Atviri duomenys

Tauragės rajono savivaldybės atviri duomenys

Atviri duomenys – laisvai prieinami institucijos veikloje ar dokumentuose užfiksuoti duomenys, informacija ar jos dalis, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, įskaitant registro duomenis, registro informaciją, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų duomenis, valstybės informacinės sistemos duomenis, kuriuos visi asmenys gali pakartotinai naudoti ir platinti bet kokiu tikslu, nurodydami jų šaltinį ir tik tomis pačiomis sąlygomis, kuriomis buvo gauti.

Biudžeto duomenys

Šioje svetainėje atveriami susisteminti Tauragės rajono savivaldybės biudžeto duomenys, kurių Šaltinis yra savivaldybės iždo apskaitos duomenys . Duomenų atvėrimo tikslas yra užtikrinti Tauragės rajono savivaldybės finansų viešumą, paskatinti domėjimąsi savivaldybėje vykstančiais finansų valdymo procesais.

Tauragės rajono savivaldybės biudžetas rengiamas vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais biudžeto sandarą, fiskalinės drausmės laikymąsi, strateginiais veiklos planais, savivaldybės patvirtintomis veiklos programomis, savivaldybės asignavimų valdytojų pateiktais sąmatų projektais ir kitais dokumentais. Savivaldybės biudžetą tvirtina savivaldybės taryba. Savivaldybės biudžete sukaupiamos lėšos, reikalingos įstatymų priskirtoms funkcijoms ir savivaldybėms įstatymų perduotoms valstybės funkcijoms atlikti.

Už biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymą per metus atsiskaitoma biudžeto vykdymo ataskaitose. Šioje dalyje pateikiami biudžeto pajamų ir išlaidų plano ir jo vykdymo duomenys.

Biudžeto duomenys pateikiami pinigų principu – t. y. operacijos rodomos pagal pinigų gavimo į savivaldybės iždą arba išleidimo (asignavimus biudžtinėms įstaigoms) datą.

Duomenys svetainėje atnaujinami realiu laiku.

* Duomenys apie ES projektų (ES) vykdymą ir projektams skirtų valstybės lėšų (V) panaudojimą sumuojami ketvirčiais ir atnaujinami pasibaigus ketvirčiui.

Biudžeto pajamos

Savivaldybės biudžeto pajamas sudaro dalis gyventojų pajamų mokesčio, pajamos iš vietinių rinkliavų, valstybės biudžeto skiriamos dotacijos ir kitos pajamos.

Biudžeto išlaidos

Savivaldybės biudžetų lėšos skiriamos deleguotoms valstybės funkcijoms įgyvendinti ir viešosioms paslaugoms savivaldybėse teikti vykdant savivaldybių biudžetų asignavimų valdytojų patvirtintas programas.

Kultūros skyriaus atviri duomenys

Kultūros skyrius vykdo kultūros įstaigų viešąjį administravimą ir kartu su savivaldybės kultūros įstaigomis bei NVO organizacijomis įgyvendina valstybinę bei savivaldybės kultūros politiką, užtikrina kultūros paslaugų plėtrą, viešosios informacijos ir kokybiškų paslaugų sklaidą bei prieinamumą visiems šalies gyventojams. Kuruoja ir koordinuoja finansuojamas programas: Kultūros renginių ir kitos kultūrinės-meninės veiklos organizavimas, Viešųjų renginių organizavimas savivaldybės teritorijoje, ‚,Iniciatyva Tauragei“, Meno kūrėjų ir kolektyvų, pasiekusių aukštų rezultatų kultūros ir meno srityse, skatinimo, Jaunimo užimtumo ir jaunimo verslumo skatinimas, Visuomeninių organizacijų rėmimas, Religinių bendruomenių rėmimas, Bendruomenių rėmimo, Atviro jaunimo centro veiklos užtikrinimas, Tarptautinio bendradarbiavimo plėtra. Tauragės mieste ir rajono savivaldybėje organizuojami renginiai – tiek tradiciniai, tiek nauji – įdomūs, novatoriški, atitinkantys bendruomenės bei miesto svečių kultūrinius poreikius.

Centralizuotos buhalterijos skyriaus atviri duomenys

Socialinių išmokų panaudojimas per II-ąjį ketvirtį

Pavadinimas

Asmenys, vnt.

Išlaidos, Eur

Vienkartinė išmoka vaikui

75

32 989,00

Išmoka vaikui

6753

1 684 258,58

Išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui

10

1 946,67

Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai

7

3 824,51

Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai

11

2 822,77

Vienkartinė išmoka įsikurti

4

5 220,00

Socialinės globos paslaugų gavėjai globos įstaigose

149

238 000,00

Integralios pagalbos paslaugų gavėjai

41

62 123,00

Dienos globa namuose

62

183 239,00

Dienos globa (jaunuoliams) globos įstaigose

28

43 629,00

Socialinių išmokų panaudojimas per III-ąjį ketvirtį

Pavadinimas

Asmenys, vnt.

Išlaidos, Eur

Vienkartinė išmoka vaikui

77

33 825,00

Išmoka vaikui

6798

1 694 179,90

Išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui

8

1 600,00

Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai

6

4 312,26

Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai

16

4 111,20

Vienkartinė išmoka įsikurti

7

12 295,78

Socialinės globos paslaugų gavėjai globos įstaigose

140

250 956,00

Integralios pagalbos paslaugų gavėjai

38

50 894,00

Dienos globa namuose

61

150 600,00

Dienos globa (jaunuoliams) globos įstaigose

24

37 750,00

Scroll to Top