Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyrius

Tauragės rajono savivaldybės administracijos Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyrius

Tauragės rajono savivaldybės administracija yra Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Ją sudaro struktūriniai  padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).

Respublikos g. 2, Tauragė 72256

8 446 62 849

genovaite.pukelyte@taurage.lt

Darbo laikas:
I-IV: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val.- 17:00 val.
V: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val. – 15:45 val.

Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus darbuotojai

Vedėja

Genovaitė Pukelytė

8 614 77 569

8 446 62 849

Trumpasis: 449

genovaite.pukelyte@taurage.lt

Kabineto Nr. 207

Vyriausioji specialistė

Indrė Juknienė

8 655 48 277

8 446 70 545

Trumpasis: 460

indre.jukniene@taurage.lt

Kabineto Nr. 212

Vyriausioji specialistė

Nijolė Šlefendoraitė

8 446 62 831

Trumpasis: 431

nijole.slefendoraite@taurage.lt

Kabineto Nr. 213

Vyriausioji specialistė

Dalita Martutaitienė

8 446 62 831

Trumpasis: 431

dalita.martutaitiene@taurage.lt

Kabineto Nr. 213

Vyriausioji specialistė

Rimantė Zuokaitė-Gylienė

8 446 55022

Trumpasis: 452

rimante.zuokaite@taurage.lt

Kabineto Nr. 301

Vyresnioji specialistė

Vilma Bergelienė

8 673 34 729

8 446 62 853

Trumpasis: 453

vilma.bergeliene@taurage.lt

Kabineto Nr. 211

Vyriausioji specialistė

Liubov Mockienė

8 446 61 788

Trumpasis: 401

liubov.mockiene@taurage.lt

Kabineto Nr. 301

Vyriausioji specialistė

Edita Jonikaitienė

8 446 62 853

Trumpasis: 453

edita.jonikaitiene@taurage.lt

Kabineto Nr. 211

Specialistas

Andrius Laucius

8 672 29 843

Trumpasis: 406

andrius.laucius@taurage.lt

Kabineto Nr. 102

Pakaitinė vyriausioji specialistė

Vaida Petrauskienė

8 446 62845

Trumpasis: 562

vaida.petrauskiene@taurage.lt

Kabineto Nr. 210

Vyriausioji specialistė

Monika Milerienė

8 446 62 845

Trumpasis: 445

monika.mileriene@taurage.lt

Kabineto Nr. 210

Vyriausioji specialistė

Milda Kliunkienė

8 446 62 845

Trumpasis: 445

milda.kliunkiene@taurage.lt

Kabineto Nr. 210

Skyriaus informacija

13. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
13.1. licencijų ir leidimų paruošimo išdavimui srityje:
13.1.1. teisės aktų nustatyta tvarka parengia išduoti licencijas ir leidimus, ruošia dokumentus jų galiojimui sustabdyti, galiojimo sustabdymui panaikinti, papildyti, patikslinti, pakeisti, dublikatams išduoti;
13.1.1. licencijoms:
13.1.1.1. verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais;
13.1.1.2. vienkartinėms licencijoms verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais renginių, mugių, parodų metu;
13.1.1.3. verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais;
13.1.1.4. vežti keleivius vietinio susisiekimo maršrutais;
13.1.2. leidimams:
13.1.2.1. vežti keleivius vietinio susisiekimo maršrutais;
13.1.2.2. vežti keleivius lengvaisiais automobiliais – taksi;
13.1.2.3. verstis didmenine, mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais;
13.1.2.4. didmeninei suskystintų naftos dujų prekybai;
13.1.2.5. mažmeninei suskystintų naftos dujų prekybai;
13.1.2.6. naudotis miesto gatvių ir aikščių vietomis automobiliams statyti;
13.1.3. važiuoti Tauragės rajono vietinės reikšmės viešaisiais keliais ir gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimas;
13.1.4. rengia leidimų prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimo taisyklių ir vietinės rinkliavos dydžio nustatymo projektus;
13.2. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo, nereikalingo turto pardavimo srityje:
13.2.1. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus, susijusius su negyvenamųjų patalpų ar atskirų patalpų nuoma, panauda bei pardavimu kitiems subjektams;
13.2.2. administruoja Savivaldybei priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą;
13.2.3. tvarko turto, Savivaldybės įgyto nuosavybės teise, valstybės turto, valdomo patikėjimo teise ir panaudos pagrindais, nekilnojamojo turto (negyvenamųjų ir gyvenamųjų pastatų, patalpų ir statinių) ir kilnojamojo turto perdavimo ir priėmimo aktus, juos kaupia ir teikia Savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterijos skyriui įtraukti juos į apskaitą bei kitiems subjektams;
13.2.4. tvarko Savivaldybės nuosavybės ir valstybės patikėjimo teise valdomų pastatų ir patalpų dokumentus, reikalingus jų teisinei registracijai;
13.2.5. skaičiuoja žemės sklypo vertės priedą dėl inžinerinių statinių;
13.2.6. administruoja bešeimininkį turtą, rengia šio turto perdavimo Savivaldybei valdyti nuosavybės teise dokumentus;
13.2.7. teikia pasiūlymus dėl negyvenamųjų patalpų bei kitų atskirų patalpų panaudojimo tikslingumo;
13.2.8. vykdo Savivaldybės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimą viešo aukciono tvarka;
13.2.9. organizuoja žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimus arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimus;
13.2.10. vykdo Savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio pastatų ir jų dalių pardavimą;
13.2.11. nagrinėja prašymus ir rengia sprendimus dėl nuosavybės teisių į išlikusius gyvenamuosius namus, jų dalis, butus bei ūkinės-komercinės paskirties pastatus su priklausiniais;
13.2.12. rengia gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų pardavimo dokumentus archyvui;
13.2.13. koordinuoja uždarųjų akcinių bendrovių ir akcinių bendrovių, kuriose Savivaldybei nuosavybės teise priklauso daugiau kaip 50 proc. akcijų, veiklą:
13.2.13.1. teisės aktų nustatyta tvarka rengia Savivaldybės teisės aktus dėl Savivaldybės, kaip akcininkės, savininkės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo;
13.2.13.2. kaupia ir analizuoja uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos nuosavybės teise priklauso Savivaldybei, pateiktus finansinius duomenis ir vadovaudamasis jais rengia akcijų valdytojui išvadas apie šių bendrovių finansinę ir ekonominę būklę;
13.2.14. organizuoja šilumos ir geriamojo vandens tiekimą bei nuotekų surinkimą ir valymą:
13.2.14.1. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl gyventojams ir kitiems vartotojams teikiamų paslaugų tarifų nustatymo ir atstovauja Savivaldybei suderinant paslaugų tarifus Valstybės kainų ir energetikos kontrolės komisijos posėdžiuose;
13.2.14.2. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių investicijų planų derinimo;
13.2.15. teikia konsultacijas daugiabučių namų bendrijų kūrimosi klausimais;
13.2.16. organizuoja daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimą, jei nėra įsteigta namo bendrija ar sudaryta jungtinė veiklos sutartis;
13.2.17. vykdo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę pagal teisės aktų nustatytas taisykles;
13.2.18. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus ir teikia pasiūlymus dėl verslo liudijimų mokesčių dydžių nustatymo;
13.3. investicinių projektų poreikio nustatymo, projektų planavimo ir programų rengimo srityje:
13.3.1. teikia konsultacijas Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams, įstaigoms, organizacijoms projektų, programų rengimo klausimais;
13.3.2. rengia Savivaldybės užimtumo didinimo programą;
13.3.3. pagal poreikį, bendradarbiaudamas su kitais Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, organizuoja galimybių studijų, tyrimų, vertinimų, investicinių projektų, kaštų naudos analizių ir kitų dokumentų, reikalingų paraiškų teikimui, ES, valstybės ir kitų fondų paramai pritraukti, rengimą;
13.3.4. planuoja bendrą išteklių ir finansavimo poreikį Savivaldybės investiciniams projektams įgyvendinti;
13.3.5. pagal nustatytus Savivaldybės prioritetus ir patvirtintą tvarką rengia Savivaldybės investicinių projektų sąrašą;
13.3.6. tvarko duomenų bazę, kurioje kaupiama informacija apie rengiamus investicinius projektus, pateiktus investicinius projektus ES ir (arba) kitų finansavimo šaltinių paramai gauti, įgyvendinamus projektus ir įgyvendintus investicinius projektus;
13.3.7. teikia Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams ir Savivaldybei pavaldžioms įstaigoms informaciją apie galimybes pasinaudoti ES parama ir kitais finansavimo šaltiniais bei konsultuoja ES investicinių projektų rengimo klausimais;
13.3.8. koordinuoja daugiabučių namų modernizavimo programos įgyvendinimą siekiant tinkamai įsisavinti finansinę paramą;
13.4. Tauragės rajono gyventojų – šeimų ir asmenų – teisių į valstybės paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti įgyvendinimo srityje:
13.4.1. sprendžia valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti klausimus:
13.4.2. registruoja asmenis (šeimas), turinčias teisę į socialinį būstą ar nuomos sąlygų pagerinimą, ir pagal pateiktus prašymus sudaro sąrašą;
13.4.3.registruoja asmenis (šeimas), turinčius teisę į valstybės paramą būstui įsigyti;
13.4.4. surenka dokumentus, kurie yra reikalingi civilinėse bylose dėl gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimo, savavališkai užimtų patalpų, dėl nuomos sutarties pripažinimo negaliojančia ir kt. atvejais;
13.4.5. rengia pažymas apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti;
13.4.6. rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus dėl gyvenamųjų patalpų suteikimo, nuomos pratęsimo, keitimo ir kt. klausimais;
13.4.7. teikia pasiūlymus dėl apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis, administruoja Savivaldybei nuosavybės teise priklausančias gyvenamąsias patalpas;
13.5. keleivių vežimo savivaldybės teritorijoje srityje;
13.5.1. rengia keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais išlaidų keleiviniam transportui kompensavimo ir vežėjų išlaidų (negautų pajamų), susijusių su lengvatų taikymu, kompensavimo (atlyginimo) tvarką , organizuoja konkursus vežėjui parinkti;
13.5.2. teikia bei nagrinėja gyventojų, įmonių, organizacijų, vežėjų pasiūlymus, skundus dėl visuomeninio transporto maršrutų tinklo, eismo tvarkaraščių pertvarkymo, keleivių aptarnavimo kokybės tobulinimo, eismo organizavimo bei ruošia atsakymus pareiškėjams;
13.5.3. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl visuomenei būtinų vietinio (priemiestinio) susisiekimo autobusų maršrutų skaičiaus ir jų tvarkaraščių;
13.6. Savivaldybės administracijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų srityje:
13.6.1. renka iš Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių informaciją, pagal kurią rengia bendrą Savivaldybės administracijos biudžetinių metų viešųjų pirkimų planą ir skelbia jį Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
13.6.2. kaupia ir sistemina Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių pateiktą informaciją dėl numatomų prekių, paslaugų ir darbų pirkimų, skaičiuoja prekių, paslaugų ir darbų pirkimų vertes ir nustato konkrečiam pirkimui taikomą viešųjų pirkimų būdą;
13.6.3. rengia ir teikia teisės aktų nustatyta tvarka informaciją, kuri skelbiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, Savivaldybės interneto svetainėje www.taurage.lt.
13.7. Savivaldybės strateginio planavimo srityje:
13.7.1. organizuoja strateginio planavimo procesą Savivaldybėje;
13.7.2. koordinuoja Savivaldybės strateginio veiklos plano programų rengimą Strateginio planavimo informacinėje sistemoje;
13.7.3. koordinuoja Savivaldybės strateginio plėtros, administracijos ir seniūnijų metinių planų įgyvendinimo ataskaitų rengimą;
13.7.4. teikia konsultacijas Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams, įstaigoms, organizacijoms projektų, programų rengimo klausimais;
13.8. teikia pasiūlymus formuojant ir įgyvendinant Tauragės regiono plėtros planą;
13.9. vykdo Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus ir pavedimus;
13.10. Savivaldybės administracijos Finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka atlieka finansų kontrolę;
13.11. rengia verslo plėtros skatinimo programas ir organizuoja jų įgyvendinimą;
13.12. teikia projektų paraiškas atsakingoms pagal priskirtą sritį ministerijoms dėl projektų finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms;
13.13. koordinuoja Savivaldybės projektų projektinių pasiūlymų ir paraiškų rengimą ES struktūrinių ir kitų tarptautinių fondų finansinei paramai gauti;
13.14. Savivaldybės tarybos veiklos reglamento ir Savivaldybės administracijos nuostatų nustatyta tvarka rengia arba dalyvauja rengiant skyriaus kompetencijos klausimais kitus Savivaldybės institucijų sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų ir raštų projektus;
13.15. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais ir administracijos direktoriaus įsakymais patvirtinta tvarka ir neviršydamas nustatytos kompetencijos, rengia sutartis bei susitarimus su įmonėmis, įstaigomis bei organizacijomis. Atsako už šių sutarčių vykdymą ir ataskaitų rengimą;
13.16. priima ir nagrinėja gaunamus gyventojų ir organizacijų prašymus, skundus bei pasiūlymus;
13.17. vykdo kitas Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais ir administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas;
13.18. užtikrina, kad laiku būtų atsakyta į kitų organizacijų ar asmenų paklausimus;
13.19. teikia informaciją Saugumo departamentui, teismams, krašto apsaugos tarnyboms, muitinei, Migracijos tarnybai, Mokesčių inspekcijai, Policijos komisariatui ir kitoms institucijoms įstatymų nustatyta tvarka;
13.20. dalyvauja Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais ir administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų, darbo grupių darbe.
14. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:
14.1. gauti su funkcijų vykdymu susijusius duomenis iš visų Savivaldybės administracijos struktūrinių ir teritorinių padalinių (seniūnijų), Savivaldybės reguliavimo sričiai priklausančių įmonių, įstaigų;
14.2. gauti iš Savivaldybės administracijos struktūrinių ir teritorinių padalinių išvadas dėl rengiamų Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektų ir, suderinęs su Savivaldybės administracijos direktoriumi, pasitelkti specialistus šiems uždaviniams rengti ir įgyvendinti;
14.3. teikti Savivaldybės tarybai, merui, administracijos direktoriui, jų sudaromoms komisijoms pasiūlymus skyriaus kompetencijos klausimais;
14.4. Savivaldybės tarybos, mero nustatyta tvarka arba atskiru mero, administracijos direktoriaus įgaliojimu sudaryti susitarimus, sutartis ir kitus sandorius su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, suderinęs su Savivaldybės administracijos Juridiniu ir personalo skyriumi.

Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai

FUNKCIJOS
1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Analizuoja investicinių projektų poreikį, planuoja ir organizuoja projektų ir programų rengimą. Organizuoja projektų įgyvendinimą pasirašius projektų finansavimo sutartis.
11. Organizuoja dokumentų rengimą paramai iš Europos struktūrinių fondų gauti ir teikia informaciją apie vykdomus projektus.
12. Organizuoja informacijos apie visų projektų, kuriuose dalyvauja Savivaldybės administracija, rengimą ir teikimą.
13. Analizuoja Tauragės rajono ekonominės plėtros perspektyvas ir teikia pasiūlymus formuojant ir įgyvendinant Savivaldybės strateginio plėtros ir regioninio plėtros planus.
14. Koordinuoja Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo, taip pat turto pardavimo viešo aukciono būdu tvarkų rengimą, teikia pasiūlymus Savivaldybės institucijoms, įgyvendinant Savivaldybės politiką turto valdymo klausimais.
15. Koordinuoja Savivaldybės valdomų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių, viešųjų įstaigų (išskyrus sveikatos priežiūros), kurių savininkė ar dalininkė yra Savivaldybė, viešųjų paslaugų teikimą.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – ekonomika;
1.3. studijų kryptis – teisė;
arba:
1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.5. darbo patirtis – viešojo administravimo srityje;
1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

FUNKCIJOS
1. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
4. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
5. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
6. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
7. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
8. Renka ir platina informaciją apie galimybes Savivaldybės reguliavimo sričiai priklausančioms įstaigoms, organizacijoms ir administracijos skyriams pasinaudoti įvairių fondų, programų ir iniciatyvų finansine parama, siekiant pagerinti Savivaldybės vykdomų funkcijų ir teikiamų paslaugų kokybę.
9. Rengia Savivaldybės užimtumo didinimo programą tam, kad būtų užtikrintas efektyvus lėšų panaudojimas.
10. Ieško partnerių ir finansavimo šaltinių, siekiant įgyvendinti Tauragės rajono savivaldybės strateginiuose veiklos planuose patvirtintus projektus. Rengia paraiškas ir jas teikia įvairiems fondams, siekiant gauti lėšų projektams įgyvendinti.
11. Organizuoja dokumentų (techninių ir investicinių projektų, galimybių studijų, preliminarių projektų, įvairių tyrimų ir kt.) rengimą, siekiant gauti finansinę paramą projektams įgyvendinti. Vykdo priskirtų projektų administravimą, siekiant tinkamai įsisavinti finansinę paramą.
12. Koordinuoja Valstybės investicijų programos lėšomis finansuojamų Savivaldybės administracijos ir įstaigų (biudžetinių ir viešųjų), kurių steigėja yra Savivaldybė, projektų įgyvendinimą.
13. Teisės aktų nustatyta tvarka rengia informaciją, statistinius duomenis, tiria ir atsako į gyventojų ir organizacijų prašymus ir skundus, priima interesantus.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – ekonomika;
arba:
1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.4. darbo patirtis – ES struktūrinės paramos bei projektų administravimo ir įgyvendinimo patirtis;
1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
2. Atitikimas kitiems reikalavimams:
2.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

FUNKCIJOS
1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
2. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
3. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
4. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
5. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
6. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
7. Vadovaujantis Tauragės rajono savivaldybės strateginiu plėtros planu, kitais strateginio planavimo dokumentais, Savivaldybės tarybos daugumos veiklos programa, rengia Savivaldybės veiklos prioritetų projektą.
8. Koordinuoja Savivaldybės strateginio veiklos plano programų rengimą Strateginio planavimo informacinėje sistemoje.
9. Atlieka Savivaldybės strateginio veikos plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūrą reglamentuojančiuose teisės aktuose Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriui priskirtas funkcijas.
10. Rengia paraiškas ir jas teikia įvairiems fondams, siekiant gauti lėšas projektams įgyvendinti. Vykdo priskirtų projektų ir programų įgyvendinimo administravimą, siekiant tinkamai įsisavinti finansinę paramą.
11. Organizuoja priemonių, skirtų lygioms galimybėms Tauragės rajono savivaldybėje užtikrinti, rengimą.
12. Pagal kompetenciją dalyvauja komisijose, darbo grupėse, Savivaldybės tarybos, jos komitetų posėdžiuose, teikia nuomonę tam, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms, Savivaldybės tarybai keliami uždaviniai.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – ekonomika;
arba:
1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.4. darbo patirtis – ES struktūrinės paramos bei projektų administravimo ir įgyvendinimo patirtis;
1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

FUNKCIJOS
1. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
4. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
5. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
6. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
7. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
8. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
9. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
10. Administruoja Savivaldybės daugiabučių namų modernizavimo programos įgyvendinimą siekiant tinkamai įsisavinti finansinę paramą.
11. Rengia paraiškas ir jas teikia įvairiems fondams siekiant gauti lėšų projektams įgyvendinti.
12. Organizuoja dokumentų (techninių ir investicinių projektų, galimybių studijų, preliminarių projektų, įvairių tyrimų ir kt.) rengimą siekiant gauti finansinę paramą.
13. Ieško partnerių ir finansavimo šaltinių Lietuvoje ir užsienio šalyse siekiant įgyvendinti investicinius projektus.
14. Renka ir kaupia informaciją apie Savivaldybės gautą finansinę paramą įgyvendinant įvairius projektus ir programas.
15. Pagal kompetenciją dalyvauja komisijose, darbo grupėse, Savivaldybės tarybos, jos komitetų posėdžiuose, teikia nuomonę tam, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms, Savivaldybės tarybai keliami uždaviniai.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
arba:
1.2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.3. darbo patirtis – Europos Sąjungos struktūrinės ir sanglaudos politikos srities patirtis;
1.4. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba – anglų ir rusų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

FUNKCIJOS
1. Apdoroja su turto priežiūros ir valdymo veiklų vykdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su turto priežiūros ir valdymo veiklų vykdymu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Organizuoja turto naudojimą arba prireikus koordinuoja turto naudojimo organizavimą.
4. Rengia ir teikia informaciją su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
5. Rengia ir teikia pasiūlymus su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais klausimais.
6. Rengia su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusių dokumentų rengimą.
7. Vertina turto tinkamumą naudoti, organizuoja turto nurašymą, išardymą ir likvidavimą arba prireikus koordinuoja turto tinkamumo naudoti vertinimą, nurašymo, išardymo ir likvidavimo organizavimą.
8. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
9. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
10. Administruoja Savivaldybei priklausantį nekilnojamąjį (išskyrus gyvenamąsias patalpas) ir kilnojamąjį turtą, negyvenamųjų patalpų nuomą ir panaudą, bešeimininkį turtą, rengia šio turto perdavimo Savivaldybei valdyti nuosavybės teise dokumentus.
11. Tvarko turto, Savivaldybės įgyto nuosavybės teise, valstybės turto, valdomo patikėjimo teise ir panaudos pagrindais, nekilnojamojo turto (negyvenamųjų ir gyvenamųjų pastatų, patalpų ir statinių) ir kilnojamojo turto perdavimo–priėmimo aktus, juos kaupia ir teikia specialistui, tvarkančiam turto apskaitą, įtraukti juos į apskaitą bei kitoms atitinkamoms institucijoms.
12. Tvarko Savivaldybės nuosavybės ir valstybės patikėjimo teise valdomų pastatų ir patalpų dokumentus, reikalingus teisinei registracijai valstybės įmonėje Registrų centre atlikti.
13. Organizuoja Savivaldybei perduodamų valdyti nuosavybės, patikėjimo ar panaudos teise žemės sklypų dokumentų parengimą ir teikia juos teisinei registracijai valstybės įmonėje Registrų centre atlikti.
14. Organizuoja Savivaldybės turto (išskyrus gyvenamąsias patalpas) turto nuomos konkursus teisės aktų nustatyta tvarka, rengia ir tvarko jų dokumentaciją, rengia turto nuomos sutarčių projektus.
15. Skaičiuoja žemės vertės padidėjimą dėl inžinerinių statinių ir teikia pasiūlymus dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų nuomos terminų.
16. Tvarko dokumentus dėl žemės sklypų pardavimo ir nuomos (išskyrus žemės sklypų kadastrinių matavimų bylų parengimą) viešo aukciono tvarka.
17. Rengia teismui medžiagą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto perdavimo Savivaldybei valdyti nuosavybės teise.
18. Vykdo Savivaldybės turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo strategijos įgyvendinimo stebėjimą-monitoringą.
19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – ekonomika;
1.3. studijų kryptis – viešasis administravimas;
1.4. studijų kryptis – verslas;
1.5. studijų kryptis – vadyba;
arba:
1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.7. darbo patirtis – turto valdymo patirtis;
1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

FUNKCIJOS
1. organizuoja ir vykdo savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų ir jų priklausinių privatizavimą, savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimą viešo aukciono būdu;
2. rengia viešame aukcione parduodamo nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo projektus ir teikia juos tvirtinti Savivaldybės tarybai;
3. parenka objekto pardavimo būdus ir atskiro objekto (arba objektų grupės) pardavimo sąlygas;
4. kontroliuoja parduoto nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sandorių vykdymą, kol bus įvykdytos visos sandorio sąlygos;
5. perduoda parduotų objektų įsigijusiems asmenims nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus;
6. kaupia informaciją apie parduotų objektų sandorius;
7. organizuoja ir vykdo savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimą;
8. teisės aktų nustatyta tvarka rengia savivaldybės institucijų teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl licencijų bei leidimų išdavimo, galiojimo sustabdymo ir panaikinimo:
8.1. licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais;
8.2. vienkartines licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais renginių metu;
8.3. licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais;
8.4. leidimus vežti keleivius lengvaisiais automobiliais – taksi;
8.5. licencijas vežti keleivius vietinio susisiekimo maršrutais;
8.6. licencijų kopijas, atitinkančias licenciją kiekvienai transporto priemonei vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais;
8.7. leidimus vežti keleivius reguliaraus susisiekimo (miesto ar priemiestinio) kelių transporto maršrutais;
8.8. leidimus verstis mažmenine ir (ar) didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais;
8.9. leidimus verstis mažmenine ir (ar) didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis;
8.10. leidimus važiuoti didžiagabaritinėmis ir (ar) sunkiasvorėmis kelių transporto priemonėmis ar jų junginiais;
9. rengia administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl naujai įregistruotų mažų ir labai mažų verslo įmonių pradinių steigimosi išlaidų kompensavimo;
10. tvarko ir teikia statistikos duomenis dėl licencijų ir leidimų išdavimo teisės aktų nustatyta tvarka;
11. tvarko ir teikia duomenis Paslaugų ir gaminių kontaktiniam centrui, teikiant ūkio subjektams elektronines administracines paslaugas;
12. dalyvauja Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų darbe;
13. tiria ir teisės aktų nustatyta tvarka atsako į gyventojų ir organizacijų paklausimus ir skundus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
2.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
2.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, pareigybės aprašytame nustatytų funkcijų atlikimą;
2.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
2.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

FUNKCIJOS
1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
2. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
4. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.
5. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
6. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.
7. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
8. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
9. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
11. Atlieka visus Savivaldybės kompetencijai priskirtus veiksmus, susijusius su Savivaldybės socialinio būsto nuoma.
12. Atlieka visus Savivaldybės kompetencijai priskirtus veiksmus, susijusius su valstybės parama būstui įsigyti.
13. Dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje. Vykdo Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius ir administracijos direktoriaus įsakymus.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – nepasirinkta;
arba:
1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.4. darbo patirtis – nekilnojamo turto valdymo patirtis;
1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

FUNKCIJOS
1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
2. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
3. Organizuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimą arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimo organizavimą.
4. Rengia ir teikia informaciją su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
5. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo rengimą.
6. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
7. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
8. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
9. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
10. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
12. Koordinuoja ir organizuoja Savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių veiklą, teikia pasiūlymus dėl Savivaldybės valdomų įmonių įstatinio kapitalo didinimo ar mažinimo, įmonių reorganizavimo, likvidavimo ar jų teisinės formos pakeitimo; vadovaujasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir kitais su bendrovių veikla susijusiais teisės aktais.
13. Analizuoja Savivaldybės valdomų įmonių veiklą, jų ataskaitas, teikia teisės aktų dėl bendrovių vadovų veiklos ir metinių finansinių atskaitomybės rinkinių tvirtinimo ataskaitų projektus.
14. Koordinuoja Savivaldybės teritorijoje centralizuotos šiluminės energijos, geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo, transporto paslaugas teikiančių įmonių santykius su Savivaldybės gyventojais, jos įstaigomis ir organizacijomis. Organizuoja keleivių vežimą vietiniais maršrutais.
15. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl Savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių teikiamų viešųjų paslaugų (šilumos, šalto ir karšto vandens, transporto ir daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo, bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros bei kitų paslaugų) tarifų.
16. Administruoja daugiabučių namų butų ir kitų patalpų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų teikimą ir vykdo šios paslaugos teikėjų atranką Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje. Konsultuoja daugiabučių namų ir kitos paskirties patalpų savininkų bendrijų steigimo, jungtinės veiklos sutarties sudarymo klausimais.
17. Vykdo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę pagal teisės aktų nustatytas taisykles.
18. Dalyvauja įgyvendinant daugiabučių namų modernizavimo programas, renkant ir teikiant informaciją apie daugiabučių namų techninę būklę, šiluminės energijos sąnaudas ir atliekant kitus būtinus organizacinius veiksmus.
19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – ekonomika;
1.3. studijų kryptis – viešasis administravimas;
arba:
1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.5. darbo patirtis – keleivių ir krovinių vežimo kelių transportu, keleivinio transporto valdymo, patirtis;
1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

FUNKCIJOS
1. renka, analizuoja informaciją apie verslo aplinką Tauragės rajono savivaldybėje;
2. ruošia informacinius pranešimus apie Tauragės rajono savivaldybės verslo aplinką;
3. organizuoja Tauragės rajono savivaldybės inicijuojamus verslo ir verslumo skatinimo renginius;
4. vykdo informacijos sklaidą apie Tauragės rajono verslo aplinką užsienio įmonėms ir suinteresuotoms šalims;
5. teikia pasiūlymus dėl Tauragės rajono savivaldybės strateginio veiklos plano koregavimo, atsižvelgiant į teisės aktų pakeitimus, savivaldybės tarybos narių, administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, skyrių vedėjų ir kitų suinteresuotų juridinių ir fizinių asmenų pasiūlymus;
6. dalyvauja Tauragės rajono savivaldybės strateginio plėtros plano rengimo ir įgyvendinimo teisės aktuose Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriui priskirtų funkcijų vykdyme;
7. administruoja Tauragės rajono savivaldybės verslo skatinimo programas, siekiant paskatinti fizinius asmenis bei įmones kurti ir plėtoti verslą gamybos, paslaugų ir prekybos srityse;
8. konsultuoja Tauragės rajono savivaldybės verslo skatinimo programų klausimais;
9. bendradarbiauja su Tauragės apskrities verslininkų asociacija, VšĮ ,,Versli Lietuva“, VšĮ ,,Investuok Lietuvoje“ bei kitomis organizacijomis verslo ir investicijų pritraukimo klausimais;
10. teisės aktų nustatyta tvarka rengia informaciją, statistinius duomenis, tiria ir atsako į gyventojų ir organizacijų prašymus, skundus, priima interesantus;
11. skyriaus vedėjo nurodymu atlieka nesančių skyriaus darbuotojų funkcijas;
12. vykdo kitus su Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, duomenų apsaugą, pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų atlikimą;
3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
4. išmanyti verslo planų rengimą, rinkodaros principus, verslo administravimo pagrindus;
5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

FUNKCIJOS
1. Analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja tiekėjų pateiktų viešųjų pirkimų dokumentų analizę ir vertinimą.
2. Apdoroja su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais pirkimais susijusios informacijos apdorojimą.
3. Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje.
4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
5. Planuoja viešuosius pirkimus arba prireikus koordinuoja viešųjų pirkimų planavimą, rengia su jų planavimu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su jų planavimu susijusių dokumentų rengimą.
6. Rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja konkrečių viešųjų pirkimų dokumentų rengimą.
7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo rengimą.
8. Rengia ir teikia teisės aktų nustatyta tvarka informaciją, kuri skelbiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS), Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.taurage.lt.
9. Kartu su Juridinio ir personalo skyriaus specialistais rengia procesinius dokumentus kilus ginčui teisme dėl viešojo pirkimo, esant reikalui bei įgaliojus Savivaldybės administracijos direktoriui atstovauja Savivaldybės administracijai teismuose viešųjų pirkimų klausimais.
10. Atlieka nuolatinę teisės aktų stebėseną ir teikia pasiūlymus dėl tvarkų, taisyklių, susijusių su viešųjų pirkimų organizavimu Savivaldybės administracijoje, keitimo, pildymo, tobulinimo ir rengia bei derina jų projektus. Atlieka pasirašytų sutarčių terminų kontrolę.
11. Rengia ir teikia teisės aktų nustatyta tvarka informaciją ir ataskaitas apie vykdomus ir įvykdytus viešuosius pirkimus Viešųjų pirkimų tarnybai.
12. Kontroliuoja ir analizuoja Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų programos (modulio) duomenų tikrumą.
13. Skyriaus vedėjo nurodymu atlieka nesančių skyriaus darbuotojų funkcijas.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 
1.9. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – politikos mokslai;
1.3. studijų kryptis – teisė;
1.4. studijų kryptis – ekonomika;
arba:
1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.6. darbo patirtis – viešųjų pirkimų srities patirtis;
1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

FUNKCIJOS
1. Analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja tiekėjų pateiktų viešųjų pirkimų dokumentų analizę ir vertinimą.
2. Apdoroja su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais pirkimais susijusios informacijos apdorojimą.
3. Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje.
4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
5. Planuoja viešuosius pirkimus arba prireikus koordinuoja viešųjų pirkimų planavimą, rengia su jų planavimu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su jų planavimu susijusių dokumentų rengimą.
6. Rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja konkrečių viešųjų pirkimų dokumentų rengimą.
7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo rengimą.
8. Rengia ir teikia teisės aktų nustatyta tvarka informaciją, kuri skelbiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS), Savivaldybės interneto svetainėje www.taurage.lt.
9. Kartu su Juridinio ir personalo skyriaus specialistais rengia procesinius dokumentus kilus ginčui teisme dėl viešojo pirkimo, esant reikalui bei įgaliojus Savivaldybės administracijos direktoriui atstovauja Savivaldybės administracijai teismuose viešųjų pirkimų klausimais.
10. Atlieka nuolatinę teisės aktų stebėseną ir teikia pasiūlymus dėl tvarkų, taisyklių, susijusių su viešųjų pirkimų organizavimu Savivaldybės administracijoje, keitimo, pildymo, tobulinimo, rengia ir derina jų projektus. Atlieka pasirašytų sutarčių terminų kontrolę.
11. Kontroliuoja ir analizuoja Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų programos (modulio) duomenų tikrumą.
12. Skyriaus vedėjo nurodymu atlieka nesančių skyriaus darbuotojų funkcijas.
13. Rengia ir teikia teisės aktų nustatyta tvarka informaciją ir ataskaitas apie vykdomus ir įvykdytus viešuosius pirkimus Viešųjų pirkimų tarnybai.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – ekonomika;
1.3. studijų kryptis – teisė;
1.4. studijų kryptis – viešasis administravimas;
arba:
1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

FUNKCIJOS
1. Analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja tiekėjų pateiktų viešųjų pirkimų dokumentų analizę ir vertinimą.
2. Apdoroja su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais pirkimais susijusios informacijos apdorojimą.
3. Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje.
4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
5. Planuoja viešuosius pirkimus arba prireikus koordinuoja viešųjų pirkimų planavimą, rengia su jų planavimu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su jų planavimu susijusių dokumentų rengimą.
6. Rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja konkrečių viešųjų pirkimų dokumentų rengimą.
7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo rengimą.
8. Rengia ir teikia teisės aktų nustatyta tvarka informaciją ir ataskaitas apie vykdomus ir įvykdytus viešuosius pirkimus Viešųjų pirkimų tarnybai.
9. Rengia ir teikia teisės aktų nustatyta tvarka informaciją, kuri skelbiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS), Savivaldybės interneto svetainėje www.taurage.lt.
10. Kartu su Juridinio ir personalo skyriaus specialistais rengia procesinius dokumentus kilus ginčui teisme dėl viešojo pirkimo, esant reikalui bei įgaliojus Savivaldybės administracijos direktoriui atstovauja Savivaldybės administracijai teismuose viešųjų pirkimų klausimais.
11. Atlieka nuolatinę teisės aktų stebėseną ir teikia pasiūlymus dėl tvarkų, taisyklių, susijusių su viešųjų pirkimų organizavimu Savivaldybės administracijoje, keitimo, pildymo, tobulinimo, rengia ir derina jų projektus. Atlieka pasirašytų sutarčių terminų kontrolę.
12. Kontroliuoja ir analizuoja Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų programos (modulio) duomenų tikrumą.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – teisė;
1.3. studijų kryptis – ekonomika;
arba:
1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.5. darbo patirtis – viešųjų pirkimų srities patirtis;
1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba – anglų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

Scroll to Top
Skip to content