Tauragės rajono savivaldybės administracijos Informatikos skyrius

Respublikos g. 2, Tauragė 72256

8 446 61 872

mindaugas.maraulis@taurage.lt

Darbo laikas:
I-IV: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val.- 17:00 val.
V: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val. – 15:45 val.

Informatikos skyriaus darbuotojai

Vedėjas

Mindaugas Maraulis

8 685 16 238

8 446 61 872

Trumpasis: 403

mindaugas.maraulis@taurage.lt

Kabineto Nr. 404

Vyriausiasis specialistas

Linas Gečas

8 623 29 893

8 446 62 843

Trumpasis: 443

linas.gecas@taurage.lt

Kabineto Nr. 402

Specialistas

Marijus Kiudys

8 604 55 086

8 446 62 843

Trumpasis: 443

marijus.kiudys@taurage.lt

Kabineto Nr. 402

Specialistė

Rūta Rasovaitė

8 446 55 292

Trumpasis: 451

ruta.rasovaite@taurage.lt

Kabineto Nr. 410

Skyriaus informacija

Skyriaus uždaviniai:
1. formuoti Savivaldybės politiką diegiant pažangias informacines ir telekomunikacines technologijas;
2. sukurti ir plėtoti bendrą Savivaldybės informacinę sistemą, integruoti ją su kitomis informacinėmis sistemomis, organizuoti jų diegimą;
3. koordinuoti duomenų bazių kūrimą, tvarkymą bei naudojimą, kontroliuoti jų technologinį suderinamumą ir tarpusavio sąveiką bei užtikrinti duomenų apsaugą;
4. organizuoti Savivaldybės duomenų perdavimo tinklų kūrimą ir plėtrą, užtikrinti ryšį su valstybės registrais, žinybinėmis bei teritorinėmis informacinėmis sistemomis.

Skyriaus funkcijos:
1. teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui bei įgyvendina Savivaldybės politiką informacinių ir ryšių technologijų klausimais;
2. užtikrina administracinių informacinių sistemų veikimą, organizuoja jų priežiūrą, diegimą ir plėtrą;
3. administruoja tarnybines stotis, paruošia tarnybinių stočių klientų darbo vietas;
4. administruoja, diegia ir prižiūri kompiuterių tinklus;
5. administruoja informacines sistemas, diegia ir prižiūri jų kompiuterizuotas darbo vietas, naujus programinės įrangos komponentus;
6. administruoja duomenų saugą visose Savivaldybės informacinėse sistemose, kopijuoja, atkuria ir saugo duomenų bazę;
7. rengia naudojamos kompiuterinės, ryšių įrangos, duomenų bazių sistemų dokumentaciją (instrukcijas) naudotojams, juos moko;
8. užtikrina naudojamos techninės ir taikomosios programinės įrangos funkcionavimą, diegia ir testuoja naują programinę įrangą, užtikrina jos legalumą, organizuoja jos taisymą;
9. administruoja Savivaldybės interneto svetainę, tarnybinį elektroninį paštą;
10. informuoja visuomenę apie Savivaldybės veiklą ir priimtus sprendimus visuomenės informavimo priemonėse, interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose;
11. dalyvauja kuriant Savivaldybės interneto svetainių koncepciją;
12. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginį plėtros ir strateginį veiklos planus bei Savivaldybės biudžetą, rengia kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių projektus ir teikia tiesioginiam vadovui pagal įgaliojimus;
13. organizuoja patvirtintų kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių vykdymą ir rengia Skyriaus veiklos, kuruojamų programų (ar jų priemonių) vykdymo (įgyvendinimo) ir kitas ataskaitas ir teikia tiesioginiam vadovui;
14. analizuoja Skyriaus kuruojamos srities investicinių ir neinvesticinių projektų poreikį, rengia ir teikia investicinių projektų inicijavimo paraiškas ir įgyvendina kuruojamos srities neinvesticinius projektus;
15. vykdo pirkimų iniciatoriaus, sutarties koordinatoriaus ir eksperto funkcijas, įtvirtintas Tauragės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos apraše ir Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos ir ekspertų darbo reglamente;
16. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
17. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų bei kitų dokumentų (aprašų, taisyklių) projektus;
18. pagal kompetenciją renka, tvarko, analizuoja ir pagal įgaliojimus teikia informaciją, statistiką ir kitus duomenis;
19. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir tiesioginio vadovo pavedimus;
20. vykdo Skyriaus einamąją finansų kontrolę vadovaudamasis Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintomis Tauragės rajono savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklėmis, administruoja Skyriaus kompetencijai priskirtas sutartis;
21. teikia Savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterijos skyriui duomenis apie administracijos balanse esančią kompiuterinę, ryšių ir programinę įrangą;
22. nustatyta tvarka tvarko dokumentus ir įrašus informacinėje dokumentų valdymo ir kitose sistemose.

Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
2. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
3. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
4. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
6. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
8. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
9. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
10. Koordinuoja informacinių sistemų duomenų naudojimą bei užtikrina duomenų apsaugą.
11. Organizuoja ir koordinuoja kompiuterizuotos informacijos valdymą, informacinių technologijų ir informacinių sistemų veiklą bei diegimą savivaldybėje.
12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – elektronikos inžinerija;
arba:
1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.4. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba – anglų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.
3. Atitikimas kitiems reikalavimams:
3.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“.
3.2. išmanyti kibernetinio saugumo pagrindus.
3.3. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. WiFi4EU projekto įgyvendinimas;
2.Koordinuoti DVS sistemos „Kontora“ papildomų funkcionalumų diegimą;
3.Parengti/atnaujinti kibernetinės ir duomenų saugos dokumentus;
4.Koordinuoti savivaldybės interneto svetainės atnaujinimo darbus;
5.Organizuoti kibernetinės saugos mokymus.
 
 
 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Diegia ir parametrizuoja sisteminę programinę įrangą, duomenų perdavimo tinklus ir techninę įrangą arba prireikus koordinuoja sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos diegimą ir parametrizavimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Kuria, tobulina, testuoja, diegia ir parametrizuoja informacines sistemas ir taikomąją programinę įrangą arba prireikus koordinuoja informacinių sistemų ir taikomosios programinės įrangos kūrimą, tobulinimą, testavimą, diegimą ir parametrizavimą.
4. Nustato informacinių technologijų sutrikimų priežastis arba prireikus koordinuoja informacinių technologijų sutrikimų priežasčių nustatymą ir šalina sutrikimus arba prireikus koordinuoja sutrikimų šalinimą.
5. Prižiūri ir administruoja informacines sistemas, taikomąją programinę įrangą, sisteminę programinę įrangą, duomenų perdavimo tinklus ir techninę įrangą arba prireikus koordinuoja informacinių sistemų, taikomosios programinės įrangos, sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos priežiūrą ir administravimą.
6. Rengia ir teikia pasiūlymus su informacinėmis technologijomis susijusiais klausimais.
7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo rengimą.
8. Vykdo su informacinių technologijų sauga susijusias veiklas arba prireikus koordinuoja su informacinių technologijų sauga susijusių veiklų vykdymą.
9. Techniškai aptarnauja Savivaldybės tarybą Savivaldybės tarybos posėdžių metu.
10. Atlieka duomenų saugos administratoriaus funkcijas.
11. Pavaduoja skyriaus vedėją jo laikinojo nedarbingumo, kasmetinių atostogų, komandiruočių, stažuočių laikotarpiu ir kitais atvejais bei skyriaus darbuotojus jų atostogų metu ir nedarbingumo laikotarpiu.
12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALŪS  REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – informatika;
1.3 studijų kryptis – informacijos sistemos;
1.4. studijų kryptis – programų sistemos;
1.5. studijų kryptis – informatikos inžinerija;
arba:
1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.7. darbo patirtis – informacinių technologijų srities patirtis;
1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba – anglų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Įgyvendinti 2019 m. atlikto informacinių sistemų rizikos vertinimo rekomendacijas.
2.Užtikrinti nenutrūkstamą serverių darbą dingus elektros energijos tiekimui.
3.Paruošti techninę ir vaizdo transliavimo įrangą tarybos posėdžiams.
4.Savivaldybės interneto puslapio atnaujinimo diegimas ir infrastruktūros užtikrinimas.
5.Pateikti 2 pasiūlymus per metus dėl skyriaus procesų tobulinimo, administracinės naštos mažinimo (skyriaus darbuotojams arba gyventojams).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. prižiūri savivaldybės administracijos ir jos padalinių kompiuterinę įrangą:
1.1. instaliuoja, konfigūruoja ir atnaujina programinę įrangą (OS, spausdintuvų ir kt.);
1.2. prižiūri spausdinimo ir kopijavimo įrangą, teikia informaciją apie gedimus ir skaitiklių parodymus juos aptarnaujančiai įmonei, pagal galimybes atlieka smulkų remontą;
1.3. nustato kompiuterinės įrangos gedimus;
1.4. prižiūri sisteminius blokus ir atlieka jų profilaktiką;
1.5. nustato kitos organizacinės technikos gedimus ir atlieka jos smulkų remontą;
2. vykdo savivaldybės administracijos kompiuterinės ir organizacinės technikos, priskirtos tam tikroms darbo vietoms, apskaitą, informuoja Skyriaus vedėją ir Centralizuotos buhalterijos skyriaus specialistus apie šios technikos judėjimą;
3. atlieka savivaldybės darbuotojų tarnybinių mobilių įrenginių administravimą;
4. rengia, papildo leistinos programinės įrangos sąrašą;
5. veda kompiuterinės įrangos gedimų apskaitą, atlieka remonto darbus, vadovaudamasis eiliškumo tvarka. Atlikęs darbą, daro atžymą gedimų registravimo informacinėje sistemoje;
6. konfigūruoja ir prižiūri savivaldybei priklausančius bevielės (wifi) prieigos taškus;
7. nuolat seka kompiuterinės įrangos (techninės ir programinės) naujoves ir teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl atnaujinimo ar įdiegimo savivaldybės administracijoje;
8. teikia metodinę pagalbą savivaldybės administracijos darbuotojams, konsultuoja juos informacinių technologijų sistemų klausimais;
9. kontroliuoja ir užtikrina, kad būtų naudojama legali programinė įranga;
10. informuoja Skyriaus vedėją apie savivaldybės administracijoje ar jos padaliniuose atliekamus kompiuterinės, programinės, tinklo įrangos ar jų sudedamųjų dalių pakeitimus;
11. Skyriaus vedėjo nurodymu atlieka nesančių Skyriaus darbuotojų funkcijas;
12. užtikrina funkcijų vykdymą pagal kokybės vadybos sistemos keliamus LST ISO9001 standarto reikalavimus.
13. vykdo savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, Skyriaus vedėjo nurodymus, kitus su savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu informatikos, informacinių sistemų, programų sistemų arba informatikos inžinerijos krypties;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių technologijų naudojimą, vystymą bei plėtrą, autorinių teisių ir asmens duomenų apsaugą;
3. mokėti dirbti su šiuolaikine kompiuterinės technikos įranga (lokalių tinklų aktyviąja dalimi, globaliais tinklais) ir administruoti kompiuterizuotas darbo vietas naudojant operacines sistemas (toliau – OS);
4. išmanyti Microsoft Windows 7/8/10/2003 Server/2008 Server/2012 Server operacines sistemas, darbo vietų ir serverių administravimą, lokalaus kompiuterių tinklo konfigūravimą jų pagrindu;
5. gebėti skaityti techninę literatūrą anglų ir rusų kalbomis;
6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Administruoja Tauragės rajono savivaldybės administracijos interneto svetainių ir paskyrų socialiniuose tinkluose turinį;
2. Priima informaciją iš Savivaldybės administracijos padalinių, Savivaldybės įstaigų bei įmonių, ir užtikrina informacijos pateikimą žiniasklaidai bei paskelbimą Savivaldybės interneto svetainėse ir socialiniuose tinkluose;
3. Tikrina Savivaldybės interneto svetainėje iš fizinių ir juridinių asmenų gautą informaciją, užtikrina jos sklaidą, dalyvauja rengiant atsakymus į paklausimus;
4. Teikia pasiūlymus ir dalyvauja kuriant Savivaldybės interneto svetainių ir paskyrų socialiniuose tinkluose koncepcijas;
5. Koordinuoja Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo nuostatų įgyvendinimą Tauragės rajono savivaldybės ir savivaldybės įstaigų bei įmonių tinklapiuose;
6. Rengia pranešimus žiniasklaidai apie Savivaldybės tarybos posėdžius, susitikimus, renginius, įvykius;
7. Vykdo žiniasklaidos stebėseną, teikia ataskaitas vadovams;
8. Informuoja Savivaldybės vadovus apie žiniasklaidoje pasirodžiusią klaidingą informaciją, susijusią su Savivaldybės veikla, rengia ir platina pareiškimus, paneigiančius klaidingą informaciją;
9. Atlieka interneto svetainės turinio maketavimo darbus ir dalyvauja vykdant leidybos darbus;
10. Tvarko Savivaldybės renginių ir įvykių fotoarchyvą, fotografuoja;
11. Dalyvauja vykdant visuomenės informavimo tyrimus, gyventojų apklausas;
12. Vykdo savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, Skyriaus vedėjo nurodymus, kitus su savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu (komunikacijos ir informacijos paslaugos krypties ar informacijos sistemos krypties);
2. Būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Asmens duomenų teisinės apsaugos, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų, Visuomenės informavimo įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešosios informacijos rinkimą, rengimą ir skelbimą, bei reglamentuojančius visuomenės informavimą;
3. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbinę veiklą, gebėti bendrauti ir bendradarbiauti;
4. Sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, sugebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir daryti išvadas, būti pareigingas, darbštus;
5. Išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti naudotis šiuolaikinėmis ryšio technologijomis.

Scroll to Top
Skip to content