Bendrasis ir civilinės metrikacijos skyrius

Tauragės rajono savivaldybės administracijos Bendrasis ir civilinės metrikacijos skyrius

Tauragės rajono savivaldybės administracija yra Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Ją sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).

Respublikos g. 2, Tauragė 72256

8 446 62 859

rima.maroziene@taurage.lt

Darbo laikas:
I-IV: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val.- 17:00 val.
V: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val. – 15:45 val.

Bendrojo ir civilinės metrikacijos skyriaus darbuotojai

Vedėja

Rima Marozienė

8 614 42 210

8 446 62 859

Trumpasis: 459

rima.maroziene@taurage.lt

Kabineto Nr. 113

Specialistė

Sigita Kiupelienė

8 446 62 824

8 675 65 754

Trumpasis: 442

sigita.kiupeliene@taurage.lt

Kabineto Nr. 114

Vyresnioji specialistė

Aušra Rasovienė

8 446 62 842

Trumpasis: 516

ausra.rasoviene@taurage.lt

Kabineto Nr. 103

Vyriausioji specialistė (civilinei metrikacijai)

Gintarė Varkalienė

8 676 15901

8 446 62 834

Trumpasis: 434

gintare.varkaliene@taurage.lt

Kabineto Nr. 115

Vyriausioji specialistė (civilinei metrikacijai)

Izolina Turauskienė

8 446 62 834

Trumpasis: 523

izolina.turauskiene@taurage.lt

Kabineto Nr. 115

Specialistė

Grasilda Šegždienė

8 446 62 824

8 654 40 607

Trumpasis: 424

grasilda.segzdiene@taurage.lt

Kabineto Nr. 114

Specialistė

Aistė Kunevičienė

8 446 20 301

Trumpasis: 478

aiste.kuneviciene@taurage.lt

Kabineto Nr. 205

Specialistė

Karolina Turolevičė

8 446 62 810

Trumpasis: 410

savivalda@taurage.lt

Kabineto Nr. 202

Specialistė

Ilona Bobinienė

8 700 11 220

Trumpasis: 432

ilona.bobiniene@taurage.lt

Kabineto Nr. 116

Archyvo tvarkytoja

Aistė Liekienė

8 446 61 955

Trumpasis: 527

aiste.liekiene@taurage.lt

Archyvo tvarkytoja

Alė Gendrolienė

8 446 61 955

Trumpasis: 469

ale.gendroliene@taurage.lt

Archyvo tvarkytoja

Rosita Kancevičiutė

8 446 61 955

Trumpasis: 469

rosita.kanceviciute@taurage.lt

Darbininkas

Tomas Bivainis

8 640 33 641

8 446 55 490

Trumpasis: 528

tomas.bivainis@taurage.lt

Specialistas

Kęstutis Norbutas

8 446 61 099

8 682 10 346

Trumpasis: 515

Kabineto Nr. 102

kestutis.norbutas@taurage.lt

Valytojos

Gražina Kušeliovienė

8 689 66 170

Valentina Kaktienė

8 636 95 597

Ligita Valinčienė

8 618 17 684

Skyriaus informacija

1. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
1.1. koordinuoja savivaldybės dokumentų valdymą pagal dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, elektroninių dokumentų valdymo taisykles;
1.2. dokumentų valdymo sistemoje (toliau – DVS) vykdo gaunamų dokumentų apskaitą ir tvarkymą, DVS teikia juos savivaldybės vadovams ir vykdytojams, tvarko siunčiamąją korespondenciją, rengia unifikuotus institucijos blankus;
1.3. DVS registruoja gyventojų prašymus, skundus, pasiūlymus;
1.4. elektroninėje archyvų informacinėje sistemoje (EAIS) rengia savivaldybės dokumentacijos planą, dokumentacijos plano papildymo sąrašą, dokumentų registrų sąrašą, bylų apyrašų sąrašus, derina juos su Klaipėdos regioninio valstybės archyvo Tauragės filialu ir kontroliuoja jų taikymą;
1.5. teikia metodinę pagalbą seniūnijų, administracijos struktūrinių padalinių darbuotojams dokumentų tvarkymo ir jų apskaitos klausimais;
1.6. pasibaigus kalendoriniams metams suformuoja nuolat saugomų dokumentų bylas, rengia bylų apyrašus, derina juos su Klaipėdos regioninio valstybės archyvo Tauragės filialu;
1.7. konsultuoja rajono likviduojamas įmones, įstaigas, organizacijas, dokumentų tvarkymo ir perdavimo saugoti savivaldybės archyvui klausimais;
1.8. organizuoja ir vykdo likviduotų rajono institucijų dokumentų priėmimą, saugojimą, naudojimą;
1.9. archyvuoja savivaldybės tarybos, tarybos komitetų, komisijų protokolus, sprendimus, organizacinius, tvarkomuosius dokumentus ir jų rengimo medžiagą;
1.10. išduoda likviduotų institucijų dokumentų priėmimą patvirtinančias pažymas;
1.11. vykdo archyvinių fondų apskaitą;
1.12. išduoda juridinių ir fizinių asmenų prašymu, esant vadovų rezoliucijai, saugomų dokumentų pagrindu archyvo pažymas, dokumentų patvirtintas kopijas, išrašus ir rengia darbo užmokesčio pažymas pensijoms, pašalpoms gauti, tvarko jų apskaitą;
1.13. registruoja savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, teikimus savivaldybės veiklos, personalo klausimais taip pat vidaus susirašinėjimo dokumentus, daugina, skenuoja juos ir išdalija vykdytojams;
1.14. registruoja ir saugo savivaldybės sutartis ir susitarimus;
1.15. įformina savivaldybės tarybos, tarybos komitetų posėdžių protokolus. Protokolų išrašus apie atskirus pavedimus išsiuntinėja (išdalija) vykdytojams;
1.16. registruoja, įformina ir išsiunčia informacinius siunčiamuosius dokumentus, formuoja archyvines bylas;
1.17. esant reikalui protokoluoja savivaldybės tarybos, tarybos komitetų, komisijų posėdžiuose;
1.18. atlieka savivaldybės tarybos ir administracijos ūkinį aptarnavimą:
1.18.1. užtikrina elektros ir vandens tiekimą savivaldybės administracijos pastate Respublikos g. 2, palaiko pastato švarą ir tvarką, organizuoja jo turto apsaugą ir draudimą;
1.18.2. kontroliuoja, kaip savivaldybės administracijoje laikomasi elektros ir vandens tiekimo įrenginių eksploatavimo reikalavimų;
1.18.3. teikia pasiūlymus elektros energijos, racionalaus materialinių ir energetinių išteklių valdymo klausimais;
1.18.4. aprūpina savivaldybės darbuotojus transportu (tarnybiniams pavedimams vykdyti), rūpinasi jų priežiūra, remontu, draudimu;
1.18.5. vykdo savivaldybės administracijos transporto priemonių priežiūrą ir jų kontrolę;
1.18.6. tvarko savivaldybės administracijos informacinius stendus, nuolat juos atnaujina, užtikrina jų tvarkingumą;
1.18.7. tvarko pagal poreikį dokumentus dėl antspaudų, spaudų pagaminimo, sunaikinimo ir apskaitos, tvarko antspaudų ir spaudų registrą;
1.18.8. inicijuoja ir esant būtinybei vykdo viešuosius pirkimus, rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir sutarčių projektus skyriaus kompetencijos klausimais;
1.18.9. užtikrina tinkamą valstybinių vėliavų iškėlimą;
1.18.10. administruoja judriojo ryšio sutarčių vykdymą, aprūpina savivaldybės darbuotojus mobiliaisiais telefonais;
1.19. užtikrina asmenų, atvykusių į savivaldybės administraciją, aptarnavimą, teikia jiems informaciją savivaldybės darbo klausimais, siekia, kad jie būtų aptarnaujami ,,vieno langelio“ principu:
1.19.1. registruoja gautus prašymus, skundus, pasiūlymus, pareiškimus DVS ir perduoda juos savivaldybės merui, jo pavaduotojui, savivaldybės administracijos direktoriui, jo pavaduotojui, arba jų įgaliotiems asmenims;
1.19.2. asmens pageidavimu informuoja apie prašymo nagrinėjimo eigą;
1.19.3. konsultuoja nukentėjusius nuo 1939–1990 m. okupacijų asmenis ir tarpininkauja dėl nukentėjusio statuso gavimo;
1.20. užtikrina valstybės perduotos savivaldybėms civilinės būklės aktų registravimo funkciją;
1.20.1. registruoja gimimą, santuokos sudarymą, santuokos nutraukimą, įvaikinimą, tėvystės pripažinimą, tėvystės (motinystės) nustatymą, nuginčijimą, vardo, pavardės, tautybės pakeitimą, mirtį;
1.20.2. įtraukia į apskaitą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka ir užsienio valstybėje sudarytas santuokas, užsienio valstybėje gimusių vaikų gimimus, užsienio valstybėje nutrauktas santuokas;
1.20.3. papildo, pakeičia, ištaiso, anuliuoja, atkuria civilinės būklės aktų įrašus;
1.20.4. išduoda pakartotinius civilinės būklės aktų įrašų nuorašus, išrašus, kopijas, pažymas, patvirtinančias kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą;
1.20.5. organizuoja iškilmingą santuokos ir gimimo registravimą, jei to pageidauja besituokiantys asmenys ir vaikų tėvai;
1.20.6. rengia medžiagą ir teikia išvadas bylose piliečiams, keičiantiems vardą, pavardę, tautybę, ir bylose, susijusiose su klaidų ištaisymu civilinės būklės aktų įrašuose;
1.20.7. saugo pirmųjų civilinės būklės aktų egzempliorius nustatytą laiką, tvarko sudarytų aktų įrašų apskaitą;
1.20.8. konsultuoja gyventojus teisės aktų, susijusių su santuoka ir šeima, taikymo klausimais, rengia atsakymus į paklausimus, prašymus, skundus skyriaus kompetencijos klausimais;
1.20.9. rengia skyriaus dokumentacijos planą, tvarko civilinės metrikacijos archyvą teisės aktų nustatyta tvarka;
1.20.10. nustatyta tvarka teikia ataskaitas kompetentingoms institucijoms.

Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
2. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
3. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
4. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
6. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
8. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
9. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
10. Koordinuoja Savivaldybės archyvo darbą, tvirtina elektroninių dokumentų valdymo sistemos programoje parengtus ir suderintus dokumentus, dokumentacijos planus, dokumentų registrų, bylų apyrašų sąrašus, užbaigtų bylų apyrašus, naikinti atrinktų bylų aktus.
11. Koordinuoja teisės aktų ir rengiamų dokumentų registravimą dokumentų valdymo sistemoje.
12. Vykdo viešuosius pirkimus, rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir sutarčių projektus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais. Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
Funkcijos patvirtintos 2007.08.22 „Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės, 2007-08-22, Nr. 875,
Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, 2015-12-03, Nr. XII-2111“ Nr.: 875.
14. Koordinuoja juridinių ir fizinių asmenų priėmimą ir prašymų nagrinėjimą vieno langelio principu.
15. Užtikrina valstybės perduotos savivaldybėms civilinės būklės aktų registravimo funkcijos vykdymą.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – komunikacija;
1.3. studijų kryptis – istorija;
arba:
1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.5. darbo patirtis – dokumentų valdymo srities patirtis;
1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.
2. Atitikimas kitiems reikalavimams:
2.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą ir asmens patikimumo pažymėjimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma “slaptai”.
2.2. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.
3. Transporto priemonių pažymėjimai:
3.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (b kategorija).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
1. Organizuoja savivaldybės administracijos tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimą, saugojimą, žymėjimą, netarnybinių automobilių naudojimą tarnybos reikmėms.
2. Organizuoja ir atlieka savivaldybės tarybos ir administracijos ūkinį aptarnavimą pagal nustatytą kompetenciją.
3 .Organizuoja ir atlieka rinkimų apylinkių aprūpinimą reikiamu inventoriumi, tvarko inventoriaus perdavimo dokumentus.
4. Tvarko ir prižiūri savivaldybės administracijai priklausantį, administracijos pastate ir garažuose esančius ilgalaikį, trumpalaikį turtą ir atsargas (išskyrus kompiuterinę ir organizacinę techniką).
5. Padeda organizuoti savivaldybės administracijos nereikalingo, netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo aukcionus.
6. Pagal kompetenciją, taikydamas įprastą komercinę praktiką, vykdo viešuosius pirkimus. Rengia ir derina sutartis su įmonėmis, įstaigomis bei organizacijomis, kontroliuoja šių prekių įsigijimo sutartyse nustatytų sąlygų vykdymą.
7. Prižiūri savivaldybės administracijos pasitarimų ir posėdžių sales, parengia patalpas, inventorių ir įrangą (išskyrus garso ir vaizdo aparatūrą bei kompiuterinę techniką) posėdžiams, pasitarimams, seminarams ir kitiems renginiams.
8. Užtikrina Lietuvos valstybės vėliavos ir savivaldybės vėliavos kėlimo tvarkos laikymąsi, keliant vėliavas prie, virš ar ant administracijos pastato.
9. Tvarko savivaldybės administracijos informacinius stendus, nuolat juos atnaujina, užtikrina jų tvarkingumą, užsako iškabas, informacines rodykles, stendus;
10. Užtikrina savivaldybės administracijos pastato ir teritorijos švarą, tvarką, valytojų ir darbininko aprūpinimą darbo įrankiais, medžiagomis, priemonėmis;
11. Užtikrina funkcijų vykdymą pagal kokybės vadybos sistemos keliamus LST ES ISO 9001 standarto reikalavimus.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO
1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.
2. Išmanyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymą, Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijoje, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisykles, dokumentų rengimo taisykles, žinoti kitus teisės aktus, susijusius su darbo funkcijų vykdymu.
3. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, dauginimo, skenavimo aparatais.
4. Mokėti analizuoti, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
5. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
6. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Administruoja dokumentus.
2. Apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją.
3. Į apskaitą įtraukia bylas.
4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
5. Organizuoja archyvinių dokumentų saugojimą ir naudojimą.
6. Organizuoja dokumentų vertės ekspertizę.
7. Prižiūri teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo ir administravimo nuostatų vykdymą.
8. Rengia ir teikia informaciją su dokumentų valdymu susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.
9. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl dokumentų valdymo ir administravimo veiklų vykdymo.
10. Ruošia ir perduoda dokumentus valstybės archyvui.
11. Rengia dokumentacijos planą ir registrų sąrašą.
12. Saugomų dokumentų pagrindu rengia pažymas, aktus įmonėms išregistruoti, tvirtina išduodamų archyvinių dokumentų kopijų tikrumą, rengia darbo užmokesčio, stažo pažymėjimus savivaldybės administracijoje dirbusiems darbuotojams.
13. Derina savivaldybės biudžetinių ugdymo įstaigų ir savivaldybės kontroliuojamų įmonių, kurių savininkė ar dalininkė yra savivaldybė, dokumentų ir bylų apskaitos dokumentus, bylų apyrašų sąrašus.
14. Vykdo savivaldybės tarybos sudarytų Etikos ir Antikorupcijos komisijų sekretoriaus funkcijas.
15. Pavaduoja skyriaus vedėjo nurodymu kitus skyriaus specialistus jų kasmetinių, mokymosi atostogų, komandiruočių, laikino nedarbingumo laikotarpiu ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
16. Registruoja savivaldybės mero potvarkius ir teikimus, administracijos direktoriaus įsakymus ir teikimus, juos archyvuoja, vykdo šių teisės aktų registraciją dokumentų valdymo sistemoje.
17. Savivaldybės administracijos darbuotojų prašymu pateikia archyve saugomų dokumentų kopijas, jas patvirtina, pateikia užregistruotus direktoriaus įsakymus ir mero potvarkius pagal priklausomybę.
18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
Funkcijos patvirtintos 2003.06.05 „Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatymas“ Nr.: Ix-1601.
19. Rengia paraiškas Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybai ir atstovauja savivaldybės administracijai dėl dokumentų blankų priskyrimo saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinės apsaugos lygiui ir polygiui.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
2. Atitikimas kitiems reikalavimams:
2.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su dokumentų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Administruoja dokumentus arba prireikus koordinuoja dokumentų administravimą.
3. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
5. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.
6. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.
8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo rengimą.
9. Protokoluoja Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdžius, komitetus ir formuoja posėdžių bylas, įformina Tauragės rajono savivaldybės tarybos ir komitetų posėdžių garso įrašus.
10. Vadovaudamasis asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais ir kitais teisės aktais, užtikrina sukauptų duomenų apie gyventojus teisinę apsaugą.
11. Pavaduoja skyriaus vedėjo nurodymu kitus skyriaus specialistus jų kasmetinių, mokymosi atostogų, komandiruočių, laikino nedarbingumo metu. Esant reikalui atlieka visas Civilinės metrikacijos įstaigai pavestas funkcijas.
12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
Funkcijos patvirtintos 2015.12.03 „Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas.
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas ,,Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo” 2016-12-28, Nr. 1R-334“ Nr.: Xii-2111.
13. Atlieka Civilinės metrikacijos įstaigai teisės aktuose nustatytas funkcijas.
14. Skyriaus kompetencijos klausimais susirašinėja su fiziniais ir juridiniais asmenimis, rengia ataskaitas. Sudaro civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo ar papildymo įrašus, tvirtina įrašą liudijančius išrašus.
15. Kas savaitę sudaro ir viešai paskelbia besituokiančiųjų sąrašus.
16. Registruoja tėvystės pripažinimą, tėvystės (motinystės) nustatymą ar nuginčijimą, įvaikinimą. Keičia, taiso, papildo civilinės būklės aktus, remdamasis teismo sprendimu ar notaro patvirtinimu.


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – komunikacija;
1.3. studijų kryptis – filologija pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą);
arba:
1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.5. darbo patirtis – civilinės būklės aktų srities patirtis;
1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
2. Atitikimas kitiems reikalavimams:
2.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su dokumentų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Administruoja dokumentus arba prireikus koordinuoja dokumentų administravimą.
3. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
5. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.
6. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.
8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo rengimą.
9. Protokoluoja Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdžius, komitetus ir formuoja posėdžių bylas, įformina Tauragės rajono savivaldybės tarybos ir komitetų posėdžių garso įrašus.
10. Vadovaudamasis asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais ir kitais teisės aktais, užtikrina sukauptų duomenų apie gyventojus teisinę apsaugą.
11. Pavaduoja skyriaus vedėjo nurodymu kitus skyriaus specialistus jų kasmetinių, mokymosi atostogų, komandiruočių, laikino nedarbingumo metu. Esant reikalui atlieka visas Civilinės metrikacijos įstaigai pavestas funkcijas.
12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
Funkcijos patvirtintos 2015.12.03 „Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas.
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas ,,Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo” 2016-12-28, Nr. 1R-334“ Nr.: Xii-2111.
13. Atlieka Civilinės metrikacijos įstaigai teisės aktuose nustatytas funkcijas.
14. Skyriaus kompetencijos klausimais susirašinėja su fiziniais ir juridiniais asmenimis, rengia ataskaitas. Sudaro civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo ar papildymo įrašus, tvirtina įrašą liudijančius išrašus.
15. Kas savaitę sudaro ir viešai paskelbia besituokiančiųjų sąrašus.
16. Registruoja tėvystės pripažinimą, tėvystės (motinystės) nustatymą ar nuginčijimą, įvaikinimą. Keičia, taiso, papildo civilinės būklės aktus, remdamasis teismo sprendimu ar notaro patvirtinimu.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – komunikacija;
1.3. studijų kryptis – filologija pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą);
arba:
1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.5. darbo patirtis – civilinės būklės aktų srities patirtis;
1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
2. Atitikimas kitiems reikalavimams:
2.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Vadovaujantis Dokumentų rengimo taisyklėmis, spausdinti savivaldybės administracijos dokumentus, kitų savivaldybės administracijos darbuotojų išspausdintus dokumentus sutvarkyti pagal taisyklių reikalavimus, padaryti nurodytą skaičių kopijų ir sukelti į kompiuterines laikmenas.
2. Tvarkyti savivaldybės administracijos siunčiamų dokumentų ( tarp jų ir elektronines) bylas, užtikrinti šių dokumentų saugojimą.
3. Išsiųsti korespondenciją ( tarp jų ir elektroninius dokumentus) nurodytiems asmenims.
4. Saugoti turimos tarnybinės informacijos konfidencialumą.
5. Tvarkyti vokų ir pašto ženklų apskaitą.
6. Pagal savo kompetenciją, nurodytą ankstesniuose punktuose, rengti dokumentų, raštų projektus.
7. Dalyvauti darbo grupėse ir komisijose.
8. Vykdyti savivaldybės administracijos direktoriaus, pavaduotojo ir skyriaus vedėjo pavedimus.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIO TARNAUTOJO

1. Turėti aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą.
2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir teisės aktus susijusius su nustatytų funkcijų atlikimu.
3. Gerai išmanyti lietuvių kalbą, žinoti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Elektroninių dokumentų valdymo taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
4. Mokėti dirbti kompiuteriu ir kitomis naujomis techninėmis dauginimo ir ryšio priemonėmis.
5. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbinę veiklą.
6. Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
7. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją.
8. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, gebėti bendrauti.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Siekiant įgyvendinti nustatytus teisės aktų reikalavimus, atlieka asmenų aptarnavimą ir jų prašymų nagrinėjimą, taikant „vieno langelio“ principą tam, kad būtų užtikrintas administracijos veiklos sritis reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas:
2. Teikia į savivaldybę besikreipiantiems asmenims informaciją žodžiu, telefonu ir kitomis ryšio priemonėmis: savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos veiklos klausimais; paaiškina, kokius dokumentus ir kaip (asmeniškai ar paštu) reikėtų pateikti, kad prašymas būtų išnagrinėtas; nurodo instituciją (jos adresą ir telefono numerį), į kurią asmuo turėtų kreiptis, jeigu savivaldybės institucija nekompetentinga nagrinėti jo prašymą; pateikia kitą asmens pageidaujamą informaciją, kuria disponuoja institucija ir kurią asmuo turi teisę gauti Lietuvos Respublikos teisės gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka;         
3. Priima asmenų prašymus, pranešimus, skundus (toliau – prašymus) nustato, kokia jų esmė, kokios informacijos reikia sprendimams priimti, kokią informaciją ir dokumentus pagal galiojančius teisės aktus privalo pateikti asmuo, kuris kreipiasi; numato, kokią informaciją institucija gali gauti iš savo administracijos padalinių, pavaldžių ir kitų institucijų ir paprašo asmenį, kuris kreipiasi, pateikti informaciją ir dokumentus, kurių institucija pati negali gauti arba kuriuos pagal galiojančius teisės aktus privalo pateikti šis asmuo, bet jų nepateikia; padeda parengti su prašymų nagrinėjimu susijusius dokumentus;
4. Priėmus prašymą, asmens pageidavimu įteikia, o jeigu prašymas gautas paštu (arba elektroniniu būdu), asmens pageidavimu per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo savivaldybės administracijoje asmens nurodytu adresu (arba elektroninio pašto adresu, jeigu prašymas pateiktas elektroniniu būdu) išsiunčia prašymo gavimo faktą pavirtinantį dokumentą – registracijos kortelę ar spaudu pažymėtą prašymo kopiją, išskyrus atvejus, kai prašymas patenkinamas iš karto;
5. Užregistruoja gautus prašymus atitinkamuose registruose savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemoje ir perduoda juos savivaldybės institucijų vadovams;
6. Organizuoja prašymų, parašytų neįskaitomai, t. y. pateiktų nesilaikant asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse nustatyto reikalavimo, grąžinimą asmeniui, rengia tokio pobūdžio raštus, nurodydamas grąžinimo priežastis, teikia juos pasirašyti savivaldybės institucijos vadovams;
7. Nedelsiant elektroniniu būdu grąžina asmeniui prašymą, pateiktą elektroniniu būdu, kuris sudarytas taip, kad negalima atpažinti elektroninio dokumento formato ar atidaryti ir apdoroti savivaldybės administracijos naudojamomis informacinių technologijų priemonėmis, ar atpažinti prašymo turinio, ir nurodo grąžinimo priežastis;
8. Suteikia informaciją apie prašymo nagrinėjimo procedūrą ir informuoja asmenį, kada ir kaip (telefonu, paštu ar kita ryšio priemone) jis bus informuotas apie priimtą sprendimą;                                   
9. Asmens pageidavimu informuoja jį apie prašymą nagrinėjantį valstybės tarnautoją, prašymo nagrinėjimo eigą;
10. Priima žodinius prašymus, kuriuos galima išspręsti tuoj pat, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų. Prireikus asmeniui sudaro galimybę išdėstyti prašymą raštu;
11. Konsultuoja nukentėjusius nuo 1939–1990 m. Okupacijų asmenis ir informuoja, kokios taikomos lengvatos minėto teisinio statuso dokumento turėtojams;
12. Teikia patikrintus dokumentus Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui tam, kad būtų paruošti nukentėjusio statusą įrodantys pažymėjimai;
13. Išduoda paruoštus pažymėjimus ar jų dublikatus tremtiniams, politiniams kaliniams, nukentėjusiems, represuotiesiems, perkeltiems asmenims;
14. Pagal savo kompetenciją rengia savivaldybės tarybos sprendimų,  mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų ir raštų projektus, tiria ir atsako į gyventojų ir organizacijų prašymus ir skundus, priima interesantus;
15. Esant reikalui protokoluoja komisijų ir darbo grupių posėdžius;
16. Esant reikalui vykdo savivaldybės teisės aktų, sutarčių, protokolų, vidaus susirašinėjimo dokumentų  registraciją dokumentų valdymo sistemoje (DVS);
17. Pavaduoja skyriaus vedėjo nurodymu kitus skyriaus specialistus jų kasmetinių, mokymosi atostogų, komandiruočių, laikino nedarbingumo laikotarpiu.
18. Atlieka bendrojo skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad  būtų pasiekti savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį humanitarinių arba socialinių mokslų srities išsilavinimą;
2. Išmanyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymą, Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijoje, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisykles, dokumentų rengimo taisykles, žinoti kitus teisės aktus, susijusius su darbo funkcijų vykdymu;
3. Mokėti dirbti kompiuteriu su MS Word, MS Outlook, Internet Explorer, MS Excel programomis, dauginimo, skenavimo aparatais;
4. Mokėti analizuoti, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
5. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6. Gebėti bendrauti su interesantais, būti taktiškam;
7. Mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens  A2 lygiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. atsakinėja telefonu interesantams, informuoja juos apie Administracijos direktoriaus, jo pavaduotojo bei kitų Savivaldybės darbuotojų priėmimo tvarką. Pagal savo kompetenciją teikia informaciją kitais rūpimais klausimais arba pasiunčia interesantus pas Savivaldybės specialistus. Organizuoja interesantų priėmimą pas Administracijos direktorių ir jo pavaduotoją;
2. rūpinasi Administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo svečių, užsienio delegacijų priėmimu, jų aptarnavimu;
3. sudaro ir Savivaldybės interneto svetainėje skelbia Administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo savaitės darbo planą;
4. organizuoja Administracijos direktoriaus ar jo pavaduotojo rengiamus posėdžius ir pasitarimus (parengia, padaugina reikiamą medžiagą, praneša dalyviams apie posėdžio ar pasitarimo laiką, vietą, darbotvarkę, jei reikia dalyvius registruoja). Esant reikalui, protokoluoja konferencijas, pasitarimus, posėdžius, spausdina arba pagal reikalavimus tvarko jau parengtus dokumentus;
5. saugo Savivaldybės administracijos antspaudą, spaudus ir užtikrina teisėtą jų panaudojimą ir saugumą;
6. priima gautus paštu, kitomis ryšio priemonėmis ar pristatytus dokumentus, juos registruoja, tvarko, administruoja kompiuterizuotoje dokumentų valdymo sistemoje (DVS);
7. paskirsto dokumentus su Administracijos direktoriaus ar jo pavaduotojo rezoliucijomis. Kontroliuoja gautų dokumentų užduočių įvykdymo terminų laikymąsi, apie užduočių vykdymo eigą, vėlavimą informuoja Administracijos direktorių ir jo pavaduotoją. Rengia reikalingas dokumentų valdymo ataskaitas;
8. registruoja Teisės aktų registre (TAR) Administracijos direktoriaus įsakymus, kuriuos skelbti TAR privaloma pagal teisės aktus;
9. įformina Savivaldybės teikiamas administracines paslaugas, nustatyta tvarka keičia Savivaldybės teikiamų paslaugų specifikacijas kompiuterizuotoje dokumentų valdymo sistemoje (DVS) ir teikia informaciją apie Savivaldybės administracijoje teikiamų administracinių paslaugų procedūras;
10. informuoja, konsultuoja elektroninių paslaugų teikėjus dėl elektroninių paslaugų teikimo, konsultuojasi su Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (VIISP) veiklą koordinuojančiais specialistais dėl elektroninių paslaugų teikimo ir gerinimo;
11. rengia administracinių paslaugų teikimo ataskaitas bei teikia duomenis administracinių paslaugų stebėsenos rodikliams paskaičiuoti;
12. teikia metodinę ir dalykinę pagalbą procesų bei administracinių paslaugų valdymo klausimais;
13. rengia Savivaldybės teikiamų administracinių, elektroninių paslaugų sąrašus bei teisės aktų projektus dėl šių sąrašų patvirtinimo, pakeitimo;
14. pavaduoja skyriaus vedėjo nurodymu specialistą (mero referentą) ir kitus skyriaus specialistus jų laikino nedarbingumo, kasmetinių, mokymosi atostogų, komandiruočių laikotarpiu;
15. vykdo Savivaldybės tarybos sprendimus, Savivaldybės mero potvarkius, Administracijos direktoriaus įsakymus, kitus Administracijos direktoriaus, jo pavaduotojo ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti savivaldybės administracijos uždaviniai.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį humanitarinių arba socialinių mokslų srities išsilavinimą;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą. Išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
3. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Outlook, MS Excel, Internet Explorer ir kitomis programomis;
4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
5. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
6. būti pareigingas, darbštus, taktiškas, komunikabilus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. organizuoja interesantų priėmimą pas merą ir jo pavaduotoją, tvarko interesantų, svečių priėmimo registrą;
2. renka merui ir jo pavaduotojui reikalingą informaciją iš savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų, savivaldybės administracijos padalinių, mero ir jo pavaduotojo pavedimu kviečia nurodytus asmenis;
3. atsakinėja telefonu interesantams, informuoja juos apie mero, jo pavaduotojo ir savivaldybės darbuotojų priėmimo tvarką, galimybes. Pagal savo kompetenciją teikia informaciją kitais rūpimais klausimais arba pasiunčia interesantus pas savivaldybės specialistus;
4. rūpinasi mero ir jo pavaduotojo svečių, užsienio delegacijų, lankytojų priėmimu, jų aptarnavimu, prireikus rūpinasi suvenyrų, reprezentacinių dovanų paruošimu;
5. organizuoja mero ar jo pavaduotojo rengiamus posėdžius ir pasitarimus (parengia, padaugina reikiamą medžiagą, praneša dalyviams apie posėdžio ar pasitarimo laiką, vietą, darbotvarkę, jei reikia, dalyvius registruoja);
6. mero ar jo pavaduotojo nurodymu protokoluoja konferencijas, pasitarimus, posėdžius, spausdina arba pagal reikalavimus tvarko jau parengtus dokumentus;
7. saugo savivaldybės mero antspaudą, spaudus, užtikrina teisėtą jų panaudojimą ir saugumą;
8. registruoja Lietuvos savivaldybių asociacijos dokumentus dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“, kontroliuoja ir žymi vykdymo eigą;
9. priima merui, jo pavaduotojui, tarybai adresuotą korespondenciją, gautą paštu ar kitomis ryšio priemonėmis, ją registruoja, tvarko dokumentų valdymo sistemoje (DVS);
10. paskirsto dokumentus su mero ar jo pavaduotojo rezoliucijomis, kontroliuoja gautų dokumentų užduočių įvykdymo terminų laikymąsi, apie užduočių vykdymo eigą informuoja merą, jo pavaduotoją. Rengia reikalingas dokumentų valdymo ataskaitas;
11. tvarko mero ir jo pavaduotojo elektroniniu paštu gaunamus ir siunčiamus dokumentus. Perduoda faksogramas ir kitus dokumentus faksimilinio ryšio aparatais;
12. koordinuoja naudojimąsi savivaldybės Didžiąja ir Mažąja posėdžių salėmis;
13. rūpinasi spaudos, korespondencijos, kanceliarinių prekių merui, jo pavaduotojui perdavimu, prižiūri mero, jo pavaduotojo kabinetų, priimamojo tvarką;
14. pavaduoja skyriaus specialistą (direktoriaus referentą) ir kitus skyriaus specialistus jų laikino nedarbingumo, kasmetinių, mokymosi atostogų, komandiruočių laikotarpiu;
15. vykdo savivaldybės tarybos sprendimus, savivaldybės mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus savivaldybės mero, jo pavaduotojo ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti savivaldybės administracijos uždaviniai.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį humanitarinių arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
3. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
5. mokėti bent vieną užsienio kalbą B1 (pažengusio vartotojo) lygiu;
6. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
7. būti pareigingam, darbščiam, taktiškam, komunikabiliam.

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Organizuoti Mero ir jo pavaduotojo priimamojo darbą, tvarkyti interesantų priėmimo registrą. Tinkamas informacijos teikimas interesantams jiems rūpimais klausimais bei mandagus svečių aptarnavimas atvykus.
2. Organizuoti ir valdyti gautus dokumentus.
3. Organizuoti ir dėlioti susitikimus, darbotvarkės sudarymas.
4. Užtikrinti teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymo organizavimą, vykdymą.
5. Profesinės kompetencijos tobulinimas.
6. Papildomų užduočių atlikimas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Būti atsakingu asmeniu už elektros ūkį savivaldybės administracijos pastate Respublikos g. 2, Pagalbos mokytojui ir mokiniui centre, K. Donelaičio g. 21, Gaurės, Lauksargių, Mažonų, Tauragės seniūnijose.
2. Atlikti priskirtų objektų elektros įrenginių techninę priežiūrą, remonto, montavimo, derinimo ir bandymo darbus.
3. Organizuoti naujų elektros įrenginių priėmimą naudoti.
4. Sudaryti elektros įrenginių techninių apžiūrų, profilaktinių bandymų grafikus.
5. Atlikti elektros įrenginių apžiūras saugos taisyklių numatyta tvarka.
6. Sukomplektuoti asmeninės apsaugos priemones (AAP) apsaugai nuo elektros ir nustatytu periodiškumu organizuoti jų bandymus.
7. Tvarkyti priskirtų objektų elektros energijos sunaudojimo apskaitą ir pateikti atitinkamoms įmonėms ataskaitinius dokumentus.
8. Užtikrinti patikimą elektros įrenginių veikimą pagal elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių reikalavimus.
9. Organizuoti elektrofizikinius varžų matavimus.
10. Kontroliuoti kaip darbuotojai laikosi saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros reikalavimų.
11. Reikalauti ir kontroliuoti, kad elektriniai įrenginiai būtų naudojami gamintojo nurodytu režimu.
12. Atlikti atitinkamus skaičiavimus elektros įrengimų, medžiagų įsigijimui, sudaryti sąlygas ir įgyvendinti priemones taupiam elektros energijos išteklių naudojimui.
13. Pildyti eksploatacijos žurnalą ir kitus registrus susijusius su nustatytų funkcijų atlikimu.
14. Informuoti laiku skyriaus vedėją ir vyr. specialistą apie aparatų, įrenginių esamus gedimus.
15. Dalyvauti darbo grupėse ir komisijose.
16. Vykdyti Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, skyriaus vedėjo, vyr. specialisto nurodymus.
17. Laikytis Vidaus darbo tvarkos taisyklių, dalyvauti mokymuose ir nuolat kelti savo kvalifikaciją.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIO TARNAUTOJO

1. Asmuo, atsakingas už elektros ūkį, privalo turėti aukštesnįjį arba aukštąjį elektrotechninį išsilavinimą, vairuotojo pažymėjimą ir energetikos darbuotojo kvalifikacijos atestatą (AK žemoje įtampoje).
2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Elektros energetikos įstatymą, elektros įrenginių įrengimo, Elektros įrenginių eksploatavimo taisykles, Saugos taisykles dirbant su įrankiais bei įtaisais, Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisykles, Galios elektros įrenginių įrengimo taisykles, darbuotojų saugos ir sveikatos, elektrosaugos, priešgaisrinės saugos ir kitus teisės aktus, susijusius su nustatytų funkcijų atlikimu.
3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją.
4. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbinę veiklą.
5. Mokėti dirbti kompiuteriu, dauginimo ir kitomis techninėmis priemonėmis.
6. Būti darbščiam, rūpestingam, tolerantiškam, pareigingam, tiksliai orientuotis situacijose.
7. Nuolat kelti kvalifikaciją.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Tvarkyti ir valdyti archyvo dokumentus:
1.1.registruoti archyvo parengtus dokumentus;
1.2.registruoti archyvo gautus dokumentus.
2. Teikti metodinę pagalbą ir konsultacijas likviduojamų žemės ūkio įmonių vadovams ir darbuotojams dėl archyvinių dokumentų paruošimo perduoti į archyvą.
3. Teikti metodinę pagalbą ir konsultacijas žemės ūkio ir kitų įmonių, įstaigų darbuotojams dėl archyvinių dokumentų paruošimo perduoti į archyvą.
4. Priimti gyventojų, įstaigų prašymus dėl archyvo pažymėjimų išdavimo asmenims dirbusiems tarpūkinėje žvėrininkystės įmonėje ,,Juodpetriai“, Norkiškės ir Lomių tarybiniuose ūkiuose, Lomių tarybiniame ūkyje, gyvulininkystės įmonėje ,,Jūra“, UAB ,,Tauragės daržovės“, UAB ,, Tauragės agroservisas“, UAB ,,Taurų gija“, I. Bagdonaitės įmonėje ,,Vinstra“, invalidų kooperatyve ,,Optimistas“, juos registruoti.
5. Rengti archyvo pažymėjimus, rengti atsakymus į paklausimus, pateikti dokumentų kopijas, išrašus, juos spausdinti, sukelti į kompiuterines laikmenas, apskaityti.
6. Pasibaigus laikino saugojimo dokumentų saugojimo terminui, parengti ir pateikti svarstymui Dokumentų ekspertų komisijai (DEK) atrinktų naikinti dokumentų aktus.
7. Saugomų dokumentų pagrindu rengti oficialius dokumentus juridinio fakto patvirtinimui (įsigyto turto).
8. Pagal savo kompetenciją, nurodytą ankstesniuose punktuose, rengti dokumentų, raštų projektus.
9. Vykdyti savivaldybės administracijos direktoriaus, pavaduotojo ir skyriaus vedėjo pavedimus.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIO TARNAUTOJO

1. Turėti aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą.
2. Žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir teisės aktus susijusius su nustatytų funkcijų atlikimu.
3. Gerai išmanyti lietuvių kalbą, žinoti dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus, Dokumentų rengimo taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
4. Privalo žinoti:
4.1. saugaus darbo, priešgaisrinės saugos, archyvo apsaugos sistemos, higienos darbe normas ir specialius reikalavimus archyvo saugyklai;
4.2. bylų parengimo saugoti ir jų naudojimo tvarką;
4.3. nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo bylų sudarymo ir įforminimo tvarką;
4.4. dokumentų saugojimo tvarką;
4.5. dokumentų tvarkymo taisykles ir dokumentų apskaitos archyve pagrindus.
5. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.
6. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbinę veiklą.
7. Mokėti dirbti kompiuteriu, naujomis ryšio, dauginimo ir kitomis techninėmis priemonėmis.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Tvarkyti ir valdyti archyvo dokumentus:
1.1.Registruoti archyvo parengtus dokumentus;
1.2.Registruoti archyvo gautus dokumentus.
2. Teikti metodinę pagalbą ir konsultacijas likviduojamų rajono pramonės įmonių ir įstaigų vadovams ir darbuotojams dėl archyvinių dokumentų paruošimo perduoti į archyvą.
3. Priimti gyventojų, įstaigų prašymus dėl archyvo pažymėjimų išdavimo asmenims dirbusiems likviduotose pramonės ir individualiose įmonėse, akcinėse bendrovėse, uždarosiose akcinėse bendrovėse, tikrosiose ūkinėse bendrijose, juos registruoti.
4. Rengti archyvo pažymėjimus, rengti atsakymus į paklausimus, pateikti dokumentų kopijas, išrašus, juos spausdinti, sukelti į kompiuterines laikmenas, apskaityti.
5. Pasibaigus laikino saugojimo dokumentų saugojimo terminui, parengti ir pateikti svarstymui Dokumentų ekspertų komisijai (DEK) atrinktų naikinti dokumentų aktus.
6. Saugomų dokumentų pagrindu rengti oficialius dokumentus juridinio fakto patvirtinimui (įsigyto turto).
7. Pagal savo kompetenciją, nurodytą ankstesniuose punktuose, rengti dokumentų, raštų projektus.
8. Vykdyti savivaldybės administracijos direktoriaus, pavaduotojo ir skyriaus vedėjo pavedimus.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIO TARNAUTOJO

1. Turėti aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą.
2. Žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir teisės aktus susijusius su nustatytų funkcijų atlikimu.
3. Gerai išmanyti lietuvių kalbą, žinoti dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus.
4. Dokumentų rengimo taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
5. Privalo žinoti:
5.3. saugaus darbo, priešgaisrinės saugos, archyvo apsaugos sistemos, higienos darbe normas ir specialius reikalavimus archyvo saugyklai;
5.1. bylų parengimo saugoti ir jų naudojimo tvarką;
5.2. nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo bylų sudarymo ir įforminimo tvarką;
5.3. dokumentų saugojimo tvarką;
5.4. dokumentų tvarkymo taisykles ir dokumentų apskaitos archyve pagrindus.
6. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.
7. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbinę veiklą.
8. Mokėti dirbti kompiuteriu, naujomis ryšio, dauginimo ir kitomis techninėmis priemonėmis.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1.Tvarkyti ir valdyti archyvo dokumentus:
2. Registruoti archyvo parengtus dokumentus;
3. Registruoti archyvo gautus dokumentus.
4. Teikti metodinę pagalbą ir konsultacijas ir švietimo įstaigų darbuotojams dėl archyvinių dokumentų paruošimo perduoti į archyvą.
5. Priimti gyventojų, įstaigų prašymus dėl archyvo pažymėjimų išdavimo asmenims dirbusiems: Tauragės rajono švietimo įstaigose, VĮ ,,Tauga“, VĮ ,,Telga“, BLUĮ ,,Tevita“, AB ,,Bifora“(RSO, TSO), AB ,,Tauragės statyba“, juos registruoti.
6. Rengti archyvo pažymėjimus, rengti atsakymus į paklausimus, pateikti dokumentų kopijas, išrašus, juos spausdinti, sukelti į kompiuterines laikmenas, apskaityti.
7. Pasibaigus laikino saugojimo dokumentų saugojimo terminui, parengti ir pateikti svarstymui Dokumentų ekspertų komisijai (DEK) atrinktų naikinti dokumentų aktus.
8. Saugomų dokumentų pagrindu rengti oficialius dokumentus juridinio fakto patvirtinimui.
9. Pagal savo kompetenciją, nurodytą ankstesniuose punktuose, rengti dokumentų, raštų projektus.
10. Vykdyti savivaldybės administracijos direktoriaus, pavaduotojo ir skyriaus vedėjo pavedimus.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIO TARNAUTOJO

1. Turėti aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą.
2. Žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir teisės aktus susijusius su nustatytų funkcijų atlikimu.
3. Gerai išmanyti lietuvių kalbą, žinoti dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus, 4. 4. Dokumentų rengimo taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
5. Privalo žinoti:
5.1. saugaus darbo, priešgaisrinės saugos, archyvo apsaugos sistemos, higienos darbe normas ir specialius reikalavimus archyvo saugyklai;
5.2. bylų parengimo saugoti ir jų naudojimo tvarką;
5.3. nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo bylų sudarymo ir įforminimo tvarką;
5.4. dokumentų saugojimo tvarką;
5.5. dokumentų tvarkymo taisykles ir dokumentų apskaitos archyve pagrindus.
6. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.
7. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbinę veiklą.
8. Mokėti dirbti kompiuteriu, naujomis ryšio, dauginimo ir kitomis techninėmis priemonėmis.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Atlikti nesudėtingus, paprastus santechniko, staliaus, elekros, remonto, nešimo, krovimo darbus.
2. Pakelti valstybinę vėliavą, atrakinti administracijos pastatą.
3. Prižiūrėti administraciniam pastatui priklausančią teritoriją, išorinius laiptus, šaligatvius.
4. Išvalyti šiukšliadėžes.
5. Sutvarkyti darbo inventorių ir sandėliuoti jį nustatytoje patalpoje.
6. Reikalui esant atlikti kitus skyriaus vedėjo, vyr. specialisto pavestus darbus.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIO TARNAUTOJO

1. Išmanyti darbo priemonių ir įrankių rūšis, jų saugojimo tvarką.
2. Išmanyti vandentiekio, kanalizacijos, šildymo sistemas.
3. Žinoti saugos ir sveikatos darbe bei priešgaisrinės saugos reikalavimus.
4. Būti pareigingam, darbščiam, tvarkingam, sąžiningam.
5. Laikytis Vidaus darbo tvarkos taisyklių reikalavimų.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Išvalyti buitines atliekas ir šiukšles iš tarnybinių, pagalbinių patalpų, koridorių, laiptinių, tualetų.
2. Rankiniu ir mechanizuotu būdu šluostyti dulkes, valyti ir plauti grindis, langus, sienas.
3. Nuvalyti dulkes nuo stalų, kėdžių ir kito inventoriaus.
4. Dezinfekuojančiais bei plovimo skiediniais valyti tualetus, koridorius ir kitas tarnybines patalpas.
5. Išnešti atliekas ir šiukšles iš tarnybinių patalpų.
6. Pastatyti šiukšliadėžes, išvalyti ir išdezinfekuoti jas.
7. Sutvarkyti darbo inventorių ir sandėliuoti jį nustatytoje patalpoje.
8. Baigus darbą, užrakinti kabinetų duris, uždaryti langus, išjungti elektrą, patikrinti ar nėra paliktų įjungtų elektros prietaisų.
9. Vykdyti skyriaus vedėjo, vyr. specialisto nurodymus.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIO TARNAUTOJO

1. Išmanyti elektrinių prietaisų veikimo principus ir naudojimo tvarką.
2. Nusimanyti apie plovimo ir dezinfekcijos priemonių paskirtį ir vartojimo būdus.
3. Išmanyti elektrosaugos pagrindus.
4. Žinoti saugos ir sveikatos darbe bei priešgaisrinės saugos reikalavimus.
5. Būti pareigingam, darbščiam, tvarkingam, sąžiningam.
6. Laikytis Vidaus darbo tvarkos taisyklių reikalavimų.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Išvalyti buitines atliekas ir šiukšles iš tarnybinių, pagalbinių patalpų, koridorių, laiptinių, tualetų.
2. Rankiniu ir mechanizuotu būdu šluostyti dulkes, valyti ir plauti grindis, langus, sienas.
3. Nuvalyti dulkes nuo stalų, kėdžių ir kito inventoriaus.
4. Dezinfekuojančiais bei plovimo skiediniais valyti tualetus, koridorius ir kitas tarnybines patalpas.
5. Išnešti atliekas ir šiukšles iš tarnybinių patalpų.
6. Pastatyti šiukšliadėžes, išvalyti ir išdezinfekuoti jas.
7. Sutvarkyti darbo inventorių ir sandėliuoti jį nustatytoje patalpoje.
8. Baigus darbą, užrakinti kabinetų duris, uždaryti langus, išjungti elektrą, patikrinti ar nėra paliktų įjungtų elektros prietaisų.
9. Vykdyti skyriaus vedėjo, vyr. specialisto nurodymus.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIO TARNAUTOJO

1. Išmanyti elektrinių prietaisų veikimo principus ir naudojimo tvarką.
2. Nusimanyti apie plovimo ir dezinfekcijos priemonių paskirtį ir vartojimo būdus.
3. Išmanyti elektrosaugos pagrindus.
4. Žinoti saugos ir sveikatos darbe bei priešgaisrinės saugos reikalavimus.
5. Būti pareigingam, darbščiam, tvarkingam, sąžiningam.
6. Laikytis Vidaus darbo tvarkos taisyklių reikalavimų.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO TARNAUTOJO FUNKCIJOS
1. Išvalyti buitines atliekas ir šiukšles iš tarnybinių, pagalbinių patalpų, koridorių, laiptinių, tualetų.
2. Rankiniu ir mechanizuotu būdu šluostyti dulkes, valyti ir plauti grindis, langus, sienas.
3. Nuvalyti dulkes nuo stalų, kėdžių ir kito inventoriaus.
4. Dezinfekuojančiais bei plovimo skiediniais valyti tualetus, koridorius ir kitas tarnybines patalpas.
5. Išnešti atliekas ir šiukšles iš tarnybinių patalpų.
6. Pastatyti šiukšliadėžes, išvalyti ir išdezinfekuoti jas.
7. Sutvarkyti darbo inventorių ir sandėliuoti jį nustatytoje patalpoje.
8. Baigus darbą, užrakinti kabinetų duris, uždaryti langus, išjungti elektrą, patikrinti ar nėra paliktų įjungtų elektros prietaisų.
9. Vykdyti skyriaus vedėjo, vyr. specialisto nurodymus.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIO TARNAUTOJO
1. Išmanyti elektrinių prietaisų veikimo principus ir naudojimo tvarką.
2. Nusimanyti apie plovimo ir dezinfekcijos priemonių paskirtį ir vartojimo būdus.
3. Išmanyti elektrosaugos pagrindus.
4. Žinoti saugos ir sveikatos darbe bei priešgaisrinės saugos reikalavimus.
5. Būti pareigingam, darbščiam, tvarkingam, sąžiningam.
6. Laikytis Vidaus darbo tvarkos taisyklių reikalavimų.

Scroll to Top
Skip to content