Tauragės rajono savivaldybės administracijos Statybos skyrius

Tauragės rajono savivaldybės administracija yra Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Ją sudaro struktūriniai  padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).

Respublikos g. 2, Tauragė 72256

8 446 52 011

aivaras.preiksaitis@taurage.lt

Darbo laikas:
I-IV: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val.- 17:00 val.
V: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val. – 15:45 val.

Statybos skyriaus darbuotojai

Vedėjas

Aivaras Preikšaitis

8 640 15 512

8 446 52 011

Trumpasis: 411

aivaras.preiksaitis@taurage.lt

Kabineto Nr. 311

Vyriausiasis specialistas

Egidijus Montvilas

8 655 10 733

8 446 70 083

Trumpasis: 514

gidijus.montvilas@taurage.lt

Kabineto Nr. 302

Vyriausiasis specialistas

Justinas Norkaitis

8 699 87 426

8 446 70 083

Trumpasis: 514

justinas.norkaitis@taurage.lt

Kabineto Nr. 302

Specialistas

Faustas Sragauskas

8 686 46431

8 446 70 083

Trumpasis: 483

faustas.sragauskas@taurage.lt

Kabineto Nr. 312

Specialistas

Gediminas Kurlinkus

8 655 66 268

8 446 70 083

Trumpasis: 483

gediminas.kurlinkus@taurage.lt

Kabineto Nr. 312

Skyriaus informacija

5. Skyriaus pagrindinės funkcijos yra šios:
5.1 analizuoti savivaldybės statinių ir patalpų statybų, rekonstrukcijų, remonto poreikį, jų eigą, reikalingas lėšas ir informuoti administracijos direktorių;
5.2. organizuoti ir koordinuoti savivaldybės statinių ir patalpų statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbų atlikimą;
5.3. atlikti statytojo (užsakovo) funkcijas, numatytas Statybos įstatyme, vykdant statybos darbus, finansuojamus iš savivaldybės, valstybės biudžetų ir kitų finansavimo šaltinių;
5.4. teikti siūlymus dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo ir vykdyti jų administravimą;
5.5. rengti konkursų sąlygas statybos objektų projektuotojams, rangovams, techninės priežiūros vadovams, parinkti ir vykdyti smulkių statybos objektų techninę priežiūrą administracijos direktoriui pavedus;
5.6. rengti, organizuoti investicinių programų bei projektų rengimą statybos srityje ir dalyvauti jų įgyvendinime;
5.7. rengti kai kurių savivaldybės remontuojamų, rekonstruojamų objektų sąmatines dokumentacijas pasinaudojant programine įranga;
5.8. vykdyti pastato Respublikos g. 2 techninę priežiūrą Statybos įstatymo nustatyta tvarka;
5.9. koordinuoti pastato Respublikos g. 2 šilumos tiekimo klausimus;
5.10. dalyvauti Viešųjų pirkimų komisijos darbe, kitose komisijose, darbo gupėse;
5.11. rengti savivaldybės teisės aktų projektus pagal priskirtą kompetenciją;
5.12. rengti ir derinti sutarčių projektus pagal skyriaus kompetenciją;
5.13. savivaldybės administracijos Finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka atlikti finansų kontrolę;
5.14. dalyvauti savivaldybės rengiamuose investiciniuose projektuose administracijos direktoriui pavedus;
5.15. teisės aktų nustatyta tvarka rengti informaciją, statistinius duomenis skyriaus kompetencijos klausimais, teikti ją atitinkamoms institucijoms;
5.16. dalyvauti strateginio planavimo procese pagal skyriaus kompetenciją.

Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STATYBOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka vykdo finansų kontrolę.
11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
Funkcijos patvirtintos 1996.03.19 „Lietuvos Respublikos statybos įstatymas“ Nr.: I-1240.
12. Administracijos direktoriaus pavedimu atlieka statytojo (užsakovo) funkcijas, numatytas Statybos įstatyme.


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
2. studijų kryptis – statybos inžinerija;
arba:
3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
4. darbo patirtis – statybų ar jų priežiūros srities patirtis;
5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.
6. Transporto priemonių pažymėjimai:
6.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (b kategorija).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
2. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
3. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
4. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
5. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
6. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
7. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
8. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
9. Dalyvauja rengiant rangos ir inžinerinių paslaugų konkursų sąlygas, viešųjų pirkimų komisijos darbe, kitose komisijose, darbo grupėse.
10. Koordinuoja pastato Tauragėje, Respublikos g. 2, šilumos tiekimo klausimus, atlieka jo techninę priežiūrą.
11. Skyriaus vedėjo nurodymu atlieka nesančių skyriaus darbuotojų funkcijas.
12. Savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka vykdo finansų kontrolę.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
Funkcijos patvirtintos 1996.03.19 „Lietuvos Respublikos statybos įstatymas“ Nr.: I-1240.
14. Administracijos direktoriaus pavedimu atlieka statytojo (užsakovo) funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme.


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
2. studijų kryptis – statybos inžinerija;
arba:
3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
4. darbo patirtis – statybų ar jų priežiūros srities patirtis;
5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
6. Transporto priemonių pažymėjimai:
6.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (b kategorija).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
4. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
5. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
6. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
7. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
9. Dalyvauja rengiant rangos ir inžinerinių paslaugų konkursų sąlygas, viešųjų pirkimų komisijos darbe, kitose komisijose, darbo grupėse.
10. Savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka vykdo finansų kontrolę.
11. Skyriaus vedėjo nurodymu atlieka nesančių skyriaus darbuotojų funkcijas.
12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
Funkcijos patvirtintos 1996.03.19 „Lietuvos Respublikos statybos įstatymas“ Nr.: I-1240.
13. Administracijos direktoriaus pavedimu atlieka statytojo (užsakovo) funkcijas, numatytas Statybos įstatyme.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
2. studijų kryptis – statybos inžinerija;
arba:
3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
4. darbo patirtis – statybų ar jų priežiūros srities patirtis;
5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
6. Transporto priemonių pažymėjimai:
6.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (b kategorija).

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
3.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, statybą;
3.3. išmanyti dokumentų rengimo, valdymo ir apskaitos taisykles;
3.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
3.5. gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti savarankiškus sprendimus, dirbti komandoje;
3.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. organizuoja ir / ar analizuoja savivaldybės statinių statybų, rekonstrukcijų, remonto poreikį, jų eigą, rengia ir dalyvauja rengiant programas, atitinkančias miesto poreikius, informuoja atsakingus asmenis apie lėšų poreikį;
4.2. savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu atlieka statytojo (užsakovo) funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme;
4.3. dalyvauja rengiant rangos ir inžinerinių paslaugų konkursų sąlygas, viešųjų pirkimų ir kitų komisijų bei darbo grupių veikloje;
4.4. pagal kompetenciją rengia ir vizuoja savivaldybės teisės aktų ir sutarčių projektus;
4.5. teisės aktų nustatyta tvarka rengia informaciją, statistinius duomenis, tiria ir atsako į gyventojų ir organizacijų prašymus ir skundus, priima interesantus;
4.6. rengia (organizuoja) savivaldybės remontuojamų, rekonstruojamų objektų sąmatinę dokumentaciją;
4.7. pagal kompetenciją dalyvauja savivaldybės rengiamuose investiciniuose ir kituose projektuose;
4.8. savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka vykdo finansų kontrolę;
4.9. rengia ir įgyvendina Tauragės rajono savivaldybės strateginiuose planuose numatytas priemones;
4.10. skyriaus vedėjo nurodymu atlieka nesančių skyriaus darbuotojų funkcijas;
4.11. užtikrina funkcijų vykdymą pagal kokybės vadybos sistemos keliamus LST ISO9001 standarto reikalavimus;
4.11. vykdo savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, skyriaus vedėjo nurodymus, kitus su savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS   

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. Organizuoja ir / ar analizuoja savivaldybės statinių statybų, rekonstrukcijų, remonto poreikį, jų eigą, rengia ir dalyvauja rengiant programas, atitinkančias miesto poreikius, informuoja atsakingus asmenis apie lėšų poreikį;
 2. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu atlieka statytojo (užsakovo) funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme;
 3. Dalyvauja rengiant rangos ir inžinerinių paslaugų konkursų sąlygas, viešųjų pirkimų ir kitų komisijų bei darbo grupių veikloje;
 4. Pagal kompetenciją rengia ir vizuoja savivaldybės teisės aktų ir sutarčių projektus;
 5. Teisės aktų nustatyta tvarka rengia informaciją, statistinius duomenis, tiria ir atsako į gyventojų ir organizacijų prašymus ir skundus, priima interesantus;
 6. Rengia (organizuoja) savivaldybės remontuojamų, rekonstruojamų objektų sąmatinę dokumentaciją naudodamasis kompiuterine programa;
 7. Pagal kompetenciją dalyvauja savivaldybės rengiamuose investiciniuose ir kituose projektuose;
 8. Savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka vykdo finansų kontrolę;
 9. Rengia ir įgyvendina Tauragės rajono savivaldybės strateginiuose planuose numatytas priemones;
 10. Skyriaus vedėjo nurodymu atlieka nesančių skyriaus darbuotojų funkcijas;
 11. Užtikrina funkcijų vykdymą pagal kokybės vadybos sistemos keliamus LST ISO9001 standarto reikalavimus;
 12. Vykdo savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, skyriaus vedėjo nurodymus, kitus su savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam,  kad būtų pasiekti savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu technologijos mokslų studijų srities, kraštotvarkos, statybos inžinerijos arba matavimų inžinerijos krypties;
 2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, statybą;
 3. Išmanyti dokumentų rengimo, valdymo ir apskaitos taisykles;
 4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 5. Gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti savarankiškus sprendimus, dirbti komandoje;
 6. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

 

Scroll to Top
Skip to content