Centralizuotos buhalterijos skyrius

Tauragės rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterijos skyrius

Tauragės rajono savivaldybės administracija yra Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Ją sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).

Respublikos g. 2, Tauragė 72256

8 446 62 847

ona.bartuliene@taurage.lt

Darbo laikas:
I-IV: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val.- 17:00 val.
V: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val. – 15:45 val.

Centralizuotos buhalterijos skyriaus darbuotojai

Skyriaus informacija

1. dalyvauja rengiant Savivaldybės plėtros strateginį ir skyriaus strateginės veiklos planus bei Savivaldybės administracijos biudžeto sąmatas pagal programas ir priemones, valstybės funkcijas ir ekonominę klasifikaciją bei teikia Savivaldybės administracijos Finansų skyriui;
2. sudaro Savivaldybės administracijos biudžeto lėšų išlaidų sąmatas pagal programas ir priemones, valstybės funkcijas ir ekonominę klasifikaciją, teikia jas Savivaldybės administracijos padaliniams, kontroliuoja sąmatų vykdymą ir teikia pasiūlymus dėl asignavimų pakeitimų;
3. apskaičiuoja darbo užmokestį Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ir Savivaldybės administracijos darbuotojams, apskaičiuoja išmokas Savivaldybės tarybos nariams ir vykdo su darbo užmokesčiu ir išmokomis susijusius mokėjimus;
4. tvarko darbo užmokesčio ir atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaitą ir sudaro ataskaitas;
5. tvarko Savivaldybės administracijos biudžeto programų (priemonių) lėšų apskaitą ir sudaro ataskaitas;
6. vykdo Savivaldybės administracijos atsiskaitymus su prekių tiekėjais ir paslaugų teikėjais, rangovais, įstaigomis, organizacijomis ir fiziniais asmenimis;
7. moka socialinės paramos, šalpos, mokinių nemokamo maitinimo, aprūpinimo mokinio reikmenimis ir kitas su socialine apsauga susijusias išmokas, tvarko jų buhalterinę apskaitą ir rengia ataskaitas;
8. tvarko Savivaldybės administracijos projektų, kuriems skirta Europos Sąjungos ir kitų valstybių finansinė parama, investicijų, vykdomų iš kreditų (paskolų), paramos ir kitų tikslinių lėšų buhalterinę apskaitą ir sudaro ataskaitas;
9. tvarko Savivaldybės administracijos ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, nebalansinėse sąskaitose esančio turto ir atsargų buhalterinę apskaitą, skaičiuoja ilgalaikio turto nusidėvėjimą ir sudaro ataskaitas;
10. tvarko Savivaldybės administracijos pinigų banko sąskaitoje buhalterinę apskaitą ir sudaro ataskaitas;
11. tvarko Savivaldybės administracijos investicijų į vertybinius popierius buhalterinę apskaitą ir sudaro ataskaitas;
12. tvarko lėšų, gautų už teikiamas paslaugas ir ilgalaikio turto nuomą, buhalterinę apskaitą ir sudaro ataskaitas;
13. analizuoja Savivaldybės administracijos tarpines ir metines biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas;
14. priima iš Savivaldybės administracijos seniūnijų tarpines ir metines finansines ataskaitas, tikrina jas ir teikia pasiūlymus buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės gerinimo klausimais;
15. sudaro Savivaldybės administracijos tarpines ir metines finansines ataskaitas ir nustatyta tvarka teikia Savivaldybės administracijos Finansų skyriui;
16. rengia suvestines Savivaldybės administracijos su seniūnijomis konsoliduotąsias finansines ataskaitas ir nustatyta tvarka teikia Savivaldybės administracijos Finansų skyriui;
17. rengia išduoda suinteresuotiems asmenims pažymas apie jų gaunamą darbo užmokestį;
18. organizuoja Savivaldybės administracijos buhalterinių sąskaitų likučių ir inventorizavimo rezultatų sutikrinimą, įvertina inventorizavimo rezultatus;
19. rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų skyriaus veiklos klausimais projektus;
20. pagal skyriaus kompetenciją įgyvendina Savivaldybės tarybos sprendimus, Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, vykdo Savivaldybės mero ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus;
21. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir pareiškimus, Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos padalinių paklausimus ir rengia jiems atsakymus pagal savo kompetenciją;
22. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis skyriaus veiklos klausimais;
23. registruoja, tvarko skyriaus veiklos dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą;
24. saugo kompiuterinėse duomenų bazėse duomenis, susijusius su skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymu;
25. atlieka kitas teisės aktuose nurodytas skyriaus kompetencijai priskirtas funkcijas;
26. atlieka išankstinę ir einamąją finansų kontrolę.

Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai
Scroll to Top