Tauragės rajono savivaldybės administracijos Informatikos skyrius

Respublikos g. 2, Tauragė 72256

8 446 61 872

Darbo laikas:
I-IV: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val.- 17:00 val.
V: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val. – 15:45 val.

Skyriaus informacija

Skyriaus uždaviniai:
1. formuoti Savivaldybės politiką diegiant pažangias informacines ir telekomunikacines technologijas;
2. sukurti ir plėtoti bendrą Savivaldybės informacinę sistemą, integruoti ją su kitomis informacinėmis sistemomis, organizuoti jų diegimą;
3. koordinuoti duomenų bazių kūrimą, tvarkymą bei naudojimą, kontroliuoti jų technologinį suderinamumą ir tarpusavio sąveiką bei užtikrinti duomenų apsaugą;
4. organizuoti Savivaldybės duomenų perdavimo tinklų kūrimą ir plėtrą, užtikrinti ryšį su valstybės registrais, žinybinėmis bei teritorinėmis informacinėmis sistemomis.

Skyriaus funkcijos:
1. teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui bei įgyvendina Savivaldybės politiką informacinių ir ryšių technologijų klausimais;
2. užtikrina administracinių informacinių sistemų veikimą, organizuoja jų priežiūrą, diegimą ir plėtrą;
3. administruoja tarnybines stotis, paruošia tarnybinių stočių klientų darbo vietas;
4. administruoja, diegia ir prižiūri kompiuterių tinklus;
5. administruoja informacines sistemas, diegia ir prižiūri jų kompiuterizuotas darbo vietas, naujus programinės įrangos komponentus;
6. administruoja duomenų saugą visose Savivaldybės informacinėse sistemose, kopijuoja, atkuria ir saugo duomenų bazę;
7. rengia naudojamos kompiuterinės, ryšių įrangos, duomenų bazių sistemų dokumentaciją (instrukcijas) naudotojams, juos moko;
8. užtikrina naudojamos techninės ir taikomosios programinės įrangos funkcionavimą, diegia ir testuoja naują programinę įrangą, užtikrina jos legalumą, organizuoja jos taisymą;
9. administruoja Savivaldybės interneto svetainę, tarnybinį elektroninį paštą;
10. informuoja visuomenę apie Savivaldybės veiklą ir priimtus sprendimus visuomenės informavimo priemonėse, interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose;
11. dalyvauja kuriant Savivaldybės interneto svetainių koncepciją;
12. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginį plėtros ir strateginį veiklos planus bei Savivaldybės biudžetą, rengia kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių projektus ir teikia tiesioginiam vadovui pagal įgaliojimus;
13. organizuoja patvirtintų kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių vykdymą ir rengia Skyriaus veiklos, kuruojamų programų (ar jų priemonių) vykdymo (įgyvendinimo) ir kitas ataskaitas ir teikia tiesioginiam vadovui;
14. analizuoja Skyriaus kuruojamos srities investicinių ir neinvesticinių projektų poreikį, rengia ir teikia investicinių projektų inicijavimo paraiškas ir įgyvendina kuruojamos srities neinvesticinius projektus;
15. vykdo pirkimų iniciatoriaus, sutarties koordinatoriaus ir eksperto funkcijas, įtvirtintas Tauragės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos apraše ir Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos ir ekspertų darbo reglamente;
16. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
17. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų bei kitų dokumentų (aprašų, taisyklių) projektus;
18. pagal kompetenciją renka, tvarko, analizuoja ir pagal įgaliojimus teikia informaciją, statistiką ir kitus duomenis;
19. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir tiesioginio vadovo pavedimus;
20. vykdo Skyriaus einamąją finansų kontrolę vadovaudamasis Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintomis Tauragės rajono savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklėmis, administruoja Skyriaus kompetencijai priskirtas sutartis;
21. teikia Savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterijos skyriui duomenis apie administracijos balanse esančią kompiuterinę, ryšių ir programinę įrangą;
22. nustatyta tvarka tvarko dokumentus ir įrašus informacinėje dokumentų valdymo ir kitose sistemose.

Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai
Scroll to Top