Tauragės rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius

Tauragės rajono savivaldybės administracija yra Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Ją sudaro struktūriniai  padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).

Respublikos g. 2, Tauragė 72256

8 446 62 817

ignas.kymantas@taurage.lt

Darbo laikas:
I-IV: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val.- 17:00 val.
V: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val. – 15:45 val.

Finansų skyriaus darbuotojai

Vedėjas

Ignas Kymantas

8 655 35 166

8 446 62 817

Trumpasis: 417

ignas.kymantas@taurage.lt

Kabineto Nr. 413

Vyresnioji specialistė

Ilona Pušinskienė

8 655 35 167

8 446 62 818

Trumpasis: 418

ilona.pusinskiene@taurage.lt

Kabineto Nr. 406

Vyresnioji specialistė

Danguolė Gustienė

8 655 35 140

8 446 70 080

Trumpasis: 880

danguole.gustiene@taurage.lt

Kabineto Nr. 412

Vyr. specialistė

Inga Bartkutė

8 601 20 183

8 446 62 818

Trumpasis: 418

inga.bartkute@taurage.lt

Kabineto Nr. 406

Skyriaus informacija

Finansų skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  • konsultuoja savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus biudžeto sudarymo ir vykdymo klausimais;
  • tikrina biudžetinių įstaigų išlaidų sąmatas, visos papildomos medžiagos prie sąmatų teisingumą;
  •  rengia biudžeto pajamų ir išlaidų projektus, patvirtinus biudžetą, sudaro ketvirtinius paskirstymus ir užtikrina, kad vykdymas neviršytų patvirtinto biudžeto;
  • organizuoja biudžeto vykdymą (finansuoja biudžete numatytas priemones, biudžetines įstaigas) pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą biudžetą;
  • nagrinėja prašymus dėl papildomų asignavimų skyrimo ir teikia konkrečias bei pagrįstas išvadas Administracijos direktoriui, Savivaldybės tarybai, komitetams;
  • derina Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus finansavimo klausimais;
  • pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
  • teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai, Administracijos direktoriui dėl biudžetinių įstaigų pajamų ir asignavimų tikslinimų, perskirstymo tarp įstaigų;
  • rengia savivaldybės biudžetinių įstaigų pareigybių ir darbo užmokesčio formas, biudžeto įvykdymo ataskaitų rinkinius;
  • rengia pažymas – pranešimus asignavimų valdytojams apie asignavimų pakeitimus;
  • priima ir analizuoja duomenis apie asignavimų valdytojų mokėtinų ir gautinų sumų įsiskolinimą, rengia suvestines įsiskolinimo ataskaitas ir nustatyta tvarka teikia duomenis Finansų ministerijai;
  • planuoja paskolų poreikį, rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl paskolų ėmimo;
  • vykdo Savivaldybės gautų ir grąžintinų paskolų apskaitą, perveda lėšas paskoloms grąžinti ir palūkanoms mokėti, kontroliuoja paskolų grąžinimą reikiamu laiku sutartyse numatytais terminais, palūkanų sumokėjimą;
  • rengia Savivaldybės privatizavimo fondo išlaidų sąmatų projektus ir teikia svarstyti bei tvirtinti Savivaldybės tarybai;
  • finansuoja Savivaldybės privatizavimo fonde numatytas išlaidas;
  • rengia Savivaldybės privatizavimo fondo tarpinių ir metinių ataskaitų rinkinius;
  • teikia skyriaus metinę ataskaitą Administracijos direktoriui;
  • priima iš asignavimų valdytojų ir sutikrina žemesnio lygio finansinių ataskaitų rinkinius pagal VSAFAS standartus;
  • tvarko savivaldybės biudžeto, iždo ir privatizacijos fondo apskaitą pagal VSAFAS standartus;
  • parengia savivaldybės iždo ir privatizacijos fondo finansinių ataskaitų rinkinius pagal VSAFAS standartus;
  • parengia savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius pagal VSAFAS standartus;
  • užtikrina dokumentų paruošimą ir perdavimą į archyvą;
  • rengia Administracijos direktoriaus įsakymus dėl lėšų skyrimo iš Administracijos direktoriaus rezervo;
  • priima ir teikia nustatytais terminais Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos reikalingas ataskaitas apie savivaldybės biudžeto pajamas;
  • tvarko pavedimų (ne biudžeto) lėšų apskaitą;
  • dalyvauja darbo grupių ir komisijų darbe, atlieka kitus pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.
Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
2. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
4. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
5. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Kontroliuoja, kad skirtos tikslinės lėšos būtų pervestos nurodant paskirtį.
11. Vadovaudamasis Finansų kontrolės taisyklėmis vykdo paskesniąją finansų kontrolę savivaldybės biudžeto rengimo ir vykdymo srityse.
12. Dalyvauja savivaldybės strateginio plėtros plano ir veiklos plano rengimo bei koregavimo procese.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – ekonomika;
arba:
1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.4. darbo patirtis – finansų valdymo srities patirtis;
1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Vykdo mokėjimo procedūras.
2. Sudaro finansinės atskaitomybės ataskaitas.
3. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo.
4. Registruoti ir registruoja apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenis.
5. Rengia kitas su finansų valdymu susijusias ataskaitas.
6. Priima ir tvirtina savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamas gautinų lėšų paraiškas.
7. Sudaro nuolatinio ir ilgalaikio saugojimo dokumentų aprašus, tvarko archyvines bylas, priskirtas pagal dokumentacijos planą Finansų skyriui, ruošia jų perdavimą archyvui.
8. Koordinuoja asignavimų valdytojų uždirbamų pajamų ir išlaidų apskaitą ir vykdymą.
9. Skyriaus vedėjo nurodymu atlieka nesančių skyriaus darbuotojų funkcijas.
10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
arba:
1.2. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas arba aukštesnysis išsilavinimas, arba iki 1995 metų įgytas specialusis vidurinis išsilavinimas (iki 2024 m. sausio 1 d.);
1.3. studijų kryptis – finansai;
1.4. darbo patirtis – finansų srities patirtis;
1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. sistemina duomenis, gautus iš biudžetinių įstaigų savivaldybės biudžeto projektui parengti;
2. priima ir analizuoja asignavimų valdytojų programų sąmatas pagal jiems skirtus asignavimus, juos tvirtina informacinėje sistemoje „Biudžetas“;
3. sudaro patvirtinto savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų suvestines pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintas formas, teikia ataskaitų paketą Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;
4. vykdo savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, skyriaus vedėjo nurodymus, kitus su savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės administracijos strateginiai tikslai;
5. sudaro biudžeto pajamų ir asignavimų paskirstymą ketvirčiais;
6. informacinėje sistemoje „Biudžetas“ suveda biudžeto patikslinimus pagal savivaldybės tarybos sprendimus ir administracijos direktoriaus įsakymus (pagal asignavimų valdytojų pateiktas pažymas);
7. rengia informacinėje sistemoje „Biudžetas“ pažymas-pranešimus asignavimų valdytojams apie asignavimų pakeitimus pagal savivaldybės tarybos sprendimus ir administracijos direktoriaus įsakymus;
8. pagal asignavimų valdytojų pateiktus duomenis rengia ir teikia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Sveikatos ministerijai biudžeto išlaidų įvykdymo ketvirtines ataskaitas;
9. analizuoja savivaldybės biudžeto vykdymą, jei reikia teikia pasiūlymus dėl biudžeto vykdymo;
10. pagal poreikį nagrinėja ir analizuoja biudžeto išlaidų sąmatas;
11. analizuoja ir iš biudžetinių įstaigų priima ketvirtines biudžeto vykdymo ataskaitas, rengia bendrą ataskaitą Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;
12. skyriaus vedėjo nurodymu atlieka nesančių skyriaus specialistų funkcijas;
13. pagal kompetenciją dalyvauja komisijose, darbo grupių veikloje, rengia posėdžių protokolus, vykdo savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, direktoriaus įsakymus, skyriaus vedėjo nurodymus, kitus su savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės administracijos strateginiai tikslai;
14. teisės aktų nustatyta tvarka rengia raštus, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir tarybos sprendimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 m., arba specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 m., socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties (finansininko kvalifikacija);
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, vietos savivaldą, savivaldybės biudžetą ir finansus reglamentuojančiais teisės aktais;
3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5. išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. teisės aktų nustatyta tvarka priima ir analizuoja Tauragės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžetinių įstaigų ketvirtinius ir metinius biudžeto įvykdymo ataskaitų rinkinius, rengia Savivaldybės biudžeto vykdymo ketvirčių ir metų ataskaitų rinkinius ir nustatyta tvarka teikia juos Lietuvos Respublikos finansų ministerijai (toliau – Finansų ministerija), Savivaldybės tarybai;
2. teisės aktų nustatyta tvarka priima ir analizuoja Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų tarpinius ir metinius finansinių ataskaitų rinkinius;
3. rengia Savivaldybės konsoliduotų ataskaitų rinkinį, kurį, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, teikia Finansų ministerijai nustatyta tvarka ir terminais;
4. koreguoja, atnaujina ir pateikia Finansų ministerijai Savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų sąrašus ir kitą svarbią informaciją apie kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus;
5. priima iš Savivaldybės biudžetinių įstaigų ketvirčių ir metines statistines ataskaitas, sudaro suvestines ataskaitas ir pateikia Lietuvos statistikos departamentui. Priima kitas privalomas pildyti ataskaitas;
6. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą, rengia informacinius dokumentus viešojo sektoriaus subjektams finansinių ataskaitų rinkinių rengimo klausimais;
7. priima ir analizuoja duomenis apie asignavimų valdytojų mokėtinų ir gautinų sumų įsiskolinimą, rengia suvestines įsiskolinimo ataskaitas ir nustatyta tvarka teikia duomenis Finansų ministerijai;
8. vykdo Savivaldybės skolinių įsipareigojimų apskaitą;
9. atsako į gyventojų ir organizacijų prašymus ir skundus, priima interesantus;
10. pagal kompetenciją dalyvauja komisijose, darbo grupėse, Savivaldybės tarybos, jos komitetų posėdžiuose, teikia nuomonę tam, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms, Savivaldybės tarybai keliami uždaviniai;
11. skyriaus vedėjo nurodymu atlieka nesančių skyriaus darbuotojų funkcijas;
12. vykdo Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, skyriaus vedėjo nurodymus, kitus su Savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai;
13. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus viešojo sektoriaus apskaitos reformos įgyvendinimo bei kitais Finansų skyriaus kompetencijos klausimais;
14. organizuoja viešuosius pirkimus Finansų skyriaus veiklos klausimais.
15 rengia ir teikia Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai specialiųjų tikslinių dotacijų lėšų panaudojimo ataskaitas;
16 rengia ir teikia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skirtų lėšų panaudojimo ataskaitas;
17 atlieka skaičiavimus, analizes, grafinius pristatymus, naudojant analitinius įrankius ir kitas informacinių technologijų programas, biudžeto sudarymo, įvykdymo ir finansinių ataskaitų rezultatų klausimais.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų, ekonomikos arba verslo ir viešosios vadybos krypties (finansininko kvalifikacija);
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, vietos savivaldą, savivaldybės biudžetą ir finansus reglamentuojančiais teisės aktais;
3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5. išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

Scroll to Top
Skip to content