TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Kodas 188737457
Respublikos g. 2, 72255 Tauragė
Tel.: (8 446) 62 813, 62 810 Faks.: (8 446) 70 801
El. paštas savivald@taurage.lt

Svetainės struktūra
 • Mero gyvenimo aprašymas
 • Mero darbotvarkė
 • Mero priėmimo valandos
 • Mero žodis
 • BENDRIEJI PLANAI
 • SPECIALIEJI PLANAI
 • Naujienos
 • Pagrindinė svetainė
 • Neįgaliesiems
 • Naujienos
 • Savivaldybė
 • Meras
  Mero priimamasis
  Mero darbotvarkė
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos nariai
  Tarybos veiklos reglamentas
  Komitetų sąrašas
  Komitetų posėdžiai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komisijos
  Etikos komisijos sprendimai
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Administracija
  Padaliniai
  Vidaus darbo tvarka
  Administracijos nuostatai
 • Veiklos sritys
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai, apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Kokybės valdymas
  Skoliniai įsipareigojimai
  Nauji skoliniai įsipareigojimai
  Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
  Vadovų darbotvarkės
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Tarybos sprendimai
  Mero potvarkiai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Teisės aktų projektai
  Pirminė teisinė pagalba
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Tvarkos ir taisyklės
 • Paslaugos
 • Administracinės ir viešosios paslaugos
  Paslaugų sąrašas
  Elektroninės valdžios vartai
 • Kultūra
 • Kultūros centras
  Tauragės krašto muziejus
  Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka
 • Sportas
 • Švietimas
 • Švietimo skyriaus informacija
  Aktuali informacija
  Kontaktai
  Veiklos planavimas
  Suaugusių švietimas
  Tarybos sprendimai
  2004 m.
  2005 m.
  2006 m.
  2007 m.
  2008 m.
  Švietimo stebėsena
  Mokyklų tinklo pertvarka
  Metodinių būrelių veikla
  Mokymo įstaigos
  Išorinis vertinimas
  Neformalusis švietimas
  Vasaros poilsio programos
 • Jaunimas
 • Informacija
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Nuorodos
 • Aplinkos apsauga
 • Asbesto šalinimo programa
  Atliekų tvarkymas
  Atliekų surinkimo grafikai
  Medžioklė
  Želdiniai
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Aplinkos monitoringas
  Poveikio aplinkai vertinimas
 • Kalba
 • Sveikatos apsauga
 • Socialinė parama
 • Naudinga informacija
  Programos
  Atmintinės
  Socialinės paslaugos
 • Žemės ūkis
 • Vaiko teisių apsauga
 • Architektūra ir statyba
 • Geodezija ir GIS
 • Adresai
 • Klausimai - Atsakymai
 • Savivaldybės klausimai
  Bendrieji klausimai
  Pasiūlymai savivaldybei
 • Civilinė metrikacija
 • Tuokiasi
  Statistika
 • Vyriausybės atstovas
 • Teritorijų planavimas
 • Pradėti rengti teritorijų planavimo dokumentai
  Patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai
  Techniniai projektai
  Žemėtvarkos projektai
  PAVA, PVSV ir SPAV informacija
  Visuomenei svarbūs statiniai
  Informaciniai pranešimai
 • Civilinė ir priešgaisrinė sauga
 • ĮSTAIGOS, ĮMONĖS, TEIKIANČIOS VIEŠĄSIAS PASLAUGAS
 • Biudžetinės įstaigos
  Įmonės
  Valdybos
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Bažnyčios
  Bendruomenės
  Visuomeninės organizacijos
 • Ekonomika, projektai, investicijos
 • Savivaldybės turtas
  Nuomojamas turtas
  Projektai
 • Korupcijos prevencija
 • Opozicijos veikla
 • Gyventojams
 • Naudinga informacija
  Klausimai - Atsakymai
  Savivaldybės klausimai
  Bendrieji klausimai
  Pasiūlymai savivaldybei
  Būstas
  Socialinė parama
  Taisyklės ir tvarkos
  Konkursai į valstybės tarnyba
  Daugiabučių valdymas
 • Verslininkams
 • Viešieji pirkimai
  Elektroninės paslaugos
  Licencijos ir leidimai
  Teritorijų planavimas
  Tauragės miesto bendrasis planas
  Tauragės rajono bendrasis planas
  Socialiniai-ekonominiai rodikliai
  Aktuali informacija
  Naudingos nuorodos
  Informacija apie ES paramą verslui ir kiti kvietimai
 • Turistams
 • Žemėlapiai
  Turizmo paslaugos
  Aktyvus poilsis
  Turistiniai maršrutai
  Lankytinos vietos

 • Rajonas
 • Tauragės istorija
  Herbas ir vėliava
  Garbės piliečiai
  Nuostatai
  Garbės ženklas
  Nuostatai
 • Seniūnijos
 • Batakių
  Gaurės
  Lauksargių
  Skaudvilės
  Tauragės
  Tauragės miesto
  Žygaičių
  Mažonų
 • Nuorodos
 • KOKYBĖS VALDYMAS
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Kontaktai
  Valdymo struktūros schema
  Vadovų darbotvarkės
  Komisijos
  Asmenų aptarnavimas
  Įstaigos, įmonės teikiančios viešąsias paslaugas
  Biudžetinės įstaigos
  Įmonės
  Seniūnaitijos
 • Naujienų prenumerata
 • Katalogo pasirinkimas ir dokumentų sąrašas
 • Vidaus darbo tvarka

   

  TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
  DIREKTORIUS

  ĮSAKYMAS
  DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. BIRŽELIO 18 D. ĮSAKYMO NR. 5-648 „DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

   
  2016 m. balandžio 14  d. Nr. 5 - 405
  Tauragė

  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalimi, Papildomų ir specialių pertraukų, įskaitomų į darbo laiką, nustatymo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 3 d. nutarimu Nr. 160 „Dėl papildomų ir specialių pertraukų, įskaitomų į darbo laiką, nustatymo tvarkos patvirtinimo“, 8.2 punktu, Lietuvos higienos norma HN32:2004 „Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai“, atsižvelgdamas į Elenos Jurgilienės, Bendrojo skyriaus vyr. specialistės, 2016 m. balandžio 8 d. raštą Nr.19-1669:

  1. P a k e i č i u Tauragės rajono savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos taisykles, patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 5-648 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo“ jas papildydamas 5.1 punktu taip:

  „5.1. Darbuotojams, dirbantiems su videoterminalais, nustatomos papildomos 15 minučių trukmės pertraukos 10,00 ir 15,00 val. Šios papildomos pertraukos įskaitomos į darbo laiką.“

  2. N u r o d a u Bendrajam skyriui su šiuo įsakymu supažindinti visus Tauragės rajono savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovus, seniūnus, į struktūrinius padalinius neįeinančius valstybės tarnautojus ir visus darbuotojus, dirbančius su videoterminalais.

  3. P a s k e l b t i šį įsakymą Teisės aktų registre ir Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje.

  Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

  Administracijos direktorius                                                                   Modestas Petraitis


   


   

  TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
  DIREKTORIUS

   

  ĮSAKYMAS
  DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. BIRŽELIO 18 D. ĮSAKYMO NR. 5-648 „DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

   

  2015 m. balandžio 10 d. Nr. 5-332
  Tauragė

  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2014 m. gruodžio 11 d. raštą Nr. (19.10-01)-6K-1409630 „Dėl Centralizuotos vidaus audito tarnybos veiklos vertinimo“:

  1. P a k e i č i u Tauragės rajono savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklių, patvirtintų Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 5-648 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo“, 56 punktą ir išdėstau jį taip:

  „56. Administracijoje naujos pareigybės steigiamos arba įsteigtos naikinamos tik esant motyvuotam tiesioginio vadovo tarnybiniam pranešimui dėl pareigybės steigimo ar panaikinimo.“.

  2. N u r o d a u Bendrajam skyriui po vieną šio įsakymo egzempliorių įteikti visų Tauragės rajono savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovams, seniūnams ir administracijos direktoriaus pavaduotojui.

  3. P a s k e l b t i šį įsakymą Teisės aktų registre ir Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje.

  Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

  Administracijos direktorius                                                       Algirdas Mosėjus

     TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
  DIREKTORIUS

  ĮSAKYMAS
  DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIDAUS DARBO
  TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

  2014 m. birželio 18 d. Nr. 5-648
  Tauragė

  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 3 ir 6 punktais, Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 200 „Dėl Pavyzdinių valstybės institucijų ir įstaigų vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“:

  1. T v i r t i n u:

  1.1. Tauragės rajono savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos taisykles (1 priedas);

  1.2. Tauragės rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutaris, išvykimo žurnalo formą (2 priedas);

  1.3. Tauragės rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, susipažinimo su vidaus darbo tvarkos taisyklėmis žurnalo formą (3 priedas).

  2. Į p a r e i g o j u:

  2.1. visus Tauragės rajono savivaldybės valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, Tauragės rajono savivaldybės seniūnijų seniūnus susipažinti pasirašytinai su šiuo įsakymu Juridiniame ir personalo skyriuje;

  2.2. visų Tauragės rajono savivaldybės seniūnijų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, susipažinti pasirašytinai su šiuo įsakymu seniūnijose.

  3. N u r o d a u  Bendrajam skyriui po vieną šio įsakymo egzempliorių įteikti visų Tauragės rajono savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovams, seniūnams ir į struktūrinius padalinius neįeinantiems valstybės tarnautojams.

  4. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Tauragės rajono savivaldybės administratoriaus 2003 m. sausio 20 d. įsakymą Nr. 5-8 „Dėl Vidaus darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo“ su visais jo pakeitimais ir papildymais.

  5. P a s k e l b t i  Tauragės rajono savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos taisykles Teisės aktų registre ir Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje.

  Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

  Administracijos direktorius                                                     Algirdas Mosėjus

  Priedą parsisiųsti >> 

   


  Paskutinis atnaujinimas: 2016-04-18 08:22:19