Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-08-25: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos bendrojo Ekonomikos ir kaimo reikalų, Sveikatos ir socialinių reikalų, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

Švietimo, kultūros ir sporto komitetas; Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas; Ekonomikos ir kaimo reikalų komitetas

2022 m. rugpjūčio 29 d. (pirmadienį) 10.00  val.  kviečiamas bendras Ekonomikos ir kaimo reikalų, Sveikatos ir socialinių reikalų, Švietimo, kultūros ir sporto komitetų posėdis.

Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį Mažojoje salėje arba dalyvaujant jame nuotoliniu būdu).

Ekonomikos ir kaimo reikalų komitetas

Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas

Švietimo, kultūros ir sporto komitetas

DARBOTVARKĖ

 1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. Dėl 2021 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo.
 3. Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 4. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 7 d. sprendimo Nr. 1-371 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo, įsiskolinimų padengimo ir atskaitomybės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.
 5. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 1-46 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičiaus 2022–2023 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo.
 6. Dėl Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigų grupių skaičiaus 2022–2023 mokslo metais nustatymo.
 7. Dėl Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo mokinių sportinio ugdymo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 8. Dėl pritarimo Tauragės miesto savivaldybės administracijos dalyvavimui projekte „Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas“ ir įgaliojimų savivaldybės administracijos direktoriui suteikimo.
 9. Dėl įgaliojimų suteikimo balsuoti viešosios įstaigos Tauragės ligoninės visuotiniame dalininkų susirinkime.
 10. Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo viešajai įstaigai Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui.
 11. Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2019 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. 1-146 „Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 12. Dėl 2021 m. birželio 23 d. Tauragės rajono savivaldybės  tarybos  sprendimo Nr. 1-212 ,,Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Tauragės šeimos gerovės  centre nustatymo“ pakeitimo.
 13. Dėl vienkartinės pašalpos skyrimo.
 14. Dėl savivaldybės atstovo delegavimo į Regioninę kultūros tarybą.
 15. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Kelio tarp Dvaro g. ir Malūno g. Ringių kaime Tauragės rajono savivaldybėje kapitalinis remontas“.
 16. Dėl UAB ,,Jupiter Bach Lietuva“ paraiškos įtraukimo į planuojamų statyti, rekonstruoti ir remontuoti, prisidedant fiziniams ir juridiniams asmenims, objektų sąrašą.
 17. Dėl pavadinimo suteikimo Tauragės r. sav. Tauragės sen., Butkelių k. gatvei.
 18. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimo Nr. 1-211 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių statuso patvirtinimo“ pakeitimo.
 19. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio beviltiškų skolų nurašymo.
 20. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. 1-64 „Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Tauragės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 21. Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano įgyvendinimo 2021 metų ataskaitos patvirtinimo.
 22. Dėl Visuomenei būtinų vietinio susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriui.
 23. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. 1-341 „Dėl pritarimo Tauragės miesto darnaus judumo plano parengimui ir komiteto sudarymo“ pakeitimo.
 24. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Vandentiekio tinklų įrengimas ir vandens gerinimo įrenginių statyba Šakviečio kaime Tauragės rajone“.
 25. Dėl Tauragės rajono savivaldybės sutikimų steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 26. Dėl savivaldybės buto pardavimo V. Š. (duomenys neskelbtini).
 27. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijai.
 28. Dėl Tauragės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius įrenginius įregistravimo valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre.
 29. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos patikėjimo teise valdomo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijai.
 30. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo panaudos pagrindais Tauragės miesto vietos veiklos grupei.
 31. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešajai bibliotekai.
 32. Dėl pritarimo atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, geoterminės energijos, biokuro) panaudojimo projektų įgyvendinimui ir finansavimui.
 33. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 5 d. sprendimo Nr. 1-199 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo.

 

Posėdžio data: 2022 m. rugpjūčio 29 d. (pirmadienį) 10.00  val.
Posėdžio vieta: Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį Mažojoje salėje arba dalyvaujant jame nuotoliniu būdu
Scroll to Top