Tauragės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyrius

Tauragės rajono savivaldybės administracija yra Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Ją sudaro struktūriniai  padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).

Respublikos g. 2, Tauragė 72256

8 446 62 844

Darbo laikas:
I-IV: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val.- 17:00 val.
V: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val. – 15:45 val.

Skyriaus informacija

 1. Tauragės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Tauragės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, Skyriaus karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pavaldumą ir atskaitomybę.
 2. Skyrius yra Tauragės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos įsteigtas Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, kuris koordinuoja kultūros politikos formavimą Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje, vykdo Savivaldybės kultūros įstaigų priežiūrą, užtikrina Savivaldybės funkcijų įgyvendinimą kultūros, jaunimo, paveldosaugos, vietos bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų, tarptautinio bendradarbiavimo, seniūnaitijų srityse.
 3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais ir kitais norminiais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklėmis ir šiais Nuostatais.
 4. Skyriaus veikla organizuojama vadovaujantis Savivaldybės plėtros ir veiklos strateginiais planais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais.
 5. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui, kiti Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Skyriaus vedėjui.
 6. Skyrius gali turėti antspaudą ir blanką su Savivaldybės herbu ir Skyriaus pavadinimu.

  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  1. Skyriaus uždaviniai:

  7.1. dalyvauti formuojant ir įgyvendinti Savivaldybės ir valstybės kultūros politiką gyventojų bendrosios kultūros ugdymo, etnokultūros puoselėjimo, kultūros vertybių apsaugos  muziejų, bibliotekų,  kultūros centrų, teatro, dailės, muzikos, kino srityse;

  7.2. dalyvauti formuojant ir įgyvendinti Savivaldybės ir valstybės politiką jaunimo, vietos bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų srityse;

  7.3. dalyvauti formuojant ir koordinuoti Savivaldybės veiklas tarptautinio bendradarbiavimo ir ryšių su Tauragės diasporos atstovais srityse;

  7.4. užtikrinti tinkamą Savivaldybės kultūros įstaigų veiklą, jų paslaugų įvairovę ir sudaryti sąlygas privačių iniciatyvų kūrybinių procesų plėtrai;

  7.5. užtikrinti teisės aktuose nustatytų Savivaldybės funkcijų įgyvendinimą kultūros, paveldosaugos,   jaunimo reikalų, vietos bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų ir tarptautinio bendradarbiavimo srityse;

  1. Skyriaus funkcijos:

  8.1. analizuoja bendrąją kultūros situaciją rajone ir teikia pasiūlymus dėl Savivaldybės kultūros politikos formavimo ir įgyvendinimo bibliotekų, muziejų, kultūros centrų, teatro, muzikos, dailės, kino, etnokultūros, paveldosaugos, gyventojų kultūros ugdymo, visuomenės kūrybinės veiklos skatinimo, profesionaliojo meno plėtotės srityse;

  8.2. analizuoja situaciją rajone ir teikia pasiūlymus dėl Savivaldybės ir valstybės politikos formavimo ir įgyvendinimo paveldosaugos, jaunimo, nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų, seniūnaitijų, tarptautinio bendradarbiavimo, ryšių su Tauragės diasporos atstovais, vykdant Globalios Tauragės iniciatyvą, veiklos srityse;

  8.3. dalyvauja rengiant ir formuojant ir įgyvendina Savivaldybės ir valstybės jaunimo politiką, Tauragės rajono savivaldybės jaunimo užimtumo ir verslumo skatinimo programą;

  8.4. dalyvauja formuojant ir įgyvendina Globalių tauragiškių iniciatyvą;

  8.5. kuruoja vietos bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų veiklas, skatina šių veiklų iniciatyvas;

  8.6. renka informaciją seniūnaitijų ir seniūnaičių veiklos klausimais;

  8.7. įgyvendina etninės kultūros politiką, rūpinasi vietos etninės kultūros išsaugojimu ir stiprinimu, organizuoja etninės kultūros vertybių rinkimą, fiksavimą bei tyrinėjimą, bendradarbiaudamas su šalies mokslinio tyrimo ir metodinėmis institucijomis bei organizacijomis, Savivaldybės kultūros įstaigomis;

  8.8. atsako už savivaldybei nuosavybės teise priklausančių nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, rengia, finansuoja ir įgyvendina savivaldybei nuosavybės teise priklausančių kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimo, konservavimo, restauravimo ir apsaugos priemonių įrengimo programas, pagal kompetenciją atlieka kituose įstatymuose ir teisės aktuose nustatytas funkcijas.

  8.9. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja kultūros, jaunimo, bendruomenių ir kitų projektų dalinio finansavimo nuostatų parengimą ir atnaujinimą, konkursų paskelbimą, paraiškų priėmimą ir rezultatų paskelbimą, vykdo finansavimą gavusių projektų priežiūrą bei teikia pasiūlymus dėl programų finansavimo prioritetų ir apimčių, konsultuoja gyventojus ir organizacijas apie projektų rengimą siekiant gauti finansavimą;

  8.10. vykdo Savivaldybės biudžetinių ir (arba) viešųjų įstaigų, kurių steigėja arba dalininkė yra Savivaldybės taryba, veiklos priežiūrą;

  8.11. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja Tauragės rajono garbės piliečių, Globalios Tauragės ambasadorių, istorinių datų bei įvykių įamžinimo procedūras;

  8.12. koordinuoja valstybinių ir rajono švenčių, minėjimų, festivalių, konkursų ir kitų renginių organizavimą rajone, kai jų organizatorius yra Skyriaus prižiūrimos įstaigos. Organizuoja renginius, kai jų organizatorius yra Tauragės rajono savivaldybė;

  8.13. inicijuoja ir koordinuoja tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo projektų įgyvendinimą, rūpinasi Savivaldybės kultūros sklaida Lietuvoje ir užsienyje, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant valstybines ir regionines kultūros plėtros bei kultūrinio turizmo plėtros programas;

  8.14. kaupia ir skelbia kultūrinę informaciją Savivaldybės interneto svetainėje, teikia pasiūlymus dėl informacinės sistemos rajone gerinimo, inicijuoja ir organizuoja informacinius renginius, seminarus, viešas diskusijas, konferencijas visais Skyriaus kuruojamos srities klausimais;

  8.15. pagal kompetenciją renka, tvarko, analizuoja statistinius duomenis ir Skyriaus kuruojamų sričių politikos raidos tendencijas, teikia informaciją, statistiką ir kitus duomenis  atitinkamoms institucijoms bei fiziniams asmenims, kaupia ir tvarko Skyriaus archyvą;

  8.16. inicijuoja, rengia ir įgyvendina susigiminiavusių miestų kultūrinius, jaunimo, bendruomenių ir kitus projektus bei veiklas;

  8.17. pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus;

  8.18. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja komisijose, darbo grupėse tam, kad būtų įgyvendinti komisijoms, darbo grupėms, tarybai keliami uždaviniai;

  8.19. pagal Skyriaus kompetenciją rengia ir derina Savivaldybės teisės aktų, sutarčių projektus;

  8.20. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendina Europos Sąjungos bei kitus projektus;

  8.21. analizuoja Skyriaus kuruojamos srities investicinių ir neinvesticinių projektų poreikį, rengia ir teikia investicinių projektų inicijavimo paraiškas, dalyvauja Savivaldybės rengiamuose investiciniuose projektuose Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus;

  8.22. dalyvauja rengiant Savivaldybės plėtros strateginį ir Skyriaus strateginės veiklos planus bei Savivaldybės biudžetą, rengia kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių projektus ir teikia tiesioginiam vadovui;

  8.23. organizuoja patvirtintų kuruojamos srities programų vykdymą ir rengia Skyriaus veiklos, kuruojamų programų (ar jų priemonių) vykdymo (įgyvendinimo) ir kitas ataskaitas bei teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pagal įgaliojimus;

  8.24. pateikia planuojamų pirkimų aprašymus ir jų vertes, pagal Skyriaus kompetenciją rengia viešųjų pirkimų objektų technines užduotis, dalyvauja konkurso pasiūlymų techninės užduoties vertinimo komisijų ir darbo grupių veikloje, teikia išvadas dėl konkurso pasiūlymų techninės užduoties vertinimo ir rengia atsakymų projektus konkurso dalyviams dėl viešojo pirkimo objekto techninės užduoties;

  8.25. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Savivaldybės administracijos direktoriaus bei tiesioginio vadovo pavedimus.

 7.  
Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai
Scroll to Top