Architektūros ir geodezijos skyrius

Tauragės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir geodezijos skyrius

Tauragės rajono savivaldybės administracija yra Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Ją sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).

Respublikos g. 2, Tauragė 72255

8 446 61 944

tadas.pauparis@taurage.lt

Darbo laikas:
I-IV: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val.- 17:00 val.
V: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val. – 15:45 val.

Architektūros ir geodezijos skyriaus darbuotojai

Vedėjas

Tadas Pauparis

8 655 48 271

8 446 61 944

Trumpasis: 470

tadas.pauparis@taurage.lt

Kabineto Nr. 215

Vyriausiasis specialistas

Petras Kulikauskas

8 615 17 329

8 446 61 944

Trumpasis: 470

petras.kulikauskas@taurage.lt

Kabineto Nr. 215

Specialistas

Nerijus Urbutis

8 650 18 428

8 446 62 820

Trumpasis: 420

nerijus.urbutis@taurage.lt

Kabineto Nr. 217

Vyriausioji specialistė (Savivaldybės vyriausioji architektė)

Šarūnė Beitaitė

8 699 09 774

8 446 62 819

Trumpasis: 419

sarune.beitaite@taurage.lt

Kabineto Nr. 218

Vyriausiasis specialistas

Šarūnas Graužinis

8 673 34 705

8 446 62 820

Trumpasis: 420

sarunas.grauzinis@taurage.lt

Kabineto Nr. 217

Vyriausiasis specialistas

Feliksas Sermontis

8 674 78 019

8 446 62 821

Trumpasis: 421

feliksas.sermontis@taurage.lt

Kabineto Nr. 219

Vyriausioji specialistė

Neringa Kedavičiūtė-Glavinskė

8 678 38 118

8 446 62 819

Trumpasis: 419

neringa.glavinske@taurage.lt

Kabineto Nr. 218

Skyriaus informacija

Skyriaus uždaviniai:
1. rengti ir įgyvendinti Savivaldybės politiką teritorijų planavimo, architektūros, statybos, kraštotvarkos, geodezijos, žemėtvarkos, aplinkosaugos ir ekologijos srityse;
2. organizuoti ir koordinuoti Savivaldybės veiklą vykdant teritorijų ir žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimą, sprendinių įgyvendinimą;
3. užtikrinti Lietuvos Respublikos statybos, geodezijos ir kartografijos įstatymų ir normatyvinių techninių dokumentų Savivaldybei priskirtų funkcijų vykdymą;
4. gerinti aplinkos kokybę ir apsaugą.

Skyriaus funkcijos:
1. organizuoja savivaldybės teritorijos ar jos dalių savivaldybės ar vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų, finansuojamų iš Savivaldybės biudžeto, rengimą, vykdo planavimo organizatoriaus funkcijas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS);
2. išduoda sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti, derina Savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, atstovauja Savivaldybei kitų planavimo subjektų rengiamų planavimo dokumentų sprendinių derinimo procese, teikia tvirtinti teritorijų planavimo dokumentus Savivaldybės tarybai arba administracijos direktoriui;
3. vykdo kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėseną Teritorijų planavimo stebėsenos informacinėje sistemoje (TPSIS);
4. tvarko Savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų registrą;
5. organizuoja žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimą;
6. išduoda reikalavimus rengti, derina ir tvirtina žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus;
7. rengia ir išduoda statytojui (užsakovui) specialiuosius architektūros reikalavimus;
8. pagal priskirtą kompetenciją priima ir formuoja dokumentus, tikrina statinių projektus ir pritaria / nepritaria statybos leidimo išdavimui Statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“;
9. pagal kompetenciją rengia paraiškas institucijoms ir įmonėms planavimo sąlygoms gauti bei išduoda priklausančias Savivaldybės kompetencijai sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti;
10. vykdo statinių naudojimo priežiūrą pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas;
11. išduoda pažymas apie pastato (patalpų) naudojimą pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą paskirtį bei pažymas apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (statinių ar patalpų) galimybę naudoti pagal paskirtį;
12. derina išorinės reklamos projektus, mažųjų architektūros formų, inžinerinio teritorijos parengimo, apželdinimo, želdynų tvarkymo projektus, išduoda leidimus išorinei reklamai įrengti, tvarko jų archyvą;
13. dalyvauja įgyvendinant Savivaldybės kraštovaizdžio politiką, teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl architektūros ir kraštovaizdžio formavimo principų ir jų realizavimo savivaldybės teritorijoje;
14. teikia pasiūlymus dėl mažųjų architektūros elementų, dalyvauja organizuojant ir rengiant projektus, formuojančius savivaldybės teritorijos estetinę aplinką;
15. organizuoja Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo nuostatų įgyvendinimą Savivaldybėje;
16. kuria ir tvarko Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinius (SEDR);
17. organizuoja adresų suteikimą žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, pastatams, butams ir kitoms patalpoms, pavadinimų suteikimą gatvėms, savivaldybės teritorijose esantiems pastatams, statiniams ir kitiems objektams, šių adresų ir pavadinimų keitimą ar panaikinimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;
18. vykdo valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimą, skaičiavimus, atlieka kitus veiksmus, susijusius su valstybinės žemės nuomos mokesčiu;
19. pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus;
20. pagal kompetenciją dalyvauja komisijose, darbo grupėse tam, kad būtų įgyvendinti komisijoms, darbo grupėms, tarybai keliami uždaviniai;
21. pagal kompetenciją rengia ir derina Savivaldybės teisės aktų, sutarčių projektus;
22. surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir nagrinėja administracines bylas pagal savo kompetenciją;
23. analizuoja Skyriaus kuruojamos srities investicinių ir neinvesticinių projektų poreikį, rengia ir teikia investicinių projektų inicijavimo paraiškas, dalyvauja Savivaldybės rengiamuose investiciniuose projektuose Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus;
24. dalyvauja rengiant Savivaldybės plėtros strateginį ir Skyriaus strateginės veiklos planus bei Savivaldybės biudžetą, rengia kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių projektus ir teikia tiesioginiam vadovui;
25. organizuoja patvirtintų kuruojamos srities programų vykdymą ir rengia Skyriaus veiklos, kuruojamų programų (ar jų priemonių) vykdymo (įgyvendinimo) ir kitas ataskaitas bei teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pagal įgaliojimus;
26. pateikia planuojamų pirkimų aprašymus ir jų vertes, pagal Skyriaus kompetenciją rengia viešųjų pirkimų objektų technines užduotis, dalyvauja konkurso pasiūlymų techninės užduoties vertinimo komisijų ir darbo grupių veikloje, teikia išvadas dėl konkurso pasiūlymų techninės užduoties vertinimo ir rengia atsakymų projektus konkurso dalyviams dėl viešojo pirkimo objekto techninės užduoties;
27. išduoda asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitas, kaupia duomenis apie asbesto turinčius gaminius, esančius statiniuose;
28. dalyvauja triukšmo prevencijos programos įgyvendinime;
29. dalyvauja diegiant efektyvias atliekų tvarkymo sistemas, gerinant atliekų surinkimą, rūšiavimą, prižiūri, kaip atliekų turėtojai ir tvarkytojai laikosi atliekų tvarkymo reikalavimų;
30. koordinuoja Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemones, lėšas joms įgyvendinti, naudojimo tvarką;
31. nagrinėja pateiktas paraiškas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams gauti;
32. įgyvendina prevencines priešepidemines priemones, susijusias su aplinkosauga, kontroliuoja kaip laikomasi Savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos bei Tauragės miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių;
33. išduoda leidimus įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti;
34. atsako už Europos kraštovaizdžio konvencijos, kraštovaizdžio politikos krypčių aprašo įgyvendinimą;
35. organizuoja želdinių ir želdynų inventorizaciją;
36. organizuoja aplinkosauginių reikalavimų laikymosi kontrolę;
37. kuria ir atnaujina geoinformacinių sistemų duomenų bazes.

Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Organizuoja Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo nuostatų įgyvendinimą Tauragės rajono savivaldybėje.
11. Organizuoja Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo nuostatų įgyvendinimą Tauragės rajono savivaldybėje.
12. Užtikrina informacijos talpinimą, skelbimą ir peržiūrėjimą Savivaldybės teritorijos interneto žemėlapyje (užtikrina REGIA paslaugos veikimą).
13. Tvarko Savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų registrą.
14. Organizuoja adresų ir pavadinimų suteikimą, keitimą ar panaikinimą Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.
15. Surašo administracinių teisės pažeidimo protokolus, nagrinėja administracines bylas.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);
1.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
arba:
1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.5. darbo patirtis – geodezijos ir kartografijos patirtis;
1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.
2. Atitikimas kitiems reikalavimams:
2.1. gebėti dirbti su ArcGIS programomis;
2.2. gebėti dirbti su GPS prietaisais.
3. Transporto priemonių pažymėjimai:
3.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
4. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.
5. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.
6. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.
7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
8. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
9. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
10. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
11. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
12. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus, prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
13. Tvirtina specialiuosius reikalavimus bei specialiuosius architektūros reikalavimus, derina statybos projektus Statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“.
14. Derina ir tvirtina sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti, derina rengiamų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, atstovauja Savivaldybei kitų subjektų rengiamų planavimo dokumentų sprendinių derinimo procese.
15. Organizuoja savivaldybės teritorijos planavimo dokumentų, finansuojamų iš Savivaldybės biudžeto, rengimo procedūras.
16. Išduoda sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti, derina Savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, atstovauja Savivaldybei kitų planavimo subjektų rengiamų planavimo dokumentų sprendinių derinimo procese, teikia tvirtinti teritorijų planavimo dokumentus Savivaldybės tarybai arba administracijos direktoriui.
17. Derina žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus. Rengia teisės aktų projektus dėl tikslinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo keitimo.
Rengia paraiškas institucijoms ir įmonėms planavimo sąlygoms gauti bei išduoda priklausančias Savivaldybės kompetencijai sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti.
18. Surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir nagrinėja administracines bylas pagal savo kompetenciją.
19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
Funkcijos patvirtintos 1995.12.12 „Teritorijų planavimo įstatymas“ Nr.: I-1120.
20. Atlieka Teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose savivaldybės vyriausiajam architektui nustatytas funkcijas.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – architektūra.
2. Atitikimas kitiems reikalavimams:
2.1. atitikti Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo (2017 m. birželio 8 d. Nr. XIII-425) 10 straipsnio reikalavimus.
2.2. gebėti dirbti su geoinformacinėmis sistemomis;
2.3. gebėti dirbti su Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (ŽPDRIS);
2.4. gebėti dirbti su Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacine sistema (TPDRIS);
2.5. gebėti dirbti su Statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „InfoStatyba“.

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.
4. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
5. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.
6. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.
8. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
9. Registruoja prašymus Statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“, išduoda statybą leidžiančius dokumentus Statybos įstatymo nustatyta tvarka.
10. Tikrina, derina topografinius ir inžinerinių tinklų planus.
11. Išduoda pažymas apie pastato (patalpų) naudojimą pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą paskirtį bei pažymas apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (statinių ar patalpų) galimybę naudoti pagal paskirtį.
12. Pildo asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitas, kaupia duomenis apie asbesto gaminių turinčius statinius ir juose esantį asbesto turinčių gaminių kiekį.
13. Surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir nagrinėja administracines bylas pagal savo kompetenciją.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
Funkcijos patvirtintos 1996.03.19 „Statybos įstatymas“ Nr.: I-1240.
15. Atlieka gyvenamųjų namų ir kitų statinių, nurodytų Statybos įstatyme, naudojimo priežiūrą. Dalyvauja pastatų, patalpų apžiūroje nustatant jų būklę.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – architektūra (arba);
1.3. studijų kryptis – statybos inžinerija (arba);
1.4. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);
arba:
1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.6. darbo patirtis – statybų srities patirtis;
1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
2. Atitikimas kitiems reikalavimams:
2.1. gebėti dirbti su Statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „InfoStatyba“;
2.2. gebėti dirbti su geoinformacinėmis sistemomis.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.
4. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.
5. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
6. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.
7. Organizuoja žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimą. Rengia ir išduoda statytojui (užsakovui) specialiuosius architektūros reikalavimus Statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“.
8. Nagrinėja paraiškas dėl leidimų įrengti išorinę reklamą, išduoda leidimus.
9. Rengia pasiūlymus dėl mažųjų architektūros elementų, dalyvauja organizuojant ir rengiant projektus, formuojančius savivaldybės teritorijos estetinę aplinką.
10. Dalyvauja įgyvendinant Savivaldybės kraštovaizdžio politiką, teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl architektūros ir kraštovaizdžio formavimo principų ir jų realizavimo savivaldybės teritorijoje.
11. Vykdo kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėseną Teritorijų planavimo stebėsenos informacinėje sistemoje (TPSIS).
12. Surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir nagrinėja administracines bylas pagal savo kompetenciją.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – architektūra (arba);
1.3. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);
1.4. studijų kryptis – statybos inžinerija (arba);
arba:
1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.6. darbo patirtis – architektūros srities patirtis;
1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
2. Atitikimas kitiems reikalavimams:
2.1. gebėti dirbti su Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (ŽPDRIS);
2.2. gebėti dirbti su Teritorijų planavimo stebėsenos informacine sistema (TPSIS).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
4. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.
5. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
6. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.
8. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.
9. Organizuoja žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimą.
10. Vykdo valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimą, skaičiavimus, atlieka kitus veiksmus, susijusius su valstybinės žemės nuomos mokesčiu.
11. Vykdo Tauragės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių informacinės sistemos duomenų pildymą ir keitimą.
12. Surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir nagrinėja administracines bylas pagal savo kompetenciją.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – statybos inžinerija(arba);
1.3. studijų kryptis – matavimų inžinerija (arba);
1.4. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);
arba:
1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.6. darbo patirtis – geodezijos ir kartografijos patirtis;
1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
2. Atitikimas kitiems reikalavimams:
2.1. Gebėti dirbti su ArcGIS programomis;
2.2. Gebėti dirbti su geoinformacinėmis sistemomis;
2.3. Gebėti dirbti su Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (ŽPDRIS).

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. tvarko savivaldybės erdvinių duomenų rinkinį (SEDR) pagal Žemės ūkio ministerijos patvirtintą tvarką.
2. sprendžia erdvinių duomenų rinkinių tvarkymo, atnaujinimo, naudojimo klausimus pagal galiojančius teisės aktus.
3. teikia naudotojams SEDR duomenis ir ataskaitas pagal patvirtintus ir nustatytus teisės aktus.
4. užtikrina duomenų, tvarkomų informacinėje sistemoje naudojant taikomąsias programas, teisingumą ir slaptumą.
5. pagal kompetenciją rengia ir vizuoja savivaldybės teisės aktų ir sutarčių projektus.
6. pagal kompetenciją dalyvauja savivaldybės rengiamuose investiciniuose ir kituose projektuose.
7. dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos darbe, kitose komisijose, darbo grupėse.
8. vykdo savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, skyriaus vedėjo nurodymus, kitus su savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą technologijos mokslų, inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės arba menų krypčių grupės architektūros arba kraštovaizdžio architektūros studijų krypties.
2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, statybą.
3. išmanyti dokumentų rengimo, valdymo ir apskaitos taisykles.
4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
5. gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti savarankiškus sprendimus, dirbti komandoje.
6. mokėti dirbti kompiuteriu („ArcGIS“, „AutoCad“ programomis ir „Microsoft Office“ programiniu paketu).

 

 

Scroll to Top
Skip to content