Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyrius

Tauragės rajono savivaldybės administracijos Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyrius

Tauragės rajono savivaldybės administracija yra Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Ją sudaro struktūriniai  padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).

Respublikos g. 2, Tauragė 72256

8 446 62 849

genovaite.pukelyte@taurage.lt

Darbo laikas:
I-IV: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val.- 17:00 val.
V: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val. – 15:45 val.

Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus darbuotojai

Vedėja

Genovaitė Pukelytė

8 614 77 569

8 446 62 849

Trumpasis: 449

genovaite.pukelyte@taurage.lt

Kabineto Nr. 207

Vyriausioji specialistė

Indrė Juknienė

8 655 48 277

8 446 70 545

Trumpasis: 460

indre.jukniene@taurage.lt

Kabineto Nr. 212

Vyriausioji specialistė

Nijolė Šlefendoraitė

8 446 62 831

Trumpasis: 431

nijole.slefendoraite@taurage.lt

Kabineto Nr. 213

Vyriausioji specialistė

Dalita Martutaitienė

8 446 62 831

Trumpasis: 431

dalita.martutaitiene@taurage.lt

Kabineto Nr. 213

Vyriausioji specialistė

Rimantė Zuokaitė-Gylienė

8 446 55022

Trumpasis: 452

rimante.zuokaite@taurage.lt

Kabineto Nr. 301

Vyresnioji specialistė

Vilma Bergelienė

8 673 34 729

8 446 62 853

Trumpasis: 453

vilma.bergeliene@taurage.lt

Kabineto Nr. 211

Vyriausioji specialistė

Liubov Mockienė

8 446 61 788

Trumpasis: 401

liubov.mockiene@taurage.lt

Kabineto Nr. 301

Vyriausioji specialistė

Edita Jonikaitienė

8 446 62 853

Trumpasis: 453

edita.jonikaitiene@taurage.lt

Kabineto Nr. 211

Specialistas

Andrius Laucius

8 672 29 843

Trumpasis: 406

andrius.laucius@taurage.lt

Kabineto Nr. 102

Pakaitinė vyriausioji specialistė

Vaida Petrauskienė

8 446 62845

Trumpasis: 562

vaida.petrauskiene@taurage.lt

Kabineto Nr. 210

Vyriausioji specialistė

Monika Milerienė

8 446 62 845

Trumpasis: 445

monika.mileriene@taurage.lt

Kabineto Nr. 210

Vyriausioji specialistė

Milda Kliunkienė

8 446 62 845

Trumpasis: 445

milda.kliunkiene@taurage.lt

Kabineto Nr. 210

Skyriaus informacija

13. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
13.1. licencijų ir leidimų paruošimo išdavimui srityje:
13.1.1. teisės aktų nustatyta tvarka parengia išduoti licencijas ir leidimus, ruošia dokumentus jų galiojimui sustabdyti, galiojimo sustabdymui panaikinti, papildyti, patikslinti, pakeisti, dublikatams išduoti;
13.1.1. licencijoms:
13.1.1.1. verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais;
13.1.1.2. vienkartinėms licencijoms verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais renginių, mugių, parodų metu;
13.1.1.3. verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais;
13.1.1.4. vežti keleivius vietinio susisiekimo maršrutais;
13.1.2. leidimams:
13.1.2.1. vežti keleivius vietinio susisiekimo maršrutais;
13.1.2.2. vežti keleivius lengvaisiais automobiliais – taksi;
13.1.2.3. verstis didmenine, mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais;
13.1.2.4. didmeninei suskystintų naftos dujų prekybai;
13.1.2.5. mažmeninei suskystintų naftos dujų prekybai;
13.1.2.6. naudotis miesto gatvių ir aikščių vietomis automobiliams statyti;
13.1.3. važiuoti Tauragės rajono vietinės reikšmės viešaisiais keliais ir gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimas;
13.1.4. rengia leidimų prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimo taisyklių ir vietinės rinkliavos dydžio nustatymo projektus;
13.2. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo, nereikalingo turto pardavimo srityje:
13.2.1. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus, susijusius su negyvenamųjų patalpų ar atskirų patalpų nuoma, panauda bei pardavimu kitiems subjektams;
13.2.2. administruoja Savivaldybei priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą;
13.2.3. tvarko turto, Savivaldybės įgyto nuosavybės teise, valstybės turto, valdomo patikėjimo teise ir panaudos pagrindais, nekilnojamojo turto (negyvenamųjų ir gyvenamųjų pastatų, patalpų ir statinių) ir kilnojamojo turto perdavimo ir priėmimo aktus, juos kaupia ir teikia Savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterijos skyriui įtraukti juos į apskaitą bei kitiems subjektams;
13.2.4. tvarko Savivaldybės nuosavybės ir valstybės patikėjimo teise valdomų pastatų ir patalpų dokumentus, reikalingus jų teisinei registracijai;
13.2.5. skaičiuoja žemės sklypo vertės priedą dėl inžinerinių statinių;
13.2.6. administruoja bešeimininkį turtą, rengia šio turto perdavimo Savivaldybei valdyti nuosavybės teise dokumentus;
13.2.7. teikia pasiūlymus dėl negyvenamųjų patalpų bei kitų atskirų patalpų panaudojimo tikslingumo;
13.2.8. vykdo Savivaldybės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimą viešo aukciono tvarka;
13.2.9. organizuoja žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimus arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimus;
13.2.10. vykdo Savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio pastatų ir jų dalių pardavimą;
13.2.11. nagrinėja prašymus ir rengia sprendimus dėl nuosavybės teisių į išlikusius gyvenamuosius namus, jų dalis, butus bei ūkinės-komercinės paskirties pastatus su priklausiniais;
13.2.12. rengia gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų pardavimo dokumentus archyvui;
13.2.13. koordinuoja uždarųjų akcinių bendrovių ir akcinių bendrovių, kuriose Savivaldybei nuosavybės teise priklauso daugiau kaip 50 proc. akcijų, veiklą:
13.2.13.1. teisės aktų nustatyta tvarka rengia Savivaldybės teisės aktus dėl Savivaldybės, kaip akcininkės, savininkės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo;
13.2.13.2. kaupia ir analizuoja uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos nuosavybės teise priklauso Savivaldybei, pateiktus finansinius duomenis ir vadovaudamasis jais rengia akcijų valdytojui išvadas apie šių bendrovių finansinę ir ekonominę būklę;
13.2.14. organizuoja šilumos ir geriamojo vandens tiekimą bei nuotekų surinkimą ir valymą:
13.2.14.1. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl gyventojams ir kitiems vartotojams teikiamų paslaugų tarifų nustatymo ir atstovauja Savivaldybei suderinant paslaugų tarifus Valstybės kainų ir energetikos kontrolės komisijos posėdžiuose;
13.2.14.2. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių investicijų planų derinimo;
13.2.15. teikia konsultacijas daugiabučių namų bendrijų kūrimosi klausimais;
13.2.16. organizuoja daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimą, jei nėra įsteigta namo bendrija ar sudaryta jungtinė veiklos sutartis;
13.2.17. vykdo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę pagal teisės aktų nustatytas taisykles;
13.2.18. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus ir teikia pasiūlymus dėl verslo liudijimų mokesčių dydžių nustatymo;
13.3. investicinių projektų poreikio nustatymo, projektų planavimo ir programų rengimo srityje:
13.3.1. teikia konsultacijas Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams, įstaigoms, organizacijoms projektų, programų rengimo klausimais;
13.3.2. rengia Savivaldybės užimtumo didinimo programą;
13.3.3. pagal poreikį, bendradarbiaudamas su kitais Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, organizuoja galimybių studijų, tyrimų, vertinimų, investicinių projektų, kaštų naudos analizių ir kitų dokumentų, reikalingų paraiškų teikimui, ES, valstybės ir kitų fondų paramai pritraukti, rengimą;
13.3.4. planuoja bendrą išteklių ir finansavimo poreikį Savivaldybės investiciniams projektams įgyvendinti;
13.3.5. pagal nustatytus Savivaldybės prioritetus ir patvirtintą tvarką rengia Savivaldybės investicinių projektų sąrašą;
13.3.6. tvarko duomenų bazę, kurioje kaupiama informacija apie rengiamus investicinius projektus, pateiktus investicinius projektus ES ir (arba) kitų finansavimo šaltinių paramai gauti, įgyvendinamus projektus ir įgyvendintus investicinius projektus;
13.3.7. teikia Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams ir Savivaldybei pavaldžioms įstaigoms informaciją apie galimybes pasinaudoti ES parama ir kitais finansavimo šaltiniais bei konsultuoja ES investicinių projektų rengimo klausimais;
13.3.8. koordinuoja daugiabučių namų modernizavimo programos įgyvendinimą siekiant tinkamai įsisavinti finansinę paramą;
13.4. Tauragės rajono gyventojų – šeimų ir asmenų – teisių į valstybės paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti įgyvendinimo srityje:
13.4.1. sprendžia valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti klausimus:
13.4.2. registruoja asmenis (šeimas), turinčias teisę į socialinį būstą ar nuomos sąlygų pagerinimą, ir pagal pateiktus prašymus sudaro sąrašą;
13.4.3.registruoja asmenis (šeimas), turinčius teisę į valstybės paramą būstui įsigyti;
13.4.4. surenka dokumentus, kurie yra reikalingi civilinėse bylose dėl gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimo, savavališkai užimtų patalpų, dėl nuomos sutarties pripažinimo negaliojančia ir kt. atvejais;
13.4.5. rengia pažymas apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti;
13.4.6. rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus dėl gyvenamųjų patalpų suteikimo, nuomos pratęsimo, keitimo ir kt. klausimais;
13.4.7. teikia pasiūlymus dėl apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis, administruoja Savivaldybei nuosavybės teise priklausančias gyvenamąsias patalpas;
13.5. keleivių vežimo savivaldybės teritorijoje srityje;
13.5.1. rengia keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais išlaidų keleiviniam transportui kompensavimo ir vežėjų išlaidų (negautų pajamų), susijusių su lengvatų taikymu, kompensavimo (atlyginimo) tvarką , organizuoja konkursus vežėjui parinkti;
13.5.2. teikia bei nagrinėja gyventojų, įmonių, organizacijų, vežėjų pasiūlymus, skundus dėl visuomeninio transporto maršrutų tinklo, eismo tvarkaraščių pertvarkymo, keleivių aptarnavimo kokybės tobulinimo, eismo organizavimo bei ruošia atsakymus pareiškėjams;
13.5.3. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl visuomenei būtinų vietinio (priemiestinio) susisiekimo autobusų maršrutų skaičiaus ir jų tvarkaraščių;
13.6. Savivaldybės administracijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų srityje:
13.6.1. renka iš Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių informaciją, pagal kurią rengia bendrą Savivaldybės administracijos biudžetinių metų viešųjų pirkimų planą ir skelbia jį Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
13.6.2. kaupia ir sistemina Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių pateiktą informaciją dėl numatomų prekių, paslaugų ir darbų pirkimų, skaičiuoja prekių, paslaugų ir darbų pirkimų vertes ir nustato konkrečiam pirkimui taikomą viešųjų pirkimų būdą;
13.6.3. rengia ir teikia teisės aktų nustatyta tvarka informaciją, kuri skelbiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, Savivaldybės interneto svetainėje www.taurage.lt.
13.7. Savivaldybės strateginio planavimo srityje:
13.7.1. organizuoja strateginio planavimo procesą Savivaldybėje;
13.7.2. koordinuoja Savivaldybės strateginio veiklos plano programų rengimą Strateginio planavimo informacinėje sistemoje;
13.7.3. koordinuoja Savivaldybės strateginio plėtros, administracijos ir seniūnijų metinių planų įgyvendinimo ataskaitų rengimą;
13.7.4. teikia konsultacijas Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams, įstaigoms, organizacijoms projektų, programų rengimo klausimais;
13.8. teikia pasiūlymus formuojant ir įgyvendinant Tauragės regiono plėtros planą;
13.9. vykdo Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus ir pavedimus;
13.10. Savivaldybės administracijos Finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka atlieka finansų kontrolę;
13.11. rengia verslo plėtros skatinimo programas ir organizuoja jų įgyvendinimą;
13.12. teikia projektų paraiškas atsakingoms pagal priskirtą sritį ministerijoms dėl projektų finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms;
13.13. koordinuoja Savivaldybės projektų projektinių pasiūlymų ir paraiškų rengimą ES struktūrinių ir kitų tarptautinių fondų finansinei paramai gauti;
13.14. Savivaldybės tarybos veiklos reglamento ir Savivaldybės administracijos nuostatų nustatyta tvarka rengia arba dalyvauja rengiant skyriaus kompetencijos klausimais kitus Savivaldybės institucijų sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų ir raštų projektus;
13.15. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais ir administracijos direktoriaus įsakymais patvirtinta tvarka ir neviršydamas nustatytos kompetencijos, rengia sutartis bei susitarimus su įmonėmis, įstaigomis bei organizacijomis. Atsako už šių sutarčių vykdymą ir ataskaitų rengimą;
13.16. priima ir nagrinėja gaunamus gyventojų ir organizacijų prašymus, skundus bei pasiūlymus;
13.17. vykdo kitas Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais ir administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas;
13.18. užtikrina, kad laiku būtų atsakyta į kitų organizacijų ar asmenų paklausimus;
13.19. teikia informaciją Saugumo departamentui, teismams, krašto apsaugos tarnyboms, muitinei, Migracijos tarnybai, Mokesčių inspekcijai, Policijos komisariatui ir kitoms institucijoms įstatymų nustatyta tvarka;
13.20. dalyvauja Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais ir administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų, darbo grupių darbe.
14. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:
14.1. gauti su funkcijų vykdymu susijusius duomenis iš visų Savivaldybės administracijos struktūrinių ir teritorinių padalinių (seniūnijų), Savivaldybės reguliavimo sričiai priklausančių įmonių, įstaigų;
14.2. gauti iš Savivaldybės administracijos struktūrinių ir teritorinių padalinių išvadas dėl rengiamų Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektų ir, suderinęs su Savivaldybės administracijos direktoriumi, pasitelkti specialistus šiems uždaviniams rengti ir įgyvendinti;
14.3. teikti Savivaldybės tarybai, merui, administracijos direktoriui, jų sudaromoms komisijoms pasiūlymus skyriaus kompetencijos klausimais;
14.4. Savivaldybės tarybos, mero nustatyta tvarka arba atskiru mero, administracijos direktoriaus įgaliojimu sudaryti susitarimus, sutartis ir kitus sandorius su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, suderinęs su Savivaldybės administracijos Juridiniu ir personalo skyriumi.

Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, vykdo pavaldžių tarnautojų ir darbuotojų darbo kontrolę, vizuoja skyriaus darbuotojų parengtus teisės aktų projektus, taip pat kitų skyrių rengiamus teisės aktus, susijusius su vadovaujamo skyriaus funkcijomis;
7.2. analizuoja investicinių projektų poreikį, planuoja ir organizuoja projektų ir programų rengimą;
7.3. organizuoja dokumentų rengimą paramai iš Europos struktūrinių fondų gauti ir teikia informaciją apie vykdomus projektus;
7.4. vykdo projektų partnerių ir finansavimo šaltinių paiešką Lietuvoje ir užsienyje;
7.5. organizuoja projektų įgyvendinimą pasirašius projektų finansavimo sutartis;
7.6. organizuoja informacijos apie visų projektų, kuriuose dalyvauja savivaldybės administracija, rengimą ir teikimą;
7.7. konsultuoja visų projektų, kuriuose dalyvauja savivaldybė, vykdytojus projektų dokumentų parengimo ir jų vykdymo klausimais;
7.8. analizuoja Tauragės rajono ekonominės plėtros perspektyvas ir teikia pasiūlymus formuojant ir įgyvendinant savivaldybės strateginio plėtros ir regioninio plėtros planus;
7.9. rengia savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo, taip pat turto privatizavimo strategiją, teikia pasiūlymus savivaldybės institucijoms, įgyvendinant savivaldybės politiką turto valdymo klausimais;
7.10. kontroliuoja savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo;
7.11. koordinuoja savivaldybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių, viešųjų įstaigų (išskyrus sveikatos priežiūros), kurių savininkė ar dalininkė yra savivaldybė, viešųjų paslaugų teikimą. Analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl gyventojams ir kitiems vartotojams teikiamų paslaugų kokybės gerinimo ir plėtros, vadovų darbo apmokėjimo ir kitus klausimus, kuriuos teisės aktai priskiria steigėjo (akcininko) kompetencijai;
7.12. organizuoja strateginio planavimo procesą savivaldybėje ;
7.13. teikia pasiūlymus dėl mokesčių, rinkliavų ir kitų įstatymų nustatytų lengvatų teikimo savivaldybės biudžeto sąskaita, subsidijų ir kompensacijų skyrimo naujas darbo vietas steigiančioms visų rūšių įmonėms;
7.14. kontroliuoja licencijų ir leidimų išdavimą;.
7.15. organizuoja būsto plėtros ir daugiabučių namų modernizavimo programų rengimą;
7.16. organizuoja viešųjų pirkimų vykdymą ir ataskaitų teikimą;
7.17 kontroliuoja savivaldybės užimtumo didinimo programos rengimą ir jos įgyvendinimą;
7.18 užtikrina skyriaus funkcijų vykdymą pagal kokybės vadybos sistemai keliamus LST EN ISO 9001 standarto reikalavimus ir nustato skyriaus kokybės politikos tikslus;
7.19. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais ir administracijos direktoriaus įsakymais patvirtintomis tvarkomis, neviršydamas nustatytos kompetencijos, rengia sutartis su įmonėmis, įstaigomis bei organizacijomis, administruoja sutarčių vykdymą;
7.20 pagal kompetenciją dalyvauja komisijose, darbo grupėse, savivaldybės tarybos, jos komitetų posėdžiuose, teikia nuomonę tam, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms, savivaldybės tarybai keliami uždaviniai;
7.21. rengia ir atsako už parengtų ir pateiktų svarstyti savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų pagrįstumą, duomenų ir kitos medžiagos tikrumą;
7.22. koordinuoja teisės aktų nustatyta tvarka informacijos, statistinių duomenų rengimą, atsako į gyventojų ir organizacijų prašymus ir skundus, priima interesantus;
7.23. vykdo savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, kitus su savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės administracijos strateginiai tikslai;
7.24. savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka vykdo finansų kontrolę;
7.25. užtikrina laikinai nesančių skyriaus darbuotojų funkcijų vykdymą.

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį viešojo administravimo srityje;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo įstatymus, kitus įstatymus ir Vyriausybės nutarimus, reglamentuojančius turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, aprūpinimo gyvenamosiomis patalpomis būdus, licencijų išdavimo tvarką, teisės aktus, reglamentuojančius investicijas, regioninę ir kaimo plėtrą, smulkųjį ir vidutinį verslą bei kitus, susijusius su atliekamomis funkcijomis pagal pareigybės aprašymą;
6.4. suprasti ekonominės plėtros vaidmenį, užsienio tiesioginių investicijų procesą;
6.5 būti susipažinęs su Europos Sąjungos struktūriniais fondais ir programomis;
6.6. žinoti investicinių projektų, paraiškų rengimo ir strateginio planavimo metodikas;
6.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.8. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti skyriaus darbą;
6.9. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gerai mokėti valstybinę kalbą, išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti ,,Microsoft Office” programiniu paketu;
6.10. gebėti greitai suvokti situaciją ir priimti 6.11. darbe vadovautis savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, savivaldybės administracijos ir skyriaus nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis ir šiuo pareigybės aprašymu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1.1. Renka ir platina informaciją apie galimybes savivaldybės reguliavimo sričiai priklausančioms įstaigoms, organizacijoms ir administracijos skyriams pasinaudoti įvairių fondų, programų ir iniciatyvų finansine parama siekiant pagerinti savivaldybės vykdomų funkcijų ir teikiamų paslaugų kokybę.
1.2. Koordinuoja savivaldybės programų rengimą tam, kad būtų užtikrintas efektyvus lėšų panaudojimas.
1.3. Teikia konsultacijas savivaldybės skyriams, įstaigoms, organizacijoms investicinių projektų programų rengimo klausimais, siekiant gauti valstybės ir kitų tarptautinių finansinių šaltinių finansinę paramą.
1.4 Ieško partnerių ir finansavimo šaltinių Lietuvoje ir užsienio šalyse siekiant įgyvendinti investicinius projektus.
1.5. Teikia pasiūlymus Tauragės rajono plėtros klausimais siekiant padidinti investicijas savivaldybės teritorijoje.
1.6. Koordinuoja savivaldybės projektų rengimą tam, kad būtų užtikrintas kokybiškas būtinų projektų parengimas.
1.7. Vykdyti priskirtų projektų ir programų administravimą, siekiant tinkamai įsisavinti finansinę paramą.
1.8. Rengia savivaldybės vidutinės trukmės veiksmų planus, siekiant tinkamai planuojant savivaldybės veiklą įgyvendinti savivaldybės uždavinius ir funkcijas.
1.9. Rengia paraiškas ir jas teikia įvairiems fondams siekiant gauti lėšas projektų įgyvendinimui.
1.10. Dalyvauja komisijų, darbo grupių darbe.
1.11. Vykdo Savivaldybės tarybos, mero sprendimus, potvarkius ir administracijos direktoriaus įsakymus.
1.12 Spausdinti ir dauginti dokumentus, reikalingus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms atlikti.
1.13. Savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka vykdyto finansų kontrolę.
1.14. Vykdo kitus su Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos krypties išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis).
1.2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės norminius aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą ir pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą.
1.3. Būti susipažinęs su Europos Sąjungos ir kitomis tarptautinės paramos galimybėmis.
1.4. Mokėti užsienio kalbą (anglų) pažengusio vartotojo lygmens B 1 lygiu.
1.5. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
1.6. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (Excel, Word, Power Point programos).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. Organizuoja Savivaldybės administracijai reikalingų įsigyti prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, vykdo viešųjų pirkimų procedūras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Tauragės rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais;
2. Renka Savivaldybės administracijos padalinių informaciją, pagal kurią rengia bendrą Savivaldybės administracijos biudžetinių metų viešųjų pirkimų planą ir skelbia jį Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
3. Priima ir registruoja Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių parengtas bei Savivaldybės administracijos direktoriaus ir asignavimų valdytojo patvirtintas paraiškas prekėms, paslaugoms bei darbams įsigyti;
4. Kaupia ir sistemina Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių pateiktą informaciją dėl numatomų prekių, paslaugų ir darbų pirkimų, skaičiuoja prekių, paslaugų ir darbų pirkimų vertes ir nustato konkrečiam pirkimui taikomą viešųjų pirkimų būdą;
5. Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje ir vykdo funkcijas, nustatytas komisijos darbo reglamente;
6. Tikrina pirkimo dokumentų projektų atitiktį viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams, rengia pirkimo dokumentų projektus pagal Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių specialistų pateiktas technines užduotis ir informaciją;
7. Rengia ir teikia teisės aktų nustatyta tvarka informaciją ir ataskaitas apie vykdomus ir įvykdytus viešuosius pirkimus Viešųjų pirkimų tarnybai;
8. Rengia ir teikia teisės aktų nustatyta tvarka informaciją, kuri skelbiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS), Savivaldybės interneto svetainėje www.taurage.lt;
9. Kartu su Savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyriaus specialistais rengia procesinius dokumentus kilus ginčui teisme dėl viešojo pirkimo, esant reikalui bei įgaliojus Savivaldybės administracijos direktoriui atstovauja Savivaldybės administracijai teismuose viešųjų pirkimų klausimais;
10. Dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų sutarčių projektus ir juos derina;
11. Konsultuoja Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių darbuotojus pagal savo veiklos sritį ir kompetenciją;
12. Atlieka nuolatinę teisės aktų stebėseną ir teikia pasiūlymus dėl tvarkų, taisyklių, susijusių su viešųjų pirkimų organizavimu Savivaldybės administracijoje, keitimo, pildymo, tobulinimo, rengia ir derina jų projektus. Atlieka pasirašytų sutarčių terminų kontrolę;
13. Kontroliuoja ir analizuoja Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų programos (modulio) duomenų tikrumą;
14. Skyriaus vedėjo nurodymu atlieka nesančių skyriaus darbuotojų funkcijas;
15. Vykdo kitus su Skyriaus funkcijoms susijusius Savivaldybės administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai veiklos tikslai.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, viešojo administravimo, ekonomikos arba teisės krypties išsilavinimą;
2. Išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą ir kitus teisės aktus, reikalingus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti;
3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
4. Mokėti dirbti MS Office programiniu paketu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1.1. Renka ir platina informaciją apie galimybes savivaldybės reguliavimo sričiai priklausančioms įstaigoms, organizacijoms ir administracijos skyriams pasinaudoti įvairių fondų, programų ir iniciatyvų finansine parama siekiant pagerinti Savivaldybės vykdomų funkcijų ir teikiamų paslaugų kokybę.
1.2. Siūlo, rengia ir įgyvendina priemones, skatinančias tiesiogines užsienio investicijas, siekiant padidinti rajono ekonominę plėtrą.
1.3. Vykdo Savivaldybės strateginio veiklos plano koregavimą atsižvelgdamas į Tarybos narių, administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, skyrių vedėjų ir kitų suinteresuotų juridinių ir fizinių asmenų pasiūlymus.
1.4. Koordinuoja, rengia ir teikia Savivaldybės tarybai tvirtinti Savivaldybės strateginio veiklos plano vykdymo ataskaitas siekiant išsiaiškinti savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo efektyvumą.
1.5. Teikia konsultacijas Savivaldybės administracijos skyriams, įstaigoms, organizacijoms savivaldybės strateginio veiklos plano vykdymo ataskaitų rengimo klausimais.
1.6. Koordinuoja kaimo plėtros ir daugiabučių namų modernizavimo programų įgyvendinimą siekiant tinkamai įsisavinti finansinę paramą.
1.7. Rengia paraiškas ir jas teikia įvairiems fondams siekiant gauti lėšų projektams įgyvendinti.
1.8. Organizuoja dokumentų (techninių ir investicinių projektų, galimybių studijų, preliminarių projektų, įvairių tyrimų ir kt.) rengimą siekiant gauti finansinę paramą.
1.9. Ieško partnerių ir finansavimo šaltinių Lietuvoje ir užsienio šalyse siekiant įgyvendinti investicinius projektus.
1.10. Renka ir kaupia informaciją apie Savivaldybės gautą finansinę paramą įgyvendinant įvairius projektus ir programas.
1.11. Dalyvauja komisijų, darbo grupių darbe. Vykdo Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius ir administracijos direktoriaus įsakymus.
1.12. Skyriaus vedėjo nurodymu atlieka neesančių skyriaus darbuotojų funkcijas.
1.13. Vykdo kitus su Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį).
1.2. Turėti vienerių metų darbo patirtį rengiant paraiškas ES paramai gauti.
1.3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės norminius aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą ir pareigybių aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą.
1.4. Sugebėti planuoti, organizuoti projektų programų rengimą ir jų įgyvendinimą.
1.5. Mokėti anglų kalbą B1 ir rusų kalbą C1 lygiu.
1.6. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
1.7. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (Excel, Word, Power Point programos).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1.1. Administruoja savivaldybei priklausantį nekilnojamąjį (išskyrus gyvenamąsias patalpas, socialinio būsto ir negyvenamųjų patalpų nuomą, panaudą, keitimosi gyvenamosiomis patalpomis) ir kilnojamąjį turtą;
1.2. Tvarko turto, savivaldybės įgyto nuosavybės teise, valstybės turto, valdomo patikėjimo teise ir panaudos pagrindais, nekilnojamojo turto (negyvenamųjų ir gyvenamųjų pastatų, patalpų ir statinių) ir kilnojamojo turto perdavimo ir priėmimo aktus, juos kaupia ir teikia specialistui, tvarkančiam turto apskaitą, įtraukti juos į apskaitą, bei kitoms atitinkamoms institucijoms;
1.3. Tvarko savivaldybės nuosavybės ir valstybės patikėjimo teise valdomų pastatų ir patalpų dokumentus, reikalingus teisinei registracijai atlikti valstybės įmonėje Registrų centre;
1.4. Organizuoja savivaldybei perduodamų valdyti nuosavybės, patikėjimo ar panaudos teise žemės sklypų dokumentų parengimą ir teikia juos teisinei registracijai atlikti valstybės įmonėje Registrų centre;
1.5. Organizuoja savivaldybės turto (išskyrus gyvenamąsias ir negyvenamąsias patalpas) turto nuomos konkursus teisės aktų nustatyta tvarka, rengia ir tvarko jų dokumentaciją, rengia turto nuomos sutarčių projektus;
1.6. Administruoja savivaldybės nekilnojamojo turto mokestį;
1.7. Skaičiuoja žemės vertės padidėjimą dėl inžinerinių statinių ir teikia siūlymus dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų nuomos terminų;
1.8. Administruoja bešeimininkį turtą, rengia šio turto perdavimo savivaldybei valdyti nuosavybės teise dokumentus.
1.9. Tvarko dokumentus dėl žemės sklypų pardavimo ir nuomos (išskyrus žemės sklypų kadastrinių matavimų bylų parengimą) aukciono tvarka;
1.10. Rengia teismui medžiagą dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto perdavimo savivaldybei valdyti nuosavybės teise.
1.11. Vykdo savivaldybės turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo strategijos įgyvendinimo stebėjimą-monitoringą.
1.12. Dalyvauja komisijų, darbo grupių darbe. Vykdo Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius ir administracijos direktoriaus įsakymus.
1.13. Skyriaus vedėjo nurodymu atlieka nesančių skyriaus darbuotojų funkcijas.
1.14. Vykdo kitus su Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo, ekonomikos ar viešojo administravimo krypties išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis).
1.2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės norminius aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą ir pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą.
1.3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
1.4. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
1.5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ,,Microsoft Office“ programiniu paketu.
1.6. Asmeniškai atsakyti už savo tarnybinių pareigų ir funkcijų vykdymą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1.1. Organizuoja ir vykdo savivaldybei priklausančių gyvenamųjų patalpų ir jų priklausinių bei kito savivaldybės turto privatizavimą.
1.2. rengia privatizavimo objektų sąrašo projektus ir teikia juos tvirtinti Savivaldybės tarybai;
1.3. parenka objekto privatizavimo būdus ir atskiro objekto (arba objektų grupės) privatizavimo sąlygas;
1.4. kontroliuoja privatizavimo sandorių vykdymą, kol bus įvykdytos visos sandorio sąlygos;
1.5. perduoda privatizavimo objektus įsigijusiems asmenims nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus;
1.6. kaupia informaciją apie privatizavimo sandorius ir atsiskaito Privatizavimo komisijai.
1.7. Teisės aktų nustatyta tvarka rengia savivaldybės institucijų teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl licencijų bei leidimų išdavimo, galiojimo sustabdymo ir panaikinimo:
1.7.1. licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais;
1.7.2. vienkartines licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais renginių metu;
1.7.3. licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais;
1.7.4. leidimus vežti keleivius lengvaisiais automobiliais – taksi;
1.7.5. licencijas vežti keleivius vietinio susisiekimo maršrutais;
1.7.6. licencijų kopijas, atitinkančias licenciją kiekvienai transporto priemonei vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais;
1.7.7. leidimus vežti keleivius reguliaraus susisiekimo (miesto ar priemiestinio) kelių transporto maršrutais;
1.7.8. leidimus verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais;
1.7.9. leidimus verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais;
1.7.10. leidimus važiuoti didžiagabaritinėmis ir (ar)sunkiasvorėmis kelių transporto priemonėmis ar jų junginiais;
1.7.11. sutikimus dėl lombardo darbo laiko.
1.8. Tvarko ir teikia statistikos duomenis dėl licencijų ir leidimų išdavimo teisės aktų nustatyta tvarka.
1.9. Tvarko ir teikia duomenis Paslaugų ir gaminių kontaktiniam centrui , teikiant ūkio subjektams elektronines administracines paslaugas.
1.10. Dalyvauja Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų darbe.
1.11. Tiria ir teisės aktų nustatyta tvarka atsako į gyventojų ir organizacijų paklausimus ir skundus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis).
1.2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir pareigybės aprašytame nustatytų funkcijų atlikimą.2
1.3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
1.4. Mokėti dirbti su šiomis kompiuterinėmis programomis: MS WORD, MS Execel, MS Outlook, Internet Explorer.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1.1. Atlieka visus Savivaldybės kompetencijai priskirtus veiksmus, susijusius su Savivaldybės socialinio būsto nuoma.
1.2. Atlieka visus Savivaldybės kompetencijai priskirtus veiksmus, susijusius su valstybės parama būstui įsigyti.
1.3. Rengia teisės aktų projektus dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto, socialinio būsto ir negyvenamųjų patalpų nuomos, panaudos, keitimosi gyvenamosiomis patalpomis, kaupti ir sisteminti su šių teisės aktų vykdymu susijusius dokumentus.
1.4. Dalyvauja komisijų, darbo grupių darbe. Vykdo Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius ir administracijos direktoriaus įsakymus.
1.5. Savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka vykdo finansų kontrolę.
1.6. Vykdo kitus su Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.
1.7. Atlieka visus Savivaldybės kompetencijai priskirtus veiksmus, susijusius su gyvenamųjų patalpų įsigijimu ir suteikimu grįžtantiems į Lietuvą politiniams kaliniams ir tremtiniams.
1.8. Pagal kompetenciją tiria ir atsako į gyventojų ir organizacijų prašymus ir skundus, priima interesantus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių arba humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį).
1.2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės norminius aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą ir pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą.
1.3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
1.4. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu).

VI. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, viešojo administravimo krypties išsilavinimą.
6.2. Išmanyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą ir kitus teisės aktus, reikalingus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti.
6.3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

VII. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:
7.1. Koordinuoja ir organizuoja savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių veiklą, teikia siūlymus dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių įstatinio kapitalo didinimo ar mažinimo, įmonių reorganizavimo, likvidavimo ar jų teisinės formos pakeitimo; vadovaujasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir kitais su bendrovių veikla susijusiais teisės aktais.
7.2. Analizuoja Savivaldybės kontroliuojamų įmonių veiklą, jų ataskaitas, teikia teisės aktų dėl bendrovių vadovų veiklos ir metinių finansinių atskaitomybės rinkinių tvirtinimo ataskaitų projektus;
7.3. Koordinuoja savivaldybės teritorijoje teikiančių centralizuotos šiluminės energijos, geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo, transporto paslaugas įmonių santykius su Savivaldybės gyventojais ir jos įstaigomis ir organizacijomis;
7.4. Organizuoja keleivių vežimą vietiniais maršrutais;
7.5. Administruoja šilumos tiekimo licencijų išdavimą šilumos tiekėjams, realizuojantiems mažiau nei 10 GWh šilumos per metus;
7.6. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl Savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių teikiamų viešųjų paslaugų: šilumos, šalto ir karšto vandens, transporto ir daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo, bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros bei kitų paslaugų tarifų;
7.7. Administruoja daugiabučių namų butų ir kitų patalpų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų teikimą ir vykdo šios paslaugos teikėjų atranką Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje;
7.8. Konsultuoja daugiabučių namų ir kitos paskirties patalpų savininkų bendrijų steigimo , jungtinės veiklos sutarties sudarymo klausimais; ;
7.9. Vykdo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę pagal teisės aktų nustatytas taisykles.
7.10. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl individualios veiklos rūšių, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimus, fiksuotų pajamų dydžių nustatymo;.
7.11. Dalyvauja įgyvendinant daugiabučių namų modernizavimo programas renkant ir teikiant informaciją apie daugiabučių namų techninę būklę, šiluminės energijos sąnaudas ir atliekant kitus būtinus organizacinius veiksmus;
7.12. Rengia ir derina sutarčių projektus pagal pareigybės priskirtą kompetenciją.
7.13. Tvarko archyvą pagal savo darbo specifiką.
7.14. Vykdo Savivaldybės tarybos sprendimus, Savivaldybės mero potvarkius, pagal savo kompetenciją atlieka kitas įstatymų, kitų norminių teisės aktų nustatytas funkcijas ir vykdo Savivaldybės administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ir skyriaus vedėjo pavedimus.
7.15. Pagal kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus ir rengia į juos atsakymus. Dalyvauja Savivaldybės administracijos komisijų ir darbo grupių darbe.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1.1. renka, analizuoja informaciją apie verslo aplinką Tauragės rajono savivaldybėje;
1.2. ruošia informacinius pranešimus apie Tauragės rajono savivaldybės verslo aplinką;
1.3. organizuoja Tauragės rajono savivaldybės inicijuojamus verslo ir verslumo skatinimo renginius;
1.4. vykdo informacijos sklaidą apie Tauragės rajono verslo aplinką užsienio įmonėms ir suinteresuotoms šalims;
1.5. teikia pasiūlymus dėl Tauragės rajono savivaldybės strateginio veiklos plano koregavimo, atsižvelgiant į teisės aktų pakeitimus, savivaldybės tarybos narių, administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, skyrių vedėjų ir kitų suinteresuotų juridinių ir fizinių asmenų pasiūlymus;
1.6. dalyvauja Tauragės rajono savivaldybės strateginio plėtros plano rengimo ir įgyvendinimo teisės aktuose Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriui priskirtų funkcijų vykdyme;
1.7. administruoja Tauragės rajono savivaldybės verslo skatinimo programas, siekiant paskatinti fizinius asmenis bei įmones kurti ir plėtoti verslą gamybos, paslaugų ir prekybos srityse;
1.8. konsultuoja Tauragės rajono savivaldybės verslo skatinimo programų klausimais;
1.9. bendradarbiauja su Tauragės apskrities verslininkų asociacija, VšĮ ,,Versli Lietuva“, VšĮ ,,Investuok Lietuvoje“ bei kitomis organizacijomis verslo ir investicijų pritraukimo klausimais;
1.10. teisės aktų nustatyta tvarka rengia informaciją, statistinius duomenis, tiria ir atsako į gyventojų ir organizacijų prašymus, skundus, priima interesantus;
1.11. skyriaus vedėjo nurodymu atlieka nesančių skyriaus darbuotojų funkcijas;
1.12. vykdo kitus su Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
1.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, duomenų apsaugą, pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų atlikimą;
1.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
1.4. išmanyti verslo planų rengimą, rinkodaros principus, verslo administravimo pagrindus;
1.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
1. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:
1.1. organizuoja Savivaldybės administracijai reikalingų įsigyti prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus ir vykdo viešųjų pirkimų procedūras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Tauragės rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais;
1.2. renka Savivaldybės administracijos padalinių informaciją, pagal kurią rengia bendrą Savivaldybės administracijos biudžetinių metų viešųjų pirkimų planą ir skelbia jį Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
1.3. priima ir registruoja Savivaldybės administracijos skyrių ir struktūrinių teritorinių padalinių parengtas ir Savivaldybės administracijos direktoriaus bei asignavimų valdytojo patvirtintas paraiškas prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti;
1.4. kaupia ir sistemina Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių pateiktą informaciją dėl numatomų prekių, paslaugų ir darbų pirkimų, skaičiuoja prekių, paslaugų ir darbų pirkimų vertes ir nustato konkrečiam pirkimui taikomą viešųjų pirkimų būdą;
1.5. dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje ir vykdo funkcijas, nustatytas komisijos darbo reglamente;
1.6. tikrina pirkimo dokumentų projektų atitiktį viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams, rengia pirkimo dokumentų projektus pagal Savivaldybės administracijos skyrių ir struktūrinių teritorinių padalinių specialistų pateiktas technines užduotis ir informaciją;
1.7. rengia ir teikia teisės aktų nustatyta tvarka informaciją ir ataskaitas apie vykdomus ir įvykdytus viešuosius pirkimus Viešųjų pirkimų tarnybai;
1.8. rengia ir teikia teisės aktų nustatyta tvarka informaciją, kuri skelbiama centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS), Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.taurage.lt;
1.9. kartu su Juridinio ir personalo skyriaus specialistais rengia procesinius dokumentus kilus ginčui teisme dėl viešojo pirkimo, esant reikalui bei įgaliojus Savivaldybės administracijos direktoriui atstovauja Savivaldybės administracijai teismuose viešųjų pirkimų klausimais;
1.10. dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų sutarčių projektus ir juos derina;
1.11. konsultuoja Savivaldybės administracijos skyrių ir struktūrinių teritorinių padalinių darbuotojus pagal savo veiklos sritį ir kompetenciją;
1.12. atlieka nuolatinę teisės aktų stebėseną ir teikia pasiūlymus dėl tvarkų, taisyklių, susijusių su viešųjų pirkimų organizavimu Savivaldybės administracijoje, keitimo, pildymo, tobulinimo ir rengia bei derina jų projektus. Atlieka pasirašytų sutarčių terminų kontrolę;
1.13. Skyriaus vedėjo nurodymu atlieka nesančių skyriaus darbuotojų funkcijas;
1.14. vykdo kitus su Skyriaus funkcijoms susijusius Savivaldybės administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai veiklos tikslai.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo arba ekonomikos, arba teisės, arba politikos krypties išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis);
2.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą ir kitus teisės aktus, reikalingus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti;
2.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
2.4. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. Organizuoja Savivaldybės administracijai reikalingų įsigyti prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, vykdo viešųjų pirkimų procedūras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Tauragės rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais;
2. Renka Savivaldybės administracijos padalinių informaciją, pagal kurią rengia bendrą Savivaldybės administracijos biudžetinių metų viešųjų pirkimų planą ir skelbia jį Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
3. Priima ir registruoja Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių parengtas bei Savivaldybės administracijos direktoriaus ir asignavimų valdytojo patvirtintas paraiškas prekėms, paslaugoms bei darbams įsigyti;
4. Kaupia ir sistemina Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių pateiktą informaciją dėl numatomų prekių, paslaugų ir darbų pirkimų, skaičiuoja prekių, paslaugų ir darbų pirkimų vertes ir nustato konkrečiam pirkimui taikomą viešųjų pirkimų būdą;
5. Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje ir vykdo funkcijas, nustatytas komisijos darbo reglamente;
6. Tikrina pirkimo dokumentų projektų atitiktį viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams, rengia pirkimo dokumentų projektus pagal Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių specialistų pateiktas technines užduotis ir informaciją;
7. Rengia ir teikia teisės aktų nustatyta tvarka informaciją ir ataskaitas apie vykdomus ir įvykdytus viešuosius pirkimus Viešųjų pirkimų tarnybai;
8. Rengia ir teikia teisės aktų nustatyta tvarka informaciją, kuri skelbiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS), Savivaldybės interneto svetainėje www.taurage.lt;
9. Kartu su Savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyriaus specialistais rengia procesinius dokumentus kilus ginčui teisme dėl viešojo pirkimo, esant reikalui bei įgaliojus Savivaldybės administracijos direktoriui atstovauja Savivaldybės administracijai teismuose viešųjų pirkimų klausimais;
10. Dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų sutarčių projektus ir juos derina;
11. Konsultuoja Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių darbuotojus pagal savo veiklos sritį ir kompetenciją;
12. Atlieka nuolatinę teisės aktų stebėseną ir teikia pasiūlymus dėl tvarkų, taisyklių, susijusių su viešųjų pirkimų organizavimu Savivaldybės administracijoje, keitimo, pildymo, tobulinimo, rengia ir derina jų projektus. Atlieka pasirašytų sutarčių terminų kontrolę;
13. Kontroliuoja ir analizuoja Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų programos (modulio) duomenų tikrumą;
14. Skyriaus vedėjo nurodymu atlieka nesančių skyriaus darbuotojų funkcijas;
15. Vykdo kitus su Skyriaus funkcijoms susijusius Savivaldybės administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai veiklos tikslai.
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, viešojo administravimo, ekonomikos arba teisės krypties išsilavinimą;
2. Išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą ir kitus teisės aktus, reikalingus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti;
3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
4. Mokėti dirbti MS Office programiniu paketu.

Scroll to Top
Skip to content