Tauragės rajono savivaldybės administracijos Kaimo reikalų skyrius

Tauragės rajono savivaldybės administracija yra Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Ją sudaro struktūriniai  padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).

Respublikos g. 2, Tauragė 72256

8 446 61 078

ramute.noreikiene@taurage.lt

Darbo laikas:
I-IV: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val.- 17:00 val.
V: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val. – 15:45 val.

Kaimo reikalų skyriaus darbuotojai

Vedėja

Ramutė Noreikienė

8 686 50 578

8 446 61 078

Trumpasis: 402

ramute.noreikiene@taurage.lt

Kabineto Nr. 405

Vyriausiasis specialistas

Reinoldas Volbikas

8 616 38 249

8 446 61 098

Trumpasis: 473

reinoldas.volbikas@taurage.lt

Kabineto Nr. 407

Vyriausioji specialistė

Zita Janušienė

8 673 34 345

8 446 61 056

Trumpasis: 472

zita.janusiene@taurage.lt

Kabineto Nr. 403

Vyriausioji specialistė

Daiva Jacikevičienė

8 672 87 470

8 446 62 854

Trumpasis: 454

daiva.jacikeviciene@taurage.lt

Kabineto Nr. 403

Vyriausioji specialistė

Roma Volbikienė

8 652 65 447

8 446 61 098

Trumpasis: 405

roma.volbikiene@taurage.lt

Kabineto Nr. 407

Skyriaus informacija

7. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra įgyvendinti savivaldybės teritorijoje valstybės politiką žemės ūkio, kaimo plėtros ir melioracijos srityse.
8. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
8.1. konsultuoja ūkio subjektus apie dalyvavimą kaimo plėtros programoje ir paramos gavimą už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus;
8.2. atlieka pasėlių deklaravimo, Kaimo plėtros programos priemonių paraiškų priėmimo ir laukų įbraižymo administracines paslaugas;
8.3. konsultuoja, registruoja ir atnaujina žemės ūkio valdas VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo registre;
8.4. konsultuoja, registruoja ir atnaujina ūkininkų ūkių duomenis VĮ žemės ūkio ir kaimo verslo registre;
8.5. registruoja žemės ūkio techniką, atlieka žemės ūkio technikos registracijos duomenų keitimą;
8.6. atlieka žemės ūkio technikos technines apžiūras, išduoda technikos apžiūros talonus;
8.7. atlieka tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų administravimo paslaugas;
8.8. priima paraiškas dėl paramos bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą;
8.9. priima paraiškas draudimo įmokoms ir kredito palūkanoms kompensuoti;
8.10. atlieka melioracijos statinių būklės įvertinimą, sudaro iš valstybės biudžeto finansuojamus melioracijos darbų metinius planus ir programas;
8.11. organizuoja melioracijos metinių planų įgyvendinimo darbus, jų finansavimą ir baigtų darbų priėmimą;
8.12. išduoda technines sąlygas projektuoti įvairius statinius ir įveisti mišką melioruotose žemėse;
8.13. pateikia melioracijos statinių techninius dokumentus ir kitą informaciją melioruotos žemės savininkams ir naudotojams;
8.14. konsultuoja savivaldybės teritorijoje besikuriančias melioracijos įrenginių naudotojų asociacijas, bendrijas ir teikia metodinę pagalbą;
8.15. teikia melioracijos statinių tikslinių matavimų ir kitų dokumentų derinimo administracines paslaugas;
8.16. tvarko melioracijos įrenginių kadastrą;
8.17. inicijuoja viešųjų pirkimų organizavimą skyriaus kompetencijos klausimais, rengia ataskaitas;
8.18. dalyvauja komisijose dėl medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos nustatymo, dėl griežtai saugomų gyvūnų rūšių padarytos žalos nustatymo, dėl patirtų nuostolių dėl gyvūnų užkrečiamų ligų protrūkio likvidavimo įvertinimo ir patirtų nuostolių nustatymo;
8.19. priima ir nagrinėja gaunamus gyventojų ir organizacijų prašymus, skundus bei pasiūlymus;
8.20. pagal Savivaldybės mero ar Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimą skyriaus kompetencijos ribose dalyvauja teismuose;
8.21. pagal kompetenciją rengia sprendimų, potvarkių, įsakymų, sutarčių, kitų dokumentų projektus;
8.22. tvarko skyriaus archyvinius dokumentus;
8.23. nustatytu laiku ir tvarka teikia ataskaitas Žemės ūkio ministerijai, Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie žemės ūkio ministerijos, VĮ informacijos ir kaimo verslo centrui, VĮ Valstybės žemės fondui;
8.24. vykdo Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, kitų institucijų teisės aktais nurodytus pavedimus;
8.25. skyrius savo veikloje vadovaujasi Kokybės vadybos sistema, atitinkančia LST EN ISO 9001 standarto reikalavimus.

Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Priima paraiškas dėl dalies palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus kompensacijoms išmokėti.
11. Dalyvauja komisijose, darbo grupėse, prireikus rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų, susijusių su Skyriaus darbu, projektus.
12. Tvirtina melioracijos darbų užduotis, technines sąlygas, melioracijos įrenginių būklės apžiūros aktus.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – žemės ūkis;
arba:
1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.4. darbo patirtis – kaimo plėtros patirtis;
1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.
2. Atitikimas kitiems reikalavimams:
2.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.
3. Transporto priemonių pažymėjimai:
3.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (b kategorija).

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Organizuoti ES remiamų 4 projektų vykdymą.
2. Paruošti tvarkos aprašą dėl individualių nuotekų valymo įrenginių dalinio finansavimo.
3. Pateikti ir įgyvendinti 2 pasiūlymai per metus dėl administracinės naštos mažinimo (skyriaus darbuotojams arba gyventojams).
4. Paruošti informacinį bukletą ūkininkų gaminamų/auginamų produktų pirkimo maršrutas gyventojams.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
4. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
5. Teikia duomenis Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui apie suteiktą valstybės pagalbą.
6. Dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, teikia pasiūlymus, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms ir darbo grupėms suformuoti uždaviniai.
7. Priima ir registruoja paramos paraiškas bei dokumentus, reikalingus pasėlių draudimo įmokoms iš dalies kompensuoti, atlieka jų vertinimą, apskaičiuoja paramos sumą, suveda duomenis į informacinę sistemą.
8. Atlieka ūkininkų ūkių ir žemės ūkio valdų registravimą.
9. Atlieka žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo darbų administravimą, kaimo plėtros priemonių įgyvendinimo administravimą.
10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – žemės ūkis;
arba:
1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.4. darbo patirtis – kaimo plėtros patirtis;
1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
2. Atitikimas kitiems reikalavimams:
2.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Siekti pasėlių deklaravimo metu atnaujinti Žemės ūkio valdos ir Ūkininkų ūkio duomenis, kad nereikėtų ūkininkui atvykti antrą kartą.
2. Siekti, kad ūkininko ūkio ir valdų registravimo/ atnaujinimo prašymų papildomi dokumentai būtų įkeliami į VŪRAP, kad nereikėtų siųsti prašymų į VĮŽŪIKVC.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
4. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
5. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
6. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
7. Priima paraiškas dėl paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą, suveda duomenis į Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro pateiktą programą.
8. Priima ir registruoja paramos paraiškas bei dokumentus, reikalingus gyvulių draudimo įmokoms iš dalies kompensuoti, atlieka paraiškos ir dokumentų vertinimą, priima sprendimus dėl paramos skyrimo, apskaičiuoja paramos sumą, suveda duomenis.
9. Dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, teikia pasiūlymus, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms ir darbo grupėms suformuoti uždaviniai skyriaus kompetencijos klausimais.
10. Priima iš pieno gamintojų užpildytas pieno gamybos ir realizavimo metines deklaracijas, patvirtina jų teisingumą ir deklaracijos pateikimą.
11. Registruoja juridinių ir fizinių asmenų traktorius, savaeiges ir žemės ūkio mašinas ir jų priekabas žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre.
12. Atlieka traktorių, savaeigių, žemės ūkio mašinų ir jų priekabų technines apžiūras.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – mechanikos inžinerija;
1.3. studijų kryptis – žemės ūkis;
arba:
1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.5. darbo patirtis – kaimo plėtros patirtis;
1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
2. Atitikimas kitiems reikalavimams:
2.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.
3. Transporto priemonių pažymėjimai:
3.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (b kategorija).

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Siekti, kad kuo daugiau žemės ūkio technikos techninių apžiūrų būtų atliekama pagal patvirtintą grafiką.
2. Siekti žemės ūkio technikos registravimo elektroniniu būdu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
2. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
4. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
5. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
6. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
7. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
9. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
10. Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka rengia medžiagą darbams, paslaugoms ir prekėms iš valstybės biudžeto lėšų pirkti.
11. Dalyvauja komisijų, darbo grupių darbe, teikia pasiūlymus ir išvadas.
12. Rengia melioracijos metinius veiklos ir strateginius plėtros priemonių planų projektus.
13. Išduoda melioruotos žemės savininkams ar kitiems naudotojams melioracijos statinių techninius dokumentus, žemėlapius, eksploatacijos taisykles ir privalomas sąlygas.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – statybos inžinerija;
arba:
1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.4. darbo patirtis – statybų ar jų priežiūros srities patirtis ;
1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
2. Atitikimas kitiems reikalavimams:
2.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.
3. Transporto priemonių pažymėjimai:
3.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (b kategorija).

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Vykdyti ES remiamo vandentvarkos projekto įgyvendinimą.
2. Atlikti ES remiamų 3 vandentvarkos projektų, kuriuos vykdys melioracijos statinių naudotojų asociacijos, priežiūrą.
3. Organizuoti melioracijos darbų viešuosius pirkimus iki darbų sezono pradžios.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
2. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
4. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
5. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
6. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
7. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
9. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
10. Tikrina išduotų techninių sąlygų vykdymą, atstovauja savivaldybei teisme dėl padarytos žalos valstybei nuosavybės teise priklausantiems statiniams.
11. Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka rengia medžiagą darbams, paslaugoms ir prekėms iš valstybės biudžeto lėšų pirkti.
12. Dalyvauja komisijų, darbo grupių darbe, teikia pasiūlymus ir išvadas.
13. Rengia melioracijos metinius veiklos ir strateginius plėtros priemonių planų projektus.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PARTEIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – statybos inžinerija;
arba:
1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.4. darbo patirtis – statybų ar jų priežiūros srities patirtis ;
1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
2. Atitikimas kitiems reikalavimams:
2.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.
3. Transporto priemonių pažymėjimai:
3.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (b kategorija).

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Įgyvendinti savivaldybės lėšomis finansuojamą melioracijos įrenginių remonto darbų planą.
2. Įgyvendinti melioracijos darbų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, planą.

Scroll to Top
Skip to content