Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius

Respublikos g. 2, Tauragė 72256

8 446 62 836

Darbo laikas:
I-IV: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val.- 17:00 val.
V: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val. – 15:45 val.

Skyriaus informacija

6. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:
6.1. įgyvendinti valstybės ir Savivaldybės politiką skurdo ir socialinės atskirties mažinimo srityje, piniginės socialinės paramos ir socialinių paslaugų srityje, užtikrinti valstybės ir Savivaldybės socialinės politikos įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymų, savivaldybės tarybos sprendimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių socialinę paramą, vykdymą;
6.2. administruoti, organizuoti, koordinuoti socialinės paramos teikimą, teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti socialinių paslaugų savivaldybėje priežiūrą ir kontrolę savivaldybėje;
6.3. rengti socialinės paramos plėtros programas ir projektus, teikti gyventojams informaciją apie vykdomas socialines programas.
7. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
7.1. renka ir analizuoja informaciją apie socialinę situaciją rajone, socialinės paramos ir socialinių paslaugų poreikį, prognozuoja socialinės paramos rodiklius;
7.2. priima gyventojų prašymus ir dokumentus dėl:
7.2.1. socialinių pašalpų, kompensacijų už šildymą kitu kuru skyrimo, teisės į būsto šildymo išlaidų, šalto, karšto vandens kompensaciją, kredito ir palūkanų dengimą nustatymo;
7.2.2. socialinės paramos mokiniams: nemokamo maitinimo, paramos mokinio reikmenims įsigyti;
7.2.3. valstybinių šalpos išmokų, tikslinių kompensacijų, transporto išlaidų kompensacijų skyrimo;
7.2.4. valstybinių išmokų vaikams, vaikų globos (rūpybos) išmokų, tikslinių priedų, pagalbos pinigų šeimynoms ir kt. išmokų skyrimo;
7.2.5. paramos mirties atveju pašalpų, vienkartinių išmokų dėl paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams laidoti, vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijų, finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką;
7.2.6. vienkartinių pašalpų ir kitos socialinės paramos, mokamos iš savivaldybės biudžeto, skyrimo.
7.3. priima sprendimus dėl socialinių išmokų ir socialinių paslaugų skyrimo (sustabdymo, nutraukimo ar kt.), sudaro sutartis dėl socialinių paslaugų teikimo savivaldybės gyventojams:
7.4. išduoda pažymas gyventojams apie pajamas apie skiriamą (neskiriamą) socialinę paramą, pažymas dėl teisės į būsto šildymo išlaidų, šalto, karšto vandens kompensaciją, kredito ir palūkanų dengimą ir kt.;
7.5. nustato specialiuosius poreikius pensijinio amžiaus gyventojams, išduoda neįgaliojo, šalpos (socialinės) pensijos gavėjo (pensininko), šalpos kompensacijos gavėjo pažymėjimus;
7.6. dalyvauja teismuose, teikia pareiškimus, išvadas teismui dėl globos (rūpybos) nustatymo (panaikinimo), globėjo (rūpintojo) skyrimo (atleidimo arba nušalinimo), turto administratoriaus skyrimo (nušalinimo, pakeitimo), asmens pripažinimo neveiksniu (veiksniu) atskirose srityse;
7.7. organizuoja socialinių paslaugų poreikio nustatymą, kontroliuoja ir analizuoja seniūnijų, savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų, savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų, socialinės paramos savivaldybėje teikimą;
7.8. konsultuoja socialinės paramos teikimo, globos (rūpybos) nustatymo klausimais;
7.9. kontroliuoja globėjų, rūpintojų, turto administratorių veiklą, pareigų atlikimą, imasi įstatyme nustatytų priemonių trūkumams šalinti, koordinuoja asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus įvertinimą ir išvadų pateikimą;
7.10. vykdo socialinių išmokų (pašalpų), kompensacijų apskaitą, rengia išmokų mokėjimo žiniaraščius;
7.11. vykdo elektroninių sistemų ,,Parama“ ir Socialinės paramos informacinės sistemos priežiūros (toliau –SPIS) ir administravimo funkcijas ir pagal kompetenciją suveda duomenis, teikia metodinę pagalbą socialinių paslaugų ir kitų įstaigų darbuotojams, dirbantiems su programomis ,,Parama“ ir SPIS, socialinių išmokų ir socialinių paslaugų klausimais;
7.12. pagal poreikį naudojasi įvairių duomenų bazių ir registrų duomenimis, reikalingais skiriant socialinę paramą, užtikrina asmens duomenų saugumą ;
7.13. bendradarbiauja su kitais savivaldybės administracijos padaliniais, seniūnijomis, švietimo, kultūros, socialinės apsaugos, teisėsaugos, kitomis savivaldybės, valstybės įstaigomis, nevyriausybinėmis, religinėmis organizacijomis sprendžiant gyventojų socialines problemas, organizuojant socialinių paslaugų teikimą, rengiant bendrus socialinius projektus;
7.14. koordinuoja pagalbos maisto produktais teikimą savivaldybės gyventojams, organizuoja ir įgyvendina neįgaliųjų integracijos programos priemones;
7.15. dalyvauja rengiant Savivaldybės plėtros strateginį ir skyriaus strateginės veiklos planus bei savivaldybės biudžetą, rengia kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių projektus;
7.16. organizuoja patvirtintų kuruojamos srities programų vykdymą ir rengia skyriaus veiklos, kuruojamų programų (ar jų priemonių) vykdymo (įgyvendinimo) ir kitas ataskaitas;
7.17. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
7.18. pagal kompetenciją rengia tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų (tvarkų, taisyklių) projektus;
7.19. pagal kompetenciją renka, tvarko, analizuoja ir pagal įgaliojimus teikia informaciją, statistiką ir kitus duomenis susijusius su socialinės paramos teikimu;
7.20. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir administracijos direktoriaus pavedimus.
7.21. pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus;

Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai
Scroll to Top