veiklą, konsultuoja jų vadovus, mokytojus, finansininkus ir kitus darbuotojus klasių komplektavimo, etatų nustatymo, darbo apmokėjimo, mokymo lėšų apskaičiavimo pagal mokinio krepšelio metodiką, švietimo teikiamų paslaugų kainų nustatymo ir kitais finansiniais klausimais, siekia, kad lėšos būtų tinkamai suplanuotos ir efektyviai naudojamos, atlieka bendrojo ugdymo mokyklų tarifikacijų sąrašų apskaičiavimo teisingumo patikrinimus, Savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka vykdo finansų kontrolę.
8. Koordinuoja mokinių priėmimą į savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas.
9. Dalyvauja planuojant Švietimo skyriaus darbą, teikia pasiūlymus kuriant bendrus projektus.
10. Pagal savo kompetenciją, nurodytą ankstesniuose punktuose, rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų ir Švietimo skyriaus vedėjo raštų projektus, dalyvauja komisijų, darbo grupių darbe, vykdo viešuosius mažos vertės pirkimus.
11. Pagal savo kompetenciją, nurodytą ankstesniuose punktuose, raštu informuoja Švietimo skyriaus vedėją, administracijos direktorių, steigėją apie šiurkščius švietimo įstaigų veiklą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimus, norminių aktų įgyvendinimą ir vykdymą rajono savivaldybės švietimo įstaigose.
12. Vykdo Savivaldybės mero potvarkius, tarybos sprendimus, administracijos direktoriaus įsakymus bei Švietimo skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities išsilavinimą (ne mažesnį kaip bakalauro kvalifikacinį laipsnį).
2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje.
3. Būti susipažinęs ir vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, švietimą, biudžeto sandarą, finansavimo principus.
4 Mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, nustatyti veiklos prioritetus, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rasti sprendimus ir rengti išvadas.
5. Išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
6. Mokėti dirbti kompiuteriu pagal bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus, gebėti naudotis teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis, reikiamomis informacinėmis sistemomis.
7. Mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) ne mažesniu kaip B1 lygiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
2. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
3. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
4. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
5. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
6. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
7. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
8. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
9. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
10. Prižiūri, analizuoja ir vertina Tauragės meno mokyklos, Tauragės sporto centro, Tauragės suaugusiųjų mokymo centro ir Tauragės ,,Aušros“ progimnazijos veiklą.
11. Įgyvendina Vaikų socializacijos (vasaros poilsio) programas.
12. Koordinuoja mokinių meno kolektyvų dalyvavimą rajoniniuose ir respublikiniuose konkursuose bei kituose meno renginiuose.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

14. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
15. Studijų kryptis – pedagogika;
16. Studijų kryptis – edukologija;
arba:
17. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
18. Darbo patirtis – pedagoginio darbo patirtis;
19. Darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
20. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
21. Kalba – anglų;
22. Kalbos mokėjimo lygis – B1.
23. Gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. Koordinuoja moksleivių ir suaugusiųjų sporto veiklą rajone;
2. Dalyvauja rengiant kūno kultūros ir sporto vystymo strategiją rajone ir prižiūri jos įgyvendinimą;
3. Koordinuoja nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų veiklą;
4. Dalyvauja rengiant Tauragės rajono kūno kultūros ir sporto plėtros programas, jas koordinuoja, prižiūri jų įgyvendinimą;
5. Inicijuoja ir koordinuoja rajono kūno kultūros ir sporto renginius;
6. Kaupia ir analizuoja informaciją apie rajono sportinį gyvenimą, teikia ją visuomenei bei atitinkamoms institucijoms;
7. Organizuoja ir koordinuoja kūno kultūros ir sporto žaidynių ir programų vykdymą rajono bendrojo ugdymo mokyklose;
8. Analizuoja sporto įstaigų tinklo vystymą, atlieka jų veiklos koordinavimą, rūpinasi sporto bazių modernizavimu ir efektyviu jų panaudojimu, teikia pasiūlymus savivaldybės tarybai, merui;
9. Konsultuoja nevyriausybinių organizacijų, sporto klubų vadovus veiklos organizavimo klausimais;
10. Teikia informaciją sporto organizacijoms apie savivaldybės skelbiamus projektus, jų finansavimą, inicijuoja sutarčių sudarymą ir kontroliuoja jų vykdymą;
11. Vykdo savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, skyriaus vedėjo ir kitus su savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

Scroll to Top
Skip to content