Tauragės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius

Tauragės rajono savivaldybės administracija yra Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Ją sudaro struktūriniai  padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).

Respublikos g. 2, Tauragė 72256

8 446 62 822

egidijus.steimantas@taurage.lt

Darbo laikas:
I-IV: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val.- 17:00 val.
V: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val. – 15:45 val.

Švietimo ir sporto skyriaus darbuotojai

Vedėjas

Egidijus Šteimantas

8 687 11 148

8 446 62 822

Trumpasis: 422

egidijus.steimantas@taurage.lt

Kabineto Nr. 315

Vyriausioji specialistė

Lina Oželytė

8 687 53 792

8 446 62 823

Trumpasis: 423

lina.ozelyte@taurage.lt

Kabineto Nr. 314

Vyriausioji specialistė

Audronė Bartušienė

8 652 66 824

8 446 62 825

Trumpasis: 425

audrone.bartusiene@taurage.lt

Kabineto Nr. 316

Vyriausioji specialistė

Vitalija Okienė

8 682 18 026

8 446 62 823

Trumpasis: 423

vitalija.okiene@taurage.lt

Kabineto Nr. 314

Specialistė (mentorė)

Regina Birutė Patašienė

8 650 18773

8 446 62 828

Trumpasis: 428

regina.patasiene@taurage.lt

Kabineto Nr. 319

Vyriausioji specialistė

Danguolė Petkienė

8 614 89 939

8 446 62 825

Trumpasis: 425

danguole.petkiene@taurage.lt

Kabineto Nr. 316

Specialistė

Jūratė Mizeraitė

8 644 44 323

8 446 20 304

Trumpasis: 407

jurate.mizeraite@taurage.lt

Kabineto Nr. 320

Skyriaus informacija

7. Svarbiausi skyriaus uždaviniai:
7.1. užtikrinti valstybės ir savivaldybės švietimo ir sporto politikos įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, švietimo ir mokslo ministro įsakymų, Savivaldybės institucijų sprendimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių švietimą ir sportą vykdymą;
7.2. organizuoti, prižiūrėti, tobulinti Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro, Tauragės „Versmės“, Žalgirių, Tauragės r. Skaudvilės, Žygaičių gimnazijų, Tauragės Jovarų, Tauragės r. Batakių, Lomių, Pagramančio, Gaurės, Lauksargių pagrindinių mokyklų, Tauragės „Aušros“, Martyno Mažvydo, „Šaltinio“, Tarailių progimnazijų, Tauragės suaugusiųjų mokymo centro, Moksleivių kūrybos centro, Muzikos, Vaikų ir jaunių sporto mokyklų, Tauragės sporto centro, Tauragės lopšelių-darželių „Kodėlčius“, „Žvaigždutė“, „Ąžuoliukas“, Vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“, Tauragės r. Skaudvilės specialiosios mokyklos vykdomą ikimokyklinį ir priešmokyklinį vaikų ugdymą, vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą, specialųjį ugdymą, vaikų ir suaugusiųjų neformalųjį švietimą, vaikų užimtumą, švietimo pagalbos teikimą, vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą.
7.3. rūpintis rajono gyventojų kūno kultūros ugdymu, sportinių renginių organizavimu, sveikos gyvensenos propagavimu, formuoti rajono gyventojų pozityvų požiūrį į kūno kultūros ir sporto reikšmę sveikatai.
8. Skyrius pagal savo kompetenciją vykdo šias funkcijas:
8.1. analizuoja švietimo būklę, teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo įstaigas, vykdomas švietimo programas, taikomas mokymosi formas. Teikia visuomenei ir Švietimo ir mokslo ministerijai Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą informaciją apie švietimo būklę savivaldybėje, rengia pranešimus Savivaldybės institucijoms;
8.2. rengia Savivaldybės ilgalaikius švietimo plėtros tikslų ir priemonių projektus, dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projekto švietimo ir sporto dalį, švietimo ir sporto plėtotei skirtas Savivaldybės investicines programas, Savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja jų įgyvendinimą;
8.3. renka ir analizuoja informaciją apie kūno kultūros ir sporto veiklą rajone, teikia šią informaciją visuomenei bei Kūno kultūros ir sporto departamentui;
8.4. teikia Savivaldybės institucijoms pasiūlymus dėl sąlygų vykdyti privalomąjį ir visuotinį švietimą sudarymo, mokyklų tinklo formavimo, dalyvauja rengiant savivaldybės Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektą, Savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja jo įgyvendinimą;
8.5. tvarko švietimo informacines sistemas, prižiūri, kaip vykdomas mokyklų duomenų teikimas. Konsultuoja mokyklas, derina jų bendrus poreikius diegiant mokyklų informacines sistemas;
8.6. vadovaudamasis švietimo ir mokslo ministro patvirtintais švietimo stebėsenos rodikliais ir jų nustatyta tvarka, vykdo valstybės švietimo stebėseną;
8.7. organizuoja ir tvarko savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitą. Nustato mokyklų nelankančius vaikus ir jų ugdymo poreikius, kartu su mokyklomis vykdo tikslines šių vaikų įtraukimo į švietimo veiklą programas, užtikrindamas, kad visi savivaldybės teritorijoje gyvenantys vaikai iki 16 metų mokytųsi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas;
8.8. koordinuoja savivaldybės švietimo įstaigų veiklą, konsultuoja jų vadovus, mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso organizavimo ir švietimo pagalbos teikimo klausimais; informuoja ir konsultuoja savivaldybės teritorijoje esančių nevalstybinių mokyklų vadovus ir mokytojus, laisvuosius mokytojus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais;
8.9. organizuoja ir koordinuoja švietimo pagalbos (švietimo informacinės, psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pedagoginės, specialiosios pagalbos, kompleksiškai teikiamos pagalbos, profesinio orientavimo) teikimą, vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą;
8.10. organizuoja savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimus (brandos egzaminus, kitus egzaminus, įskaitas ir kitus mokymosi pasiekimų tikrinimo būdus) pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintas mokymosi pasiekimų patikrinimų programas ir mokymosi pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašus, mokinių pasiekimų tyrimus;
8.11. dalyvauja savivaldybės mokyklų vadovų veiklos vertinimo procesuose, priima, saugo ir tvarko ugdymo įstaigų vadovų viešųjų ir privačių interesų deklaracijas.
8.12. organizuoja savivaldybės mokyklų mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų atestaciją;
8.13. ugdymo įstaigų vadovų atžvilgiu atlieka personalo funkcijas;
8.14. prižiūri savivaldybės mokyklų veiklą, inicijuoja jų periodišką išorinį vertinimą, įsivertinimą, vykdo prevencines priemones, taiko pažangą skatinančias poveikio priemones;
8.15. analizuoja sporto įstaigų tinklo vystymą, atlieka jų veiklos koordinavimą;
8.16. konsultuoja nevyriausybinių sporto organizacijų, sporto klubų vadovus veiklos organizavimo klausimais;
8.17. teikia informaciją sporto organizacijoms apie Savivaldybės skelbiamus projektus, jų finansavimą, inicijuoja sutarčių sudarymą;
8.18. planuoja ir koordinuoja rajono kūno kultūros ir sporto renginius;
8.19. bendradarbiauja su šalies, kitų miestų bei regionų sporto institucijomis, užsienio sporto įstaigomis bei organizacijomis;
8.20. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus, teikia juos tvirtinti ir organizuoja jų įgyvendinimą dėl:
8.20.1. savivaldybės Mokyklų tinklo pertvarkos bendrųjų planų patvirtinimo, savivaldybės švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo, struktūros pertvarkos, leidimų steigti filialus ir pasiūlymų dėl savivaldybės gyventojų poreikius atitinkančio ugdymo teikėjų tinklo kūrimo;
8.20.2. savivaldybės švietimo įstaigų nuostatų, įstatų, jų pakeitimų ir papildymų;
8.20.3. pritarimo savivaldybės mokyklų strateginiams planams ir ugdymo planams;
8.20.4. mokslo metų pradžios ir trukmės savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklose ir ugdymo pagal neformaliojo švietimo programas pradžios savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose;
8.20.5. asmenų priėmimo į savivaldybės ikimokyklinio ugdymo, kito neformaliojo vaikų švietimo (taip pat formalųjį švietimą papildančio ugdymo) mokyklas, bendrojo ugdymo mokyklas;
8.20.6. neformaliojo švietimo programų vykdymo savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose;
8.20.7. savivaldybės mokyklų aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis ir turimų vadovėlių perskirstymo tarp pavaldžių mokyklų, kurių mokiniai pereina iš vienos mokyklos į kitą;
8.20.8. mokesčio dydžio nustatymo už:
8.20.8.1. vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą;
8.20.8.2. ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklos nuostatuose nustatytas mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikiamas papildomas paslaugas;
8.20.8.3. savivaldybės mokyklų teikiamą neformalųjį vaikų švietimą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą;
8.20.8.4. teikiamų švietimo ar papildomų paslaugų kainų, įkainių ir tarifų nustatymo tais atvejais, kai jų nenustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė;
8.20.8.5. neformaliojo vaikų švietimo programų mokinių atostogų metu vykdymo tvarkos;
8.20.8.6. savivaldybės teritorijoje gyvenančių mokinių nemokamo vežimo į mokyklas ir atgal, mokinių, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir nepajėgia patys atvykti į bendrojo ugdymo mokyklą (negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje), vežimo į mokyklą ir atgal tvarkos ir atvejų nustatymo;
8.20.8.7. sąlygų organizuoti vaikų ir mokinių maitinimą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklose sudarymo;
8.21. Savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka atlieka finansų kontrolę;
8.22. bendradarbiauja su Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komitetu sprendžiant aktualius rajono švietimo ir sporto klausimus;
8.23. vykdo kitas Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas.

Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
1.Rengti savivaldybės švietimo vystymo programą, planuoti ir koordinuoti skyriaus darbą.
2.Duoti pavedimus, nurodymus, kuriuos privalo vykdyti švietimo skyriaus darbuotojai, specialistai. Tikrinti pavedimų ir nurodymų vykdymą. Atsakyti už savivaldybei pavaldžių ugdymo įstaigų veiklos (ugdymo proceso ) priežiūros organizavimą. Koordinuoti tvarkomųjų dokumentų projektų rengimą.
3.Užtikrinti, kad ugdymo įstaigose būtų laikomasi mokinių kėlimo į aukštesnę klasę tvarkos. Išduoti mokslo baigimo dokumentų blankus, tvarkyti jų registraciją, vykdyti jų išdavimo kontrolę ugdymo įstaigose.
4.Sistemingai rengti skyriaus darbuotojų pasitarimus.
5.Pagal skyriaus kompetenciją organizuoti gyventojų priėmimą bei jų rašytinių ir žodinių pareiškimų, skundų bei pasiūlymų nagrinėjimą.
6.Organizuoti rajono ugdymo įstaigų vadovų atestaciją. Vadovauti vadovų atestacinei komisijai.
7.Dalyvauti tarybos, jos komitetų posėdžiuose, svarstant skyriaus ir ugdymo įstaigų parengtus sprendimus.
8.Dalyvauti formuojant ir įgyvendinant savivaldybės švietimo politiką. Rengti skyriaus sąvadą.
9.Pagal savo kompetenciją nustatytą pareigybės aprašyme teikti pasiūlymus, rengti sprendimų, potvarkių, įsakymų projektus ugdymo proceso, veiklos plano organizavimo klausimais ir teikti juos rajono tarybai, merui ir administracijos direktoriui.
10.Vykdyti savivaldybės mero potvarkius, tarybos sprendimus, administracijos direktoriaus įsakymus, mero ir administracijos direktoriaus pavedimus.
11.Asmeniškai atsakyti, kad rengiami sprendimai, potvarkiai, įsakymai ir kt. dokumentai atitiktų galiojančius norminius aktus.
12. Dalyvauti įvairiose komisijose.
13.Organizuoti ir dalyvauti švietimo vadovų ir darbuotojų pasitarimuose ir kituose renginiuose.
15.Raštu informuoti administracijos direktorių, steigėją, apie šiurkščius švietimo įstaigų veiklą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimus, ugdymo proceso norminių aktų įgyvendinimą ir vykdymą rajono savivaldybės ugdymo įstaigose (prireikus informuoti kitas aukštesnes, ugdymo procesą kuruojančias įstaigas, žiniasklaidos institucijas, visuomenę).
16. Švietimo įstaigos priežiūros rezultatus įforminti:
16.1. įrašu inspektavimo knygoje, apsilankius švietimo įstaigoje;
16.2. aktu, jei nustatomi šiurkštūs švietimo įstaigų veiklą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimai;
16.3.pažyma, kai atliekamas visapusiškas arba dalinis švietimo įstaigos veiklos patikrinimas.
17.Atstovauti Švietimo skyriui visose valstybinėse, akcinėse, visuomeninėse įmonėse, įstaigose ir organizacijose, kai nagrinėjami skyriaus kompetencijai priskirti klausimai.
18.Steigėjui delegavus, vykdyti kitas deleguotas ugdymo proceso organizavimo funkcijas.
19.Asmeniškai atsakyti už aukščiau išvardytų funkcijų vykdymą.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
1. Aukštasis pedagoginis išsilavinimas.
2. Darbo patirtis mokykloje ne mažiau kaip 5 metai.
3.Žinoti: LR Konstituciją, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą reglamentuojančius teisės aktus, Lietuvos švietimo politikos ir švietimo reformos konceptualiąsias nuostatas ir principus, švietimą reglamentuojančius teisės aktus, šiuolaikinės pedagoginės psichologijos principus.
4. Būti susipažinusiam su ugdymo įstaigų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.
5. Asmeninės savybės mandagumas, sąžiningumas,objektyvumas, konfidencialumas.
6. Savarankiškai organizuoti savo veiklą.
7.Išmanyti savivaldybės teisės aktų rengimo taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti dirbti kompiuteriu.
8. Sugebėti bendrauti, būti pareigingam.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
1. Analizuoja švietimo būklę, teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo įstaigas, vykdomas švietimo programas, taikomas mokymo formas.
2. Prižiūri, analizuoja ir vertina Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro, Tauragės lopšelio-darželio ,,Kodėlčius“, lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“, lopšelio-darželio ,,Žvaigždutė“, vaikų reabilitacijos centro-mokyklos ,,Pušelė“, Tauragės r. Skaudvilės specialiosios, Adakavo mokyklos-daugiafunkcio centro, Gaurės bei Lomių pagrindinių mokyklų veiklą, konsultuoja jų vadovus, mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso organizavimo klausimais.
3. Prižiūri, analizuoja ir vertina specialųjį, ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį ugdymą visose rajono mokyklose, ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, dorinio ugdymo, matematikos, informatikos mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų darbą rajono mokyklose, Tauragės rajono mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo procesus.
4. Konsultuoja ir bendradarbiauja su kuruojamų dalykų rajono metodiniais būreliais, siekiant geresnių mokymo ir mokymosi pasiekimų.
5. Koordinuoja Tauragės rajono mokyklų veiklos kokybės išorinio vertinimo, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos procesus.
6. Organizuoja mokinių pasiekimų tyrimus, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus, brandos egzaminus ir koordinuoja jų vykdymą.
7. Protokoluoja mokyklų vadovų atestacijos komisijos posėdžiuose ir įstatymų nustatyta tvarka tvarko mokyklų vadovų atestacijos komisijos dokumentus.
8. Vykdo mokyklų vadovų vadybines ekspertizes, dalyvauja priskirtų mokyklų mokytojų atestacijos komisijų darbe.
9. Kaupia ir apdoroja priskirtų sričių informaciją pagal patvirtintus stebėsenos kriterijus.
10. Dirba su ikimokyklinių įstaigų vaikų registracijos ir eilių sudarymo programa (IIVREP) ir bendradarbiauja su ikimokyklinio ugdymo programas vykdančiomis mokyklomis vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio (III modelio) ugdymo grupes klausimais, teikia informaciją tėvams apie vaikų vietą eilėje lankyti ikimokyklinio ugdymo grupę.
11. Atlieka tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus funkcijas.
12. Dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginio veiklos plano programų, Savivaldybės Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektus, planuojant Švietimo skyriaus darbą teikia pasiūlymus, kuriant kitus bendrus projektus.
13. Pagal savo kompetenciją, nurodytą ankstesniuose punktuose, rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų ir Švietimo skyriaus vedėjo raštų projektus, dalyvauja komisijose, darbo grupėse.
14. Pagal savo kompetenciją, nurodytą ankstesniuose punktuose, raštu informuoja Švietimo skyriaus vedėją, administracijos direktorių, steigėją apie švietimo įstaigų veiklą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimus, ugdymo proceso norminių aktų įgyvendinimą ir vykdymą rajono savivaldybės ugdymo įstaigose (prireikus informuoja kitas aukštesnes, ugdymo procesą kuruojančias įstaigas, žiniasklaidos institucijas, visuomenę).
15. Vykdo Savivaldybės mero potvarkius, tarybos sprendimus, administracijos direktoriaus įsakymus bei Švietimo skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Savivaldybės strateginiai tikslai.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities edukologijos krypties išsilavinimą (ne mažesnį kaip bakalauro kvalifikacinį laipsnį).
2. Turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio darbo stažą, ne mažesnękaip 1 metų vadybinę patirtį švietimo sistemoje.
3. Būti susipažinęs ir vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, darbo santykius, švietimą.
4. Gebėti savarankiškai atlikti užduotis, greitai suvokti informaciją ir rasti sprendimus, nustatyti veiklos prioritetus, kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją, analitiškai įvertinti ir apibendrinti.
5. Mokėti dirbti kompiuteriu pagal bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus, gebėti naudotis teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis, reikiamomis duomenų bazėmis.
6. Išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
7. Gerai mokėti lietuvių kalbą ir užsienio kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu (anglų k., vokiečių k. ar prancūzų k.).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
1. Prižiūri, analizuoja ir vertina Tauragės rajono Batakių vidurinės mokyklos, Tauragės ,,Šaltinio“ progimanzijos, Tauragės Jovarų pagrindinės ir Tauragės r. Pagramančio pagrindinės mokyklos veiklą, ugdymo planų rengimą ir įgyvendinimą siekiant užtikrinti mokinių poreikius ir gerinti ugdymo kokybę. Analizuoja minėtų mokyklų veiklą, konsultuoja jų vadovus, mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso organizavimo klausimais.
2. Organizuoja, prižiūri, analizuoja ir vertina chemijos, biologijos, geografijos, gamtos disciplinų dėstymą visose rajono ugdymo įstaigose. Organizuoja, prižiūri, analizuoja chemijos, biologijos, geografijos, gamtos metodinių būrelių veiklą, siekiant ugdymo turinio modernizavimo bei individualizavimo.
3. Dalyvauja planuojant Švietimo skyriaus veiklą, teikia siūlymus, rengia bendrus projektus siekiant skyriaus darbo efektyvumo ir veiksmingumo.
4. Dalyvauja ugdymo įstaigų vadovų atestacijos komisijų, prižiūrimų mokyklų pedagogų atestacijų komisijų darbe, vertina švietimo įstaigų vadovų ir pedagogų praktinę veiklą siekiant įgyvendinti vadovų ir pedagogų atestacijos nuostatų reikalavimus.
5. Koordinuoja narkotikų ir nusikalstamumo prevencijos darbus, programas. Teikia metodinę pagalbą moksleivių ekologinio švietimo, sveikatingumo klausimais.
6. Koordinuoja mokymo priemonių, mokyklinės dokumentacijos, vadovėlių, grožinės lit7. Kooeratūros, spaudos užsakymą, paskirstymą ir panaudojimą ugdymo įstaigose.
7. Koordinuoja rajono ugdymo įstaigų bibliotekų veiklą.
8. Koordinuoja ir vertina rajono moksleivių maitinimą ir pavežėjimą.
9. Pagal savo kompetenciją, nurodytą ankstesniuose punktuose, tiria ir atsako į gyventojų ir organizacijų prašymus, skundus, priima interesantus.
10. Rengia tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, raštų projektus, dalyvauja komisijose, darbo grupėse.
11. Vykdo Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, Švietimo skyriaus vedėjo pavedimus, kitus su Savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.
12. Padeda Švietimo ir mokslo ministerijos specialistams bei šių institucijų sudarytoms komisijoms tikrinti švietimo įstaigų veiklą. Kartu su švietimo įstaigų vadovais, įstaigos ir pedagogų tarybomis aptaria atliktų patikrinimų išvadas ir siūlymus.
13. Pagal savo kompetenciją, nurodytą ankstesniuose punktuose, raštu informuoja Švietimo skyriaus vedėją, administracijos direktorių, steigėją apie šiurkščius švietimo įstaigų veiklą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimus, ugdymo proceso norminių aktų įgyvendinimą ir vykdymą rajono savivaldybės ugdymo įstaigose (prireikus informuoja kitas aukštesnes, ugdymo procesą kuruojančias įstaigas, žiniasklaidos institucijas, visuomenę). Vykdo švietimo įstaigų veiklos priežiūrą, rezultatus įforminant įrašu inspektavimo knygoje, aktu ar pažyma.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities, edukologijos krypties edukologijos bakalauro arba magistro laipsnį.
2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešajį administravimą, žinoti švietimo veiklą reglamentuojančius teisės aktus.
3. Darbo patirtis ugdymo įstaigoje ne mažiau kaip 1 metai.
4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas. Savarankiškai organizuoti savo veiklą.
5. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS WORD, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
1. Formuoja ir įgyvendina valstybinę švietimo politiką rajono vidurinio ir pagrindinio ugdymo įstaigose, dalyvauja rengiant savivaldybės ilgalaikius švietimo plėtros priemonių planus, organizuoja jų įgyvendinimą;
2. analizuoja švietimo būklę, vykdo švietimo stebėseną pagal Tauragės rajono savivaldybės tarybos patvirtintus švietimo stebėsenos rodiklius, juos kaupia, apdoroja ir viešina, teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo įstaigas, vykdomas švietimo programas, taikomas mokymo formas ir švietimo būklę savivaldybėje.
3. Prižiūri, analizuoja ir vertina:
3.1. Tauragės Žalgirių, ,,Versmės“ gimnazijų, Tauragės r. Žygaičių, Skaudvilės gimnazijų, Tarailių progimnazijos veiklą;
3.2. istorijos, politologijos, technologijų, saugaus eismo ir civilinės saugos dėstymą visose mokyklose;
3.3. mokinių profesinį informavimą ir konsultavimą visose mokyklose.
4. Atsako už ugdymo įstaigose privačius interesus deklaruojančių asmenų deklaracijų priėmimą ir saugojimą, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymų nuostatų kontrolę ir priežiūrą.
5. Vykdo ugdymo įstaigų vadovų vadybines ekspertizes, dalyvauja vadovų atestacijos komisijos darbe bei prižiūrimų mokyklų pedagogų atestacijos komisijų darbe.
6. Dalyvauja rengiant savivaldybės Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektą, Savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja jo įgyvendinimą.
7. Koordinuoja mokyklų registro ir Pedagogų registro duomenų tvarkytojų darbą ir teikia duomenis, statistines ataskaitas Švietimo ir mokslo ministerijai, Statistikos departamentui.
8. Tvarko moksleivių nelaimingų atsitikimų apskaitą, rūpinasi nelaimingų atsitikimų prevencija.
9. Vykdo mokyklų nelankančių vaikų iki 16 metų įtraukimo į švietimo veiklą tikslines programas, nustato jų ugdymo poreikius.
10. Koordinuoja Mokyklų tobulinimo programos, Vidurinio ugdymo programos aprašo įgyvendinimą mokyklose.
11. Atlieka su personalo valdymu susijusias funkcijas, taip pat funkcijas, susijusias su konkursų į savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pareigas, organizavimu.
12. Pagal savo kompetenciją, nurodytą ankstesniuose punktuose, rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų ir Švietimo skyriaus vedėjo raštų projektus, dalyvauja komisijose, darbo grupėse.
13. Pagal savo kompetenciją raštu informuoja Švietimo skyriaus vedėją, administracijos direktorių, steigėją apie švietimo įstaigų veiklą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimus, ugdymo proceso norminių aktų įgyvendinimą ir vykdymą rajono savivaldybės ugdymo įstaigose (prireikus informuoja kitas aukštesnes institucijas, žiniasklaidą, visuomenę).
14. Vykdo Savivaldybės mero potvarkius, tarybos sprendimus, administracijos direktoriaus įsakymus bei Švietimo skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti savivaldybės strateginiai tikslai.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities edukologijos krypties išsilavinimą (ne mažesnį kaip bakalauro kvalifikacinį laipsnį).
2. Turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio darbo stažą, ne mažesnękaip 1 metų vadybinę patirtį švietimo sistemoje.
3. Būti susipažinęs ir vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, darbo santykius, švietimą.
4. Gebėti savarankiškai atlikti užduotis, greitai suvokti informaciją ir rasti sprendimus, nustatyti veiklos prioritetus, kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją, analitiškai įvertinti ir apibendrinti.
5. Mokėti dirbti kompiuteriu pagal bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus, gebėti naudotis teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis, reikiamomis duomenų bazėmis.
6. Išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
7. Gerai mokėti lietuvių kalbą ir užsienio kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu (anglų k., vokiečių k. ar prancūzų k.).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
1. Analizuoja švietimo būklę savivaldybėje, kaupia ir apdoroja duomenis, teikia visuomenei, Švietimo ir mokslo ministerijai Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą informaciją apie švietimo būklę savivaldybėje, naudodamasis Švietimo valdymo informacinės sistemos informacija, rengia pranešimus savivaldybės institucijoms.
2. Pagal savo kompetenciją teikia savivaldybės institucijoms siūlymus dėl sąlygų vykdyti privalomąjį ir visuotinį švietimą sudarymo, mokyklų tinklo formavimo, dalyvauja rengiant savivaldybės Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektą.
3. Koordinuoja mokyklų Mokinių registro duomenų tvarkytojų darbą, tikrina, analizuoja, apdoroja ir nustatytais terminais teikia apibendrinančius duomenis, statistines ataskaitas Švietimo ir mokslo ministerijai, Statistikos departamentui.
4. Dalyvauja rengiant savivaldybės ilgalaikius švietimo plėtros tikslų ir priemonių projektus, savivaldybės biudžeto projekto švietimo dalį, švietimo plėtotei skirtas savivaldybės investicines programas, Savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja jų įgyvendinimą.
5. Organizuoja ir tvarko savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitą. Koordinuoja seniūnijų ir mokyklų Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių vaikų informacinių sistemų duomenų tvarkytojų darbą, nustato nesimokančius ir mokyklos nelankančius vaikus.
6. Dalyvauja nustatant atlyginimų dydžius už: vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą; ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo lavinimo nuostatuose (įstatuose) nustatytas mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikiamas papildomas paslaugas; savivaldybės mokyklų teikiamą neformalųjį vaikų švietimą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą, taip pat teikiamų švietimo ar papildomų paslaugų kainų, įkainių ir tarifų nustatymo tais atvejais, kai jų nenustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
7. Koordinuoja savivaldybės švietimo įstaigų veiklą, konsultuoja jų vadovus, mokytojus, finansininkus ir kitus darbuotojus klasių komplektavimo, etatų nustatymo, darbo apmokėjimo, mokymo lėšų apskaičiavimo pagal mokinio krepšelio metodiką, švietimo teikiamų paslaugų kainų nustatymo ir kitais finansiniais klausimais, siekia, kad lėšos būtų tinkamai suplanuotos ir efektyviai naudojamos, atlieka bendrojo ugdymo mokyklų tarifikacijų sąrašų apskaičiavimo teisingumo patikrinimus, Savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka vykdo finansų kontrolę.
8. Koordinuoja mokinių priėmimą į savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas.
9. Dalyvauja planuojant Švietimo skyriaus darbą, teikia pasiūlymus kuriant bendrus projektus.
10. Pagal savo kompetenciją, nurodytą ankstesniuose punktuose, rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų ir Švietimo skyriaus vedėjo raštų projektus, dalyvauja komisijų, darbo grupių darbe, vykdo viešuosius mažos vertės pirkimus.
11. Pagal savo kompetenciją, nurodytą ankstesniuose punktuose, raštu informuoja Švietimo skyriaus vedėją, administracijos direktorių, steigėją apie šiurkščius švietimo įstaigų veiklą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimus, norminių aktų įgyvendinimą ir vykdymą rajono savivaldybės švietimo įstaigose.
12. Vykdo Savivaldybės mero potvarkius, tarybos sprendimus, administracijos direktoriaus įsakymus bei Švietimo skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities išsilavinimą (ne mažesnį kaip bakalauro kvalifikacinį laipsnį).
2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje.
3. Būti susipažinęs ir vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, švietimą, biudžeto sandarą, finansavimo principus.
4 Mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, nustatyti veiklos prioritetus, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rasti sprendimus ir rengti išvadas.
5. Išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
6. Mokėti dirbti kompiuteriu pagal bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus, gebėti naudotis teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis, reikiamomis informacinėmis sistemomis.
7. Mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) ne mažesniu kaip B1 lygiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
1. analizuoja švietimo būklę, teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo įstaigas, vykdomas švietimo programas, taikomas mokymo formas;
2. prižiūri, analizuoja ir vertina Tauragės moksleivių kūrybos centro, muzikos mokyklos, vaikų ir jaunių sporto mokyklos, suaugusiųjų mokymo centro, ,,Aušros“ progimnazijos bei Tauragės r. Lauksargių pagrindinės mokyklos veiklą, konsultuoja jų vadovus, mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso organizavimo klausimais;
3. prižiūri, analizuoja ir vertina neformalųjį švietimą visose rajono mokyklose bei suaugusiųjų formalųjį ir neformalųjį švietimą, humanitarinių, meninio ugdymo, kūno kultūros ir sporto, dailės, choreografijos, muzikos, dramos disciplinų dėstymą visose rajono ugdymo įstaigose;
4. konsultuoja ir bendradarbiauja su rajono Metodine taryba, dalyvauja tikslinių grupių darbe, siekiant geresnių mokymo ir mokymosi pasiekimų;
5. koordinuoja kuruojamų mokyklų veiklos kokybės išorinio vertinimo, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos procesus;
6. koordinuoja mokinių meno kolektyvų dalyvavimą Dainų dainelės konkursuose, Lietuvos dainų šventėse bei kituose meno renginiuose;
7. protokoluoja Švietimo ir sporto skyriaus kuruojamų programų komisijų posėdžius;
8. dalyvauja švietimo įstaigų vadovų metų veiklos ataskaitų vertinime švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka bei priskirtų mokyklų mokytojų atestacijos komisijų darbe;
9. rengia Švietimo pažangos ataskaitos dalį pagal priskirtas sritis;
10. kaupia ir apdoroja priskirtų sričių informaciją pagal patvirtintus stebėsenos kriterijus;
11. konsultuoja, koordinuoja ir prižiūri neformaliojo vaikų švietimo programų ir vaikų socializacijos (vasaros poilsio) programų vykdymą;
12. atlieka neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi koordinatoriaus funkcijas;
13. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginio veiklos plano programų, Savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektus, teikia pasiūlymus planuojant Švietimo ir sporto skyriaus darbą, kuriant kitus bendrus projektus;
14. pagal savo kompetenciją, nurodytą ankstesniuose punktuose, rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų ir Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo raštų projektus, dalyvauja komisijose, darbo grupėse;
15. pagal savo kompetenciją, nurodytą ankstesniuose punktuose, raštu informuoja Švietimo ir sporto skyriaus vedėją, administracijos direktorių, steigėją apie švietimo įstaigų veiklą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimus, ugdymo proceso norminių aktų įgyvendinimą ir vykdymą rajono savivaldybės ugdymo įstaigose (prireikus informuoja kitas aukštesnes, ugdymo procesą kuruojančias įstaigas, žiniasklaidos institucijas, visuomenę);
16. vykdo Savivaldybės mero potvarkius, tarybos sprendimus, administracijos direktoriaus įsakymus bei Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Savivaldybės strateginiai tikslai.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
1. Žinoti LR Konstitucijos, LR vietos savivaldos, LR valstybės tarnybos, LR viešojo administravimo įstatymus, Lietuvos švietimo politikos ir švietimo reformos konceptualiąsias nuostatas ir principus, ugdymo įstaigų ir kitus darbo veiklą reglamentuojančius teisės aktus.
2. Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas, socialinių mokslų srities, edukologijos krypties edukologijos bakalauro arba magistro laipsnis.
3. Darbo patirtis ugdymo įstaigoje ne mažiau kaip 1 metai.
4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas. Savarankiškai organizuoti savo veiklą.
5. Mokėti dirbti kompiuteriu (su MS WORD, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer programomis).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. Koordinuoja moksleivių ir suaugusiųjų sporto veiklą rajone;
2. Dalyvauja rengiant kūno kultūros ir sporto vystymo strategiją rajone ir prižiūri jos įgyvendinimą;
3. Koordinuoja nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų veiklą;
4. Dalyvauja rengiant Tauragės rajono kūno kultūros ir sporto plėtros programas, jas koordinuoja, prižiūri jų įgyvendinimą;
5. Inicijuoja ir koordinuoja rajono kūno kultūros ir sporto renginius;
6. Kaupia ir analizuoja informaciją apie rajono sportinį gyvenimą, teikia ją visuomenei bei atitinkamoms institucijoms;
7. Organizuoja ir koordinuoja kūno kultūros ir sporto žaidynių ir programų vykdymą rajono bendrojo ugdymo mokyklose;
8. Analizuoja sporto įstaigų tinklo vystymą, atlieka jų veiklos koordinavimą, rūpinasi sporto bazių modernizavimu ir efektyviu jų panaudojimu, teikia pasiūlymus savivaldybės tarybai, merui;
9. Konsultuoja nevyriausybinių organizacijų, sporto klubų vadovus veiklos organizavimo klausimais;
10. Teikia informaciją sporto organizacijoms apie savivaldybės skelbiamus projektus, jų finansavimą, inicijuoja sutarčių sudarymą ir kontroliuoja jų vykdymą;
11. Vykdo savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, skyriaus vedėjo ir kitus su savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

Scroll to Top
Skip to content