Tauragės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyrius

Tauragės rajono savivaldybės administracija yra Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Ją sudaro struktūriniai  padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).

Respublikos g. 2, Tauragė 72256

8 446 62 844

danute.naujokiene@taurage.lt

Darbo laikas:
I-IV: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val.- 17:00 val.
V: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val. – 15:45 val.

Kultūros skyriaus darbuotojai

Vedėja

Danutė Naujokienė

8 612 76 199

8 446 62 844

Trumpasis: 444

danute.naujokiene@taurage.lt

Kabineto Nr. 318

Vyriausioji specialistė

Inga Meištininkaitė

8 618 44 226

8 446 72 783

Trumpasis: 408

inga.meistininkaite@taurage.lt

Kabineto Nr. 317

Vyriausioji specialistė

Rita Matemaitienė

8 655 49 547

8 446 72 783

Trumpasis: 408

rita.matemaitiene@taurage.lt

Kabineto Nr. 317

Specialistas

Mindaugas Piečia

8 671 81 948

Trumpasis: 426

mindaugas.piecia@taurage.lt

Kabineto Nr. 310

Skyriaus informacija

 1. formuoti, kuruoti, koordinuoti kultūros, jaunimo reikalų, viešųjų ryšių, vietos bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo veiklas;
 2. organizuoti kultūros politikos formavimą ir įgyvendinimą;
 3. koordinuoti ir kontroliuoti bibliotekų, muziejų, kitų kultūros įstaigų veiklą;
 4. kuruoti ir koordinuoti viešuosius renginius;
 5. rūpintis etninės kultūros plėtra ir globa;
 6. inicijuoti ir koordinuoti tarptautinį kultūrinį bendradarbiavimą;
 7. organizuoti jaunimo politikos, bendradarbiavimo su vietos bendruomenėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis formavimą ir įgyvendinimą;
 8. kuruoti, koordinuoti jaunimo, vietos bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų veiklą, skatinti šių veikų iniciatyvas;
 9. organizuoti, kuruoti ir kontroliuoti viešuosius ryšius, ryšius su visuomene, vidinę ir išorinę komunikaciją;
 10. organizuoti Tauragės krašto reprezentavimą, užtikrinti komunikaciją tarp visuomenės, vietos bendruomenių, įvairių organizacijų, verslininkų ir pan.;
 11. užtikrinti informacijos pateikimą žiniasklaidos priemonėms ir gyventojams apie savivaldybės veiklą įvairiomis priemonėmis;
 12. kurti savivaldybės interneto svetainės koncepciją, organizuoti informacijos pateikimą joje;
 13. filmuoti ir fotografuoti renginius, susitikimus ir pan., redaguoti ir režisuoti reportažus, archyvuoti medžiagą.
 14. dalyvauti rengiant savivaldybės strateginį planą, teikti pasiūlymus dėl biudžeto asignavimų pagal kuruojamas sritis;
 15. pagal kompetenciją dalyvauti rengiant, įgyvendinant Europos Sąjungos ir kitus projektus;
 16. nagrinėti ir rengti atsakymus, teisės aktų projektus, sutarčių ir kitų raštų projektus pagal Skyriaus kompetenciją;
 17. rinkti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją ir statistinius duomenis Skyriaus kompetencijos klausimais;
 18. atlikti kitas įstatymuose, kituose teisės aktuose nustatytas savivaldybės funkcijas kultūros, jaunimo reikalų, viešųjų ryšių, vietos bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo srityse.
Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Administruoja bibliotekų, muziejų, kultūros įstaigų veiklą ir teisės aktų nustatyta tvarka atlieka kitas kultūros įstaigų, muziejų, bibliotekų veiklos administravimo funkcijas.
11. Koordinuoja viešuosius renginius Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje, etninės kultūros plėtrą bei globą ir savivaldybės kultūros sklaidą Lietuvoje bei užsienyje.
12. Inicijuoja viešuosius pirkimus, nustatyta tvarka vykdo tiekėjų apklausą, siekiant įgyvendinti Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – nepasirinkta;
1.3. studijų kryptis – kultūros studijos;
arba:
1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.5. darbo patirtis – kultūros ar meno projektų valdymo patirtis;
1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Kuruoti koordinuoti bibliotekų, muziejų, kultūros įstaigų veiklą, pateikti pasiūlymą dėl Kultūros centro, Tauragės r. sav. viešosios Birutės Baltrušaitytės veiklos optimizavimo.
2. Koordinuoti viešuosius renginius savivaldybės teritorijoje.
3. Aplankyti organizatorius, buvusių Kultūros sostinių 2019 m. 2018 m. 2017 m. bei organizatorius 2020, 2021 metų. Pateikti pastebėjimus, pasiūlymus iš kiekvieno organizatoriaus. Pristatyti visumą vadovams.
4. Surinkti informaciją dėl muzikos instrumentų atnaujinimo poreikį iki 2020 birželio mėn. ir dalį instrumentų atnaujinti.
5. Miesto šventės organizavimas;

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
2. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
4. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
5. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
6. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
7. Apdoroja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusios informacijos apdorojimą.
8. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
9. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.
10. Organizuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimą arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimo organizavimą.
11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo rengimą.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais klausimais.
13. Rengia ir teikia informaciją su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
14. Kuruoja savivaldybės teritorijoje veikiančių jaunimo centrų ir erdvių veiklą.
15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
Funkcijos patvirtintos 2008.03.04 „LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl Tipinio savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigybės aprašymo“ Nr.: A1-68.
16. Atlieka Tipinio savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba – anglų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Administruoti jaunimo reikalų tarybos darbą ir efektyviai atstovauti rajono jaunimo interesus
2. Skatinti jaunimo savanorišką veiklą Tauragės rajone
3. Skatinti Tauragės ir Skaudvilės atvirų jaunimo erdvių veiklos efektyvumą, aktyvumą ir viešinimą
4. Atidaryti jaunimo erdvę
5. Organizuoti ,,Tauragės miesto šventės“ ,,Rugsėjo 1-osios šventės“ savanorių veiklą, nemokamą batutų priežiūrą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
2. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
3. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
4. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
5. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
6. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo rengimą.
9. Apdoroja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusios informacijos apdorojimą.
10. Organizuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimą arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimo organizavimą.
11. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.
12. Rengia ir teikia informaciją su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais klausimais.
14. Koordinuoja arba prireikus organizuoja nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų iniciatyvas.
15. Įgyvendina Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymų nuostatas Tauragės rajono savivaldybėje.
16. Prireikus atlieka nesančių skyriaus darbuotojų funkcijas.
17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – socialinis darbas;
1.3. studijų kryptis – viešasis administravimas;
arba:
1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.5. darbo patirtis – viešojo administravimo srityje;
1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Administruoti programas (valstybės, savivaldybės) skirtas rajono NVO plėtrai.
2. Kuruoti rajono NVO sektoriaus ir patvirtintų tarybų veiklą.
3. Administruoti NVO perduotų patalpų naudojimą ir viešųjų paslaugų teikimą.
4. Patvirtinti teisinę bazę dėl NVO viešųjų paslaugų perėmimo iš biudžetinių įstaigų.
5. Organizuoti šeimų dienų, Rugsėjo1-osios dienos renginius.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO SPECIALISTO FUNKCIJOS
1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1.1. bendrauja su užsienyje gyvenančiais kraštiečiais;
1.2. plečia globalių kraštiečių bendruomenę;
1.3. siekia įtraukti išvykusius kraštiečius į vietos veiklas;
1.4. renka ir suteikia reikalingą informaciją grįžusiems kraštiečiams jiems aktualiais klausimais;
1.5. organizuoja specialias veiklas globaliems kraštiečiams;
1.6. kviečia tapti Tauragės rajono garbės ambasadoriais, suteikia ambasadoriams visą reikalingą ir jų prašomą informaciją, palaiko su jais nuolatinius ryšius;
1.7. kartu su ambasadoriais rengia Tauragės kraštui aktualius projektus;
1.8. suteikia informaciją išvykusiems ir nuolat atnaujina informaciją apie pokyčius, vykstančius savivaldybėje;
1.9. bendradarbiauja su organizacijomis, kurios dirba diasporos klausimais, teikia šioms organizacijoms visą reikalingą informacija;
1.10. plečia projektą „Globali Tauragė“;
1.11. tvarko ir atnaujina viešai skelbiamą informaciją puslapyje globali.taurage.lt;
1.12. rengia projekto „Globali Tauragė“ pristatymus, įvairią reprezentacinę medžiagą, organizuoja informacinių leidinių lietuvių ir / ar kitomis užsienio kalbomis leidybą;
1.13. rengia ir įgyvendina įvairius tarptautinio bendradarbiavimo projektus ir programas;
1.14. informuoja organizacijas apie galimybes dalyvauti įvairiuose tarptautiniuose projektuose;
1.15. bendradarbiauja su valstybės institucijomis, ministerijomis, savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, įmonių, įstaigų atstovais;
1.16. pagal kompetenciją dalyvauja komisijose, darbo grupėse, jaunimo, bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų tarybose, savivaldybės tarybos ir jos komitetų posėdžiuose;
1.17. pagal savo kompetenciją vykdo savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, skyriaus vedėjo, kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, esant reikalui pavaduoja kitus skyriaus specialistus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai, užtikrinta teikiamų paslaugų kokybė.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ryšius su diaspora;
2.3. išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
2.4. gebėti savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.


EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Plėsti, konsultuoti bei kuruoti garbės ambasadorių tinklą ir veiklą. Administruoti projekto ,,Globali Tauragė“ internetinį puslapį.

2. Pateikti informacinius pranešimus visuomenei socialinio tinklo „Facebook“ grupėje „Globali Tauragė“.
Pritraukti naujų narių į socialinio tinklo „Facebook“ grupę „Globali Tauragė“
3. Koordinuoti tarptautinio bendradarbiavimo projektus
4. Paruošti informacinį lankstinuką ir plakatą apie Tauragę su aktualia informacija grįžusiems ir išvykusiems kraštiečiams.
5. Aplankyti kitas savivaldybes, priklausančias projektui „Globalūs regionai“. Susipažinti su gerosiomis ir blogosiomis patirtimis
6. Organizuoti susitikimus, specialias veiklas su sugrįžusiais, įtraukti išvykusiuosius. Bendrauti ir bendradarbiauti jiems aktualiais klausimais
7. Paruoštas pasaulio žemėlapis kur galima matyti valstybes, miestus, kuriuose yra mūsų ambasadoriai

Scroll to Top
Skip to content