Tauragės rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius

Tauragės rajono savivaldybės administracija yra Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Ją sudaro struktūriniai  padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).

Respublikos g. 2, Tauragė 72256

8 655 35 166

Darbo laikas:
I-IV: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val.- 17:00 val.
V: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val. – 15:45 val.

Skyriaus informacija

Finansų skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 • savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka rengia savivaldybės biudžeto projektą ir teikia jį savivaldybės tarybos komitetams svarstyti ir tarybai tvirtinti;
 • konsultuoja savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus biudžeto sudarymo ir vykdymo klausimais;
 • priima ir nagrinėja biudžetinių įstaigų išlaidų sąmatas, papildomos medžiagos teisingumą;
 • parengia pavirtinto savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų suvestines ir pateikia Finansų ministerijai;
 • sudaro pajamų ir išlaidų ketvirtinius paskirstymus;
 • organizuoja biudžeto vykdymą, finansuoja asignavimų valdytojus pagal pateiktas paraiškas savivaldybės tarybos patvirtinto biudžeto ribose;
 • nagrinėja prašymus dėl papildomų asignavimų skyrimo ir teikia pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui, tarybai, komitetams;
 • derina savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymų projektus lėšų skyrimo klausimais;
 • pagal savo kompetenciją rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
 • teikia pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl biudžetinių įstaigų pajamų ir asignavimų tikslinimų, perskirstymo tarp įstaigų;
 • rengia pažymas-pranešimus asignavimų valdytojams apie asignavimų pakeitimus;
 • priima ir analizuoja duomenis apie asignavimų valdytojų mokėtinų ir gautinų sumų įsiskolinimą, rengia suvestines įsiskolinimo ataskaitas ir nustatyta tvarka teikia duomenis Finansų ministerijai;
 • planuoja paskolų poreikį, rengia savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl paskolų ėmimo;
 • vykdo savivaldybės gautų ir grąžintinų paskolų apskaitą, perveda lėšas paskoloms grąžinti ir palūkanoms mokėti, kontroliuoja paskolų grąžinimą reikiamu laiku sutartyse numatytais terminais, palūkanų sumokėjimą;
 • priima ir tvirtina savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamas gautinų lėšų paraiškas;
 • rengia moksleivio krepšelio lėšų ataskaitas ir sistemina duomenis apie šių lėšų panaudojimą;
 • koordinuoja asignavimų valdytojų pajamų ir išlaidų už teikiamas paslaugas sudarymą ir vykdymą;
 • priima iš savivaldybės biudžetinių įstaigų ketvirčių ir metines statistines ataskaitas, sudaro suvestines ataskaitas ir teikia LR statistikos departamentui;
 • priima iš asignavimų valdytojų ir tikrina žemesnio lygio finansinių ataskaitų rinkinius;
 • paruošia savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius;
 • tvarko savivaldybės iždo apskaitą;
 • paruošia savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinius;
 • priima ir tikrina savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų ketvirtines biudžeto vykdymo ataskaitas ir apyskaitų suvestines teikia Finansų ministerijai, savivaldybės tarybai;
 • užtikrina dokumentų paruošimą ir perdavimą į archyvą;
 • rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus dėl lėšų skyrimo iš savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo;
 • sudaro ir teikia nustatytais terminais Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos reikalingas ataskaitas apie savivaldybės biudžeto pajamas;
 • dalyvauja darbo grupių ir komisijų darbe, atlieka kitus pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais;
 • pagal savo kompetenciją tiria ir atsako į gyventojų ir organizacijų prašymus, paklausimus ir rengia atsakymus;
 • dalyvauja Tauragės rajono plėtros strateginio plano monitoringo vykdyme, teikia savivaldybės administracijos Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriui informaciją apie veiksmų, susijusių su skyriaus kompetencija, įgyvendinimą.
Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai
Scroll to Top