Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-01-20: Dėl bendro Tauragės rajono savivaldybės Ekonomikos ir kaimo reikalų, Sveikatos ir socialinių reikalų, Švietimo, kultūros ir sporto komitetų posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

Bendrieji komitetai

2022 m. sausio 24 d. (pirmadienis) 10.00 val. Bendras Ekonomikos ir kaimo reikalų, Sveikatos ir socialinių reikalų, Švietimo, kultūros ir sporto komitetų posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams programa.

Ekonomikos ir kaimo reikalų komitetas

Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas

Švietimo, kultūros ir sporto komitetas

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.
 3. Dėl 2022 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto projekto.
 4. Dėl iš antrųjų varžytinių neparduoto turto paėmimo.
 5. Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo.
 6. Dėl pritarimo Tauragės kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 7. Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 8. Dėl pritarimo Tauragės krašto muziejaus ,,Santaka“ 2021 metų veiklos ataskaitai.
 9. Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 10. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 1-368 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“.
 11. Dėl pritarimo Tauragės šeimos gerovės centro direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai.
 12. Dėl pritarimo Lauksargių globos namų direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai.
 13. Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Tauragės rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 14. Dėl socialinio būsto suteikimo išimties tvarka L. K. (duomenys neskelbtini).
 15. Dėl skyrimo į Tauragės rajono mokyklų mokytojų ir pagalbos vaikui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijas.
 16. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. 1-3 „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo Tauragės rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 17. Dėl Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2020 metų ataskaitos patvirtinimo.
 18. Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2021 metų veiklos ataskaitai.
 19. Dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
 20. Dėl Tauragės rajono savivaldybės mero ir tarybos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
 21. Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 22. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
 23. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2022 metų veiklos programos patvirtinimo.
 24. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 metų darbo plano patvirtinimo.
 25. Dėl pritarimo projekto „Tauragės r. sav., Gaurės sen., Kunigiškių k. v. blogos būklės griovių ir jų statinių rekonstrukcija“ įgyvendinimui.
 26. Dėl pritarimo projekto „Tauragės r. sav., Gaurės sen., Gaurės k. v. blogos būklės griovių ir jų statinių rekonstrukcija“ įgyvendinimui.
 27. Dėl pritarimo projekto ,,Tauragės regioninio ir Tauragės regiono savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų projektų rengimas“ rengimui ir įgyvendinimui.
 28. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. 1-180 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 29. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto – gaisrų gesinimo automobilio – perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai.
 30. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir Tauragės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto – gaisrinių automobilių – perdavimo panaudos pagrindais Tauragės rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai.
 31. Dėl Tauragės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius įrenginius įregistravimo valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre.
 32. Dėl sutikimo įrengti šilumos siurblį.
 33. Dėl patalpų Tauragės r. sav., Mažonų sen., Šakviečio k., Mokyklos g. 4, perdavimo panaudos pagrindais Šakviečio apylinkės bendruomenės centrui.
 34. Dėl patalpų Tauragės r. sav., Žygaičių sen., Aukštupių k., Šviesos g. 9, perdavimo panaudos pagrindais Aukštupių kaimo bendruomenei „Aukštadabrupis“.
 35. Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą ir šio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės  viešajai bibliotekai.
 36. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto – krepšinio stovų – perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės r. Skaudvilės gimnazijai.
Posėdžio data: 2022 m. sausio 24 d. (pirmadienis) 10.00 val.
Posėdžio vieta: Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams programa
Scroll to Top