Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyrius

Tauragės rajono savivaldybės administracijos Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyrius

Tauragės rajono savivaldybės administracija yra Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Ją sudaro struktūriniai  padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).

Respublikos g. 2, Tauragė 72255

8 446 62 849

genovaite.pukelyte@taurage.lt

Darbo laikas:
I-IV: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val.- 17:00 val.
V: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val. – 15:45 val.

Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus darbuotojai

Skyriaus informacija

13. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
13.1. licencijų ir leidimų paruošimo išdavimui srityje:
13.1.1. teisės aktų nustatyta tvarka parengia išduoti licencijas ir leidimus, ruošia dokumentus jų galiojimui sustabdyti, galiojimo sustabdymui panaikinti, papildyti, patikslinti, pakeisti, dublikatams išduoti;
13.1.1. licencijoms:
13.1.1.1. verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais;
13.1.1.2. vienkartinėms licencijoms verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais renginių, mugių, parodų metu;
13.1.1.3. verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais;
13.1.1.4. vežti keleivius vietinio susisiekimo maršrutais;
13.1.2. leidimams:
13.1.2.1. vežti keleivius vietinio susisiekimo maršrutais;
13.1.2.2. vežti keleivius lengvaisiais automobiliais – taksi;
13.1.2.3. verstis didmenine, mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais;
13.1.2.4. didmeninei suskystintų naftos dujų prekybai;
13.1.2.5. mažmeninei suskystintų naftos dujų prekybai;
13.1.2.6. naudotis miesto gatvių ir aikščių vietomis automobiliams statyti;
13.1.3. važiuoti Tauragės rajono vietinės reikšmės viešaisiais keliais ir gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimas;
13.1.4. rengia leidimų prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimo taisyklių ir vietinės rinkliavos dydžio nustatymo projektus;
13.2. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo, nereikalingo turto pardavimo srityje:
13.2.1. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus, susijusius su negyvenamųjų patalpų ar atskirų patalpų nuoma, panauda bei pardavimu kitiems subjektams;
13.2.2. administruoja Savivaldybei priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą;
13.2.3. tvarko turto, Savivaldybės įgyto nuosavybės teise, valstybės turto, valdomo patikėjimo teise ir panaudos pagrindais, nekilnojamojo turto (negyvenamųjų ir gyvenamųjų pastatų, patalpų ir statinių) ir kilnojamojo turto perdavimo ir priėmimo aktus, juos kaupia ir teikia Savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterijos skyriui įtraukti juos į apskaitą bei kitiems subjektams;
13.2.4. tvarko Savivaldybės nuosavybės ir valstybės patikėjimo teise valdomų pastatų ir patalpų dokumentus, reikalingus jų teisinei registracijai;
13.2.5. skaičiuoja žemės sklypo vertės priedą dėl inžinerinių statinių;
13.2.6. administruoja bešeimininkį turtą, rengia šio turto perdavimo Savivaldybei valdyti nuosavybės teise dokumentus;
13.2.7. teikia pasiūlymus dėl negyvenamųjų patalpų bei kitų atskirų patalpų panaudojimo tikslingumo;
13.2.8. vykdo Savivaldybės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimą viešo aukciono tvarka;
13.2.9. organizuoja žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimus arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimus;
13.2.10. vykdo Savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio pastatų ir jų dalių pardavimą;
13.2.11. nagrinėja prašymus ir rengia sprendimus dėl nuosavybės teisių į išlikusius gyvenamuosius namus, jų dalis, butus bei ūkinės-komercinės paskirties pastatus su priklausiniais;
13.2.12. rengia gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų pardavimo dokumentus archyvui;
13.2.13. koordinuoja uždarųjų akcinių bendrovių ir akcinių bendrovių, kuriose Savivaldybei nuosavybės teise priklauso daugiau kaip 50 proc. akcijų, veiklą:
13.2.13.1. teisės aktų nustatyta tvarka rengia Savivaldybės teisės aktus dėl Savivaldybės, kaip akcininkės, savininkės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo;
13.2.13.2. kaupia ir analizuoja uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos nuosavybės teise priklauso Savivaldybei, pateiktus finansinius duomenis ir vadovaudamasis jais rengia akcijų valdytojui išvadas apie šių bendrovių finansinę ir ekonominę būklę;
13.2.14. organizuoja šilumos ir geriamojo vandens tiekimą bei nuotekų surinkimą ir valymą:
13.2.14.1. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl gyventojams ir kitiems vartotojams teikiamų paslaugų tarifų nustatymo ir atstovauja Savivaldybei suderinant paslaugų tarifus Valstybės kainų ir energetikos kontrolės komisijos posėdžiuose;
13.2.14.2. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių investicijų planų derinimo;
13.2.15. teikia konsultacijas daugiabučių namų bendrijų kūrimosi klausimais;
13.2.16. organizuoja daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimą, jei nėra įsteigta namo bendrija ar sudaryta jungtinė veiklos sutartis;
13.2.17. vykdo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę pagal teisės aktų nustatytas taisykles;
13.2.18. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus ir teikia pasiūlymus dėl verslo liudijimų mokesčių dydžių nustatymo;
13.3. investicinių projektų poreikio nustatymo, projektų planavimo ir programų rengimo srityje:
13.3.1. teikia konsultacijas Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams, įstaigoms, organizacijoms projektų, programų rengimo klausimais;
13.3.2. rengia Savivaldybės užimtumo didinimo programą;
13.3.3. pagal poreikį, bendradarbiaudamas su kitais Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, organizuoja galimybių studijų, tyrimų, vertinimų, investicinių projektų, kaštų naudos analizių ir kitų dokumentų, reikalingų paraiškų teikimui, ES, valstybės ir kitų fondų paramai pritraukti, rengimą;
13.3.4. planuoja bendrą išteklių ir finansavimo poreikį Savivaldybės investiciniams projektams įgyvendinti;
13.3.5. pagal nustatytus Savivaldybės prioritetus ir patvirtintą tvarką rengia Savivaldybės investicinių projektų sąrašą;
13.3.6. tvarko duomenų bazę, kurioje kaupiama informacija apie rengiamus investicinius projektus, pateiktus investicinius projektus ES ir (arba) kitų finansavimo šaltinių paramai gauti, įgyvendinamus projektus ir įgyvendintus investicinius projektus;
13.3.7. teikia Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams ir Savivaldybei pavaldžioms įstaigoms informaciją apie galimybes pasinaudoti ES parama ir kitais finansavimo šaltiniais bei konsultuoja ES investicinių projektų rengimo klausimais;
13.3.8. koordinuoja daugiabučių namų modernizavimo programos įgyvendinimą siekiant tinkamai įsisavinti finansinę paramą;
13.4. Tauragės rajono gyventojų – šeimų ir asmenų – teisių į valstybės paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti įgyvendinimo srityje:
13.4.1. sprendžia valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti klausimus:
13.4.2. registruoja asmenis (šeimas), turinčias teisę į socialinį būstą ar nuomos sąlygų pagerinimą, ir pagal pateiktus prašymus sudaro sąrašą;
13.4.3.registruoja asmenis (šeimas), turinčius teisę į valstybės paramą būstui įsigyti;
13.4.4. surenka dokumentus, kurie yra reikalingi civilinėse bylose dėl gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimo, savavališkai užimtų patalpų, dėl nuomos sutarties pripažinimo negaliojančia ir kt. atvejais;
13.4.5. rengia pažymas apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti;
13.4.6. rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus dėl gyvenamųjų patalpų suteikimo, nuomos pratęsimo, keitimo ir kt. klausimais;
13.4.7. teikia pasiūlymus dėl apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis, administruoja Savivaldybei nuosavybės teise priklausančias gyvenamąsias patalpas;
13.5. keleivių vežimo savivaldybės teritorijoje srityje;
13.5.1. rengia keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais išlaidų keleiviniam transportui kompensavimo ir vežėjų išlaidų (negautų pajamų), susijusių su lengvatų taikymu, kompensavimo (atlyginimo) tvarką , organizuoja konkursus vežėjui parinkti;
13.5.2. teikia bei nagrinėja gyventojų, įmonių, organizacijų, vežėjų pasiūlymus, skundus dėl visuomeninio transporto maršrutų tinklo, eismo tvarkaraščių pertvarkymo, keleivių aptarnavimo kokybės tobulinimo, eismo organizavimo bei ruošia atsakymus pareiškėjams;
13.5.3. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl visuomenei būtinų vietinio (priemiestinio) susisiekimo autobusų maršrutų skaičiaus ir jų tvarkaraščių;
13.6. Savivaldybės administracijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų srityje:
13.6.1. renka iš Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių informaciją, pagal kurią rengia bendrą Savivaldybės administracijos biudžetinių metų viešųjų pirkimų planą ir skelbia jį Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
13.6.2. kaupia ir sistemina Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių pateiktą informaciją dėl numatomų prekių, paslaugų ir darbų pirkimų, skaičiuoja prekių, paslaugų ir darbų pirkimų vertes ir nustato konkrečiam pirkimui taikomą viešųjų pirkimų būdą;
13.6.3. rengia ir teikia teisės aktų nustatyta tvarka informaciją, kuri skelbiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, Savivaldybės interneto svetainėje www.taurage.lt.
13.7. Savivaldybės strateginio planavimo srityje:
13.7.1. organizuoja strateginio planavimo procesą Savivaldybėje;
13.7.2. koordinuoja Savivaldybės strateginio veiklos plano programų rengimą Strateginio planavimo informacinėje sistemoje;
13.7.3. koordinuoja Savivaldybės strateginio plėtros, administracijos ir seniūnijų metinių planų įgyvendinimo ataskaitų rengimą;
13.7.4. teikia konsultacijas Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams, įstaigoms, organizacijoms projektų, programų rengimo klausimais;
13.8. teikia pasiūlymus formuojant ir įgyvendinant Tauragės regiono plėtros planą;
13.9. vykdo Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus ir pavedimus;
13.10. Savivaldybės administracijos Finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka atlieka finansų kontrolę;
13.11. rengia verslo plėtros skatinimo programas ir organizuoja jų įgyvendinimą;
13.12. teikia projektų paraiškas atsakingoms pagal priskirtą sritį ministerijoms dėl projektų finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms;
13.13. koordinuoja Savivaldybės projektų projektinių pasiūlymų ir paraiškų rengimą ES struktūrinių ir kitų tarptautinių fondų finansinei paramai gauti;
13.14. Savivaldybės tarybos veiklos reglamento ir Savivaldybės administracijos nuostatų nustatyta tvarka rengia arba dalyvauja rengiant skyriaus kompetencijos klausimais kitus Savivaldybės institucijų sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų ir raštų projektus;
13.15. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais ir administracijos direktoriaus įsakymais patvirtinta tvarka ir neviršydamas nustatytos kompetencijos, rengia sutartis bei susitarimus su įmonėmis, įstaigomis bei organizacijomis. Atsako už šių sutarčių vykdymą ir ataskaitų rengimą;
13.16. priima ir nagrinėja gaunamus gyventojų ir organizacijų prašymus, skundus bei pasiūlymus;
13.17. vykdo kitas Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais ir administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas;
13.18. užtikrina, kad laiku būtų atsakyta į kitų organizacijų ar asmenų paklausimus;
13.19. teikia informaciją Saugumo departamentui, teismams, krašto apsaugos tarnyboms, muitinei, Migracijos tarnybai, Mokesčių inspekcijai, Policijos komisariatui ir kitoms institucijoms įstatymų nustatyta tvarka;
13.20. dalyvauja Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais ir administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų, darbo grupių darbe.
14. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:
14.1. gauti su funkcijų vykdymu susijusius duomenis iš visų Savivaldybės administracijos struktūrinių ir teritorinių padalinių (seniūnijų), Savivaldybės reguliavimo sričiai priklausančių įmonių, įstaigų;
14.2. gauti iš Savivaldybės administracijos struktūrinių ir teritorinių padalinių išvadas dėl rengiamų Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektų ir, suderinęs su Savivaldybės administracijos direktoriumi, pasitelkti specialistus šiems uždaviniams rengti ir įgyvendinti;
14.3. teikti Savivaldybės tarybai, merui, administracijos direktoriui, jų sudaromoms komisijoms pasiūlymus skyriaus kompetencijos klausimais;
14.4. Savivaldybės tarybos, mero nustatyta tvarka arba atskiru mero, administracijos direktoriaus įgaliojimu sudaryti susitarimus, sutartis ir kitus sandorius su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, suderinęs su Savivaldybės administracijos Juridiniu ir personalo skyriumi.

Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai
Scroll to Top