Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Liepos 7 d. 10.00 val. šaukiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu,
sušaukiu 2022 m. liepos 7 d. 10.00 val. Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdį, teikdamas jai svarstyti šiuos darbotvarkės klausimus:

1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
2. Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijos II alternatyvai.
3. Dėl pritarimo Tauragės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijos II alternatyvai.
4. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 22 d. sprendimo Nr. 1-257 „Dėl Pasiūlymų dėl Tauragės rajono savivaldybės draustinių steigimo, jų ribų keitimo, gamtos paveldo objektų paskelbimo savivaldybės saugomais teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
5. Dėl Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių statuso patvirtinimo.
6. Dėl Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo sudarymo ir skelbimo savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
7. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. 1-365 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
8. Dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo.
9. Dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo.
10. Dėl įgaliojimų suteikimo balsuoti viešosios įstaigos Tauragės ligoninės visuotiniame dalininkų susirinkime.
11. Dėl pritarimo viešajai įstaigai Tauragės ligoninei sumokėti gydytojo rezidentūros studijų kainą.
12. Dėl finansinės paramos skyrimo viešajai įstaigai Tauragės ligoninei gydytojų rezidentūros studijų kainos apmokėjimui.
13. Dėl teisės atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas Tauragės rajono savivaldybės administracijai suteikimo.
14. Dėl Leidimo atlikti kasinėjimo darbus Tauragės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
15. Dėl pritarimo Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietose esančių paminklų demontavimui.
16. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. 1-120 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo rėmimo programos lėšų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
17. Dėl suaugusių asmenų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, lietuvių kalbos mokymo organizatoriaus skyrimo.
18. Dėl Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos ikimokyklinio ugdymo grupės įsteigimo nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.
19. Dėl Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro nuostatų patvirtinimo.
20. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 1-100 ,,Dėl maksimalaus vaikų skaičiaus nustatymo Tauragės rajono savivaldybės mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse“ pakeitimo.
21. Dėl maitinimo paslaugos kainos nustatymo Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“ darbuotojams.
22. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. 1-2 „Dėl 2022 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
23. Dėl Tauragės sporto centro daugiafunkcio sveikatingumo komplekso teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo.
24. Dėl trumpalaikės socialinės globos ir laikino atokvėpio paslaugų Tauragės r. Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centre kainų patvirtinimo.
25. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. 1-421 „Dėl Paramos Tauragės rajono gausioms šeimoms, auginančioms keturis ir daugiau vaikų, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
26. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. 1-288 „Dėl Globos centro, budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo) ir šeimynos dalyvio veiklos finansavimo Tauragės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
27. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. 1-3 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
28. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 1-65 „Dėl prašymo perduoti Tauragės rajono savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise valstybinį žemės sklypą teikimo“ pakeitimo.
29. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. 1-61 ,,Dėl Vietinių rinkliavų Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų ir viešųjų vietų, kuriuose leidžiama prekiauti ar teikti paslaugas sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
30. Dėl savivaldybės būsto pardavimo L. B. (duomenys neskelbtini).
31. Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir valstybės įmonės Turto banko patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą.
32. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centrui.
33. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto – automobilio – perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai.
34. Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės narystei Tvarių savivaldybių asociacijoje.
Šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Dovydas Kaminskas

Pasidalinkite
Scroll to Top