Juridinis ir personalo skyrius

Tauragės rajono savivaldybės administracijos Juridinis ir personalo skyrius

Respublikos g. 2, Tauragė 72256

8 655 35 163

greta.jankauskaite@taurage.lt

Darbo laikas:
I-IV: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val.- 17:00 val.
V: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val. – 15:45 val.

Skyriaus informacija

Skyriaus uždaviniai:


1. užtikrinti, kad Savivaldybės institucijų rengiamų teisės aktų, sutarčių ir dokumentų projektai neprieštarautų Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams ir kitiems teisės aktams;
2. užtikrinti Savivaldybės institucijų interesų atstovavimą visų lygių teismuose bei kitose institucijose, pagal Skyriaus kompetenciją;
3. užtikrinti įsiteisėjusių teismo sprendimų vykdymą, pagal Skyriaus kompetenciją;
4. prisidėti formuojant Savivaldybės institucijų (atstovaujamosios ir vykdomosios) personalo (valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis) ir Savivaldybei pavaldžių įstaigų (išskyrus švietimo) vadovų (toliau – personalas) valdymo politiką;
5. įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo bei Darbo kodekso nuostatas, užtikrinant tinkamą ir efektyvų personalo administravimą;
6. organizuoti žmogiškųjų išteklių plėtrą ir dalyvauti formuojant įstaigos organizacinę kultūrą.

Skyriaus funkcijos:


1. atstovauja pagal įgaliojimą Savivaldybei ir jos institucijoms teismuose, prokuratūroje ikiteisminio tyrimo įstaigose, kitose valstybės institucijose;
2. rengia procesinius dokumentus teismams, darbo ir administracinių ginčų komisijoms, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui ir kitoms valstybės institucijoms;
3. organizuoja įsiteisėjusių teismo sprendimų vykdymą ir atstovauja Savivaldybės institucijoms sprendimų vykdymo procese;
4. nagrinėja pretenzijas dėl žalos atlyginimo;
5. užtikrina rengiamų Savivaldybės institucijų teisės aktų: tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, ir kitų dokumentų, teisėtumą, konsultuoja personalą juridiniais klausimais;
6. vykdo galiojančių Savivaldybės norminių teisės aktų teisinę priežiūrą;
7. rengia Savivaldybės institucijų vardu sudaromų sutarčių sudarymo tvarkas, tikrina sutarčių atitikimą Lietuvos Respublikos įstatymams ir poįstatyminiams teisės aktams, teikia išvadas, pasiūlymus dėl parengtų sutarčių projektų ir užtikrina personalo rengiamų sutarčių teisėtumą;
8. nagrinėja asmenų pranešimus pagal Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymą;
9. organizuoja ir teikia pirminę teisinę pagalbą gyventojams, deklaravusiems savo gyvenamąją vietą Tauragės rajono savivaldybėje ir gyvenamosios vietos nedeklaravusiems, bet gyvenantiems Tauragės rajono savivaldybėje;
10. atsižvelgdamas į Savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) strateginius tikslus ir uždavinius, teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio (didžiausio leistino Administracijos darbuotojų skaičiaus nustatymo) ir efektyvaus panaudojimo, kartu su kitais Administracijos struktūriniais padaliniais atlieka Administracijos struktūrinių padalinių funkcijų ir (ar) Administracijos pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Savivaldybės tarnybos ar darbo organizavimo tobulinimo, atsižvelgdamas į teisės aktuose Administracijai nustatytus uždavinius;
11. atlieka kokybinę ir kiekybinę Administracijos darbuotojų (valstybės tarnautojų ir dirbančiųjų pagal darbo sutartis) sudėties analizę, padeda Administracijos direktoriui formuoti Savivaldybės administracijos darbuotojų sudėtį;
12. renka, analizuoja duomenis priskirtos veiklos klausimais ir teikia Administracijos direktoriui atskaitas, išvadas ir pasiūlymus dėl Administracijos veiklos valdymo tobulinimo, vidinių procesų optimizavimo, organizacinės kultūros ir personalo politikos formavimo, darbo apmokėjimo ir motyvacinių sistemų tobulinimo, Administracijos struktūros, didžiausio leistino Administracijos darbuotojų skaičiaus nustatymo, naujų darbuotojų pritraukimo strategijos, personalo karjeros ir rotacijos galimybių; darbo sąlygų ir mikroklimato gerinimo, inicijuoja ir kontroliuoja atitinkamų priemonių įgyvendinimą, reikalingų teisės aktų parengimą, pakeitimą ar papildymą;
13. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Administracijos vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų ir struktūrinių padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus, kartu su kitais Administracijos struktūriniais padaliniais kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl darbo organizavimo, darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų, mikroklimato Administracijoje gerinimo, kvalifikacijos kėlimo, nuotolinio darbo, Administracijos direktoriui pavedus tiria tarnybinius nusižengimus ir teikia išvadas;
14. organizuoja personalo priėmimą į pareigas (konkursus ir atrankas), atleidimą iš jų, skatinimą, nuobaudų, priedų ir priemokų skyrimą, atostogų suteikimą, komandiruočių, stažuočių ir kt. įforminimą, rengia darbo sutarčių projektus, vykdo personalo atostogų apskaitą, taip pat koordinuoja darbo ir poilsio laiko apskaitą, jeigu Administracijos veiklą reguliuojantys teisės aktai nenustato kitaip;
15. rengia personalo pareigybių sąrašus, konsultuoja Administracijos struktūrinių padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems pasiūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;
16. Administracijos direktoriaus ir Savivaldybės mero pavedimu atlieka asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas, nustatyta tvarka tvarko valstybės tarnautojų pažymėjimų apskaitą ir išdavimą;
17. padeda Administracijos direktoriui ir padalinių vedėjams organizuoti valstybės tarnautojų tarnybinės ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis tarnybinės veiklos vertinimą, teikia duomenis Valstybės tarnautojų registrui.
18. formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui personalo asmens bylas ir kitas archyvines bylas personalo klausimais;
19. formuoja Administracijos darbuotojų mokymo ir ugdymo prioritetus bei organizuoja kvalifikacijos kėlimą;
20. kuria Administracijos darbuotojų motyvavimo sistemą ir vykdo jos įgyvendinimo stebėseną;
21. padeda Administracijos struktūrinių padalinių vadovams vykdyti personalo valdymą, adaptavimą ir integravimą įstaigoje;
22. padeda Administracijos darbuotojams įgyvendinti teisę į karjerą Administracijoje, socialines ir kitas garantijas;
23. padeda Administracijos direktoriaus ir Savivaldybės mero sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;
24. pagal kompetenciją padeda Administracijos direktoriui ir Savivaldybės merui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;
25. padeda Administracijos direktoriui ir Savivaldybės merui kontroliuoti ir prižiūrėti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;
26. įgyvendina pagal Skyriaus kompetenciją kokybės vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 9001 standartą, reikalavimus.
27. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginį veiklos ir Skyriaus strateginės veiklos planus bei Savivaldybės biudžetą, rengia kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių projektus bei teikia Administracijos direktoriui pagal įgaliojimus;
28. organizuoja patvirtintų kuruojamos srities programų bei tvarkų vykdymą ir rengia Skyriaus veiklos, kuruojamų programų (ar jų priemonių) ir tvarkų vykdymo (įgyvendinimo) ir kitas ataskaitas bei teikia Administracijos direktoriui pagal įgaliojimus;
29. analizuoja Skyriaus kuruojamos srities investicinių ir neinvesticinių projektų poreikį, rengia ir teikia investicinių projektų inicijavimo paraiškas ir įgyvendina kuruojamos srities neinvesticinius projektus;
30. pateikia planuojamų pirkimų aprašymus ir jų vertes, pagal Skyriaus kompetenciją rengia viešųjų pirkimų objektų technines užduotis, dalyvauja konkurso pasiūlymų techninės užduoties vertinimo komisijų ir darbo grupių darbe, teikia išvadas dėl konkurso pasiūlymų techninės užduoties vertinimo ir rengia atsakymų projektus konkurso dalyviams dėl viešojo pirkimo objekto techninės užduoties;
31. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
32. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų (aprašų, taisyklių, sutarčių, raštų) projektus;
33. pagal kompetenciją renka, tvarko, analizuoja ir pagal įgaliojimus teikia informaciją, statistiką ir kitus duomenis;
34. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Administracijos direktoriaus pavedimus.

Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai
Scroll to Top