Mero patarėjai

Tauragės rajono savivaldybės mero patarėjai

Savivaldybės atstovaujamoji institucija – savivaldybės taryba, turinti vietos valdžios ir viešojo administravimo teises ir pareigas, kuriai vadovauja Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nustatyta tvarka vienmandatėje rinkimų apygardoje tiesiogiai išrinktas savivaldybės tarybos narys – savivaldybės meras. Meras yra savivaldybės vadovas, vykdantis šiame ir kituose įstatymuose nustatytus įgaliojimus.

Mero patarėjų kontaktai

Mero patarėjas

Kasparas Bertašius

8 631 97 318

8 446 70 081

Trumpasis: 481

kasparas.bertasius@taurage.lt

Kabineto Nr. 221

Mero patarėja

Šarūnė Stasytienė

8 652 22 667

8 446 70081

Trumpasis: 481

sarune.stasytiene@taurage.lt

Kabineto Nr. 221

Mero patarėja

Aušra Kulikauskienė

8 615 95 772

8 446 62 814

Trumpasis: 414

ausra.kulikauskiene@taurage.lt

Kabineto Nr. 220

Pareigybių aprašymai

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1.1. formuoja Tauragės rajono savivaldybės teigiamo įvaizdžio kūrimo, tinkamo nacionalinio ir tarptautinio reprezentavimo strategiją, teikia pasiūlymus ir rekomendacijas dėl savivaldybės vizijos ir strategijos formavimo ir įgyvendinimo;
1.2. rengia ryšių su visuomene ir visuomenės informavimo priemonėmis tvarką ir organizuoja jos vykdymą; siekia, kad visuomenės informavimo priemonės, informaciją apie rajono savivaldybės darbą teiktų operatyviai, išsamiai ir objektyviai;
1.3. organizuoja Tauragės rajono savivaldybės politikų spaudos konferencijas ir viešus administracijos darbuotojų pasisakymus visuomenei svarbiais klausimais, organizuoja savivaldybės mero ir tarybos narių susitikimus su gyventojais;
1.4. konsultuoja savivaldybės vadovus ir administracijos darbuotojus dėl savivaldybės veiklos pristatymo spaudoje, per radiją ir televiziją, kitais viešųjų ryšių klausimais;
1.5. atlieka Tauragės rajono savivaldybės veiklos aprašymo žiniasklaidoje analizę ir informuoja savivaldybės vadovus apie tai pateikdamas trumpą reziumė, teikia rekomendacijas. Rengia ir platina oficialią informaciją, pagal kompetenciją rengia informacinius pranešimus visuomenės informavimo priemonėms apie rajono savivaldybės tarybos posėdžius, komitetų ir komisijų darbą, rajono savivaldybės veiklą, planus, renginius bei kitais aktualiais miesto ir rajono bendruomenei klausimais, operatyviai reaguoja į konstruktyvią kritiką žiniasklaidoje;
1.6. bendradarbiauja ir palaiko ryšius su visuomenės informavimo priemonių atstovais;
1.7. suderinus su savivaldybės vadovais, koordinuoja informacinių leidinių leidybą, rajono savivaldybės pristatymą kitais būdais;
1.8. analizuoja, apibendrina ir rengia Tauragės rajono savivaldybės tarybos ir mero metinę darbo veiklos ataskaitą;
1.9. palaiko bendradarbiavimo ryšius su nevyriausybinėmis organizacijomis ir Tauragės rajono gyventojų diaspora užsienyje, rūpinasi, kad būtų sudarytos tinkamos prielaidos ir galimybės gyvenamųjų vietovių bendruomenės narius įtraukti į vietos reikalų tvarkymą;
1.10. skatina gyventojus dalyvauti sprendžiant savivaldos problemas, rengiant ir priimant svarbius rajono visuomenei sprendimus;
1.11. mero nurodymu atstovauja Tauragės rajono savivaldybei oficialiuose priėmimuose, susitikimuose ir renginiuose arba įstaigose, įmonėse ir organizacijose;
1.12. dalyvauja tarybos, tarybos komitetų posėdžiuose, dalykiniuose susitikimuose, komisijose ir darbo grupėse, rengia tarybos sprendimų projektus;
1.13. vykdo savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius bei kitus mero, mero pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti savivaldybės strateginiai tikslai.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
2.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytas specialųjį vidurinį išsilavinimą;
2.2. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir norminiais dokumentais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimus reglamentuojančius visuomenės informavimą;
2.3. išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
2.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, aiškiai pristatyti idėjas, pasiūlymus ir teikti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. Rengia sprendimų projektus dėl Savivaldybės tarybos komisijų, kitų savivaldybės darbui organizuoti reikalingų darinių sudarymo ir jų nuostatų tvirtinimo bei kitais merui ir mero pavaduotojui pagal kompetenciją priskirtais klausimais.
2. Rengia sprendimų projektus dėl jungimosi į savivaldybių sąjungas, dėl bendradarbiavimo su užsienio šalių savivaldybėmis ar prisijungimo prie tarptautinių savivaldos organizacijų, dėl savivaldybės tarybos narių delegavimo į nustatytas regionines tarybas bei komisijas, įgaliojimų jiems suteikimo.
3. Rengia Savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo tvarkos nuostatų projektą bei teikia sprendimų projektus dėl garbės piliečio vardo suteikimo.
4. Merui įgaliojus atstovauja savivaldybei bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis, valstybės ar užsienio šalių institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis.
5. Teikia informaciją visuomenei ir žiniasklaidai.
6. Dalyvauja tarybos, tarybos komitetų posėdžiuose, dalykiniuose susitikimuose ir kituose renginiuose.
7. Stebi ir teikia pasiūlymus merui dėl Savivaldybės viešojo administravimo institucijų, įstaigų ir įmonių vadovų veiklos įgyvendinant įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei Savivaldybės tarybos sprendimus.
8. Teikia pasiūlymus ir rengia bendradarbiavimo su kitomis valstybės institucijomis, kitomis savivaldybėmis bei užsienio institucijomis sutarčių projektus bei su tuo susijusius sprendimų projektus.
9. Organizuoja gyventojų apklausas, teikia Savivaldybės tarybai su jų rezultatais susijusius sprendimų projektus.
10. Dalyvauja komisijų ir darbo grupėse.
11. Mero, mero pavaduotojo nurodymu pildo mero, mero pavaduotojo ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius.
12. Vykdo savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, kitus mero, mero pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Savivaldybės strateginiai tikslai.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srityje.
2. Būti susipažinęs su Lietuvos respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą.
3. Išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
4. Mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą B 1 lygiu.
5. Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
6. Mokėti dirbti kompiuteriu ir naudotis šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

Scroll to Top
Skip to content