Architektūros ir geodezijos skyrius

Tauragės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir geodezijos skyrius

Tauragės rajono savivaldybės administracija yra Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Ją sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).

Respublikos g. 2, Tauragė 72256

8 446 62 819

sarune.beitaite@taurage.lt

Darbo laikas:
I-IV: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val.- 17:00 val.
V: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val. – 15:45 val.

Architektūros ir urbanistikos skyriaus darbuotojai

Vedėja

Šarūnė Beitaitė

8 699 09 774

8 446 62 819

Trumpasis: 419

sarune.beitaite@taurage.lt

Kabineto Nr. 218

Vyriausiasis specialistas

Šarūnas Graužinis

8 673 34 705

8 446 62 820

Trumpasis: 420

sarunas.grauzinis@taurage.lt

Kabineto Nr. 217

Vyriausiasis specialistas

Feliksas Sermontis

8 446 62 821

Trumpasis: 421

feliksas.sermontis@taurage.lt

Kabineto Nr. 219

Geodezijos ir GIS skyriaus darbuotojai

Vedėjas

Tadas Pauparis

8 655 48 271

8 446 61 944

Trumpasis: 470

tadas.pauparis@taurage.lt

Kabineto Nr. 215

Vyriausiasis specialistas

Petras Kulikauskas

8 615 17 329

8 446 61 944

Trumpasis: 470

petras.kulikauskas@taurage.lt

Kabineto Nr. 215

Specialistas

Nerijus Urbutis

8 446 62 820

Trumpasis: 420

nerijus.urbutis@taurage.lt

Kabineto Nr. 217

Skyriaus informacija

Informacija ruošiama.

Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
1. Organizuoja skyriaus veiklą, ją koordinuoja, siekiant užtikrinti, kad skyriaus aviniai ir funkcijos būtų atliekami laiku ir gerai.
2. Vykdo skyriaus darbuotojų rengiamų dokumentų kontrolę.
3. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina specialiuosius architektūros reikalavimus.
4. Derina statybos projektus.
5. Derina ir tvirtina sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti.
6. Derina savivaldybės administracijos ir fizinių bei juridinių asmenų rengiamų teritorijų avimo dokumentų sprendinius.
7. Atstovauja savivaldybei kitų subjektų rengiamų planavimo dokumentų sprendinių priėmimo procese.
8. Organizuoja savivaldybės teritorijos planavimo dokumentų, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, rengimo procedūras.
9. Koordinuoja teritorijų planavimo dokumentų viešą eksponavimą bei svarstymą.
10. Atlieka savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos pirmininko pareigas derinant teritorijų planavimo dokumentus.
11. Derina reklamos projektus.
12. Dalyvauja rengiant ir vykdant ES projektus, finansuojamus iš struktūrinių fondų, kitų programų, savivaldybės biudžeto lėšų;
13. Rengia, derina ir tikrina sutarčių projektus.
14. Derina žemės sklypų, prilygintų detaliojo planavimo dokumentams, planus.
15. Pagal kompetenciją dalyvauja komisijose, darbo grupėse, Savivaldybės tarybos ir jos komitetų posėdžiuose, teikia nuomonę tam, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms ir tarybai keliami uždaviniai.
16. Teisės aktų nustatyta tvarka rengia Savivaldybės teisės aktų projektus, informaciją, statistinius duomenis, priima interesantus, nagrinėja fizinių, juridinių asmenų prašymus, skundus, rengia atsakymus pareigybės kompetencijos klausimais;
17. Vykdo Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, kitus su Savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS
1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą meno studijų srities architektūros krypties išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis).
2. Turėti ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą teritorijų planavimo, teritorijų planavimo priežiūros arba statinių projektavimo srityje.
3. Turėti kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę vykdyti savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas.
4. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vietos savivaldą, teritorijų planavimą, statinių projektavimą, kultūros vertybių apsaugą, žemės panaudojimą ir tvarkymą, dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles.
5. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
6. Mokėti dirbti kompiuteriu su šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1.1. Atlieka gyvenamųjų namų ir kitų statinių, nurodytų Statybos įstatyme, naudojimo priežiūrą. Dalyvauja pastatų, patalpų apžiūroje nustatant jų būklę.
1.2. Registruoja prašymus IS „Infostatyba” ir prireikus išduoda statybą leidžiančius dokumentus Statybos įstatymo nustatyta tvarka.
1.3. Išduoda pažymas apie naujai suformuotų .nekilnojamojo turto kadastro objektų galimybę naudoti pagal paskirtį.
1.4. Pagal kompetenciją surašo administracinės teisės pažeidimų protokolus, najįpinėja administracines bylas.
1.5. Rengia Savivaldybės administracijos teisės aktų projektus pagal priskirtą kompetenciją.
1.6. Derina sutarčių projektus pagal savo kompetenciją.
1.7. Pagal kompetenciją dalyvauja komisijose, darbo grupėse, Savivaldybės tarybos, jos komitetų posėdžiuose, teikia nuomonę tam, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms, Savivaldybės tarybai keliami uždaviniai.
1.8. Dalyvauja Savivaldybės investiciniuose projektuose ir programose.
1.9. Skyriaus vedėjo nurodymu atlieka nesančių skyriaus darbuotojų funkcijas.
1.10. Teisės aktų nustatyta tvarka rengia informaciją, statistinius duomenis, nagrinėja ir atsako į fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus, pranešimus, priima interesantus.
1.11. Vykdo Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, skyriaus vedėjo nurodymus, kinis su Savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
2.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą meno studijų srities architektūros krypties arba technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos ar’ aplinkos inžinerijos krypties išsilavinimą (bakalauro arba magistro kvalifikacinis laipsnis).
2.2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, statybą seniiinijų veiklą dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą.
2.3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
2.4. Mokėti dirbti su šiomis kompiuterinėmis programomis: MS WORD, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1.1. Teikia pasiūlymus ir rengia priemones dėl architektūros ir kraštovaizdžio formavimo principų ir jų realizavimo rajono savivaldybės teritorijoje.
1.2. Atsako už Europos kraštovaizdžio konvencijos, kraštovaizdžio politikos krypčių aprašo įgyvendinimą.
1.3. Organizuoja savivaldybės teritorijoje esančių želdinių ir želdynų inventorizaciją.
1.4. Teikia pasiūlymus ir dalyvauja rengiant bei organizuojant gatvių funkcinių infrastruktūros elementų, mažosios architektūros statinių, gatvės dizaino elementų projektus, formuojančius savivaldybės teritorijos estetinę aplinką.
1.5. Organizuoja žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimą ir įgyvendinimą teisės aktų numatyta tvarka.
1.6. Pagal sprendimus pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį / būdą apskaičiuoja žemės sklypo vertę ir vidutinę rinkos vertę.
1.7. Nagrinėja paraiškas dėl leidimų įrengti išorinę reklamą, išduoda leidimus, vykdo išorinės reklamos įrengimo kontrolę.
1.8. Pagal kompetenciją surašo administracinės teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja administracines bylas.
1.9. Teisės aktų nustatyta rengia informaciją, statistinius duomenis, tiria ir atsako į gyventojų ir organizacijų prašymus ir skundus, priima interesantus.
1.10. Vykdo kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėseną, rengia ataskaitas apie teritorijų planavimo dokumentų sprendinius.
1.11. Rengia savivaldybės administracijos, teisės aktų projektus pagal priskirtą kompetencijų.
1.12. Pagal kompetenciją dalyvauja komisijose, darbo grupėse, savivaldybės tarybos, jos komitetų posėdžiuose, teikia nuomonę tam, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms, savivaldybes tarybai keliami uždaviniai.
1.13. Dalyvauja savivaldybės investiciniuose projektuose ir programose.
1.14. Pavaduoja skyriaus specialistus jų atostogų, ligos, komandiruočių metu, kitais atvejais.
1.15. Vykdo savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, skyriaus vedėjo nurodymus, kitus su savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės administracijos strateginiai tikslai

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYIIĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
2.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą meno studijų srities architektūros krypties, technologijos mokslų studijų srities kraštotvarkos, aplinkos ar statybos inžinerijos krypties išsilavinimą (bakalauro arba magistro kvalifikacinis laipsnis). t
2.2. Turėti ne mažesnį kaip 1 metų darbo stažą architektūros, kraštotvarkos, žemėtvarkos ar statybos srityje.
2.3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, savivaldą, viešąjį administravimą, statybas, teritorijų planavimą, žemėtvarką, kraštotvarką, dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles, pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą;
2.4. Mokėti dirbti su šiomis kompiuterinėmis programomis: MS WORD, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.
2.5. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Derina topografinius planus ir inžinerinių tinklų planus žemės ūkio ministro nustatyta tvarka.
11. Užtikrina informacijos talpinimą, skelbimą ir peržiūrėjimą Savivaldybės teritorijos interneto žemėlapyje (užtikrina REGIA paslaugos veikimą).
12. Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja geodezinės ir topografinės veiklos priežiūrą bei atliekamų darbų kokybės kontrolę.
13. Organizuoja savivaldybės teritorijos georeferencinių duomenų bazių sudarymą ir atnaujinimą, administracinių ribų matavimo, ženklinimo ir kartografavimo darbus, 1:500–1:5000 mastelio topografinių planų, vietinių geodezinių tinklų sudarymą.
14. Sprendžia geodezinės, topografinės medžiagos atnaujinimo (M 1:500-1:5000), naudojimo, geodezinių tinklų sutankinimo ir geodezinių ženklų apsaugos savivaldybės teritorijoje klausimus.
15. Organizuoja savivaldybės teritorijos administracinių ribų matavimo, ženklinimo ir kartografavimo darbus.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – aplinkos inžinerija;
1.3. studijų kryptis – viešasis administravimas;
arba:
1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.5. darbo patirtis – geodezijos ir kartografijos patirtis;
1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.
2. Atitikimas kitiems reikalavimams:
2.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.
4. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
5. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.
6. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.
8. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
9. Organizuoja adresų ir pavadinimų suteikimą, keitimą ar panaikinimą Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.
10. Vykdo valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimą, skaičiavimus, atlieka kitus veiksmus, susijusius su žemės nuomos mokesčiu.
11. Vykdo statinių ir įrenginių žymėjimo vietovėje priežiūrą.
12. Vykdo Tauragės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių informacinės sistemos duomenų pildymą ir keitimą.
13. Vykdo geodezinės įrangos priežiūrą.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – statybos inžinerija;
1.3. studijų kryptis – matavimų inžinerija;
1.4. studijų kryptis – aplinkos inžinerija.
2. Atitikimas kitiems reikalavimams:
2.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.
2.2. išmanyti kibernetinio saugumo pagrindus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1.1. tvarko savivaldybės erdvinių duomenų rinkinį (SEDR) pagal Žemės ūkio ministerijos patvirtintą tvarką;
1.2. sprendžia erdvinių duomenų rinkinių tvarkymo, atnaujinimo, naudojimo klausimus pagal galiojančius teisės aktus;
1.3. teikia naudotojams SEDR duomenis ir ataskaitas pagal patvirtintus ir nustatytus teisės aktus;
1.4. užtikrina duomenų, tvarkomų informacinėje sistemoje naudojant taikomąsias programas, teisingumą ir slaptumą;
1.5. pagal kompetenciją rengia ir vizuoja savivaldybės teisės aktų ir sutarčių projektus;
1.6. pagal kompetenciją dalyvauja savivaldybės rengiamuose investiciniuose ir kituose projektuose;
1.7. dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos darbe, kitose komisijose, darbo grupėse;
1.8. užtikrina funkcijų vykdymą pagal kokybės vadybos sistemos keliamus LST ISO9001 standarto reikalavimus;
1.9. vykdo savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, skyriaus vedėjo nurodymus, kitus su savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą technologijos mokslų studijų srities, kraštotvarkos, statybos inžinerijos arba matavimų inžinerijos krypties;
2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, statybą;
3. išmanyti dokumentų rengimo, valdymo ir apskaitos taisykles;
4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
5. gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti savarankiškus sprendimus, dirbti komandoje;
6. mokėti dirbti kompiuteriu („ArcGIS“, „AutoCad“ programomis ir „Microsoft Office“ programiniu paketu).

Scroll to Top
Skip to content