Centralizuotos buhalterijos skyrius

Tauragės rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterijos skyrius

Tauragės rajono savivaldybės administracija yra Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Ją sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).

Respublikos g. 2, Tauragė 72256

8 446 62 847

ona.bartuliene@taurage.lt

Darbo laikas:
I-IV: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val.- 17:00 val.
V: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val. – 15:45 val.

Centralizuotos buhalterijos skyriaus darbuotojai

Vedėja

Ona Bartulienė

8 615 95 771

8 446 62 847

Trumpasis: 447

ona.bartuliene@taurage.lt

Kabineto Nr. 306

Vyriausioji specialistė

Marija Ruseckienė

8 675 65 742

8 446 62 848

Trumpasis: 468

marija.ruseckiene@taurage.lt

Kabineto Nr. 308

Buhalterė

Gema Navickienė

8 446 62 846

Trumpasis: 446

gema.navickiene@taurage.lt

Kabineto Nr. 310

Buhalterė

Vaida Šimkienė

8 446 62 848

Trumpasis: 468

vaida.simkiene@taurage.lt

Kabineto Nr. 308

Buhalterė

Julija Paltanavičiūtė

8 616 34 258

8 446 62 847

Trumpasis: 447

julija.paltanaviciute@taurage.lt

Kabineto Nr. 306

Buhalterė

Ilona Ežerinskienė

8 446 62 412

Trumpasis: 526

ilona.ezerinskiene@taurage.lt

Kabineto Nr. 307

Buhalterė

Raimonda Liekienė

8 446 62 412

Trumpasis: 526

raimonda.liekiene@taurage.lt

Kabineto Nr. 307

Skyriaus informacija

1. dalyvauja rengiant Savivaldybės plėtros strateginį ir skyriaus strateginės veiklos planus bei Savivaldybės administracijos biudžeto sąmatas pagal programas ir priemones, valstybės funkcijas ir ekonominę klasifikaciją bei teikia Savivaldybės administracijos Finansų skyriui;
2. sudaro Savivaldybės administracijos biudžeto lėšų išlaidų sąmatas pagal programas ir priemones, valstybės funkcijas ir ekonominę klasifikaciją, teikia jas Savivaldybės administracijos padaliniams, kontroliuoja sąmatų vykdymą ir teikia pasiūlymus dėl asignavimų pakeitimų;
3. apskaičiuoja darbo užmokestį Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ir Savivaldybės administracijos darbuotojams, apskaičiuoja išmokas Savivaldybės tarybos nariams ir vykdo su darbo užmokesčiu ir išmokomis susijusius mokėjimus;
4. tvarko darbo užmokesčio ir atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaitą ir sudaro ataskaitas;
5. tvarko Savivaldybės administracijos biudžeto programų (priemonių) lėšų apskaitą ir sudaro ataskaitas;
6. vykdo Savivaldybės administracijos atsiskaitymus su prekių tiekėjais ir paslaugų teikėjais, rangovais, įstaigomis, organizacijomis ir fiziniais asmenimis;
7. moka socialinės paramos, šalpos, mokinių nemokamo maitinimo, aprūpinimo mokinio reikmenimis ir kitas su socialine apsauga susijusias išmokas, tvarko jų buhalterinę apskaitą ir rengia ataskaitas;
8. tvarko Savivaldybės administracijos projektų, kuriems skirta Europos Sąjungos ir kitų valstybių finansinė parama, investicijų, vykdomų iš kreditų (paskolų), paramos ir kitų tikslinių lėšų buhalterinę apskaitą ir sudaro ataskaitas;
9. tvarko Savivaldybės administracijos ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, nebalansinėse sąskaitose esančio turto ir atsargų buhalterinę apskaitą, skaičiuoja ilgalaikio turto nusidėvėjimą ir sudaro ataskaitas;
10. tvarko Savivaldybės administracijos pinigų banko sąskaitoje buhalterinę apskaitą ir sudaro ataskaitas;
11. tvarko Savivaldybės administracijos investicijų į vertybinius popierius buhalterinę apskaitą ir sudaro ataskaitas;
12. tvarko lėšų, gautų už teikiamas paslaugas ir ilgalaikio turto nuomą, buhalterinę apskaitą ir sudaro ataskaitas;
13. analizuoja Savivaldybės administracijos tarpines ir metines biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas;
14. priima iš Savivaldybės administracijos seniūnijų tarpines ir metines finansines ataskaitas, tikrina jas ir teikia pasiūlymus buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės gerinimo klausimais;
15. sudaro Savivaldybės administracijos tarpines ir metines finansines ataskaitas ir nustatyta tvarka teikia Savivaldybės administracijos Finansų skyriui;
16. rengia suvestines Savivaldybės administracijos su seniūnijomis konsoliduotąsias finansines ataskaitas ir nustatyta tvarka teikia Savivaldybės administracijos Finansų skyriui;
17. rengia išduoda suinteresuotiems asmenims pažymas apie jų gaunamą darbo užmokestį;
18. organizuoja Savivaldybės administracijos buhalterinių sąskaitų likučių ir inventorizavimo rezultatų sutikrinimą, įvertina inventorizavimo rezultatus;
19. rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų skyriaus veiklos klausimais projektus;
20. pagal skyriaus kompetenciją įgyvendina Savivaldybės tarybos sprendimus, Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, vykdo Savivaldybės mero ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus;
21. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir pareiškimus, Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos padalinių paklausimus ir rengia jiems atsakymus pagal savo kompetenciją;
22. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis skyriaus veiklos klausimais;
23. registruoja, tvarko skyriaus veiklos dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą;
24. saugo kompiuterinėse duomenų bazėse duomenis, susijusius su skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymu;
25. atlieka kitas teisės aktuose nurodytas skyriaus kompetencijai priskirtas funkcijas;
26. atlieka išankstinę ir einamąją finansų kontrolę.

Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Vykdo išankstinę finansų kontrolę.
11. Vykdo Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos buhalterinę apskaitą.
12. Dalyvauja Savivaldybės sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje, pasitarimuose, teikia pasiūlymus, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai skyriaus kompetencijos klausimais.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
Funkcijos patvirtintos 2005.05.25 „vadovaujantis viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu (2007-06-26, X-1212) ir kitais teisės aktais.“ Nr.: 1k-170.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – ekonomika;
1.3. studijų kryptis – verslas;
1.4. studijų kryptis – vadyba;
arba:
1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.6. darbo patirtis – buhalterinės apskaitos srities patirtis;
1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.
2. Atitikimas kitiems reikalavimams:
2.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja išankstinės, einamosios ir paskesnės finansų kontrolės atlikimą.
3. Registruoja apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenis arba prireikus koordinuoja ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenų registravimą apskaitos registruose.
4. Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
5. Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.
6. Rengia kitas su finansų valdymu susijusias ataskaitas arba prireikus koordinuoja kitų su buhalterine apskaita susijusių ataskaitų rengimą.
7. Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą.
8. Sudaro finansinės atskaitomybės ataskaitas arba prireikus koordinuoja finansinės atskaitomybės ataskaitų sudarymą.
9. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl finansų valdymo rengimą.
10. Vykdo mokėjimo procedūras arba prireikus koordinuoja mokėjimo procedūrų vykdymą.
11. Rengia biudžeto sąmatos projektą ateinančių finansinių metų ūkinei ir finansinei veiklai užtikrinti.
12. Vykdo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu priskirtų projektų apskaitą (ne daugiau kaip dviejų projektų).
13. Atlieka skyriaus vedėjo funkcijas jam nesant.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – ekonomika;
arba:
1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.4. darbo patirtis – buhalterinės apskaitos srities patirtis;
1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Vyresnysis buhalteris, užtikrindamas ūkinių-finansinių operacijų pagrindimą juridinę galią turinčiais dokumentais ir buhalterinių įrašų teisingumą, atlieka šias funkcijas:

1.1. pagal Administracijos padalinių ir Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos pateiktus darbo laiko apskaitos žiniaraščius apskaičiuoja Administracijos ir Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos  darbuotojams darbo užmokestį:

1.1.1. rengia ir formuoja pavedimus dėl darbo užmokesčio į darbuotojų nurodytas asmenines sąskaitas;

1.1.2. rengia ir formuoja pajamų mokesčio ir socialinio draudimo įmokų pavedimus atitinkamoms institucijoms;

1.2. pateikia darbuotojams atsiskaitymo lapelius apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį;

1.3. pasibaigus ataskaitiniam mėnesiui, atspausdina memorialinį orderį Nr. 5 ir 6921, 6922, 6923, 6925, 6926, 6927 sąskaitų apyvartas pagal lėšų rūšis, programas ir valstybės funkcijas, kuriuos, sutikrintus su priskaitymo žiniaraščiais bei pasirašytus, pateikia vizuoti Skyriaus vedėjui iki kito mėnesio 20 dienos;

    1.4. pasibaigus ataskaitiniam mėnesiui, atspausdina Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą ir pateikia Skyriaus vedėjui, Administracijos direktoriui, Finansų skyriui nustatyta tvarka ir terminais, rengia skolų suderinimo aktus, skolų inventorizacijos aprašus atliekant skolų inventorizaciją;

  1.5. paruošia suvestines pajamų mokesčio deklaracijas FR0572 ir metines FR0573 formas ir pateikia jas Valstybinei mokesčių inspekcijai nustatytais terminais;

1.6. pildo formą FR0471 apie B klasės pajamas bei laiku pateikia suvestines Valstybinei mokesčių inspekcijai;

1.7. pildo ketvirtines statistines darbo apmokėjimo ataskaitas DA-01 ir teikia Finansų skyriui ir/arba Tauragės apskrities statistikos poskyriui nustatytais terminais;

1.8. ruošia Administracijos etatų ir struktūros plano įvykdymo ataskaitą (forma Nr. B-1);

  1.9. atlieka Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio indeksaciją, kitus pakeitimus dėl tinklo, etatų ir kontingentų pakeitimo;

  1.10. ruošia Administracijos ataskaitas Nr. BF-3 ir Nr. BF-4 apie patvirtintas bei reikalingas pareigybes ir joms prilyginamą darbo užmokestį ir teikia jas Savivaldybės administracijos Finansų skyriui;

1.11. tvarko (pildo, veda jų apskaitą) Administracijos darbuotojų asmenines sąskaitas (korteles);

1.12. ruošia mėnesines ataskaitas apie apdraustųjų įmokas ir teikia jas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Tauragės skyriui;

1.13. ruošia Administracijos darbo užmokesčiui skirtų asignavimų panaudojimo analizę;

1.14. vadovaudamasis Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis Finansų kontrolės taisyklėmis, vykdo einamąją finansų kontrolę;

1.15. teikia Administracijos darbo užmokesčiui skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimo ataskaitas lėšas pervedusiai įstaigai;

1.16. vykdo Administracijos direktoriaus įsakymu jam priskirtų apskaityti projektų apskaitą (ne daugiau dviejų projektų):

1.16.1. vykdo gautų sąskaitų faktūrų apskaitą;

1.16.2. vykdo gautų mokėjimų nurodymų apskaitą, atlieka mokėjimo pavedimus į banką;

1.16.3. kasdien kontroliuoja priskirtų apskaityti projektų banko sąskaitų apyvartas, tikrina, ar visi atlikti mokėjimo pavedimai yra įvykdyti, o šių banko sąskaitų išrašus formuoja į atskiras bylas;

1.16.4. pasibaigus ataskaitiniam mėnesiui, iki kito mėnesio 8 dienos pateikia debetinio ir kreditinio įsiskolinimo duomenis pagal pavestų apskaityti projektų valstybės funkcijas Skyriaus vyr. specialistui, ruošiančiam Administracijos mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą (4 formą);

1.16.5. pasibaigus ketvirčiui, iš apskaitos programos atspausdina balansinių sąskaitų ketvirčio apyvartas, patikrintas ir pasirašytas, formuoja į bylas pagal patvirtintą bylų nomenklatūrą;

1.16.6. pasibaigus ketvirčiui, suformuoja pavestų apskaityti projektų bandomąjį balansą ataskaitinei datai, patikrina jo teisingumą ir pasirašytą pateikia Skyriaus vedėjui iki kito mėnesio 15 dienos;

1.16.7. kontroliuoja priskirtų apskaityti projektų sutarčių vykdymą ir, esant nukrypimams, informuoja programos koordinatorių ir asignavimų valdytoją;

1.16.8. ruošia  priskirtų apskaityti projektų lėšų panaudojimo analizę;

1.16.9. vadovaudamasis Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta bylų nomenklatūra, formuoja į bylas apskaitos dokumentus;

1.16.10. kiekvienų metų gruodžio trisdešimt pirmai dienai  susidariusius debetinio ir kreditinio įsiskolinimo likučius suderina su skolininkais ir kreditoriais;

1.16.11. prasidėjus naujiems finansiniams metams, pagal Savivaldybės tarybos patvirtintas biudžeto programas paruošia priskirtų apskaityti projektų sąmatas einamiems finansiniams metams ir jas pateikia Skyriaus darbuotojui, ruošiančiam suvestines sąmatas, per 10 dienų po Savivaldybės tarybos sprendimo priėmimo;

1.16.12. priskirtų apskaityti projektų ir kitų lėšų paruoštas sąmatas įveda į buhalterinės apskaitos programą;

1.16.13. metų eigoje prireikus perkelti priskirtų apskaityti projektų asignavimus iš vieno ekonominio straipsnio į kitą ar iš ketvirčio į ketvirtį, nustatytais terminais pateikia prašymus Skyriaus darbuotojui, kuris vykdo sąmatų pakeitimus;

1.17. tinkamai saugo jo žinioje esančius buhalterinius dokumentus, nustatyta tvarka juos perduoda įstaigos archyvui;

1.24. vykdo kitus, susijusius su atliekamomis funkcijomis, Skyriaus vedėjo žodinius bei raštiškus pavedimus;

1.26. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų metu ir nedarbingumo laikotarpiu.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 1. Žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą. Išmanyti biudžeto ir nebiudžetinių fondų tvarkymo taisykles, biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisykles bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymą ir finansinės atskaitomybės sudarymą.
 2. Turėti ne mažesnį kaip aukštesnįjį  buhalterinį arba ekonominį išsilavinimą.
 3. Sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas, rengti bei redaguoti analitinius dokumentus, gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, taikyti teisės aktų rengimo taisykles.
 4. Gerai mokėti valstybinę kalbą, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programiniu paketu).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Buhalteris, užtikrindamas ūkinių-finansinių operacijų pagrindimą juridinę galią turinčiais dokumentais ir buhalterinių įrašų teisingumą, atlieka šias funkcijas:

1.1. apskaito Administracijos trumpalaikį materialųjį turtą pagal jo saugojimo vietą, pavadinimą, vertę ir kiekį (degalus ir tepalus pagal kiekvieną automobilį), paruošia jo nurašymo aktus;

1.2. vykdo Administracijos asignavimų 02 programos apskaitą, skirtą civilinės saugos organizavimo ir mobilizacijos administravimo funkcijoms atlikti;

1.2.1. vykdo gautų sąskaitų faktūrų apskaitą;

1.2.2. vykdo gautų mokėjimo nurodymų apskaitą, atlieka mokėjimo pavedimus į banką;

1.2.3. kasdien kontroliuoja priskirtų apskaityti programų banko sąskaitų apyvartas, tikrina, ar visi atlikti mokėjimo pavedimai yra įvykdyti, o šių banko sąskaitų išrašus formuoja į atskiras bylas;

1.2.4. pasibaigus ketvirčiui, iš apskaitos programos atspausdina pavestų apskaityti programų balansinių sąskaitų ketvirčio apyvartas, kurias patikrintas ir pasirašytas, formuoja į bylas pagal patvirtintą bylų nomenklatūrą;

1.2.5. pasibaigus ketvirčiui, suformuoja pavestų apskaityti programų bandomąjį balansą ataskaitinei datai pagal programas ir lėšas, patikrina jo teisingumą ir pasirašytą pateikia Skyriaus vedėjui iki kito mėnesio 20 dienos;

1.2.6. ruošia priskirtų apskaityti programų lėšų panaudojimo analizę;

1.2.7. vadovaudamasis Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta bylų nomenklatūra, formuoja į bylas apskaitos dokumentus;

1.2.8. vadovaudamasis Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis Finansų kontrolės taisyklėmis, vykdo einamąją finansų kontrolę;

1.2.9. prasidėjus naujiems finansiniams metams, pagal Savivaldybės tarybos patvirtintas biudžeto programas paruošia priskirtos apskaityti programos sąmatą einamiems finansiniams metams ir jas pateikia Skyriaus vedėjui per 10 dienų po Savivaldybės tarybos sprendimo priėmimo;

1.2.10. pavestos apskaityti biudžeto programos ir kitų lėšų paruoštas sąmatas įveda į buhalterinės apskaitos programą;

1.2.11. prireikus perkelti pavestų apskaityti biudžeto programų asignavimus iš vieno ekonominio straipsnio į kitą ar iš ketvirčio į ketvirtį, nustatytais terminais pateikia prašymus Skyriaus darbuotojui, kuris vykdo sąmatų pakeitimus;

1.2.12. ruošia pagal priskirtą programą Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą ir teikia ją Skyriaus vedėjui nustatytais terminais;

1.2.13. ruošia pagal atskiras finansavimo sutartis su ministerijomis gautų lėšų panaudojimo ataskaitas;

1.3. nurašo iš apskaitos perduodamą arba netinkamą naudoti ilgalaikį ir trumpalaikį Administracijos turtą;

1.4. apskaito Administracijos įsigytą, gautą panaudai ar patikėjimo teise ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą, skaičiuoja nusidėvėjimą, pildo ilgalaikio turto korteles;

1.5. užbalansinėse sąskaitose apskaito laikinai Administracijoje esančias vertybes, išsinuomotą arba pagal panaudos sutartį gautą turtą;

1.6. kontroliuoja ilgalaikio turto kortelių atitikimą balanso duomenims ir iki sekančio mėnesio 20 dienos uždaro ilgalaikio turto apskaitos periodą;  

1.7. ruošia Administracijos ataskaitą forma KS-02 ir teikia Finansų skyriui;

1.8.  ruošia Administracijos ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo turto ir atsargų metines ataskaitas pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartuose nustatytas formas ir teikia jas Skyriaus vedėjui nustatytais terminais;

1.9  vykdo kitus, susijusius su atliekamomis funkcijomis, Skyriaus vedėjo žodinius bei raštiškus pavedimus;

1.10. tinkamai saugo jo žinioje esančius buhalterinius dokumentus, nustatyta tvarka juos perduoda  archyvui;

1.11. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų metu ir nedarbingumo laikotarpiu.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 1. Žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą. Išmanyti  biudžeto ir nebiudžetinių fondų tvarkymo taisykles, biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisykles bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymą ir finansinės atskaitomybės sudarymą.
 2. Turėti ne mažesnį kaip aukštesnįjį  buhalterinį arba ekonominį išsilavinimą.
 3. Sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas, rengti bei redaguoti analitinius dokumentus, gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, taikyti teisės aktų rengimo taisykles.
 4. Gerai mokėti valstybinę kalbą, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programiniu paketu).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
1.Užtikrina ūkinių-finansinių operacijų pagrindimą juridinę galią turinčiais dokumentais ir buhalterinių įrašų teisingumą.
2. Apskaito Administracijos 01 programos asignavimus (savarankiškoms funkcijoms vykdyti) pagal priemones, valstybės funkcijas ir ekonominius straipsnius bei vykdo Administracijos direktoriaus įsakymu jam priskirtų apskaityti projektų apskaitą (ne daugiau dviejų projektų):
2.1. vykdo gautų sąskaitų faktūrų apskaitą ir apmokėjimą;
2.2. kasdien kontroliuoja priskirtų apskaityti programų lėšų banko sąskaitos apyvartas, tikrina, ar visi atlikti pavedimai yra įvykdyti, o šių sąskaitų bankinius išrašus formuoja į bylas;
2.3. pasibaigus ketvirčiui, iš apskaitos programos atspausdina balansinių sąskaitų ketvirčio apyvartas, patikrintas ir pasirašytas, formuoja į bylas pagal patvirtintą bylų nomenklatūrą;
2.4. pasibaigus ketvirčiui, suformuoja pavestų apskaityti programų bandomąjį balansą ataskaitinei datai, patikrina jo teisingumą ir pasirašytą pateikia Skyriaus vedėjui iki kito mėnesio 20 dienos;
2.5. kontroliuoja priskirtų apskaityti asignavimų sutarčių vykdymą ir, esant nukrypimams, informuoja Skyriaus vedėją ir Administracijos direktorių;
2.6. ruošia pavestų apskaityti programų lėšų panaudojimo analizę;
2.7. vadovaudamasis Administracijos direktoriaus einamiesiems metams patvirtinta bylų nomenklatūra, formuoja į bylas apskaitos dokumentus;
2.8. vadovaudamasis Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis Finansų kontrolės taisyklėmis, vykdo einamąją finansų kontrolę;
2.9. ruošia pagal atskiras finansavimo sutartis su ministerijomis pavestų apskaityti programų skirtų lėšų panaudojimo ataskaitas;
2.10. prasidėjus naujiems finansiniams metams pagal Savivaldybės tarybos patvirtintas programas paruošia pavestų apskaityti programų biudžeto programos sąmatas einamiems finansiniams metams ir jas pateikia Skyriaus vedėjui per 10 dienų po Savivaldybės tarybos sprendimo priėmimo;
2.11. priskirtų apskaityti programų lėšų paruoštas sąmatas įveda į buhalterinės apskaitos programą;
2.12. metų eigoje prireikus perkelti pavestų apskaityti programų asignavimus iš vieno ekonominio straipsnio į kitą ar iš ketvirčio į ketvirtį, nustatytais terminais pateikia prašymus Finansų skyriaus darbuotojui, kuris vykdo sąmatų pakeitimus;
2.13 ruošia pagal priskirtas programas Administracijos biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas ir teikia jas Skyriaus vedėjui nustatytais terminais.
3. Dalyvauja įvairių komisijų veikloje.
4. Vykdo kitus, susijusius su atliekamomis funkcijomis, Skyriaus vedėjo žodinius bei raštiškus pavedimus.
5. Tinkamai saugo jo žinioje esančius buhalterinius dokumentus, nustatyta tvarka juos perduoda archyvui.
6. Pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų metu ir nedarbingumo laikotarpiu.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
1. Žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą. Išmanyti biudžeto ir nebiudžetinių fondų tvarkymo taisykles, biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisykles bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymą ir finansinės atskaitomybės sudarymą.
2. Turėti ne mažesnį kaip aukštesnįjį buhalterinį arba ekonominį išsilavinimą.
3. Sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas, rengti bei redaguoti analitinius dokumentus, gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, taikyti teisės aktų rengimo taisykles.
4. Gerai mokėti valstybinę kalbą, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programiniu paketu).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Buhalteris, užtikrindamas ūkinių-finansinių operacijų pagrindimą juridinę galią turinčiais dokumentais ir buhalterinių įrašų teisingumą, atlieka šias funkcijas:

1.1. apskaito Administracijos 10 programos asignavimus  pagal priemones, valstybės funkcijas ir ekonominius straipsnius bei vykdo Administracijos direktoriaus įsakymu jam priskirtų apskaityti projektų apskaitą (ne daugiau dviejų projektų):

1.1.1.  vykdo gautų sąskaitų faktūrų  apskaitą;

1.1.2. vykdo gautų sąskaitų faktūrų  apmokėjimą;

1.1.3. kasdien kontroliuoja Administracijos programų lėšų banko sąskaitų apyvartas, tikrina, ar visi atlikti mokėjimo pavedimai yra įvykdyti, siunčiamus ir gaunamus mokėjimo pavedimus perkelia į apskaitos programą, o šių banko sąskaitų išrašus formuoja į atskiras bylas;

1.1.4. pasibaigus ketvirčiui, iš apskaitos programos atspausdina balansinių sąskaitų apyvartas ir jas formuoja į bylas;

1.1.5. pasibaigus ketvirčiui, iš apskaitos programos atspausdina bandomąjį balansą, jį patikrina, pasirašo ir iki sekančio mėnesio 20 dienos pateikia  Skyriaus vedėjui;

1.1.6. kontroliuoja priskirtų apskaityti asignavimų ir programų sutarčių vykdymą ir, esant nukrypimams, informuoja programos vadovą ir asignavimų valdytoją;

1.1.7. ruošia  priskirtų apskaityti asignavimų ir programų lėšų panaudojimo analizę;

1.1.8. vadovaudamasis Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta bylų nomenklatūra, formuoja į bylas apskaitos dokumentus;

1.1.9. vadovaudamasis  Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis Finansų kontrolės taisyklėmis, vykdo einamąją finansų kontrolę;

1.1.10. prasidėjus naujiems finansiniams metams, pagal Savivaldybės tarybos patvirtintas biudžeto programas paruošia biudžeto programų sąmatas einamiems finansiniams metams pagal pavestas apskaityti programas ir jas pateikia Skyriaus vedėjui per 10 dienų po Savivaldybės tarybos sprendimo priėmimo;

1.1.11. priskirtų  biudžeto programų ir kitų lėšų paruoštas sąmatas įveda į buhalterinės apskaitos programą;

1.1.12. prireikus perkelti priskirtų biudžeto programų asignavimus iš vieno ekonominio straipsnio į kitą ar iš ketvirčio į ketvirtį, nustatytais terminais pateikia prašymus Finansų skyriaus darbuotojui, kuris vykdo sąmatų pakeitimus;

1.1.13. ruošia pagal priskirtas programas Administracijos biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas ir teikia jas Skyriaus vedėjui nustatytais terminais;

1.1.14. ruošia pagal atskiras finansavimo sutartis su ministerijomis gautų lėšų panaudojimo ataskaitas;

1.2. dalyvauja įvairių komisijų veikloje;

1.3. vykdo kitus Skyriaus vedėjo ir Administracijos direktoriaus žodinius ir raštiškus pavedimus, jei tai neprieštarauja įstatymams;

1.4. tinkamai saugo jo žinioje esančius buhalterinius dokumentus, nustatyta tvarka juos perduoda  archyvui;

1.5. pavaduoja Skyriaus darbuotoją, skaičiuojantį Administracijos darbuotojams darbo užmokestį jo ligos ar atostogų metu.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 1. Žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą. Išmanyti biudžeto ir nebiudžetinių fondų tvarkymo taisykles, biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisykles bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymą ir finansinės atskaitomybės sudarymą.
 2. Turėti ne mažesnį kaip aukštesnįjį  buhalterinį arba ekonominį išsilavinimą.
 3. Sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas, rengti bei redaguoti analitinius dokumentus, gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, taikyti teisės aktų rengimo taisykles.
 4. Gerai mokėti valstybinę kalbą, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programiniu paketu).ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Vyresnysis buhalteris, užtikrindamas ūkinių-finansinių operacijų pagrindimą juridinę galią turinčiais dokumentais ir buhalterinių įrašų teisingumą, atlieka šias funkcijas:

1.1. veda Savivaldybės administracijos pajamas už patalpų nuomą, žemės nuomą,  apskaito pavediminių sąskaitų lėšas, atsitiktines pajamas ir 5 programos (specialios tikslinės dotacijos lėšos (Lietuvos automobilių kelių direkcijos lėšos) asignavimus pagal lėšas, priemones, valstybės funkcijas ir ekonominius straipsnius:

1.1.1. vykdo gautų sąskaitų faktūrų ir apskaitą;

1.1.2. vykdo gautų sąskaitų faktūrų  apmokėjimą;

1.1.3. kasdien kontroliuoja įstaigos pajamų banko sąskaitų apyvartas, tikrina, ar visi atlikti pavedimai yra įvykdyti, o šių sąskaitų bankinius  išrašus formuoja į bylas;

1.1.4. kontroliuoja priskirtų apskaityti asignavimų sutarčių vykdymą ir, esant nukrypimams, informuoja programos vadovą ir asignavimų valdytoją;

1.1.5. ruošia pavestų apskaityti programų lėšų panaudojimo analizę;

1.1.6. pasibaigus ketvirčiui, iš apskaitos programos atspausdina priskirtų apskaityti balansinių sąskaitų ketvirčio apyvartas, patikrintas ir pasirašytas, formuoja į bylas pagal patvirtintą bylų nomenklatūrą;

1.1.7. pasibaigus ketvirčiui, suformuoja pavestų apskaityti programų bandomąjį balansą ataskaitinei datai pagal programas ir lėšas, kurį pateikia Skyriaus vedėjui iki kito mėnesio 20 dienos;

1.1.8. vadovaudamasis Administracijos direktoriaus einamiesiems metams patvirtinta bylų nomenklatūra, formuoja į bylas apskaitos dokumentus;

1.1.9. vadovaudamasis Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis Finansų kontrolės taisyklėmis, vykdo finansų kontrolę;

1.1.10 ruošia pagal atskiras finansavimo sutartis su ministerijomis gautų lėšų panaudojimo ataskaitas;

1.1.11. prasidėjus naujiems finansiniams metams, pagal Savivaldybės tarybos patvirtintas programas paruošia pavestos apskaityti programos biudžeto sąmatą einamiems finansiniams metams ir jas pateikia Skyriaus vedėjui per 10 dienų po Savivaldybės tarybos sprendimo priėmimo;

1.1.12. priskirtos apskaityti programos sąmatą įveda į buhalterinės apskaitos programą;

1.1.13. prireikus perkelti pavestų apskaityti programų asignavimus iš vieno ekonominio straipsnio į kitą ar iš ketvirčio į ketvirtį, nustatytais terminais pateikia prašymus Finansų skyriaus darbuotojui, kuris vykdo sąmatų pakeitimus;

1.1.14. nustatytais terminais perveda surinktas įstaigos pajamas Finansų skyriui;

1.1.15. teikia Finansų skyriui ataskaitas apie surinktas ir panaudotas įstaigos pajamas;

1.2. apskaito Savivaldybės administracijos darbuotojų komandiruočių dienpinigių išlaidas ir pateikia jas Skyriaus darbuotojui, kuriam priskirta programa, iš kurios bus padarytos išlaidos;

1.3. apskaito Savivaldybei patikėjimo teise ar panaudai perduotą, valstybei nuosavybės teise priklausantį, ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą, finansinį ir biologinį turtą,  skaičiuoja nusidėvėjimą ir amortizaciją, pildo ilgalaikio turto korteles;

1.4. apskaito Savivaldybei patikėjimo teise ar panaudai perduotą, valstybei nuosavybės teise priklausantį, trumpalaikį materialųjį turtą pagal jo saugojimo vietą, pavadinimą, vertę ir kiekį;

1.5. apskaito panaudos pagrindais perduotą Savivaldybės nuosavą  ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą, trumpalaikį materialųjį turtą, skaičiuoja nusidėvėjimą ir amortizaciją, pildo turto korteles;

1.6.  vykdo Administracijos gautų paramos lėšų apskaitą pagal programos  priemones, lėšas, valstybės funkcijas ir ekonominius straipsnius bei Administracijos direktoriaus įsakymu jam priskirtų apskaityti projektų apskaitą;

1.7. kiekvieno ketvirčio pabaigoje apskaitos programoje koreguoja melioracijos įrenginių nusidėvėjimą pagal iš VĮ Valstybės žemės fondas gautus nusidėvėjimo žiniaraščius;

1.8. ruošia ketvirtinę ataskaitą Forma Nr. 1 „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti“ ir nustatytais terminais teikia ją Administracijos Finansų skyriui;

1.9. užbalansinėse sąskaitose apskaito laikinai Savivaldybei perduotas vertybes, išsinuomotą arba pagal panaudos sutartį gautą turtą, numeruotus blankus ir kitą turtą;

1.10. ruošia Tauragės rajono savivaldybės nuosavo, patikėjimo teise valdomo valstybės turto ar panaudai gauto ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto bei atsargų metines ataskaitas pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartuose nustatytas formas ir teikia jas Skyriaus vedėjui nustatytais terminais;

1.11. dalyvauja įvairių komisijų veikloje;

1.12. vykdo kitus, susijusius su atliekamomis funkcijomis, Skyriaus vedėjo žodinius bei raštiškus pavedimus;

1.13. tinkamai saugo jo žinioje esančius buhalterinius dokumentus, nustatyta tvarka juos perduoda  archyvui;

1.14. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų metu ir nedarbingumo laikotarpiu.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 1. Žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą. Išmanyti biudžeto ir nebiudžetinių fondų tvarkymo taisykles, biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisykles bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymą ir finansinės atskaitomybės sudarymą.
 2. Turėti ne mažesnį kaip aukštesnįjį  buhalterinį arba ekonominį išsilavinimą.
 3. Sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas, rengti bei redaguoti analitinius dokumentus, gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, taikyti teisės aktų rengimo taisykles.
 4. Gerai mokėti valstybinę kalbą, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programiniu paketu).
Scroll to Top
Skip to content