Kontrolės ir audito tarnyba

Tauragės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba – subjektas, prižiūrintis, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

Respublikos g. 2, Tauragė 72256

8 446 61766

kontrole@taurage.lt

Darbo laikas:
I-IV: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val.- 17:00 val.
V: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val. – 15:45 val.

Kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojai

Savivaldybės kontrolierė

Kostė Čiapienė

8 655 17 260

8 446 61 766

Trumpasis: 475

koste.ciapiene@taurage.lt

Kabineto Nr. 309

Savivaldybės kontrolierės pavaduotoja

Nijolė Marozienė

8 446 61 933

Trumpasis: 525

nijole.maroziene@taurage.lt

Kabineto Nr. 303

Vyr. specialistė (vaiko priežiūros atostogose)

Kristina Valuckienė

-

-

-

-

-

Kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų pareigybių aprašymai

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui:

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį finansų, ekonomikos, teisės, audito arba kontrolės srityse;
 • būti susipažinusiam ir gebėti taikyti praktinėje veikloje Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešojo sektoriaus vidaus kontrolę ir vidaus auditą, viešąjį administravimą, savivaldybės biudžeto sudarymo, lėšų naudojimo tvarką, turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, strateginį planavimą, akcinių bendrovių, biudžetinių bei viešųjų įstaigų buhalterinę apskaitą, darbo santykius, dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje;
 • būti susipažinusiam su viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), valstybinio audito reikalavimais, Valstybės kontrolės parengtomis metodikomis, Tarptautiniais audito standartais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kontrolę ir auditą savivaldybėse ir gebėti juos taikyti savo praktinėje veikloje;
 • gebėti planuoti įstaigos veiklą, valdyti su įstaigos veikla susijusią informaciją, parinkti problemų sprendimo būdus, suvokti įstaigos viziją, misiją, tikslus, uždavinius ir vertybes, nustatyti prioritetus;
 • mokėti analizuoti savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų ūkinę ir finansinę veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas, išvadas, sprendimus, tarnybos administravimą reglamentuojančius teisės aktus;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti  dokumentų ir teisės  aktų  rengimo taisykles, mokėti  dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu.

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

 • tvirtina Tarnybos struktūrą, pareigybių sąrašą, pareigybių aprašymus ir pareiginius nuostatus. Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia valstybės tarnautojus, atlieka kitas Tarnybos personalo valdymo funkcijas;
 • leidžia įsakymus, organizuoja Tarnybos darbą, valstybės tarnautojų mokymą ir jų kvalifikacijos tobulinimą;
 • sudaro Tarnybos veiklos plano projektą ir gavęs Kontrolės komiteto pritarimą, su šio plano projektu supažindina Valstybės kontrolę ir Savivaldybės centralizuotą vidaus audito tarnybą. Kasmet iki einamųjų metų lapkričio 15 dienos  jį patvirtina. Per 10 dienų nuo jo patvirtinimo teikia Valstybės kontrolei, organizuoja jo vykdymą ir yra už tai atsakingas. Prireikus patvirtintą planą tikslina bendra plano tvirtinimo tvarka;
 • turi teisę dalyvauti Savivaldybės tarybos, komitetų, kolegijos (jei ji įsteigta), komisijų posėdžiuose ir pareikšti nuomonę savo kompetencijos klausimais;
 • valstybės kontrolieriaus rašytiniu prašymu gali dalyvauti ar pavesti Tarnybos valstybės tarnautojams pagal jų kompetenciją dalyvauti Valstybės kontrolės pareigūnų atliekamuose Savivaldybės administravimo subjektų finansiniuose ir veiklos audituose;
 • pats atlieka ir (arba) skiria Tarnybos valstybės tarnautojus atlikti išorės finansinį ir veiklos auditą Savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose, savivaldybės kontroliuojamose įmonėse (viešosiose įstaigose);
 • atlieka savivaldybės biudžeto vykdymo ir kitų piniginių išteklių naudojimo auditą;
 • priima sprendimus pagal atlikto finansinio ir veiklos audito ataskaitas, nurodo Savivaldybės administracijos direktoriui, audituotų subjektų vadovams veiklos trūkumus ir nustato terminą, per kurį turi būti pašalinti nustatyti teisės aktų pažeidimai;
 • teikia Merui, Savivaldybės administracijos direktoriui, audituotų subjektų vadovams išvadas, ataskaitas ir sprendimus, kurie buvo priimti dėl finansinio ir veiklos audito metu nustatytų ir nepašalintų teisės aktų pažeidimų;
 • kiekvienais metais iki liepos 15 dienos Savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka teikia Savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo;
 • finansinio ar veiklos audito metu nustatęs nusikalstamos  veikos požymių, apie tai praneša teisėsaugos institucijoms;
 • imasi prevencinių priemonių, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų nustatyti teisės aktų pažeidimai;
 • nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų;
 • rengia ir Savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl naudojimosi banko kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už Savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas; dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo ir pritarimo galutinėms viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarties sąlygoms, jeigu jos skiriasi nuo sprendime dėl viešojo  ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo nurodytų partnerystės projekto sąlygų; dėl skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų vykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip pat iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo;
 • Savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka ir terminais teikia Savivaldybės tarybai Tarnybos veiklos ataskaitą, kuri skelbiama savivaldybės interneto tinklalapyje, o jos santrauka paskelbiama vietinėje spaudoje;
 • įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją valstybės ir savivaldybės institucijoms;
 • Savivaldybės tarybos arba Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto prašymu teikia informaciją pagal savo kompetenciją;
 • teikia Vyriausybės atstovui informaciją apie Savivaldybės kontrolieriaus teiktas išvadas ir rekomendacijas;
 • sudaro sąlygas Valstybės kontrolės pareigūnams dalyvauti Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audite ir teikia duomenis Valstybės kontrolei apie Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito rezultatus;
 • atstovauja Tarnybai valstybės valdžios ir savivaldybės institucijose, kitose įstaigose ir organizacijose arba įgalioja atstovauti kitą asmenį;
 • bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos valstybės kontrole, Savivaldybių kontrolierių asociacija, Lietuvos Respublikoje veikiančiomis audito institucijomis, įstaigomis, įmonėmis bei vidaus audito tarnybomis;
 • įgyvendina kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose priskirtas funkcijas;
 • atsako už įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų Tarnybos įgaliojimų vykdymą, taip pat už nepagrįstos ir neteisingos audito išvados pateikimą.

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui:

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį finansų, ekonomikos, teisės, audito, kontrolės arba viešojo administravimo srityse;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vietos savivaldą, darbo santykių reguliavimą, savivaldybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo,  biudžeto formavimą ir vykdymą, savivaldybės administravimo subjektų, kontroliuojamų įmonių veiklą, apskaitą ir finansinę atskaitomybę;
 • išmanyti Valstybinio audito reikalavimus INTOSAI ir tarptautinius audito standartus audito atlikimo metodiką ir audito teoriją, gebėti savarankiškai organizuoti ir atlikti audito procedūras;
 • sugebėti planuoti ir organizuoti savo ir audito grupės darbą, turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;
 • sugebėti rinkti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei pateikti išvadas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;
 • mokėti dirbti kompiuteriu vartotojo lygiu;

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

 • Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu savarankiškai arba grupėje atlieka audituojamų subjektų eilinius ir veiklos plane neplanuotus finansinius, teisėtumo ir veiklos auditus, kitus patikrinimus;
 • paskirtas auditą atliekančios grupės vadovu, formuoja užduotis grupės nariams, koordinuoja jų veiksmus ir vykdo audito vidinę detaliąją peržiūrą, siekdamas, kad auditas būtų atliktas kokybiškai ir laiku;
 • atlikęs auditą, kitokį patikrinimą apibendrina surinktą medžiagą, suderinęs su Savivaldybės kontrolieriumi parengia audito ataskaitą, audito išvadą pagal Valstybinio audito, tarptautinių audito standartų ir teisės aktų reikalavimus, atskleidžia audituojamų subjektų veiklos tobulinimo galimybes, teikia rekomendacijas, sutvarko audito darbo bei kitus dokumentus;
 • rengia sprendimų dėl audito metu nustatytų reikšmingų teisės aktų pažeidimų projektus, teikia juos Savivaldybės kontrolieriui ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą, siekdamas, kad sprendime nurodyti įpareigojimai būtų įvykdyti nurodytais terminais;
 • finansinio ar veiklos audito metu nustatęs nusikalstamos veikos požymių nedelsiant apie tai praneša Savivaldybės kontrolieriui, rengia dokumentus teisėsaugos institucijoms;
 • kontroliuoja, kaip įgyvendinamos finansinio ir veiklos audito metu subjektams pateiktos rekomendacijos, kad jos būtų tinkamai ir laiku įgyvendintos; 
 • teikia siūlymus dėl veiklos plano projekto, kad būtų tinkamai parengtas Kontrolės ir audito tarnybos metinis veiklos planas;
 • Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų;
 • Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir įstatymų nustatyta tvarka juos teikia nagrinėti Savivaldybės tarybos Administracinei komisijai;
 • Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu dalyvauja Valstybės kontrolės atliekamuose Savivaldybės administravimo subjektų finansiniuose ir veiklos audituose;
 • vykdo Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos dokumentų, atliktų auditų bylų archyvavimą;
 • teikia pastabas ir pasiūlymus dėl finansinio ir teisėtumo audito metodikos tobulinimo, siekdamas įdiegti pažangią audito praktiką;
 • pavaduoja Savivaldybės kontrolierių jam nesant;
 • vykdo ir kitus nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės kontrolieriaus pavedimus, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai, įgyvendinti Tarnybai keliami uždaviniai.

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos, finansų, apskaitos, teisės, viešojo administravimo krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnį kaip 1 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos, teisinio, ekonominio, audito ar finansinės kontrolės darbo specifiką atitinkančiose srityse;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, strateginį planavimą, savivaldybės turto ir piniginių fondų valdymą, naudojimą;
 • išmanyti tarptautinius audito standartus, Valstybinio audito reikalavimus, savivaldybės turto ir piniginių lėšų valdymą, naudojimą, savivaldybės biudžeto sudarymą ir vykdymą, biudžetinių įstaigų veiklą, buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus;
 • gebėti rinkti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei pateikti išvadas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;
 • mokėti dirbti kompiuteriu vartotojo lygiu.

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

 • Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu atlieka:
 • – išorės finansinį, teisėtumo ir veiklos auditą Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės administravimo subjektuose ir Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse pagal Valstybinio audito ir kitų teisės aktų reikalavimus, kad būtų tinkamas audito tikslų įgyvendinimas;
 • – įstaigoms, organizacijoms ir kitiems juridiniams asmenims Savivaldybės suteiktų lėšų ir (arba) perduoto turto tikrinimus, siekiant nustatyti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai naudojamos lėšos ir turtas;
 • atlieka vidinę detaliąją audito peržiūrą, tvarko audito bylas;
 • nustatytu terminu parengia ir pateikia apibendrintus audito rezultatų darbo dokumentus, ataskaitas, išvadas ir pasiūlymus, paruošia audito dokumentus išsiuntimui bei organizuoja audito rezultatų svarstymą;
 • rengia sprendimų dėl audito metu nustatytų reikšmingų teisės aktų pažeidimų projektus, teikia juos Savivaldybės kontrolieriui ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą, siekiant, kad būtų pašalinti audito metu nustatyti pažeidimai;
 • finansinio, teisėtumo ar veiklos audito metu nustatęs galimus nusikalstamų veikų ir kitų teisės aktų pažeidimų požymius, nedelsiant informuoja Savivaldybės kontrolierių, o jo nesant – Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoją ir pateikia turimą medžiagą;
 • kontroliuoja audito metu raštuose ir audito ataskaitose teiktų rekomendacijų įgyvendinimą  ir nustatyta tvarka rengia rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitas;
 • Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu dalyvauja Valstybės kontrolės pareigūnų atliekamuose Savivaldybės administravimo subjektų finansiniuose ir veiklos audituose;
 • Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų;
 • teikia siūlymus dėl audito sričių, siekiant tinkamai parengti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos metinį veiklos planą;
 • vykdo kitus Savivaldybės kontrolieriaus nenuolatinio pobūdžio, o atlikdamas auditą – ir audito grupės vadovo, jei yra audito grupės narys, pavedimus ir nurodymus, kad būtų pasiekti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos strateginiai tikslai, o pavestas auditas būtų atliktas tinkamai.

Kontrolės ir audito tarnybos veikla

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba savo veiklą vykdo pagal pagrindinius jai keliamus uždavinius:

▪ prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Tauragės rajono savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai;

▪ skatinti teigiamą ir veiksmingą audito poveikį savivaldybės finansų valdymo ir kontrolės sistemai bei viešajam valdymui.

AUDITAS

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atlieka finansinius (teisėtumo) ir veiklos auditus  vadovaudamasi:

Valstybės kontrolieriaus patvirtintais Valstybinio audito reikalavimais (http://www.vkontrole.lt/page.aspx?id=32);

Tarptautinės buhalterių federacijos Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdybos išleistais Tarptautiniais audito standartais (http://lar.lt/www/new/page.php?326);

FINANSINIS (TEISĖTUMO) AUDITAS

Finansinio (teisėtumo) audito tikslas – įvertinti, ar audituojamo subjekto metiniuose (konsoliduotųjų) finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniuose nėra reikšmingų iškraipymų, o lėšos ir turtas valdomi, naudojami ir disponuojama jais teisėtai ir jie naudojami įstatymų nustatytiems tikslams. Auditoriai, atlikę finansinį (teisėtumo) auditą, pareiškia nepriklausomą nuomonę apie audituoto subjekto finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių teisingumą ir nepriklausomą nuomonę dėl lėšų  bei turto naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo.

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atlieka finansinius (teisėtumo) auditus Savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose bei savivaldybės kontroliuojamose įmonėse.

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atlieka Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir savivaldybės biudžeto vykdymo finansinį (teisėtumo) auditą ir teikia Savivaldybės tarybai išvadą. 

Auditoriaus atsakomybė atliekant finansinį (teisėtumo) auditą

Atlikdami auditą pagal Valstybinio audito reikalavimus, tarptautinius audito standartus, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

 • nustatėme ir įvertinome (konsoliduotųjų) finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas;
 • supratome su auditu susijusią vidaus kontrolę, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie subjekto (subjektų grupės) vidaus kontrolės efektyvumą;
 • įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir apskaitinių vertinimų bei susijusių vadovybės atskleidimų pagrįstumą;
 • įvertinome bendrą (konsoliduotųjų) finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar (konsoliduotosiose) finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją;
 • įvertinome bendrą konsoliduotųjų biudžeto ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus ir tai, ar konsoliduotose biudžeto vykdymo ataskaitose pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją;
 • įvertinome lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams, teisės aktų ar kitų dokumentų (sutarčių ir kt.) reikalavimų laikymąsi, atsižvelgėme į galinčias kilti rizikas, susijusias su šių reikalavimų nesilaikymu, suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokias rizikas ir surinkome pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. 

Atlikdami grupės auditą taip pat surinkome pakankamų tinkamų audito įrodymų apie subjektų finansinę informaciją ar veiklą grupėje, kad galėtume pareikšti nuomonę apie grupės konsoliduotas finansines ataskaitas. Atsakome už vadovavimą grupės auditui, jo priežiūrą ir atlikimą. Tik mes atsakome už pareikštą mūsų nuomonę apie auditą.

Mes, be visų kitų dalykų, informavome už valdymą atsakingus asmenis dėl audito apimties ir atlikimo laiko bei reikšmingų audito pastebėjimų, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatėme audito metu.

Iš dalykų, apie kuriuos informavome už valdymą atsakingus asmenis, išskiriame tuos, kurie buvo svarbiausi atliekant einamojo laikotarpio finansinių ataskaitų auditą ir kurie laikomi pagrindiniais audito dalykais. Tokius dalykus apibūdiname audito ataskaitoje, jeigu pagal įstatymą arba teisės aktą nedraudžiama viešai atskleisti tokio dalyko arba, jeigu, labai retomis aplinkybėmis, nustatome, kad dalykas neturėtų būti pateikiamas, nes galima pagrįstai tikėtis, jog tokio pateikimo neigiamos pasekmės persvers visuomenės gaunamą naudą.

VEIKLOS AUDITAS

Veiklos audito tikslas – įvertinti, ar audituojamas subjektas savo veiklą vykdo vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo principais, taip pat atskleisti veiklos tobulinimo galimybes.

Veiklos audito metu gali būti vertinama vienos ar kelių įstaigų veikla, taip pat atskiros įstaigų veiklos dalys ar vykdomos programos. Todėl veiklos auditą galima suskirstyti į šiuos pogrupius:

 • organizacijos auditas (jo metu vertinama, ar įstaiga taupiai, rezultatyviai ir efektyviai naudoja jai patikėtus savivaldybės išteklius ir kaip vykdo jai pavestas atlikti funkcijas);
 • sistemos auditas (jo metu vertinama tam tikros viešojo sektoriaus srities (sistemos) valdymas, apimantis sistemoje veikiančių ir turinčių bendrų tikslų institucijų veiklą);
 • programų auditas (jo metu vertinama, ar programos, finansuojamos savivaldybės lėšomis, vykdomos taupiai, efektyviai ir rezultatyviai).

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, atlikdama veiklos auditą, padeda ir skatina audituojamus subjektus gerinti savo veiklos rezultatus, teikia patikimą ir viešą informaciją visuomenei, mokesčių mokėtojams apie tai, kaip naudojami Savivaldybės ištekliai.

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atliktus finansinius (teisėtumo) ir veiklos auditus galite rasti skyriuje Audito ataskaitos ir išvados.

 
BENDRADARBIAVIMAS

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, įgyvendindama savo funkcijas, bendradarbiauja su Vyriausybės atstovu, Savivaldybės tarybos kontrolės komitetu, Valstybės kontrole, Centralizuota vidaus audito tarnyba ir kitomis institucijomis. 

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybų interesams atstovauti valstybės institucijose ir Lietuvos savivaldybių asociacijoje įsteigta Lietuvos savivaldybių kontrolierių asociacija (SKA). Asociacijos vardu vyksta SKAT bendradarbiavimas su Seimu, Finansų ministerija, Lietuvos auditorių rūmais – tobulinant auditą ir apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, viešojo sektoriaus audito metodikas, dalijantis patirtimi.  

SKA  palaiko ryšius ir su savo partnerėmis užsienio šalyse – kitomis regioninėmis audito institucijomis. Dalyvauja EURORAI veikloje.

GEROSIOS PRAKTIKOS SKLAIDA

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba ne tik vertina ir įvardija audituojamųjų daromas klaidas, bet ir skleidžia informaciją apie gerąją patirtį. Organizuojami pasitarimai su subjektų vadovais ir atsakingais darbuotojais. Viešinama įstaigų patirtis – ne tik klaidos, bet ir gerosios praktikos pavyzdžiai – yra naudinga kitoms įstaigoms ir organizacijoms, nes, matydamos konkrečius pavyzdžius, jos gali įvertinti kylančias grėsmes bei riziką ir savo srityje, taisyti klaidas ir ateityje jų išvengti.

Veiklos užduotys

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą ir priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą) neatskaičius mokesčių.

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų
skaičius

Vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (Eur)

2019 m.

2020 m. I ketv.

 

 

1.

Savivaldybės kontrolierius 

1

3236

3292

 

 

2.

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas

1

2550

2615

 

 

3.

Vyriausiasis specialistas

1

 

 
Audito ataskaitos ir išvados
Veiklos ataskaitos
Ataskaitos
Scroll to Top
Skip to content