Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
28293031010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293001
Lapkritis
    2019     
Renginiai
Spektaklis "Blusyno pasakojimai"
2019-11-12 11:00 
Vieta:  Tauragės kultūros rūmuose
Nemokami užsiėmimai
2019-11-12 17:30 
Vieta:  Tauragės bendruomenių namai, Vytauto g. 141
Nemokama paskaita
2019-11-12 17:30 
Vieta:  Visuomenės sveikatos biuras, Prezidento g. 7
Bagadelnia
2019-11-12 18:00 
Vieta:  Tauragės kultūros rūmuose
Nemokami užsiėmimai
2019-11-13 15:00 
Vieta:  Visuomenės sveikatos biuras, Prezidento g. 7
Batakių seniūnija -> Batakių seniūnija. Naujienos
Kvietimas teikti paraiškas

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS

BATAKIŲ SENIŪNIJOS teritorijoje  esančioms registruotoms ir veikiančioms bendruomeninėms, nevyriausybinėms organizacijoms ir religinėms bendruomenėms       

  

Tauragės rajono savivaldybės administracija (toliau – administracija) kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonę ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė).

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. A1-259 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašu https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ee27f4b0619811e99676cb74c51fe1f4

Ir  Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 7 d. įsakymu „Dėl paraiškų teikimo įgyvendinant nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stuiprinimo2017-2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Tauragės rajono savivaldybėje aprašu (toliau – Aprašas).

Tinkamomis finansuoti laikomos 2019 m. birželio 18 d. Batakių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu (protokolas Nr.24-1) patvirtintos veiklos, tenkinančios viešuosius gyvenamųjų vietovių bendruomenių poreikius: 

-          kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietovės bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos);

 

Vertinant projektus, papildomi balai skiriami, jeigu:

-          projektą pateikė bendruomeninė organizacija;

-          bendruomeninė organizacija yra sudariusi partnerystės sutartį su bent vienu partneriu, t. y. kita nevyriausybine organizacija ar religine bendruomene ar bendrija arba kita pelno nesiekiančia organizacija;

-    į  projekto veiklų įgyvendinimą įtraukti savanoriai;

-    projektu siekiama įtraukti socialinę atskirtį patiriančius asmenis;

-    į projekto veiklų įgyvendinimą įtraukiami jauni žmonės (14–29 m.).

 

 Projektai aprašomi užpildant paraišką. Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba pagal rekomenduojamą paraiškos formą (Aprašo 1 priedas) ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.

 Paraiškoje paprastai nurodoma:

1. informacija apie pareiškėją (pareiškėjo teisinė forma, juridinio asmens kodas, narių skaičius, pareiškėjo vadovas, kontaktinis asmuo / projekto vadovas, organizacijos patirtis įgyvendinant projektus, finansuojamus iš valstybės biudžeto (išvardyti per pastaruosius trejus metus iki paraiškos pateikimo vykdytus projektus, nurodant finansavimo šaltinį, skirtą sumą, projekto pavadinimą ir projektų vykdymo metus);

2. informacija apie projektą (projekto pavadinimas, projektui įgyvendinti prašoma suma (eurais), projekto įgyvendinimo trukmė, projekto vykdymo vieta, projekto partneriai, jei pareiškėjas juos turi, jų kontaktiniai duomenys);

3. projekto aprašymas (esamos padėties aprašymas, projekto tikslas ir uždaviniai, trumpas projekto aprašymas, tikslinė projekto grupė ir projekto dalyviai, projekto atitiktis išplėstinės seniūnaičių sueigos patvirtintoms prioritetinėms finansuotinoms veikloms, atitiktis kriterijams, už kuriuos skiriami papildomi balai, laukiami rezultatai ir nauda įgyvendinus projektą);

4. projekto veiklų įgyvendinimo planas, kuriame turi būti nurodytas projekto veiklos pavadinimas, jos vykdytojas (-ai), projekto veiklos įgyvendinimo pradžia, pabaiga, vieta, aprašymas (veiklos metodai, planuojamas dalyvių / savanorių skaičius), kokybiniai ir kiekybiniai vertinimo kriterijai);

5. bendra projekto įgyvendinimo sąmata (toliau – sąmata), nurodant lėšų šaltinius ir kiek lėšų prašoma iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (toliau – Ministerija) skirtų valstybės biudžeto asignavimų;

6. projekto sklaida ir viešinimas;

7. projekto veiklų tęstinumas;

8. pagrindinio (-ių) Projekto vykdytojo (-ų) kvalifikacija, patirtis ir gebėjimai įgyvendinti planuojamą projektą bei kiti projekto įgyvendinimą užtikrinsiantys ištekliai;

9. pridedamų dokumentų sąrašas.

 

 Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių lietuvių kalba surašytų dokumentų kopijas:

-  pareiškėjo steigimo dokumento (pvz.: nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis atitinkama veikla);

-  pareiškėjo vykdytos vienų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaitos, jeigu ši ataskaita nepateikta Juridinių asmenų registrui;

-  asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (Aprašo 5 priedas)

-  jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

- jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo / sutarties;

- jeigu į projekto veiklas bus įtraukiami savanoriai, – laisvos formos pažymos apie planuojamų įtraukti savanorių skaičių ir asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą pasižadėjimą atsiskaitant už projekto veiklų įgyvendinimą pateikti savanorių, dalyvavusių įgyvendinant projekto veiklas, skaičių, nurodant savanoriavimo laikotarpį ir įgyvendintas veiklas;

- pagrindinio (-ių) Projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pvz., gyvenimo aprašymo).

 

Paraiškos priimamos nuo 2019 m. liepos 3 d. iki 2019 m. liepos 25 d.

Pareiškėjai užpildytą nustatytos formos paraišką ir kt. reikalingus dokumentus pateikia Tauragės rajono savivaldybės administracijos gyventojų priėmimo specialistams 116 kab., Respublikos g. 2, Tauragė. Konsultacija: Rita Matemaitienė mob. 8 655 495 47, rita.matemaitienen@taurage.lt


 

VBS aprašo galiojanti  redakcija nuo 2019 m.

Direkt įsak dėl VBS 2019 aprašo

BVS programos aprašo 1 priedas

BVS programos aprašo 5 priedas

 

Atgal   Spausdinimo versija  

Facebook

Twitter

 

MIESTAI PARTNERIAI