Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-09-21: Dėl bendro Ekonomikos ir kaimo reikalų, Sveikatos ir socialinių reikalų, Švietimo, kultūros ir sporto komitetų posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

Bendrasis komitetas

2022 m. rugsėjo 26 d. (pirmadienį) 10.00  val.  kviečiamas bendras Ekonomikos ir kaimo reikalų, Sveikatos ir socialinių reikalų, Švietimo, kultūros ir sporto komitetų posėdis.

Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį Mažojoje salėje arba dalyvaujant jame nuotoliniu būdu).

DARBOTVARKĖ

 1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. (TSP-280) Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir kitų darbuotojų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus 2022–2023 mokslo metams patvirtinimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 3. (TSP-269) Dėl Tauragės rajono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų ugdymo proceso organizavimo, valdymo ir pagalbos mokiniui specialistų etatų normatyvų patvirtinimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 4. (TSP-266) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 1-45 ,,Dėl 2022–2023 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo  organizavimo modelių ir priešmokyklinio ugdymo grupių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 5. (TSP-279) Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų teikiamų nuomos paslaugų kainų nustatymo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 6. (TSP-283) Dėl Tauragės rajono savivaldybėje veikiančių sporto klubų dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 7. (TSP-267) Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Karjeros specialistų tinklo vystymas“ partnerio teisėmis. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
 8. (TSP-265) Dėl Tauragės rajono savivaldybės  tarybos 2020 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. 1-301 „Dėl Parduodamų Tauragės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 9. (TSP-286) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. 1-61 „Dėl Vietinių rinkliavų Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų ir Viešųjų vietų, kuriose leidžiama prekiauti ar teikti paslaugas sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 10. (TSP-268) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo  turto – patalpų Tauragėje, Prezidento g. 27, perdavimo panaudos pagrindais Lietuvos šaulių sąjungos LDK Kęstučio šaulių 7-ajai rinktinei. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 11. (TSP-274) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. 1-3 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 12. (TSP-285)  Dėl Tauragės miesto darnaus judumo veiksmų plano iki 2030 metų patvirtinimo. (Pranešėjas Gediminas Kurlinkus, Statybos skyriaus vyr. specialistas)
 13. (TSP-281) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. 1-2 „Dėl 2022 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 14. (TSP-284) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 1-92 „ Dėl Tauragės rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektų, finansuojamų iš 2022 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Tauragės rajono savivaldybės   institucijų valdomam vietinės reikšmės kelių  tinklui plėsti ir jo veikimui užtikrinti, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėjas Faustas Sragauskas, Statybos skyriaus vedėjas)
 15. (TSP-272) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 1-379 „ Dėl amortizacinių atskaitymų normatyvų ir rinkos pataisos koeficientų patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 16. (TSP-270) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 1-84 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 17. (TSP-271) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 7 d. sprendimo Nr. 1-335 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 18. (TSP-273) Dėl maitinimo ir medikamentų išlaidų normų Lauksargių globos namuose  patvirtinimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 19. (TSP-278) Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 20. (TSP-264) Dėl vidutinių kuro kainų, taikomų būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti, nustatymo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 21. (TSP-276) Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Tauragės rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 22. (TSP-282) Dėl Tauragės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos rengimo, vykdymo ir lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Neringa Kedavičiūtė-Glavinskė, Architektūros ir geodezijos sk. vyr. specialistė)
 23. (TSP-277) Dėl 2021 m. birželio 23 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-216 ,,Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus Tauragės rajono savivaldybės administracijoje nustatymo“ pakeitimo. (Pranešėja Agnė Jurkauskė, Teisės skyriaus vyr. specialistė)
 24. (TSP-275) Dėl Tauragės rajono savivaldybės (Lietuva) ir Lutsko miesto (Ukraina) bendradarbiavimo. (Pranešėja Šarūnė Stasytienė, Kultūros skyriaus vedėja)
 25. (TSP-261) Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure patvirtinimo. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 26. (TSP-262) Dėl lėšų skyrimo viešajai įstaigai Tauragės ligoninei gydytojo rezidentūros studijų kainos apmokėjimui. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
 27. (TSP-263) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimo 1-219 „Dėl lėšų skyrimo viešajai įstaigai Tauragės ligoninei gydytojų rezidentūros studijų kainos apmokėjimui“ pripažinimo netekusiu galios. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
Posėdžio data: 2022 m. rugsėjo 26 d. (pirmadienį) 10.00  val.
Posėdžio vieta: Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį Mažojoje salėje arba dalyvaujant jame nuotoliniu būdu).
Scroll to Top