Juridinis ir personalo skyrius

Tauragės rajono savivaldybės administracijos Juridinis ir personalo skyrius

Tauragės rajono savivaldybės administracija yra Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Ją sudaro struktūriniai  padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).

Respublikos g. 2, Tauragė 72256

8 446 62 815

redute.masoliene@taurage.lt

Darbo laikas:
I-IV: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val.- 17:00 val.
V: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val. – 15:45 val.

Juridinio ir personalo skyriaus darbuotojai

Vedėja

Redutė Masolienė

8 615 95 773

8 446 62 815

Trumpasis: 415

redute.masoliene@taurage.lt

Kabineto Nr. 208

Vyriausioji specialistė

Lilija Mockienė

8 655 48 319

8 446 62 815

Trumpasis: 524

lilija.mockiene@taurage.lt

Kabineto Nr. 208

Pakaitinis vyr. specialistas

Artūras Petraitis

8 673 34 739

8 446 62 816

Trumpasis: 416

arturas.petraitis@taurage.lt

Kabineto Nr. 209

Specialistė

Agnė Malinauskaitė

8 446 62 846

Trumpasis: 404

agne.malinauskaite@taurage.lt

Kabineto Nr. 310

Skyriaus informacija

Informacija ruošiama.

Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
2. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
3. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
4. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
5. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
6. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
7. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
9. Organizuoja asmenų prašymų pagal LR susirinkimų įstatymą nagrinėjimą.
10. Atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą.
11. Vizuoja Architektūros ir urbanistikos, Kultūros, Finansų skyrių, Centralizuoto vidaus audito tarnybos rengiamų teisės aktų, sutarčių projektus, tikrina jų teisėtumą.
12. Priskirtų skyrių atžvilgiu dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų ir kitus panašaus pobūdžio tyrimus. Tikrina priskirtų padalinių nuostatus, tų padalinių darbuotojų pareigybių aprašymus. Prireikus atlieka nesančių skyriaus darbuotojų su personalu susijusias funkcijas.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – teisė.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.
2. Atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą.
3. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
4. Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą.
5. Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.
6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Vizuoja Plėtros, Investicijų ir turto valdymo, Geodezijos ir GIS, Kaimo reikalų skyrių, asmeninio (politinio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, į struktūrinius padalinius neįeinančių valstybės tarnautojų: savivaldybės gydytojo, vyr. specialistų, atsakingų už civilinę saugą, mobilizaciją, priešgaisrinę saugą, korupcijos prevenciją, rengiamų teisės aktų, sutarčių projektus, tikrina jų teisėtumą.
8. Priskirtų skyrių atžvilgiu dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų ir kitus panašaus pobūdžio tyrimus. Tikrina priskirtų padalinių nuostatus, tų padalinių darbuotojų pareigybių aprašymus. Prireikus atlieka nesančių skyriaus darbuotojų su personalu susijusias funkcijas.
9. Dalyvauja Savivaldybės tarybos, komitetų posėdžiuose, darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose.
10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – teisė.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.
2. Atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą.
3. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
4. Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą.
5. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
6. Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.
7. Vizuoja Socialinės paramos, Statybos, Švietimo ir sporto, Bendrojo ir civilinės metrikacijos skyrių, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus rengiamus teisės aktų, sutarčių projektus, tikrina jų teisėtumą.
8. Priskirtų skyrių atžvilgiu dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų ir kitus panašaus pobūdžio tyrimus. Tikrina priskirtų padalinių nuostatus, tų padalinių darbuotojų pareigybių aprašymus. Prireikus atlieka nesančių skyriaus darbuotojų su personalu susijusias funkcijas.
9. Įrašo Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje informaciją apie kvalifikacijos tobulinimą, teikia valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo ataskaitą, siūlymus dėl personalo kvalifikacijos tobulinimo.
10. Padeda Įstaigos vadovui kontroliuoti ir prižiūrėti, kaip deklaruojantys asmenys (išskyrus švietimo įstaigų vadovai) vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas.
11. Koordinuoja valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimą.
12. Dalyvauja Savivaldybės tarybos, komitetų posėdžiuose, darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – teisė.

Scroll to Top
Skip to content