Centralizuota vidaus audito tarnyba

Tauragės rajono savivaldybės administracijos Centralizuota vidaus audito tarnyba

Tauragės rajono savivaldybės administracija yra Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Ją sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).

Respublikos g. 2, Tauragė 72256

8 446 52 069

rima.jonikiene@taurage.lt

Darbo laikas:
I-IV: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val.- 17:00 val.
V: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val. – 15:45 val.

Centralizuotos vidaus audito tarnybos darbuotojai

Vedėja

Rima Jonikienė

8 615 60 845

8 446 52 069

Trumpasis: 546

rima.jonikiene@taurage.lt

Kabineto Nr. 411

Auditorė

Ona Toliušienė

8 446 52069

Trumpasis: 545

ona.toliusiene@taurage.lt

Kabineto Nr. 411

Tarnybos informacija

TARNYBOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 1. Tarnybos tikslai – padėti didinti veiklos efektyvumą, gerinti Savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių bei jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklą, įgyvendinti jų veiklos strategiją, ūkinę ir finansinę politiką, atskleisti rezervus veiklai plėtoti, teikti Savivaldybės administracijos direktoriui informaciją, vertinimus, rekomendacijas ir patarimus, susijusius su audituota veikla.2. Tarnybos  uždaviniai:
 • tikrinti ir vertinti, ar pakankama ir veiksminga Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių bei jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vidaus kontrolės sistema, ar veikla atitinka įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, vidinius (lokalinius) norminius aktus, ar informacija apie finansinę ir ūkinę veiklą yra išsami ir patikima, ar pasiekti nustatyti tikslai ir uždaviniai;
 • teikti Savivaldybės administracijos direktoriui ir Savivaldybės administracijai pavaldžių bei jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovams objektyvią informaciją, rekomendacijas ir išvadas dėl atlikto vidaus audito.
 1. Įgyvendindama jai nustatytus uždavinius, Tarnyba atlieka šias funkcijas:
 • tikrina ir vertina Tauragės rajono savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių bei jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų:
 • vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, tikslingumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, intelekto išteklių panaudojimo racionalumą ir kita), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;
 • veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams;
 • strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei valstybės ir savivaldybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;
 • finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;
 • lėšų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą;
 • turto apskaitą ir apsaugą;
 • informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų projektus;
 • Europos Sąjungos paramos lėšų panaudojimo privalomuosius patikrinimus pagal Europos Komisijos reikalavimus;
 • Rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti Savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių bei jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklą ir vidaus kontrolę;
 • analizuoja Savivaldybės administracijos veiklos trūkumus, dėl kurių Savivaldybės administracijos atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, ir siūlo Savivaldybės administracijos direktoriui imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat, esant pagrindui, siūlo spręsti valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų asmeninės atsakomybės klausimą;
 • atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;
 • Vykdo pažangos stebėjimą (veiklą po audito);
 • Rengia Tarnybos veiklos ataskaitą;
 • Organizuoja ir atlieka Tarnybos dokumentų tvarkymą ir apskaitą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatytąja tvarka į archyvą;
 • Atlieka kitas įstatymų, kitų norminių teisės aktų nustatytas funkcijas, Savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymus, susijusius su vidaus auditu.
 1. Tarnyba įgyvendina savo uždavinius ir funkcijas palaikydama glaudžius ryšius su Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, filialais, į struktūrinius padalinius neįeinančiais viešojo administravimo valstybės tarnautojais ir jai pavaldžiais bei jos valdymo sričiai priskirtais viešaisiais juridiniais asmenimis, keisdamasi su jais reikiama informacija ir dokumentais, kurių reikia vidaus auditui atlikti.
Tarnybos darbuotojų pareigybių aprašymai

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
4. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
5. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
6. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
7. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
8. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
9. Atlieka kitas teisės aktuose su tarnybos veikla susijusias funkcijas.
10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
Funkcijos patvirtintos 2002.12.10 „Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas“ Nr.: IX-1253,  I-533,.
11. Atlieka Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme Centralizuotos vidaus audito tarnybos vedėjui nustatytas funkcijas.
12. Atlieka Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme Centralizuotos vidaus audito tarnybos vedėjui nustatytas funkcijas.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – pagal lr vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 11 str. 1 d. 1 p. – turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą ekonomikos, teisės, verslo, vadybos, finansų, apskaitos arba viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą;
1.2. studijų kryptis – ekonomika;
1.3. studijų kryptis – teisė;
1.4. studijų kryptis – viešasis administravimas;
1.5. studijų kryptis – vadyba;
1.6. darbo patirtis – audito arba vidaus audito srities patirtis;
1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.
2. Atitikimas kitiems reikalavimams:
2.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.
3. Transporto priemonių pažymėjimai:
3.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (b kategorija).

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Organizuoti Tarnybos darbą, tvirtinti vidaus audito programas, atlikti vidaus auditorės darbo priežiūrą, kad vidaus auditas būtų atliekamas vadovaujantis vidaus audito įstatymo ir metodikos reikalavimais.
2. Parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, bei Valstybės kontrolei Centralizuotos vidaus audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitą. Iki 2020 metų lapkričio 1 d. parengti 2021metų Centralizuotos vidaus audito tarnybos veiklos plano projektą, teikti jį Savivaldybės kontrolieriui tarpusavio veiklos koordinavimo tikslais. Tarnybos veiklos plano projektas, kai su juo susipažįsta Savivaldybės kontrolierius iki einamų metų lapkričio 15 d. teikiamas Valstybės kontrolei. Ateinančių metų Centralizuotos vidaus audito tarnybos veiklos planą suderinti su Savivaldybės administracijos direktoriumi.
3. Parengti Centralizuotos vidaus audito tarnybos nuostatus ir vidaus audito metodiką.
4. Atlikti priežiūros procesą, kurio metu stebėti kaip įgyvendinami administracijos direktoriaus bei kitų viešųjų juridinių asmenų vadovų sprendimai, dėl vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų.
5. Užtikrinti vidaus auditų kokybę tobulinant reikiamas žinias ir gebėjimus, būtinus vertinant vidaus kontrolės sistemą.
6. Pateikti ir įgyvendinti 2 pasiūlymus per metus dėl administracinės naštos mažinimo (skyriaus darbuotojams arba gyventojams).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Apdoroja su vidaus audito veiklų vykdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su vidaus audito veiklų vykdymu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Atlieka rizikos valdymo ir vidaus kontrolės veikimo vertinimą arba prireikus koordinuoja rizikos valdymo ir vidaus kontrolės veikimo vertinimą.
3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
4. Planuoja vidaus audito veiklas arba prireikus koordinuoja vidaus audito veiklų planavimą.
5. Prižiūri su vidaus auditu susijusių rekomendacijų vykdymą arba prireikus koordinuoja su vidaus auditu susijusių rekomendacijų vykdymo priežiūrą.
6. Rengia ir teikia pasiūlymus su vidaus auditu susijusiais klausimais.
7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl vidaus audito arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl vidaus audito vykdymo rengimą.
8. Rengia vidaus audito ataskaitas ir kitus su vidaus audito veikla susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja vidaus audito ataskaitų ir kitų su vidaus audito veikla susijusių dokumentų rengimą.
9. Tikrina finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą arba prireikus koordinuoja finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumo tikrinimą.
10. Vertina apskaitos informacijos tinkamumą ir objektyvumą arba prireikus koordinuoja apskaitos informacijos tinkamumo ir objektyvumo vertinimą.
11. Vertina norminių teisės aktų nuostatų laikymąsi viešojo juridinio asmens veikloje arba prireikus koordinuoja norminių teisės aktų nuostatų laikymosi viešojo juridinio asmens veikloje vertinimą.
12. Vertina turto naudojimo ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą arba prireikus koordinuoja turto naudojimo ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimą.
13. Vertina veiklos planų, programų ir kitų veiklos planavimo ir valdymo dokumentų vykdymą arba prireikus koordinuoja veiklos planų, programų ir kitų veiklos planavimo ir valdymo dokumentų vykdymo vertinimą.
14. Suformuoja atlikto vidaus audito darbo dokumentų bylą pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintas taisykles.
15. Atlieka kitas teisės aktuose nustatytas su Centralizuotos vidaus audito tarnybos veikla susijusias funkcijas.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – ekonomika;
1.3. studijų kryptis – teisė;
1.4. studijų kryptis – viešasis administravimas;
1.5. studijų kryptis – vadyba;
arba:
1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.7. darbo patirtis – audito arba vidaus audito srities patirtis;
1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
2. Atitikimas kitiems reikalavimams:
2.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.
3. Transporto priemonių pažymėjimai:
3.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (b kategorija).


EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS 

1. Atlikti pavestus vidaus auditus vadovaujantis vidaus audito metodika, atsižvelgiant į vidaus audito tikslą ir užtikrinti vidaus audito kokybę. Parengti ir pateikti vedėjui vidaus audito ataskaitas. Vertinant viešųjų juridinių asmenų veiklą, teikti išvadas ir rekomendacijas, dėl veiklos ir vidaus kontrolės tobulinimo.
2. Atlikti vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę ir parengti rekomendacijų įgyvendinimo pažymas.
3. Vidaus audito metu nustačius aplinkybes galinčias pagerinti veiklą ar sumažinti administracinę naštą (darbuotojams ar gyventojams) teikti siūlymą (rekomendaciją).
4. Atliktų vidaus auditų, dokumentų bylų tvarkymas.

Scroll to Top
Skip to content