Tauragės rajono savivaldybės administracijos Kaimo reikalų skyrius

Tauragės rajono savivaldybės administracija yra Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Ją sudaro struktūriniai  padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).

Respublikos g. 2, Tauragė 72256

8 615 17329

petras.kulikauskas@taurage.lt

Darbo laikas:
I-IV: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val.- 17:00 val.
V: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val. – 15:45 val.

Skyriaus informacija

7. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra įgyvendinti savivaldybės teritorijoje valstybės politiką žemės ūkio, kaimo plėtros ir melioracijos srityse.
8. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
8.1. konsultuoja ūkio subjektus apie dalyvavimą kaimo plėtros programoje ir paramos gavimą už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus;
8.2. atlieka pasėlių deklaravimo, Kaimo plėtros programos priemonių paraiškų priėmimo ir laukų įbraižymo administracines paslaugas;
8.3. konsultuoja, registruoja ir atnaujina žemės ūkio valdas VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo registre;
8.4. konsultuoja, registruoja ir atnaujina ūkininkų ūkių duomenis VĮ žemės ūkio ir kaimo verslo registre;
8.5. registruoja žemės ūkio techniką, atlieka žemės ūkio technikos registracijos duomenų keitimą;
8.6. atlieka žemės ūkio technikos technines apžiūras, išduoda technikos apžiūros talonus;
8.7. atlieka tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų administravimo paslaugas;
8.8. priima paraiškas dėl paramos bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą;
8.9. priima paraiškas draudimo įmokoms ir kredito palūkanoms kompensuoti;
8.10. atlieka melioracijos statinių būklės įvertinimą, sudaro iš valstybės biudžeto finansuojamus melioracijos darbų metinius planus ir programas;
8.11. organizuoja melioracijos metinių planų įgyvendinimo darbus, jų finansavimą ir baigtų darbų priėmimą;
8.12. išduoda technines sąlygas projektuoti įvairius statinius ir įveisti mišką melioruotose žemėse;
8.13. pateikia melioracijos statinių techninius dokumentus ir kitą informaciją melioruotos žemės savininkams ir naudotojams;
8.14. konsultuoja savivaldybės teritorijoje besikuriančias melioracijos įrenginių naudotojų asociacijas, bendrijas ir teikia metodinę pagalbą;
8.15. teikia melioracijos statinių tikslinių matavimų ir kitų dokumentų derinimo administracines paslaugas;
8.16. tvarko melioracijos įrenginių kadastrą;
8.17. inicijuoja viešųjų pirkimų organizavimą skyriaus kompetencijos klausimais, rengia ataskaitas;
8.18. dalyvauja komisijose dėl medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos nustatymo, dėl griežtai saugomų gyvūnų rūšių padarytos žalos nustatymo, dėl patirtų nuostolių dėl gyvūnų užkrečiamų ligų protrūkio likvidavimo įvertinimo ir patirtų nuostolių nustatymo;
8.19. priima ir nagrinėja gaunamus gyventojų ir organizacijų prašymus, skundus bei pasiūlymus;
8.20. pagal Savivaldybės mero ar Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimą skyriaus kompetencijos ribose dalyvauja teismuose;
8.21. pagal kompetenciją rengia sprendimų, potvarkių, įsakymų, sutarčių, kitų dokumentų projektus;
8.22. tvarko skyriaus archyvinius dokumentus;
8.23. nustatytu laiku ir tvarka teikia ataskaitas Žemės ūkio ministerijai, Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie žemės ūkio ministerijos, VĮ informacijos ir kaimo verslo centrui, VĮ Valstybės žemės fondui;
8.24. vykdo Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, kitų institucijų teisės aktais nurodytus pavedimus;
8.25. skyrius savo veikloje vadovaujasi Kokybės vadybos sistema, atitinkančia LST EN ISO 9001 standarto reikalavimus.

Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai
Scroll to Top