Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius

Respublikos g. 2, Tauragė 72256

8 446 62 836

ligita.rimkuviene@taurage.lt

Darbo laikas:
I-IV: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val.- 17:00 val.
V: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val. – 15:45 val.

Socialinės paramos skyriaus darbuotojai

Vedėja

Ligita Rimkuvienė

8 650 68 506

8 446 62 836

Trumpasis: 436

ligita.rimkuviene@taurage.lt

Kabineto Nr. 111

Specialistė (mentorė)

Zofija Vasiliauskienė

8 640 54 475

8 446 54 857

Trumpasis: 521

zofija.vasiliauskiene@taurage.lt

Kabineto Nr. 112

Vyriausioji specialistė

Jolanta Katauskienė

8 640 33 650

8 446 61 873

Trumpasis: 520

jolanta.katauskiene@taurage.lt

Kabineto Nr. 110

Vyriausioji specialistė

Irina Butvilienė

8 640 54 474

8 446 61 873

Trumpasis: 467

irina.butviliene@taurage.lt

Kabineto Nr. 110

Vyriausioji specialistė

Aida Lasauskienė

8 673 34 741

8 446 62 838

Trumpasis: 518

aida.lasauskiene@taurage.lt

Kabineto Nr. 108

Specialistė

Rimutė Aukštkalnienė

8 679 03 116

8 446 62 839

Trumpasis: 519

rima.aukstkalniene@taurage.lt

Kabineto Nr. 106

Specialistė

Asta Kurlinkienė

8 679 03 118

8 446 62 839

Trumpasis: 477

asta.kurlinkiene@taurage.lt

Kabineto Nr. 106

Specialistas

Adolfas Janaitis

8 603 36 913

8 446 62 835

Trumpasis: 517

adolfas.janaitis@taurage.lt

Kabineto Nr. 105

Specialistė

Birutė Aukštikalnienė

8 603 37 050

8 446 62 856

Trumpasis: 456

birute.aukstikalniene@taurage.lt

Kabineto Nr. 109

Specialistė

Dalia Keserauskienė

8 603 35 755

8 446 54 857

Trumpasis: 457

dalia.keserauskiene@taurage.lt

Kabineto Nr. 112

Specialistė

Inga Krasauskienė

8 679 03 114

8 446 62 838

Trumpasis: 438

inga.krasauskiene@taurage.lt

Kabineto Nr. 108

Specialistė

Daiva Gajauskaitė

8 645 29 077

8 446 62 835

Trumpasis: 435

daiva.gajauskaite@taurage.lt

Kabineto Nr. 105

Skyriaus informacija

6. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:
6.1. įgyvendinti valstybės ir Savivaldybės politiką skurdo ir socialinės atskirties mažinimo srityje, piniginės socialinės paramos ir socialinių paslaugų srityje, užtikrinti valstybės ir Savivaldybės socialinės politikos įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymų, savivaldybės tarybos sprendimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių socialinę paramą, vykdymą;
6.2. administruoti, organizuoti, koordinuoti socialinės paramos teikimą, teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti socialinių paslaugų savivaldybėje priežiūrą ir kontrolę savivaldybėje;
6.3. rengti socialinės paramos plėtros programas ir projektus, teikti gyventojams informaciją apie vykdomas socialines programas.
7. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
7.1. renka ir analizuoja informaciją apie socialinę situaciją rajone, socialinės paramos ir socialinių paslaugų poreikį, prognozuoja socialinės paramos rodiklius;
7.2. priima gyventojų prašymus ir dokumentus dėl:
7.2.1. socialinių pašalpų, kompensacijų už šildymą kitu kuru skyrimo, teisės į būsto šildymo išlaidų, šalto, karšto vandens kompensaciją, kredito ir palūkanų dengimą nustatymo;
7.2.2. socialinės paramos mokiniams: nemokamo maitinimo, paramos mokinio reikmenims įsigyti;
7.2.3. valstybinių šalpos išmokų, tikslinių kompensacijų, transporto išlaidų kompensacijų skyrimo;
7.2.4. valstybinių išmokų vaikams, vaikų globos (rūpybos) išmokų, tikslinių priedų, pagalbos pinigų šeimynoms ir kt. išmokų skyrimo;
7.2.5. paramos mirties atveju pašalpų, vienkartinių išmokų dėl paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams laidoti, vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijų, finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką;
7.2.6. vienkartinių pašalpų ir kitos socialinės paramos, mokamos iš savivaldybės biudžeto, skyrimo.
7.3. priima sprendimus dėl socialinių išmokų ir socialinių paslaugų skyrimo (sustabdymo, nutraukimo ar kt.), sudaro sutartis dėl socialinių paslaugų teikimo savivaldybės gyventojams:
7.4. išduoda pažymas gyventojams apie pajamas apie skiriamą (neskiriamą) socialinę paramą, pažymas dėl teisės į būsto šildymo išlaidų, šalto, karšto vandens kompensaciją, kredito ir palūkanų dengimą ir kt.;
7.5. nustato specialiuosius poreikius pensijinio amžiaus gyventojams, išduoda neįgaliojo, šalpos (socialinės) pensijos gavėjo (pensininko), šalpos kompensacijos gavėjo pažymėjimus;
7.6. dalyvauja teismuose, teikia pareiškimus, išvadas teismui dėl globos (rūpybos) nustatymo (panaikinimo), globėjo (rūpintojo) skyrimo (atleidimo arba nušalinimo), turto administratoriaus skyrimo (nušalinimo, pakeitimo), asmens pripažinimo neveiksniu (veiksniu) atskirose srityse;
7.7. organizuoja socialinių paslaugų poreikio nustatymą, kontroliuoja ir analizuoja seniūnijų, savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų, savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų, socialinės paramos savivaldybėje teikimą;
7.8. konsultuoja socialinės paramos teikimo, globos (rūpybos) nustatymo klausimais;
7.9. kontroliuoja globėjų, rūpintojų, turto administratorių veiklą, pareigų atlikimą, imasi įstatyme nustatytų priemonių trūkumams šalinti, koordinuoja asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus įvertinimą ir išvadų pateikimą;
7.10. vykdo socialinių išmokų (pašalpų), kompensacijų apskaitą, rengia išmokų mokėjimo žiniaraščius;
7.11. vykdo elektroninių sistemų ,,Parama“ ir Socialinės paramos informacinės sistemos priežiūros (toliau –SPIS) ir administravimo funkcijas ir pagal kompetenciją suveda duomenis, teikia metodinę pagalbą socialinių paslaugų ir kitų įstaigų darbuotojams, dirbantiems su programomis ,,Parama“ ir SPIS, socialinių išmokų ir socialinių paslaugų klausimais;
7.12. pagal poreikį naudojasi įvairių duomenų bazių ir registrų duomenimis, reikalingais skiriant socialinę paramą, užtikrina asmens duomenų saugumą ;
7.13. bendradarbiauja su kitais savivaldybės administracijos padaliniais, seniūnijomis, švietimo, kultūros, socialinės apsaugos, teisėsaugos, kitomis savivaldybės, valstybės įstaigomis, nevyriausybinėmis, religinėmis organizacijomis sprendžiant gyventojų socialines problemas, organizuojant socialinių paslaugų teikimą, rengiant bendrus socialinius projektus;
7.14. koordinuoja pagalbos maisto produktais teikimą savivaldybės gyventojams, organizuoja ir įgyvendina neįgaliųjų integracijos programos priemones;
7.15. dalyvauja rengiant Savivaldybės plėtros strateginį ir skyriaus strateginės veiklos planus bei savivaldybės biudžetą, rengia kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių projektus;
7.16. organizuoja patvirtintų kuruojamos srities programų vykdymą ir rengia skyriaus veiklos, kuruojamų programų (ar jų priemonių) vykdymo (įgyvendinimo) ir kitas ataskaitas;
7.17. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
7.18. pagal kompetenciją rengia tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų (tvarkų, taisyklių) projektus;
7.19. pagal kompetenciją renka, tvarko, analizuoja ir pagal įgaliojimus teikia informaciją, statistiką ir kitus duomenis susijusius su socialinės paramos teikimu;
7.20. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir administracijos direktoriaus pavedimus.
7.21. pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus;

Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Organizuoja neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimo funkcijos vykdymą.
11. Tvarko ir pateikia skyriaus dokumentus archyvui pagal Savivaldybės bylų nomenklatūrą, Savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka vykdo finansų kontrolę, rengia sutarčių projektus.
12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – socialinis darbas (arba);
1.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
1.4. studijų kryptis – pedagogika (arba);
arba:
1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.6. darbo patirtis – socialinės paramos srities patirtis;
1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.
2. Atitikimas kitiems reikalavimams:
2.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. perduoda valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), savo patirtį, įgytą einant valstybės tarnautojo Tauragės rajono savivaldybės administracijoje pareigas;
2. prisideda tęsiant pradėtus ilgalaikius darbus, pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
3. padeda naujai priimtiems darbuotojams įgyti arba patobulinti turimas ir (ar) reikiamas pareigoms eiti žinias, kompetencijas, gebėjimus, padeda kurti ir plėtoti bendradarbiavimo ir ryšių su specialistais ir pavaldžiomis įstaigomis tinklą;
4. supažindina darbuotojus su įstaigos organizacine kultūra, tradicijomis, padeda suplanuoti asmeninę darbuotojų karjerą ir motyvuoja darbuotojus siekti geresnių veiklos rezultatų;
5. analizuoja pagal savo kompetenciją įstatymų ir kitų teisės aktų, Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų vykdymą ir teikia siūlymus;
6. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl Savivaldybės strateginio veiklos plano priemonių įgyvendinimo ir ataskaitų rengimo;
7. pagal kompetenciją padeda valstybės tarnautojams tiriant, nagrinėjant prašymus, pareiškimus, skundus, siūlymus, analizuojant nustatytus pažeidimus, rekomenduoja priemones pažeidimų prevencijai;
8. pagal kompetenciją organizuoja ir rengia socialines programas ir projektus dėl socialinės paramos ir socialinių paslaugų plėtojimo savivaldybėje, koordinuoja vaiko dienos centrų ir kitų bendruomeninių socialinių paslaugų projektų rengimą ir įgyvendinimą;
9. teikia metodinę pagalbą, užtikrinant socialinę paramą ir socialinių paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą savivaldybėje;
10. priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą;
11. pagal kompetenciją suveda duomenis į Socialinės paramos informacinę sistemą, pagal poreikį naudojasi duomenimis, reikalingais skiriant socialinę paramą iš įvairių duomenų bazių ir registrų, užtikrina šių duomenų saugumą ir konfidencialumą, teisės aktų nustatyta tvarka suruošia pagal kompetenciją kuruojamos srities bylas ir pristato į skyriaus archyvą;
12. laiku atlieka skyriaus vedėjo pavedimus, taip pat savivaldybės mero, jo pavaduotojo, administracijos direktoriaus, jo pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
2. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinės paramos teikimą, teisės aktų rengimą;
4. mokėti dirbti kompiuteriu (,,Microsoft Office“ programiniu paketu);
5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
2. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
3. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
4. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
5. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
6. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
7. Apdoroja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusios informacijos apdorojimą.
8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo rengimą.
9. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
10. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
11. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
12. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
13. Rengia dokumentus, atstovauja teismuose, teikia išvadas teismui dėl globos, rūpybos nustatymo (panaikinimo), globėjo (rūpintojo) skyrimo (atleidimo arba nušalinimo), turto administratoriaus skyrimo (nušalinimo, pakeitimo), asmens veiksnumo apribojimo, pripažinimo neveiksniu (veiksniu).
14. Tvarko ir pateikia skyriaus dokumentus archyvui pagal Savivaldybės bylų nomenklatūrą, Savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka vykdo finansų kontrolę, rengia sutarčių projektus.
15. Skyriaus vedėjo nurodymu atlieka nesančių skyriaus darbuotojų funkcijas, pavaduoja skyriaus vedėją jam nesant.
16. Įvertina asmenų, kurie kreipiasi dėl socialinės paramos, gyvenimo sąlygas ir teikia išvadas dėl paramos skyrimo (neskyrimo).

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – socialinis darbas;
1.3. studijų kryptis – pedagogika;
1.4. studijų kryptis – viešasis administravimas;
arba:
1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.6. darbo patirtis – socialinės paramos srities patirtis;
1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
2. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo rengimą.
3. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
4. Rengia ir teikia informaciją su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
5. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
6. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
8. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.
9. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais klausimais.
11. Organizuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimą arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimo organizavimą.
12. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
13. Organizuoja paramos maisto ir kitais produktais dalijimą nepasiturintiems gyventojams, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje projektų administravimą ir priežiūrą, vertina asmenų, besikreipiančių dėl socialinės paramos ar socialinių paslaugų, gyvenimo sąlygas ir teikia išvadas dėl paramos skyrimo (neskyrimo).
14. Teikia metodinę pagalbą bei vykdo kontrolę užtikrinant socialinių paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą savivaldybėje.
15. Atstovauja administracijos direktoriui, Savivaldybės tarybai, Socialinės paramos skyriui, kitoms savivaldos institucijoms visose civilinėse, administracinėse, baudžiamosiose bylose, visų instancijų teismuose, kitose įstaigose pagal pareigybės aprašyme nustatytą kompetenciją.
16. Tvarko ir pateikia skyriaus dokumentus archyvui pagal savivaldybės bylų nomenklatūrą, įvertina asmenų, kurie kreipiasi dėl socialinės paramos, socialinių paslaugų gyvenimo sąlygas, teikia išvadas dėl paramos skyrimo (neskyrimo), atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.
17. Savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka vykdo finansų kontrolę, rengia sutarčių projektus pagal savo kompetenciją.
18. Skyriaus vedėjo nurodymu atlieka nesančių skyriaus darbuotojų funkcijas.
19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – viešasis administravimas;
1.3. studijų kryptis – socialinis darbas;
1.4. studijų kryptis – vadyba;
arba:
1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.6. darbo patirtis – socialinės paramos srities patirtis;
1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
2. Atitikimas kitiems reikalavimams:
2.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
2. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
3. Apdoroja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusios informacijos apdorojimą.
4. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
5. Organizuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimą arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimo organizavimą.
6. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.
7. Rengia ir teikia informaciją su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo rengimą.
9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais klausimais.
11. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
12. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
13. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
14. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
15. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
16. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
17. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
18. Pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą seniūnijoms, socialinių paslaugų įstaigoms dėl socialinių paslaugų teikimo, užtikrina socialinių paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą savivaldybėje.
19. Tvarko ir pateikia skyriaus dokumentus archyvui pagal savivaldybės bylų nomenklatūrą.
20. Skyriaus vedėjo nurodymu atlieka nesančių skyriaus darbuotojų funkcijas.
21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – viešasis administravimas;
1.3. studijų kryptis – socialinis darbas;
1.4. studijų kryptis – vadyba;
arba:
1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.6. darbo patirtis – socialinės paramos srities patirtis;
1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
2. Atitikimas kitiems reikalavimams:
2.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO SPECIALISTO FUNKCIJOS

1. Priimti dokumentus ir skaičiuoti socialines pašalpas Tauragės rajono gyventojams ir tvarkyti išmokų gavėjų bylas pagal teisės aktų reikalavimus. Įvertinti klientų, prašančių socialinės paramos gyvenimo sąlygas.
2. Priimti dokumentus ir skaičiuoti išmokas vaikams bei tvarkyti išmokų gavėjų bylas pagal teisės aktų reikalavimus.
3. Priimti prašymus ir išduoti pažymas apie šeimos pajamas gyvenamųjų patalpų šildymo išlaidų karštam ir šaltam vandeniui kompensavimui mažas pajamas turintiems asmenims (šeimoms).
4. Priimti dokumentus ir skaičiuoti kompensacijas Tauragės rajono gyventojams kietam ir kitokiam kurui įsigyti.
5. Priimti prašymus ir dokumentus ir skaičiuoti kompensacijas nedarbingiems neįgaliesiems, auginantiems vaikus.
6. Supažindinti klientus su dokumentų galiojimo terminais, atsakomybe už pateiktos informacijos teisingumą, nurodyti dokumentų pristatymo laiką.
7. Bendradarbiauti su kitais administracijos struktūriniais padaliniais, seniūnijomis, nevyriausybinėmis, religinėmis organizacijomis, sprendžiant gyventojų socialines problemas organizuojant socialinės paramos teikimą, rengiant bendrus socialinius projektus.
8. Pagal savo kompetenciją tirti ir atsakyti į gyventojų ir organizacijų prašymus bei skundus, priimti interesantus bei juos konsultuoti.
9. Pagal kompetenciją rengti ataskaitas ir teikti informaciją teisės aktų nustatyta tvarka. Pagal savo kompetenciją dalyvauti komisijose, darbo grupėse bei rinkti ir analizuoti informaciją apie socialinę situaciją rajone, prognozuoti socialinės paramos rodiklius.
10. Atstovauti administracijos direktoriui, tarybai, Socialinės paramos skyriui, kitoms savivaldos institucijoms visose civilinėse, administracinėse, baudžiamosiose bylose, visų instancijų teismuose, kitose įstaigose pagal pareigybės aprašyme nustatytą kompetenciją.
11. Vykdyti tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus ir skyriaus vedėjo pavedimus.
12. Savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka vykdyti finansų kontrolę, rengti sutarčių projektus pagal savo kompetenciją. Asmeniškai atsakyti už vykdomų funkcijų teisėtumą, pagrįstumą.
13. Tvarkyti pašalpų, kompensacijų ir išmokų gavėjų bylas ir pateikti skyriaus dokumentus archyvui pagal savivaldybės bylų nomenklatūrą. Vykdyti išmokų gavėjų kompiuterinę apskaitą.
14. Neturi teisės atskleisti konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims apie socialinių išmokų gavėją be jo sutikimo, išskyrus atvejus, kuriuos numato įstatymai.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI SPECIALISTUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

1. Turėti aukštesnįjį arba jam prilygintą išsilavinimą.
2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, reglamentuojančius socialinės apsaugos sritį. Būti susipažinusiam su kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinę paramą bei Socialinės paramos skyriaus nuostatais.
3. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją.
4. Savarankiškai planuoti savo veiklą.
5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu.
6. Būti pareigingam, darbščiam, atsakingam ir sąžiningam, gebėti bendrauti su įvairių socialinių sluoksnių interesantais, gerbti kiekvieno žmogaus įsitikinimus, laikytis etikos taisyklių.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO SPECIALISTO FUNKCIJOS

1. Priimti dokumentus ir skaičiuoti socialines pašalpas Tauragės rajono gyventojams ir tvarkyti išmokų gavėjų bylas pagal teisės aktų reikalavimus. Įvertinti klientų, prašančių socialinės paramos gyvenimo sąlygas.
2. Priimti dokumentus ir skaičiuoti išmokas vaikams bei tvarkyti išmokų gavėjų bylas pagal teisės aktų reikalavimus.
3. Priimti prašymus ir išduoti pažymas apie šeimos pajamas gyvenamųjų patalpų šildymo išlaidų karštam ir šaltam vandeniui kompensavimui mažas pajamas turintiems asmenims (šeimoms).
4. Priimti dokumentus ir skaičiuoti kompensacijas Tauragės rajono gyventojams kietam ir kitokiam kurui įsigyti.
5. Priimti prašymus ir dokumentus ir skaičiuoti kompensacijas nedarbingiems neįgaliesiems, auginantiems vaikus.
6. Supažindinti klientus su dokumentų galiojimo terminais, atsakomybe už pateiktos informacijos teisingumą, nurodyti dokumentų pristatymo laiką.
7. Bendradarbiauti su kitais administracijos struktūriniais padaliniais, seniūnijomis, nevyriausybinėmis, religinėmis organizacijomis, sprendžiant gyventojų socialines problemas organizuojant socialinės paramos teikimą, rengiant bendrus socialinius projektus.
8. Pagal savo kompetenciją tirti ir atsakyti į gyventojų ir organizacijų prašymus bei skundus, priimti interesantus bei juos konsultuoti.
9. Pagal kompetenciją rengti ataskaitas ir teikti informaciją teisės aktų nustatyta tvarka. Pagal savo kompetenciją dalyvauti komisijose, darbo grupėse bei rinkti ir analizuoti informaciją apie socialinę situaciją rajone, prognozuoti socialinės paramos rodiklius.
10. Atstovauti administracijos direktoriui, tarybai, Socialinės paramos skyriui, kitoms savivaldos institucijoms visose civilinėse, administracinėse, baudžiamosiose bylose, visų instancijų teismuose, kitose įstaigose pagal pareigybės aprašyme nustatytą kompetenciją.
11. Vykdyti tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus ir skyriaus vedėjo pavedimus.
12. Savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka vykdyti finansų kontrolę, rengti sutarčių projektus pagal savo kompetenciją. Asmeniškai atsakyti už vykdomų funkcijų teisėtumą, pagrįstumą.
13. Tvarkyti pašalpų, kompensacijų ir išmokų gavėjų bylas ir pateikti skyriaus dokumentus archyvui pagal savivaldybės bylų nomenklatūrą. Vykdyti išmokų gavėjų kompiuterinę apskaitą.
14. Neturi teisės atskleisti konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims apie socialinių išmokų gavėją be jo sutikimo, išskyrus atvejus, kuriuos numato įstatymai.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI SPECIALISTUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

1. Turėti aukštesnįjį arba jam prilygintą išsilavinimą.
2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, reglamentuojančius socialinės apsaugos sritį. Būti susipažinusiam su kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinę paramą bei Socialinės paramos skyriaus nuostatais.
3. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją.
4. Savarankiškai planuoti savo veiklą.
5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu.
6. Būti pareigingam, darbščiam, atsakingam ir sąžiningam, gebėti bendrauti su įvairių socialinių sluoksnių interesantais, gerbti kiekvieno žmogaus įsitikinimus, laikytis etikos taisyklių.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO SPECIALISTO FUNKCIJOS

1. Dirbti su automatizuota paslaugų teikimo sistema ,,Parama“, vesti duomenis apie socialiai remtinus asmenis, jiems teikiamas paslaugas bei socialines išmokas.
2. Vykdyti visų rūšių socialinių išmokų, skiriamų ir mokamų Tauragės rajono gyventojams, kompiuterinę apskaitą. Sudaryti asmenų, kuriems steigta globa (rūpyba) sąrašus.
3. Formuoti ir spausdinti mokėjimo žiniaraščius iš automatizuotos išmokų mokėjimo programos ,,Parama“. Vykdyti programinių duomenų perdavimą bankams.
4. Priimti prašymus ir išduoti pažymas apie gaunamas išmokas.
5. Kaupti ir sisteminti informaciją apie atskiras grupes, vykdyti Tauragės rajono gyventojų apklausą dėl socialinės paramos poreikio bei kokybės gerinimo.
6. Vykdyti šalpos išmokų gavėjų duomenų apdorojimą kompiuteriniu būdu.
7. Bendradarbiauti su kitais administracijos struktūriniais padaliniais, seniūnijomis, nevyriausybinėmis, religinėmis organizacijomis, sprendžiant gyventojų socialines problemas organizuojant socialinės paramos teikimą, rengiant bendrus socialinius projektus.
8. Pagal savo kompetenciją tirti ir atsakyti į gyventojų ir organizacijų prašymus bei skundus, priimti interesantus bei juos konsultuoti socialinės paramos klausimais.
9. Pagal kompetenciją rengti ataskaitas ir teikti informaciją teisės aktų nustatyta tvarka. prognozuoti socialinės paramos rodiklius.
10. Atstovauti administracijos direktoriui, tarybai, Socialinės paramos skyriui, kitoms savivaldos institucijoms visose civilinėse, administracinėse, baudžiamosiose bylose, visų instancijų teismuose, kitose įstaigose pagal pareigybės aprašyme nustatytą kompetenciją.
11. Vykdyti tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus ir skyriaus vedėjo pavedimus.
12. Savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka vykdyti finansų kontrolę, rengti sutarčių projektus pagal savo kompetenciją
13. Tvarkyti ir pateikti skyriaus dokumentus archyvui pagal savivaldybės bylų nomenklatūrą.
14. Asmeniškai atsakyti už vykdomų funkcijų teisėtumą, pagrįstumą.
15. Neturi teisės atskleisti konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims apie socialinių išmokų gavėją be jo sutikimo, išskyrus atvejus, kuriuos numato įstatymai.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI SPECIALISTUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

1.Turėti vidurinį arba aukštesnįjį išsilavinimą.
2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės apsaugos sritį ir su Socialinės paramos skyriaus nuostatais.
3. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją.
4. Savarankiškai planuoti savo veiklą.
5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu.
6. Būti pareigingam, darbščiam, atsakingam ir sąžiningam, gebėti bendrauti su įvairių socialinių sluoksnių interesantais, gerbti kiekvieno žmogaus įsitikinimus, laikytis etikos taisyklių.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO SPECIALISTO FUNKCIJOS

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymu priimti dokumentus ir skaičiuoti išmokas bei tvarkyti išmokų gavėjų bylas pagal teisės aktų reikalavimus.
2. Priimti ir surinkti visus reikiamus dokumentus vienkartinei pašalpai žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijos dalyvių šeimoms.
3. Priimti dokumentus vienkartinei laidojimo pašalpai mokėti, mirus ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams-kariams savanoriams laidoti.
4. Priimti prašymus ir dokumentus laidojimo pašalpai bei organizuoti jos išmokėjimą.
5. Analizuoti socialinės paramos poreikius, pagal kompetenciją rengti ir įgyvendinti savivaldybės programas ir projektus, prognozuoti socialinės paramos rodiklius.
6. Bendradarbiauti su kitais administracijos struktūriniais padaliniais, seniūnijomis, nevyriausybinėmis, religinėmis organizacijomis, sprendžiant gyventojų socialines problemas organizuojant socialinės paramos teikimą, rengiant bendrus socialinius projektus.
7. Pagal savo kompetenciją tirti ir atsakyti į gyventojų ir organizacijų prašymus bei skundus, priimti interesantus bei juos konsultuoti socialinės paramos klausimais.
8. Pagal kompetenciją rengti ataskaitas ir teikti informaciją teisės aktų nustatyta tvarka.
9. Atstovauti administracijos direktoriui, tarybai, Socialinės paramos skyriui, kitoms savivaldos institucijoms visose civilinėse, administracinėse, baudžiamosiose bylose, visų instancijų teismuose, kitose įstaigose pagal pareigybės aprašyme nustatytą kompetenciją.
10. Vykdyti tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus ir skyriaus vedėjo pavedimus.
11. Pagal savo kompetenciją dalyvauti komisijose, darbo grupėse.
12. Savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka vykdyti finansų kontrolę, rengti sutarčių projektus pagal savo kompetenciją. Asmeniškai atsakyti už vykdomų funkcijų teisėtumą, pagrįstumą.
13. Tvarkyti ir pateikti skyriaus dokumentus archyvui pagal savivaldybės bylų nomenklatūrą. Vykdyti išmokų gavėjų kompiuterinę apskaitą.
14. Neturi teisės atskleisti konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims apie socialinių išmokų gavėją be jo sutikimo, išskyrus atvejus, kuriuos numato įstatymai.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI SPECIALISTUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

1. Turėti aukštąjį arba jam prilygintą išsilavinimą.
2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, reglamentuojančius socialinės apsaugos sritį. Būti susipažinusiam su kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinę paramą bei Socialinės paramos skyriaus nuostatais.
3. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas; sugebėti analizuoti ir spręsti įvairias socialines problemas.
4. Savarankiškai planuoti savo veiklą.
5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu.
6. Būti pareigingam, darbščiam, iniciatyviam, kūrybiškam, gebėti bendrauti su įvairių socialinių sluoksnių interesantais, gerbti kiekvieno žmogaus įsitikinimus, laikytis etikos taisyklių.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO SPECIALISTO FUNKCIJOS

1. Konsultuoja Tauragės rajono savivaldybės gyventojus socialinių išmokų teikimo klausimais, tvarko gyventojų prašymus ir reikalingus dokumentus dėl piniginės socialinės paramos (socialinės pašalpos, būsto šildymo, karšto, geriamojo vandens kompensacijų, dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą), išmokų vaikams, socialinės paramos mokiniams, tikslinių kompensacijų, laidojimo pašalpos, vienkartinės paramos ar kt. skyrimo.
2. Laiku ir teisingai paskaičiuoja socialines išmokas, kompensacijas, pašalpas ir parengia su tuo susijusių Socialinės paramos skyriaus sprendimų ir kitų su socialinės paramos skyrimu (neskyrimu ar kt.) susijusių dokumentų (pažymų, išvadų ir kt.) projektus ir užtikrina jų teisingumą.
3. Lankosi asmenų namuose, kurie kreipėsi vienkartinės ar kitos socialinės paramos ar siekiant išsiaiškinti priežastis, sukeliančias socialines problemas namuose, surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, kurio pagrindu socialinė parama gali būti skiriama, neskiriama, nutraukiamas jos mokėjimas, rengia ir teikia medžiagą Socialinės paramos teikimo komisijai, parengia komisijos posėdžio protokolus ir kt.;
4. Priima gyventojų prašymus ir parengia teisės aktų projektus dėl vienkartinių išmokų (kompensacijų) mokamų iš valstybės biudžeto skyrimo, antrojo laipsnio valstybinių pensijų skyrimo;
5. Pagal kompetenciją suveda duomenis į socialinių išmokų apskaitos sistemą ,,Parama“ ir Socialinės paramos informacinę sistemą, pagal poreikį naudojasi duomenimis, reikalingais skiriant socialinę paramą iš įvairių duomenų bazių ir registrų, pagal suteiktas prieigas, užtikrina šių duomenų saugumą ir konfidencialumą;
6. Teisingai įformina dokumentus, tvarko socialinės paramos gavėjų bylas, baigus mokėjimą teisės aktų nustatyta tvarka suruošia bylas ir pristato į skyriaus archyvą.
7. Tvarko gyventojų prašymus ir dokumentus dėl dantų protezavimo išlaidų kompensacijų skyrimo, pateikia juos svarstyti komisijai, parengia šios komisijos posėdžio protokolų ir kitų dokumentų, susijusių su dantų protezavimo išlaidų kompensavimu, projektus.
8. Registruoja gaunamus ir siunčiamus Socialinės paramos skyriaus dokumentus;
9. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitais Socialinės paramos skyriaus specialistais, kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, socialinių paslaugų įstaigų darbuotojais, kitomis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ar kt., teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui, skyriaus specialistams skyriaus darbo organizavimo, socialinės paramos teikimo klausimais;
10. Pagal kompetenciją nagrinėja savivaldybės gyventojų prašymus ir skundus pareigybės aprašyme priskirtais klausimais, ruošia gyventojams atsakymus į jų prašymus bei kitus raštus socialiniais klausimais, vykdo savivaldybės tarybos sprendimus, savivaldybės mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, dalyvauja komisijų ar darbo grupių darbe;
11. Laiku atlieka skyriaus vedėjo pavedimus, taip pat savivaldybės mero, jo pavaduotojo, administracijos direktoriaus, jo pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais, esant reikalui (ligos, atostogų metu, kitais atvejais) pavaduoja kitus skyriaus specialistus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai, užtikrinta teikiamų paslaugų kokybė.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS SPECIALISTUI

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu socialinių mokslų studijų srityje.
2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinės paramos teikimą;
3. Mokėti dirbti kompiuteriu (,,Microsoft Office“ programiniu paketu);
4. Laikytis Tauragės rajono savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklių, vadovautis savivaldybės administracijos, Socialinės paramos skyriaus nuostatais, savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais;
5. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO SPECIALISTO FUNKCIJOS

1. Konsultuoja gyventojus, priima jų prašymus ir reikalingus dokumentus dėl piniginės socialinės paramos (socialinės pašalpos, būsto šildymo, karšto, geriamojo vandens kompensacijų, dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą), išmokų vaikams, socialinės paramos mokiniams, dėl paramos maistu ar kt. skyrimo. Laiku ir teisingai teisės aktų nustatyta tvarka atlieka visas procedūras, susijusias su paramos skyrimu;
2. Laiku ir teisingai paskaičiuoja socialines išmokas, kompensacijas, pašalpas ir parengia su tuo susijusių Socialinės paramos skyriaus sprendimų ir kitų su socialinės paramos skyrimu (neskyrimu ar kt.) susijusių dokumentų (pažymų, išvadų ir kt.) projektus ir užtikrina jų teisingumą;
3. Lankosi asmenų namuose, kurie kreipėsi dėl vienkartinės ar kitos socialinės paramos, ar siekiant išsiaiškinti priežastis, sukeliančias socialines problemas namuose;
4. Tikrina bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą, surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, kurio pagrindu socialinė parama gali būti skiriama, neskiriama, nutraukiamas jos mokėjimas;
5. Pagal kompetenciją suveda duomenis į socialinių išmokų apskaitos sistemą ,,Parama“ ir Socialinės paramos informacinę sistemą (SPIS), pagal poreikį naudojasi įvairių duomenų bazių ir registrų duomenimis, reikalingais skiriant socialinę paramą, užtikrina šių duomenų saugumą ir konfidencialumą;
6. Teisingai įformina dokumentus, tvarko socialinės paramos gavėjų bylas, baigus mokėjimą teisės aktų nustatyta tvarka suruošia bylas ir pristato į skyriaus archyvą;
7. Pagal kompetenciją nagrinėja savivaldybės gyventojų prašymus ir skundus pareigybės aprašyme priskirtais klausimais, ruošia gyventojams atsakymus į jų prašymus ir kitus raštus socialiniais klausimais;
8. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitais Socialinės paramos skyriaus specialistais, kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, socialinių paslaugų įstaigų darbuotojais, kitomis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ar kt., teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui, skyriaus specialistams įvairiais skyriaus darbo organizavimo, socialinės paramos teikimo klausimais;
9. Racionaliai pagal paskirtį naudoja tarnybinėms funkcijoms atlikti skirtą savivaldybės turtą (tarnybinį automobilį, kompiuterinę įrangą ir kt.) ir kitą inventorių bei priemones;
10. Vykdo savivaldybės tarybos sprendimus, savivaldybės mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, dalyvauja komisijų ar darbo grupių darbe;
11. Laiku atlieka skyriaus vedėjo pavedimus, taip pat savivaldybės mero, jo pavaduotojo, administracijos direktoriaus, jo pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais;
12. Esant reikalui (ligos, atostogų metu, kitais atvejais) pavaduoja kitus skyriaus specialistus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai, užtikrinta teikiamų paslaugų kokybė.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS SPECIALISTUI

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinės paramos teikimą;
3. Mokėti dirbti kompiuteriu (,,Microsoft Office“ programiniu paketu);
4. Laikytis Tauragės rajono savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklių, vadovautis savivaldybės administracijos, Socialinės paramos skyriaus nuostatais, savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais;
5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles;
6. Būti pareigingam, darbščiam, mandagiam, taktiškam, objektyviam, komunikabiliam.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO SPECIALISTO FUNKCIJOS

1. Konsultuoja gyventojus, priima jų prašymus bei kitus dokumentus dėl tikslinių kompensacijų, vienkartinių pašalpų, paramos mirties atveju skyrimo, pažymų išdavimo;
2. Laiku ir teisingai paskaičiuoja tikslines kompensacijas, paramą mirties atveju ir parengia su tuo susijusių Socialinės paramos skyriaus sprendimų ir kitų su socialinės paramos skyrimu (neskyrimu ar kt.) susijusių dokumentų (pažymų, išvadų ir kt.) projektus ir užtikrina jų teisingumą;
3. Priima gyventojų prašymus ir reikalingus dokumentus dėl specialiųjų poreikių nustatymo;
4. Užpildo asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimyną;
5. Konsultuoja gyventojus, priima prašymus, parengia dokumentus dėl Lietuvos Respublikos antrojo laipsnio valstybinių pensijų skyrimo motinai (įmotei) arba tėvui, (įtėviui) išauginusiems 5 ir daugiau vaikų;
6. Priima prašymus dėl finansinės paramos užsienyje žuvusių (mirusių) asmenų palaikų pargabenimo išlaidoms kompensuoti;
7. Pagal kompetenciją suveda duomenis į programą ,,Parama“, SPIS, pagal poreikį naudojasi įvairių duomenų bazių ir registrų duomenimis, reikalingais skiriant socialinę paramą, užtikrina asmens duomenų saugumą ir konfidencialumą;
8. Teisės aktų nustatyta tvarka įformina dokumentus, tvarko socialinės paramos gavėjų bylas, baigus mokėjimą teisės aktų nustatyta tvarka suruošia bylas ir pristato į skyriaus archyvą.
9. Pagal kompetenciją nagrinėja savivaldybės gyventojų prašymus ir skundus pareigybės aprašyme priskirtais klausimais, ruošia gyventojams atsakymus į jų prašymus ir kitus raštus socialiniais klausimais;
10. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitais Socialinės paramos skyriaus specialistais, kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, socialinių paslaugų įstaigų darbuotojais, kitomis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ar kt., teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui, skyriaus specialistams įvairiais skyriaus darbo organizavimo, socialinės paramos teikimo klausimais;
11. Racionaliai pagal paskirtį naudoja tarnybinėms funkcijoms atlikti skirtą savivaldybės turtą (kompiuterinę įrangą ir kt.) ir kitą inventorių bei priemones;
12. Vykdo savivaldybės tarybos sprendimus, savivaldybės mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, dalyvauja komisijų ar darbo grupių darbe, laiku atlieka skyriaus vedėjo pavedimus, taip pat savivaldybės mero, jo pavaduotojo, administracijos direktoriaus, jo pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais;
13. Esant reikalui (ligos, atostogų metu, kitais atvejais) pavaduoja kitus skyriaus specialistus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai, užtikrinta teikiamų paslaugų kokybė.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS SPECIALISTUI

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu socialinių mokslų studijų srityje.
2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinės paramos teikimą;
3. Mokėti dirbti kompiuteriu (,,Microsoft Office“ programiniu paketu);
4. Laikytis Tauragės rajono savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklių, vadovautis savivaldybės administracijos, Socialinės paramos skyriaus nuostatais, savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais;
5. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles;

Scroll to Top
Skip to content