Centralizuota vidaus audito tarnyba

Tauragės rajono savivaldybės administracijos Centralizuota vidaus audito tarnyba

Tauragės rajono savivaldybės administracija yra Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Ją sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).

Respublikos g. 2, Tauragė 72256

8 446 52 069

Darbo laikas:
I-IV: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val.- 17:00 val.
V: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val. – 15:45 val.

Centralizuotos vidaus audito tarnybos darbuotojai

Tarnybos informacija

TARNYBOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 1. Tarnybos tikslai – padėti didinti veiklos efektyvumą, gerinti Savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių bei jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklą, įgyvendinti jų veiklos strategiją, ūkinę ir finansinę politiką, atskleisti rezervus veiklai plėtoti, teikti Savivaldybės administracijos direktoriui informaciją, vertinimus, rekomendacijas ir patarimus, susijusius su audituota veikla.2. Tarnybos  uždaviniai:
 • tikrinti ir vertinti, ar pakankama ir veiksminga Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių bei jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vidaus kontrolės sistema, ar veikla atitinka įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, vidinius (lokalinius) norminius aktus, ar informacija apie finansinę ir ūkinę veiklą yra išsami ir patikima, ar pasiekti nustatyti tikslai ir uždaviniai;
 • teikti Savivaldybės administracijos direktoriui ir Savivaldybės administracijai pavaldžių bei jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovams objektyvią informaciją, rekomendacijas ir išvadas dėl atlikto vidaus audito.
 1. Įgyvendindama jai nustatytus uždavinius, Tarnyba atlieka šias funkcijas:
 • tikrina ir vertina Tauragės rajono savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių bei jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų:
 • vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, tikslingumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, intelekto išteklių panaudojimo racionalumą ir kita), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;
 • veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams;
 • strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei valstybės ir savivaldybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;
 • finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;
 • lėšų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą;
 • turto apskaitą ir apsaugą;
 • informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų projektus;
 • Europos Sąjungos paramos lėšų panaudojimo privalomuosius patikrinimus pagal Europos Komisijos reikalavimus;
 • Rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti Savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių bei jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklą ir vidaus kontrolę;
 • analizuoja Savivaldybės administracijos veiklos trūkumus, dėl kurių Savivaldybės administracijos atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, ir siūlo Savivaldybės administracijos direktoriui imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat, esant pagrindui, siūlo spręsti valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų asmeninės atsakomybės klausimą;
 • atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;
 • Vykdo pažangos stebėjimą (veiklą po audito);
 • Rengia Tarnybos veiklos ataskaitą;
 • Organizuoja ir atlieka Tarnybos dokumentų tvarkymą ir apskaitą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatytąja tvarka į archyvą;
 • Atlieka kitas įstatymų, kitų norminių teisės aktų nustatytas funkcijas, Savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymus, susijusius su vidaus auditu.
 1. Tarnyba įgyvendina savo uždavinius ir funkcijas palaikydama glaudžius ryšius su Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, filialais, į struktūrinius padalinius neįeinančiais viešojo administravimo valstybės tarnautojais ir jai pavaldžiais bei jos valdymo sričiai priskirtais viešaisiais juridiniais asmenimis, keisdamasi su jais reikiama informacija ir dokumentais, kurių reikia vidaus auditui atlikti.
Tarnybos darbuotojų pareigybių aprašymai
Scroll to Top