Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

Tauragės r. sav. tarybos komitetų posėdžių grafikas

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

Ekonomikos ir kaimo reikalų komitetas
Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas
Švietimo, kultūros ir sporto komitetas

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
2. Dėl vienkartinių pašalpų skyrimo.
3. Dėl Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
4. Dėl pavadinimo suteikimo Tauragės miesto gatvei.
5. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 1-371 „Dėl Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
6. Dėl Tauragės miesto bendrojo plano dalies korektūros patvirtinimo.
7. Dėl Tauragės miesto Pulko gatvės gyventojų paraiškos įtraukimo į planuojamų statyti, rekonstruoti ir remontuoti, prisidedant fiziniams ir juridiniams asmenims, objektų sąrašą.
8. Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo.
9. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. 1-4 „Dėl 2020 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
10. Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai pateikto šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) projekto galiojimo laikotarpio nustatymo.
11. Dėl Parduodamų Tauragės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo.
12. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. 1-230 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Tauragės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
13. Dėl savivaldybės būsto pardavimo D. G. (duomenys neskelbtini).
14. Dėl Tauragės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius įrenginius įregistravimo valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre.
15. Dėl Ilgalaikės Tauragės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo strategijos patvirtinimo.
16. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijos Mažonų seniūnijai.
17. Dėl pritarimo projekto ,,Tauragės regiono maisto / virtuvės, įskaitant ir žaliųjų, atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ rengimui ir įgyvendinimui.
18. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. 1-3 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
19. Dėl Tauragės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.
20. Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos steigimo.
21. Dėl Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
22. Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Skaudvilės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninę.
23. Dėl viešosios įstaigos Tauragės ligoninės įstatų patvirtinimo.
24. Dėl viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo.
25. Dėl viešosios įstaigos Skaudvilės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės įstatų patvirtinimo.
26. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 1-396 „Dėl viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
27. Dėl viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vidaus struktūros patvirtinimo.
28. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. 1-688 „Dėl viešosios įstaigos Tauragės ligoninės pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
29. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. 1-252 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus Tauragės rajono savivaldybės administracijoje nustatymo“ pakeitimo.
30. Dėl Tauragės lopšelio-darželio ,,Kodėlčius“ ir Tauragės lopšelio-darželio ,,Žvaigždutė“ ikimokyklinio ugdymo grupių įsteigimo.
31. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. 1-207 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo.
32. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. 1-542 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės Pagalbos mokytojui ir mokiniui centro pedagoginės psichologinės tarnybos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
33. Dėl Tauragės krašto muziejaus ,,Santaka“ nuostatų patvirtinimo.
34. Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Tauragės krašto muziejuje „Santaka“ nustatymo.
35. Dėl Tauragės rajono garbės ambasadoriaus vardo suteikimo.
36. Dėl Tauragės rajono savivaldybės garbės ženklo „Už nuopelnus Tauragės rajonui“ skyrimo.
37. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. 1-365 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.

Posėdžio data: 2020-11-16 (pirmadienis) 14.00 val.
Posėdžio vieta: Nuotoliniu būdu
Scroll to Top