TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Kodas 188737457
Respublikos g. 2, 72255 Tauragė
Tel.: (8 446) 62 813, 62 810 Faks.: (8 446) 70 801
El. paštas savivald@taurage.lt

Svetainės struktūra
 • testas 1
 • Testas 2
 • Turizmas
 • Turizmo paslaugos
 • Lankytinos vietos
 • Turistiniai maršrutai
 • Turizmo žemėlapis
 • Tauragės krašto muziejus
 • Pradėkite Verslą
 • Verslo skatinimo programos
 • Licencijos ir leidimai
 • Viešieji pirkimai
 • Tauragė – draugiškas gamtai rajonas
 • Kodėl Tauragė?
 • Mokesčiai
 • Naudingos nuorodos
 • Korupcijos prevencija
 • Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
  Kontaktai
  Meras
  Mero pavaduotoja
  Taryba
  Tarybos nariai
  Tarybos veiklos reglamentas
  Komitetų sąrašas
  Komitetų posėdžiai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komisijos
  Opozicijos veikla
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Administracija
  Vadovai
  Struktūros daliniai
  Darbo tvarkos taisyklės
  Administracijos nuostatai
  Savivaldybės vadovų planuojami susitikimai
  Savivaldybės įstaigos
  Švietimo įstaigos
  Socialinės globos įstaigos
  Sveikatos priežiūros įstaigos
  Kultūros ir sporto įstaigos
  Tauragės r. priešgaisrinė tarnyba
  Komisijos, darbo grupės
  Seniūnijos
  Batakių seniūnija
  Gaurės seniūnija
  Lauksargių seniūnija
  Mažonų seniūnija
  Skaudvilės seniūnija
  Tauragės miesto seniūnija
  Tauragės seniūnija
  Žygaičių seniūnija
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizė
  Teisės aktų pažeidimai
  Pirminė teisinė pagalba
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • Finansuojamos programos
  Veiklos ataskaitos
  Licencijos ir leidimai
  Daugiabučių namų valdymas ir kontrolė
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Skoliniai įsipareigojimai
  Nauji skoliniai įsipareigojimai
  Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Savivaldybės valdomos įmonės
 • Korupcijos prevencija
 • Mobilizacija
 • Mokesčiai
 • Paslaugos
 • Administracinės paslaugos
  Viešosios paslaugos
  Administracinių paslaugų sąrašas
  Elektroninės valdžios vartai
  Gimus vaikui
  Asmens duomenų apsauga
  Paslaugų kokybės vertinimas
 • Posėdžiai
 • Nuorodos
 • Mero gyvenimo aprašymas
 • Mero darbotvarkė
 • Mero priėmimo valandos
 • Mero žodis
 • Darbo tvarkos taisyklės

   

   

  TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
  DIREKTORIUS

   

  ĮSAKYMAS
  DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

   

  2014 m. birželio18 d. Nr. 5-648

  Tauragė

  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 3 ir 6 punktais, Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 200 „Dėl Pavyzdinių valstybės institucijų ir įstaigų vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“:

  1. T v i r t i n u:

  1.1. Tauragės rajono savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos taisykles (1 priedas);

  1.2. Tauragės rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutaris, išvykimo žurnalo formą (2 priedas);

  1.3. Tauragės rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, susipažinimo su vidaus darbo tvarkos taisyklėmis žurnalo formą (3 priedas).

  2. Į p a r e i g o j u:

  2.1. visus Tauragės rajono savivaldybės valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, Tauragės rajono savivaldybės seniūnijų seniūnus susipažinti pasirašytinai su šiuo įsakymu Juridiniame ir personalo skyriuje;

  2.2. visų Tauragės rajono savivaldybės seniūnijų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, susipažinti pasirašytinai su šiuo įsakymu seniūnijose.

  3. N u r o d a u  Bendrajam skyriui po vieną šio įsakymo egzempliorių įteikti visų Tauragės rajono savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovams, seniūnams ir į struktūrinius padalinius neįeinantiems valstybės tarnautojams.

  4. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Tauragės rajono savivaldybės administratoriaus 2003 m. sausio 20 d. įsakymą Nr. 5-8 „Dėl Vidaus darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo“ su visais jo pakeitimais ir papildymais.

  5. P a s k e l b t i  Tauragės rajono savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos taisykles Teisės aktų registre ir Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje.

  Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

  Administracijos direktorius                                                                                           Algirdas Mosėjus

  Parengė

  Mantas Jalnionis

  Juridinio ir personalo skyriaus pakaitinis vyresnysis specialistas

   

                                                                      

  Patvirtinta                                                                     
  Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 
  2014 m.  birželio18 d. įsakymu Nr. 5-648                         
  1 priedas                                                                       

   

  TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

  VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Tauragės rajono savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja vidaus tvarką Tauragės rajono savivaldybės administracijoje (toliau – Administracija). Taisyklių tikslas – apibrėžti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), elgesio reikalavimus, užtikrinti darbo drausmę, laiką, kokybę ir efektyvumą.

  2. Šios Taisyklės galioja ir taikomos tiek, kiek neprieštarauja tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės normoms, Lietuvos Respublikos Konstitucijai, kitiems įstatymams ir teisės aktams.

  3. Už Taisyklių įgyvendinimą atsako Administracijos direktorius.

  II. DARBO IR POILSIO LAIKAS

  4. Administracijos darbuotojams nustatyta 5 darbo dienų 40 valandų trukmės savaitė.

  5. Darbo laikas nustatytas Administracijoje: pirmadieniais–ketvirtadieniais darbuotojai dirba nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais – nuo 8.00 val. iki 15.45 val., pietų pertraukos laikas visomis darbo dienomis – nuo 12.00 val. iki 12.45 val.

  6. Šeštadieniai ir sekmadieniai – poilsio dienos.

  7. Pasitarimai Administracijoje vyksta:

  7.1. kiekvieną pirmadienį: 8.00 val. renkasi Administracijos skyrių, tarnybų vedėjai ir į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai;

  7.2. kiekvieno mėnesio pirmą pirmadienį 10.00 val. renkasi Administracijos seniūnijų seniūnai;

  7.3. atskiru Administracijos direktoriaus nurodymu.

  8. Darbuotojai gali dirbti poilsio ir švenčių dienomis, naktį bei viršvalandinį darbą tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

  9. Administracijos ir darbuotojo susitarimu, darbuotojui gali būti nustatytas ne visas darbo dienos ar darbo savaitės darbo laikas, atskiras darbuotojo darbo laikas.

  10. Darbuotojų darbo laiko apskaitą tvarko Administracijos direktoriaus įsakymu paskirti asmenys.

  11. Darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus iki dvylikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę), o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų,  –  dvi dienos per mėnesį (arba atitinkamai sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę), mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį. Darbuotojas, pageidaujantis pasinaudoti šia lengvata, ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas pateikia Administracijos direktoriui prašymą, nurodydamas, kurią mėnesio dieną pageidauja pasinaudoti lengvata ir pasirenkamą lengvatos variantą.

  12. Darbuotojams, auginantiems bendrojo ugdymo mokykloje besimokantį vaiką iki dvylikos metų ir neturintiems teisės į papildomas poilsio dienas, suteikiama ne mažiau kaip pusė darbo dienos laisvo nuo darbo laiko pirmąją mokslo metų dieną, mokant darbuotojo vidutinį darbo užmokestį, žodžiu suderinus su tiesioginiu vadovu.

  13. Darbuotojas, išeidamas iš kabineto ilgiau kaip 30 min., privalo informuoti apie tai tiesioginį vadovą arba kabinete kartu dirbantį asmenį, jų nesant – Administracijos direktoriaus referentą, seniūnijose – seniūną arba seniūno pavaduotoją. Darbuotojas, išvykdamas iš pastato darbo tikslais, turi informuoti tiesioginį vadovą arba Administracijos direktoriaus referentą apie išvykimo tikslą ir trukmę. Vykstant už Tauragės rajono savivaldybės ribų pasižymėti darbuotojų išvykimo žurnale.

  14. Darbuotojas, išvykdamas iš pastato ne darbo tikslais, turi gauti tiesioginio vadovo, jo nesant – Administracijos direktoriaus arba Administracijos direktoriaus pavaduotojo sutikimą.

  15. Darbuotojo prašymu gali būti nustatytas ne visas darbo laikas, prašymas nagrinėjamas ir darbuotojas informuojamas apie priimtą sprendimą per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos.

  16. Kai darbuotojas negali laiku atvykti arba visai negali atvykti į darbą, apie tai nedelsdamas turi informuoti tiesioginį vadovą, jo nesant – Administracijos direktorių ar kitą atsakingą asmenį ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu darbuotojas apie tai dėl tam tikrų pateisinančių priežasčių negali pranešti pats, tai gali padaryti kiti asmenys.

  III. DARBUOTOJŲ PRAŠYMŲ (SUTIKIMŲ), TARNYBINIŲ RAŠTŲ PATEIKIMO ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI TVARKA IR REIKALAVIMAI

  17. Darbuotojas prieš pateikdamas prašymą (sutikimą) Administracijos direktoriui jį suderina su tiesioginiu vadovu, kuris prašymą vizuoja. Pavizuotą prašymą (sutikimą) darbuotojas užregistruoja Bendrajame skyriuje. Administracijos direktorius, išnagrinėjęs darbuotojo prašymą, užrašo rezoliuciją.

  18. Prašymas (sutikimas) yra laisvos rašytinės formos. Prašyme (sutikime) turi būti nurodyta kam adresuojama, prašymą (sutikimą) teikiančio darbuotojo vardas, pavardė, pareigos, struktūrinis padalinys, data, vieta, parašas.

  19. Darbuotojas prieš pateikdamas tarnybinį raštą Administracijos direktoriui jį pasirašo ir užregistruoja Bendrajame skyriuje. Darbuotojas atsako už tarnybiniame rašte pateikiamos informacijos tikrumą.

  IV. ATOSTOGŲ SUTEIKIMO TVARKA

  20. Kasmetines atostogas Administracijos darbuotojams įsakymu suteikia Administracijos direktorius.

  21. Administracijos direktorius įsakymu tvirtina Administracijos darbuotojų kasmetinių atostogų grafikus, kuriuose surašomi Administracijos darbuotojų kasmetinių atostogų likučiai ir gali būti planuojamos kasmetinės atostogos kitiems kalendoriniams metams (kasmetinių atostogų planavimas nėra privalomas). Kasmetinių atostogų likučiai tvirtinami iki gruodžio 20 dienos.

  22. Kasmetinės atostogos Administracijos darbuotojams gali būti suteikiamos pagal atskirus prašymus. Prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki kasmetinių atostogų pradžios.

  23. Administracijos direktorius įsakymu gali atšaukti iš kasmetinių atostogų Administracijos darbuotoją tik jo prašymu arba sutikimu.

  24. Administracijos direktoriaus ir Administracijos direktoriaus pavaduotojo kasmetinių atostogų grafikus tvirtina ir atostogas suteikia Tauragės rajono savivaldybės meras.

  25. Su kasmetinių atostogų grafiku, jeigu kasmetines atostogas darbuotojas planuoja kitiems metams, darbuotojus supažindina pasirašytinai tiesioginis vadovas.

  26. Kai dėl svarbių priežasčių Administracijos darbuotojas keičia atostogų laiką, patvirtintą pagal grafiką, prašymą dėl atostogų laiko pakeitimo turi pateikti Administracijos direktoriui ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki atostogų pagal grafiką pradžios, neįskaičiuojant prašymo pateikimo dienos.

  27. Nemokamos atostogos ir leidimai neatvykti į darbą administracijos leidimu, darbuotojams suteikiami Administracijos direktoriaus įsakymu, esant darbuotojo prašymui, kuriame nurodomos konkrečios nemokamų atostogų arba leidimo neatvykti į darbą prašymo priežastys. Administracijos direktoriaus ir Administracijos direktoriaus pavaduotojo prašymą dėl nemokamų atostogų vizuoja ir nemokamas atostogas suteikia Tauragės rajono savivaldybės meras. Vizuoti prašymai nukreipiami Juridiniam ir personalo skyriui arba seniūnijai ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki nemokamų atostogų arba leidimo neatvykti į darbą pradžios, neįskaičiuojant prašymo pateikimo dienos. Administracijos direktorius, atsižvelgdamas į prašyme nurodytas konkrečias priežastis, taip pat į tiesioginio vadovo vizą, priima galutinį sprendimą.

  V. PRIĖMIMO Į VALSTYBĖS TARNYBĄ, STUDENTŲ PRAKTIKĄ IR DARBĄ
  TVARKA

  28. Administracijos struktūrinio padalinio, kuriame yra laisva arba naujai įsteigta valstybės tarnautojo pareigybė, vadovas Administracijos direktoriui pateikia laisvos formos valstybės tarnautojo poreikio paraišką ir patvirtinto pareigybės aprašymo kopiją.

  29. Administracijos direktorius, gavęs valstybės tarnautojo poreikio paraišką, išnagrinėja ją ir užrašo rezoliuciją Juridiniam ir personalo skyriui.

  30. Administracijos direktoriui priėmus sprendimą kreiptis į Valstybės tarnybos departamentą dėl konkurso organizavimo, Juridinis ir personalo skyrius pradeda konkurso organizavimo procesą.

  31. Asmens, laimėjusio konkursą į valstybės tarnautojo pareigas, įdarbinimo, supažindinimo su šiomis Taisyklėmis ir pareigybės aprašymu procesą atlieka Juridinis ir personalo skyrius, seniūnijose – seniūnas, su padalinio nuostatais supažindina tiesioginis vadovas.

  32. Studentas, norintis atlikti praktiką Administracijoje, Administracijos direktoriui pateikia prašymą atlikti praktiką ir gautą iš švietimo įstaigos trišalę praktikos mokymosi sutartį. Vienas pasirašytos trišalės praktikos mokymosi sutarties egzempliorius lieka Juridiniame ir personalo skyriuje. Studentas Juridiniam ir personalo skyriui taip pat pristato savo asmens dokumentų kopijas (asmens tapatybės kortelės arba paso ir „Sodros“ pažymėjimo). Juridinis ir personalo skyrius įformina praktikos pradžią ir pabaigą.

  33. Asmenys, pageidaujantys dirbti Administracijoje (toliau – asmuo), priimami tokia tvarka:

  33.1. Asmuo Administracijos direktoriui pateikia prašymą dėl priėmimo į pageidaujamas pareigas, asmens dokumentus ir jų kopijas (asmens tapatybės kortelės arba paso ir „Sodros“ pažymėjimo) ir išsilavinimą, kvalifikaciją ar darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas. Administracijos direktorius prašyme užrašo rezoliuciją.

  33.2. Asmuo iki priėmimo į pareigas pasitikrina sveikatą įstatymų nustatyta tvarka ir pristato pažymą dėl asmens tinkamumo (netinkamumo) eiti pareigas Bendrajam skyriui, seniūnijose – seniūnams.

  33.3. Asmuo Juridiniam ir personalo skyriui, seniūnijose seniūnui pristato prašymą su pridedamais dokumentais;

  33.4. Įsakymų projektus dėl asmens priėmimo į pareigas Tauragės rajono savivaldybėje vizuoja Bendrasis skyrius, Centralizuotos buhalterijos skyrius, Juridinis ir personalo skyrius ir kalbos tvarkytojas;

  33.5. Įsakymų projektus dėl asmens priėmimo į pareigas seniūnijose vizuoja Juridinis ir personalo skyrius, kalbos tvarkytojas, seniūnijos buhalteris ir seniūnas.

  33.6. Juridinis ir personalo skyrius, seniūnijose už personalą atsakingas asmuo įformina priėmimą. Priimtas asmuo supažindinamas su pareigybės aprašymu ir šiomis Taisyklėmis Juridiniame ir personalo skyriuje, su padalinio nuostatais supažindina tiesioginis vadovas. Seniūnijose priimtus asmenis su pareigybės aprašymu ir šiomis Taisyklėmis supažindina už personalą atsakingas asmuo. Asmuo į pareigas priimamas ne anksčiau kaip kitą darbo dieną nuo įforminimo.

  33.7. Už darbų saugą atsakingas asmuo priimtą asmenį supažindina su darbų saugos reikalavimais.

   

  VI. ATSISTATYDINIMO IŠ VALSTYBĖS TARNYBOS IR DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA

  34. Valstybės tarnautojas prašymą dėl atsistatydinimo iš valstybės tarnybos arba darbuotojas prašymą dėl darbo sutarties nutraukimo įteikia Administracijos direktoriui, kuris užrašo rezoliuciją Juridiniam ir personalo skyriui. Atleidimo data gali būti atidėta, tačiau ne daugiau kaip 14 kalendorinių dienų nuo prašymo įregistravimo dienos valstybės tarnautojui ir ne daugiau kaip 14 darbo dienų nuo prašymo įregistravimo dienos darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį.

  35. Darbuotojas turi teisę atšaukti prašymą dėl atsistatydinimo iš valstybės tarnybos arba darbo sutarties nutraukimo per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos, praėjus šiam terminui, prašymas gali būti atšauktas tik Administracijos direktoriaus sutikimu.

  36. Atleidimo dieną darbuotojas privalo grąžinti Administracijai jam skirtas darbo priemones, kitą inventorių, atsiskaityti už jam patikėtas materialines vertybes, grąžinti valstybės tarnautojo ar darbo pažymėjimą, informaciją apie neįvykdytas užduotis turi perduoti tiesioginiam vadovui, tai įforminant reikalų perdavimo ir priėmimo aktu. Tiesioginis vadovas kontroliuoja ir atsako už akte nurodytų perduotų užduočių įvykdymą.

  37. Darbuotojas, turėjęs įgaliojimų, susijusių su jo tarnyba (atstovauti savivaldybei visų rūšių įmonėse, įstaigose ir organizacijose), ne vėliau kaip likus 14 kalendorinių dienų iki atleidimo iš valstybės tarnybos turi pateikti atsistatydinimo iš visų stebėtojų tarybų, valdybų ar kitų valdymo organų pareiškimą.

  VII. KOMANDIRUOTĖS IR MOKYMAI

  38. Išvykti darbo reikalais už Tauragės rajono savivaldybės ribų galima tik esant Administracijos direktoriaus įsakymui (mero potvarkiui) dėl komandiruotės, jeigu komandiruotė trunka iki vienos darbo dienos, ji įforminama Administracijos direktoriaus (mero) rezoliucija. Įsakymas (potvarkis) turi būti užregistruotas Bendrajame skyriuje ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki išvykimo į komandiruotę dienos. Įsakymus (potvarkius) dėl komandiruočių rengia Bendrasis skyrius. Administracijos direktoriui (Tauragės rajono savivaldybės merui) ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki išvykimo į komandiruotę turi būti pateiktas kvietimas arba raštas dalyvauti konferencijoje, seminare, mokymuose ar kitame renginyje. Administracijos direktorius (Tauragės rajono savivaldybės meras) užrašo rezoliuciją.

  39. Pasibaigus mokymams, VATIS Savitarnos posistemėje Administracijos darbuotojams pateikiamas klausimynas apie mokymų kokybę. Administracijos darbuotojai privalo jį užpildyti per 5 darbo dienas nuo elektroninio pranešimo apie jo pateikimą VATIS Savitarnos posistemėje gavimo. Administracijos darbuotojai privalo pristatyti mokymų pažymėjimų kopijas Juridiniam ir personalo skyriui, seniūnijose už personalą atsakingam asmeniui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo mokymo pabaigos. Juridinis ir personalo skyrius, seniūnijose už personalą atsakingas asmuo kitoje mokymo pažymėjimo pusėje užrašo gavimo datą ir registruoja mokymų pažymėjimų duomenis Valstybės tarnautojų registre.

  VIII. PATALPOS IR DARBO VIETA

  40. Darbuotojai dirba patalpose, kuriose yra įsikūręs Administracijos struktūrinis padalinys (skyrius, tarnyba, seniūnija, į struktūrinius padalinius neįeinantis valstybės tarnautojas), į kurį paskirtas darbuotojas. Konkreti darbo vieta yra Administracijos direktoriaus ar struktūrinio padalinio vadovo tam darbuotojui paskirtas kabinetas ar darbo vieta.

  41. Darbo vietoje (kabinete) draudžiama rūkyti. Administracijos patalpose leidžiama rūkyti tik tam skirtose ir pažymėtose vietose.

  42. Darbo vietoje draudžiama vartoti alkoholinius gėrimus, toksines ar narkotines medžiagas.

  43. Tarnybos (darbo) metu draudžiama būti neblaiviam ar apsvaigusiam nuo toksinių ar narkotinių medžiagų.

  44. Administracijos darbuotojai neturi laikyti jokių asmeninių maisto produktų ir gėrimų matomoje vietoje piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo vietose ir vartoti maisto produktų ar gėrimų piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo metu.45. Administracijos darbuotojams draudžiama darbo laiku užsirakinti darbo patalpose, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip.46. Administracijos darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik Administracijos darbuotojui esant.47. Administracijos darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus materialinius Administracijos išteklius.48. Administracijos elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis Administracijos darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.49. Administracijos darbuotojams draudžiama leisti pašaliniams asmenims naudotis Administracijos elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga.50. Kompiuterių, ryšių technikos priežiūrą bei remontą ir taikomosios programinės įrangos diegimą organizuoja ir šiuos darbus atlieka Informatikos skyrius.

  IX. DARBUOTOJŲ FUNKCIJOS IR KOMISIJŲ, DARBO GRUPIŲ SUDARYMAS

  51. Padalinių nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus įsakymu tvirtina Administracijos direktorius.

  52. Administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo pareigybių aprašymai tvirtinami Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

  53. Darbuotojų atsakomybę, uždavinius ir funkcijas nustato Administracijos struktūrinio padalinio, kuriame dirba darbuotojas, nuostatai, šios Taisyklės ir darbuotojo pareigybės aprašymas.

  54. Administracijos direktorių, Administracijos direktoriaus pavaduotoją, seniūnus ir į struktūrinius padalinius neįeinančius valstybės tarnautojus su nuostatais ir pareigybių aprašymais pasirašytinai supažindina Juridinis ir personalo skyrius, seniūnijose darbuotojus su nuostatais ir pareigybių aprašymais pasirašytinai supažindina už personalą atsakingas asmuo.

  55. Administracijos struktūrinio teritorinio padalinio – seniūnijos darbuotojų uždavinius, funkcijas ir atsakomybę apibrėžia seniūnijos nuostatai ir pareigybių aprašymai.

  56. Nauji etatai steigiami arba įsteigti naikinami tik esant motyvuotai Centralizuotos vidaus audito tarnybos išvadai dėl etato poreikio įvertinimo, kurioje būtų pagrįstai įvertintos Administracijos finansinės galimybės.

  57. Administracijos struktūrinių teritorinių padalinių – seniūnijų seniūnai, skyrių ir tarnybų vedėjai organizuoja jiems priskirto struktūrinio vieneto darbą, nurodo, kokias funkcijas ir kuris darbuotojas vykdys, atsako už pavestų užduočių pagrįstumą ir teisėtumą. Darbuotojas, kuriam pavesta atlikti pareigybės aprašyme nenustatytas funkcijas, turi duoti sutikimą.

  58. Administracijos struktūrinių teritorinių padalinių – seniūnijų seniūnai, skyrių ir tarnybų vedėjai, neįeinantys į struktūrinius padalinius valstybės tarnautojai privalo tarnybiniu pranešimu informuoti Administracijos direktorių apie jiems pagal kompetenciją priskirtų funkcijų pasikeitimus, atsiradusias naujas ir (arba) panaikintas priskirtas funkcijas. Atsako už teisės aktais pagal kompetenciją priskirtų funkcijų paskirstymą darbuotojams, papildomų funkcijų pavedimą, jų pagrįstumą ir teisėtumą. Teisės aktų nustatyta tvarka rengia padalinio nuostatų, pareigybių aprašymų projektus.

  59. Administracijos padalinių vadovai atsako už papildomų pareigybės aprašyme niekam nepriskirtų užduočių arba nesančių darbuotojų funkcijų atlikimą, kontroliuoja jų vykdymą.

  60. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų poįstatyminių aktų numatytais atvejais sudaromos komisijos arba darbo grupės, kurių sudėtį įsakymu tvirtina Administracijos direktorius. Įsakyme nurodomas komisijos arba darbo grupės sekretorius, jeigu jis paskiriamas. Komisijos arba darbo grupės sekretorius parenka darbui skirtą vietą, praneša visiems komisijos arba darbo grupės nariams apie posėdžio datą, laiką ir vietą. Posėdžio metu daro garso įrašus, siunčia pranešimus ir atlieka kitus organizacinius darbus. Komisijų ir darbo grupių posėdžiai įforminami protokolais, kuriuos pasirašo posėdžio, komisijos ar darbo grupės pirmininkas ir sekretorius, jeigu nėra paskirtas sekretorius, nurodomas asmuo, surašęs protokolą.

  X. DARBO UŽMOKESTIS

  61. Darbo užmokestis skaičiuojamas Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  62. Darbo užmokestis mokamas 2 kartus per mėnesį, 1–5 ir 15–17 mėnesio dienomis, pinigus pervedant į asmenines sąskaitas darbuotojo prašymu pasirinktame banke. Atskiru darbuotojo prašymu darbo užmokestis gali būti mokamas vieną kartą per mėnesį, 1–5 mėnesio dienomis. Darbuotojas privalo įsigyti (turėti) pasirinkto banko mokėjimo kortelę.

  63. Centralizuotos buhalterijos skyrius, seniūnijose – buhalterija informuoja darbuotojus ne rečiau kaip kartą per mėnesį raštu ar elektroniniu būdu apie: darbo užmokestį, dirbtą darbo laiką, apskaičiuotas, išmokėtas ir išskaičiuotas sumas, dirbto darbo laiko trukmę, atskirai nurodydamas viršvalandinių darbų trukmę, arba šią informaciją pateikia Administracijos skyrių, tarnybų vadovams.

  64. Darbuotojams teisės aktų nustatyta tvarka skiriamos priemokos. Skiriant priemoką už papildomų pareigybės aprašyme nenustatytų funkcijų atlikimą arba už darbą padidėjusiu darbo krūviu, būtinas motyvuotas, pagrindžiantis šias aplinkybes tiesioginio vadovo tarnybinis pranešimas ir darbuotojo prašymas (sutikimas).

  XI. APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI

  65. Administracijos darbuotojai darbo metu privalo segėti matomoje vietoje patvirtintos formos ir Tauragės rajono savivaldybės herbu pažymėtas informacines korteles, kuriose turi būti nurodyta: įstaigos pavadinimas, darbuotojo vardas, pavardė, struktūrinis padalinys ir pareigos.

  66. Administracijos darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga – švari, dalykinio stiliaus.

  67. Administracijos darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys piliečių ir kitų asmenų, nedalyvaujantys posėdžiuose, komisijų, darbo grupių ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu Administracijai arba jos reprezentavimu, vieną darbo dieną per savaitę (penktadieniais) gali dėvėti laisvalaikio stiliaus drabužius.

  XII. ELGESIO REIKALAVIMAI TARNYBOS, INCIDENTO, NELAIMINGO ATSITIKIMO METU

  68. Darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja Administraciją, darbo metu privalo elgtis mandagiai ir pagarbiai.

  69. Administracijoje turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, aptarnaujamais ir kitais asmenimis.70. Administracijos darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius.71. Administracijos darbuotojams draudžiama laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją darbo vietoje.72. Administracijos darbuotojas, nukentėjęs dėl įvykio darbe, dėl kurio patyrė žalą sveikatai, arba ūmios profesinės ligos, jeigu pajėgia, taip pat asmuo, matęs įvykį arba jo pasekmes, privalo nedelsdami apie tai pranešti padalinio vadovui arba Administracijos darbuotojų saugos ir sveikatos specialistui arba Administracijos direktoriui.73. Įvykusius incidentus tiria ir jų aplinkybes aiškinasi už darbų saugą atsakingas asmuo teisės aktų nustatyta tvarka.74. Administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo nedelsiant praneša prokuratūrai ir Valstybinei darbo inspekcijai apie visus įvykius darbe, dėl kurių darbuotojas mirė arba per kuriuos buvo sunkiai pakenkta darbuotojo sveikatai, ūmių profesinių ligų, dėl kurių darbuotojas mirė, atvejais nedelsiant pranešama ir visuomenės sveikatos centrui apskrityje.

  75. Įvykus nelaimingam atsitikimui, dėl kurio gali kilti grėsmė asmenų turtui, saugumui, sveikatai, gyvybei arba jau yra neigiami padariniai, kiekvienas Administracijos darbuotojas privalo atlikti pilietinę pareigą ir pranešti kompetentingai tarnybai apie įvykį.

  XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  76. Už šių Taisyklių pažeidimus gali būti taikoma tarnybinė ar drausminė atsakomybė.

  77. Administracijos direktoriaus įsakymu šių Taisyklių punktai gali būti keičiami, pildomi, dėstomi nauja redakcija arba pripažįstami netekusiais galios.

  78. Ginčai, kylantys dėl tarnybinės ar drausminės atsakomybės, numatytos šiose Taisyklėse taikymo, nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

  ________________________________________

   

                                                                      

  Forma patvirtinta                                                           
  Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 
  2014 m.  birželio18 d. įsakymu Nr. 5-648                         
  2 priedas                                                                        TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, IŠVYKIMO ŽURNALAS

  Eil.Nr.

  Data

  Išvykimo laikas

  Vardas ir pavardė

  Pareigos

  Išvykimo vieta ir tikslas

  Darbuotojo parašas

  1.

             
               

  ____________________________________________________

   

                                                                      

  Forma patvirtinta                                                           
  Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 
  2014 m.  birželio18 d. įsakymu Nr. 5-648                         
  3 priedas                                                                     

   

  TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, SUPAŽINDINIMO SU VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS ŽURNALAS

   

  PASIRAŠYDAMAS ŠIAME ŽURNALE PATVIRTINU, KAD ESU SUSIPAŽINĘS SU TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS

  Eil.Nr.

  Vardas

  Pavardė

  Pareigos

  Parašas

  Data

  1.

           
             

  _____________________________________________   

  TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
  DIREKTORIUS

   

  ĮSAKYMAS
  DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. BIRŽELIO 18 D. ĮSAKYMO NR. 5-648 „DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

  2016 m. lapkričio 7 d. Nr. 5 -1212

  Tauragė

  Vadovaudamasis Lietuvos  Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalimi:

  1. P a k e i č i u Tauragės rajono savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos taisykles, patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 5-648 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo“:

  1.1. Pakeičiu 7.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

  ,,7.1. kiekvieną antradienį 8.00 val. renkasi Administracijos skyrių, tarnybų vedėjai ir į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai;“.

  1.2. Pakeičiu 7.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

  ,,7.2. kas antrą mėnesio antradienį 10.00 val. renkasi Administracijos seniūnijų seniūnai;“.

  1.3. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

  ,,13. Darbuotojas, išeidamas iš kabineto ilgiau kaip 30 min., privalo apie tai informuoti tiesioginį vadovą arba kabinete kartu dirbantį asmenį, jų nesant – Bendrojo skyriaus specialistą (direktoriaus referentą), seniūnijose – seniūną arba seniūno pavaduotoją. Darbuotojas, išvykdamas iš pastato darbo tikslais, turi informuoti tiesioginį vadovą arba Bendrojo skyriaus specialistą (direktoriaus referentą) apie išvykimo tikslą ir trukmę. Abiem anksčiau minėtais atvejais darbuotojas ant savo kabineto durų turi palikti raštelį, jame nurodydamas, kur yra išvykęs ir kada bus galima jį rasti. Vykdamas už Tauragės rajono savivaldybės ribų, jis turi pasižymėti darbuotojų išvykimo žurnale.“

  1.4. Papildau 22 punktą naujais 22.1 ir 22.2 papunkčiais:

  ,,22.1. Skyrių vedėjai, seniūnijų seniūnai kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kasmetinių atostogų suteikimo grafikus;

  22.2. Juridinis ir personalo skyrius kontroliuoja skyrių vedėjų, seniūnijų seniūnų, į struktūrinius padalinius neįeinančių valstybės tarnautojų ir įstaigų vadovų (išskyrus švietimo įstaigų) kasmetinių atostogų suteikimo grafikus.“

  1.5. Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

  ,,32. Studentai, norintys atlikti praktiką, ir asmenys, norintys atlikti savanorišką praktiką Tauragės rajono savivaldybėje, Administracijos direktoriui turi pateikti:

  32.1. prašymą atlikti praktiką ir iš švietimo įstaigos gautą trišalę praktikos mokymosi sutartį, kurios vienas pasirašytos trišalės praktikos mokymosi sutarties egzempliorius lieka Juridiniame ir personalo skyriuje. Studentas Juridiniam ir personalo skyriui taip pat pristato savo asmens dokumento kopiją (asmens tapatybės kortelės arba paso). Juridinis ir personalo skyrius įformina praktikos pradžią ir pabaigą;

  32.2. prašymą atlikti savanorišką praktiką, kartu su prašymu pateikdamas ir savo asmens dokumento kopiją (asmens tapatybės kortelės arba paso). Juridinis ir personalo skyrius užpildo savanoriškos praktikos sutarties formą bei įformina praktikos pradžią ir pabaigą.“

  1.6. Pakeičiu 33.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

  ,,33.4. Įsakymų projektus dėl asmens priėmimo į pareigas Tauragės rajono savivaldybėje vizuoja asmuo, atsakingas už darbų saugą, Centralizuotos buhalterijos, Juridinio ir personalo skyrių specialistai ir Tauragės rajono savivaldybės administracijos kalbos tvarkytojas (vyriausiasis specialistas). Apie asmens priėmimą per elektroninę dokumentų valdymo sistemą (toliau – DVS) informuojami Informatikos, Kultūros ir sporto skyriai bei tiesioginis priimamo asmens vadovas;“.

  1.7. Papildau 33 punktą naujais 33.8 ir 33.9 papunkčiais:

  ,,33.8. Priėmus asmenį į atitinkamas pareigas, jo tiesioginis vadovas užpildo darbuotojo registravimo / išregistravimo formą PR_07_FR_01.L2, pateiktą Tauragės rajono savivaldybės administracijos kokybės vadove, ir ją pristato Informatikos skyriaus vedėjui;

  33.9. Valstybės tarnybos įstatyme nustatytais atvejais asmenį paskyrus į karjeros valstybės tarnautojo pareigas ar perkėlus į kitas karjeros valstybės tarnautojo pareigas, jeigu iki tarnybinės veiklos kasmetinio vertinimo liko ne mažiau kaip 6 mėnesiai, per vieną mėnesį nuo valstybės tarnautojo paskyrimo ar perkėlimo į pareigas dienos tiesioginis vadovas nustato valstybės tarnautojui einamųjų metų planuojamas atlikti užduotis ir užpildo išvados I dalį „Pasiekti ir planuojami rezultatai“ (išskyrus skiltį „Pagrindiniai praėjusių metų rezultatai“). Jeigu nuo valstybės tarnautojo paskyrimo ar perkėlimo į pareigas dienos iki tarnybinės veiklos kasmetinio vertinimo liko mažiau nei 6 mėnesiai, tiesioginis vadovas gali nustatyti planuojamas atlikti užduotis iki einamųjų metų pabaigos.“

  1.8. Pakeičiu 36 punktą ir jį išdėstau taip:

  ,,36. Atleidimo dieną:

  36.1. darbuotojas privalo grąžinti Administracijai jam skirtas darbo priemones, kitą inventorių, atsiskaityti už jam patikėtas materialines vertybes, grąžinti valstybės tarnautojo ar darbo pažymėjimą, informaciją apie neįvykdytas užduotis perduoti tiesioginiam vadovui, tai įforminant reikalų perdavimo ir priėmimo aktu.

  36.2. Tiesioginis vadovas:

  36.2.1. kontroliuoja ir atsako už akte nurodytų perduotų užduočių įvykdymą;

  36.2.2. užpildo darbuotojo registravimo / išregistravimo formą PR_07_FR_01.L2, pateiktą Tauragės rajono savivaldybės admnistracijos kokybės vadove, ir ją pristato Informatikos skyriaus vedėjui. Juridinis ir personalo skyrius informuoja Informatikos ir Kultūros ir sporto skyrius per DVS apie darbuotojo atleidimą.“

  1.9. Pakeičiu 54 punktą ir jį išdėstau taip:

  „54. Administracijos direktorių, Administracijos direktoriaus pavaduotoją, skyrių (tarnybų) vedėjus, į struktūrinius padalinius neįeinančius valstybės tarnautojus ir seniūnijų seniūnus su nuostatais ir pareigybių aprašymais pasirašytinai supažindina Juridinis ir personalo skyrius. Skyrių vedėjai ir seniūnai su nuostatais ir pareigybių aprašymais supažindina sau tiesiogiai pavaldžius darbuotojus. Skyrių (tarnybų) vedėjai, pasirašytinai supažindinę darbuotojus su pareigybių aprašymais, juos pristato Juridiniam ir personalo skyriui (įsegti į asmens bylą).“

  1.10. Pakeičiu 64 punktą ir jį išdėstau taip:

  „64. Teisės aktų nustatyta tvarka darbuotojams skiriami priedai, priemokos, vienkartinės piniginės išmokos, materialinės pašalpos.“

  2. N u r o d a u  su šiuo įsakymu per DVS supažindinti:

  2.1. Bendrajam skyriui – visus skyrių vedėjus, seniūnijų seniūnus ir į struktūrinius padalinius neįeinančius valstybės tarnautojus;

  2.2. skyrių vedėjams, seniūnijų seniūnams – tiesiogiai sau pavaldžius darbuotojus.

  3. P a s k e l b t i  šį įsakymą Teisės aktų registre ir Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje.

  Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

  Administracijos direktorius                                                                                Modestas Petraitis

   


                                                                                              

  PATVIRTINTA

  Tauragės rajono savivaldybės

  administracijos direktoriaus

  2017 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 5-459

   

  TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Tauragės rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistema (toliau – Sistema) nustato Tauragės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – Darbuotojai), pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo kriterijus, pareiginės algos kintamosios dalies, priemokų, premijų mokėjimo tvarką ir sąlygas.

  2. Darbuotojų darbo užmokesčio sudėtinės dalys nurodytos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo (toliau – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas) 5 straipsnio 1 dalyje.

  3. Sistemoje vartojamos sąvokos atitinka Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatyme apibrėžtas sąvokas.

   

  II SKYRIUS

  PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES NUSTATYMAS

  4. Savivaldybės administracijoje darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

  4.1. veiklos sudėtingumą;

  4.2. darbo krūvį (intensyvumas neviršijant nustatyto darbo laiko);

  4.3. darbo funkcijų įvairovę;

  4.4. papildomų įgūdžių ar svarbių einamoms pareigoms žinių turėjimą;

  4.5. savarankiškumo lygį;

  4.6. atsakomybės lygį;

  4.7. kitus, Savivaldybės administracijos struktūrinio padalinio vadovo vertinimu, svarbius kriterijus.

  5. Savivaldybės administracijos darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma atsižvelgiant į Sistemos 4 punkte nustatytus kriterijus.

  6. Tiesioginis vadovas, atsižvelgdamas į Sistemos 4 punkte nustatytus kriterijus, motyvuotu tarnybiniu pranešimu teikia Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymą pagal Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 3 ir 4 priedus nustatyti darbuotojui  pareiginės algos pastoviąją dalį – koeficientą (atsižvelgiant į pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos nustatytoms pareigybės aprašyme analogiškos funkcijos).

  Darbuotojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas sulygstamas darbo sutartyje.

  7. Darbuotojai apie profesinio darbo patirtį, įgytą kitose darbovietėse, pateikia tai įrodančius dokumentus Savivaldybės administracijos Juridiniam ir personalo skyriui, o seniūnijoje – seniūnijos seniūnui. Jei nepateikiami dokumentai, įrodantys darbuotojo profesinę darbo patirtį prieš tai buvusiose darbovietėse, atsižvelgiama į profesinę darbo patirtį, įgytą Savivaldybės administracijoje.

  8. Savivaldybės administracijos A ir B lygio specialistų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas pagal šiuos kriterijus:

  8.1. pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms atlikti nereikalingi papildomi įgūdžiai, sprendimai savarankiškai nepriimami;

  8.2. pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms atlikti savarankiškai pasirenkamas būdas ar metodas, reikalingi papildomi įgūdžiai ir specialios žinios arba informacinių sistemų ir (ar) darbo vietų priežiūra;

  8.3. aukštas atsakomybės lygis, t. y. darbuotojo veikla nuolat susijusi su dokumentų rengimu, išvadų teikimu, arba apskaitos tvarkymo, arba atsiskaitymų kontrole, arba biudžeto vykdymu ir finansinių ataskaitų sudarymu, arba informacinių sistemų veikimo užtikrinimu.

  9. C lygio kvalifikuotų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas pagal šiuos kriterijus:

  9.1. mažai sudėtingos užduotys, vykdomos tik pareigybės aprašyme nustatytos funkcijos;

  9.2. atliekama daugiau papildomų funkcijų, palyginti su kitais analogiškais funkcijas atliekančiais kvalifikuotais darbuotojais.

  10. Esant poreikiui įsteigti naują darbuotojo pareigybę Savivaldybės administracijoje arba, jei darbuotojui jau einant pareigas įvyksta struktūriniai pertvarkymai ar organizaciniai pokyčiai, pakinta darbuotojo funkcijų pobūdis arba kvalifikacija, arba atsiranda kitų aplinkybių, dėl kurių būtina iš naujo įvertinti darbuotojui nustatytą pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą (pasikeitus darbuotojų pareigybių skaičiui, profesinio darbo patirčiai), Savivaldybės administracijos struktūrinio padalinio vadovas, vadovaudamasis šios Sistemos 4 – 9 punktais, parengia motyvuotą tarnybinį pranešimą ir teikia jį Savivaldybės administracijos direktoriui.

  III SKYRIUS

  PAREIGINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES MOKĖJIMO TVARKA IR SĄLYGOS

  11. Darbuotojo pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo praėjusių metų veiklos vertinimo pagal darbuotojui nustatytas metines užduotis, pasiektus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius. Atsižvelgiant į darbuotojo praėjusių metų veiklos vertinimą, pareiginės algos kintamosios dalies dydis gali siekti iki 50 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies.

  12. Savivaldybės administracijos struktūrinio padalinio vadovas, įvertinęs darbuotojo praėjusių metų veiklą labai gerai, siūlo Savivaldybės administracijos direktoriui vieniems metams darbuotojui nustatyti pareiginės algos kintamąją dalį nuo 10 iki 50 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio, atsižvelgiant į tai, kokia apimtimi darbuotojas įvykdė nustatytas užduotis, kokia buvo šių užduočių įvykdymo kokybė, kokius sutartus vertinimo rodiklius darbuotojas pasiekė, o kokius ir kokia apimtimi viršijo (priklausomai nuo Savivaldybės administracijai skirtų asignavimų) ir gali teikti išvadą su siūlymu skirti premiją.

  13. Savivaldybės administracijos struktūrinio padalinio vadovas, įvertinęs darbuotojo praėjusių metų veiklą gerai, siūlo Savivaldybės administracijos direktoriui vieniems metams darbuotojui nustatyti pareiginės algos kintamąją dalį iki 10 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies, atsižvelgiant į tai, kokia apimtimi darbuotojas įvykdė nustatytas užduotis, kokia buvo šių užduočių atlikimo kokybė, kokius sutartus vertinimo rodiklius darbuotojas pasiekė (priklausomai nuo Savivaldybės administracijai skirtų asignavimų).

  14. Savivaldybės administracijos struktūrinio padalinio vadovas gali siūlyti nustatyti naujai priimamam darbuotojui pareiginės algos kintamąją dalį, bet ne didesnę kaip 20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip vieniems metams, atsižvelgiant į:

  14.1. darbuotojo profesinę kvalifikaciją ir jam keliamus uždavinius;

  14.2. darbuotojo turimus kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus ar sertifikatus.

  15. Darbuotojų, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui, pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma.

  16. Darbuotojų pareiginės algos kintamoji dalis nustatoma Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

   

  IV SKYRIUS
  PRIEMOKŲ, PREMIJŲ MOKĖJIMAS

  17. Savivaldybės administracijos darbuotojams gali būti mokamos priemokos už:

  17.1. papildomą darbo krūvį, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės;

  17.2. papildomų pareigų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų raštu, vykdymą.

  Priemokos gali siekti iki 30 procentų, o bendra priemokų ir pareiginės algos kintamosios dalies suma negali viršyti 60 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio.

  18. Savivaldybės administracijos struktūrinio padalinio vadovas, įvertinęs susidariusį papildomą darbuotojo darbo krūvį, teikia tarnybinį pranešimą (kartu su darbuotojo sutikimu arba prašymu) Savivaldybės administracijos direktoriui, siūlydamas nustatyti priemokos dydį, kurį prieš tai suderina su Savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėju (jo nesant – jo funkcijas atliekančiu valstybės tarnautoju), o sprendžiant klausimus dėl priemokų skyrimo seniūnijų darbuotojams, tarnybinis pranešimas turi būti suderintas su Savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėju (jo nesant – jo funkcijas atliekančiu valstybės tarnautoju).

  Tarnybiniame pranešime turi būti konkrečiai nurodoma, už kokį papildomą darbo krūvį ar už kokių papildomų pareigų ar užduočių atlikimą siūloma skirti priemoką, nurodant konkretų terminą, bet ne ilgesnį nei iki biudžetinių metų pabaigos, išskyrus atvejus, kai mokamos priemokos už projektų, finansuojamų Europos Sąjungos lėšomis, įgyvendinimą jų įgyvendinimo laikotarpiu.

  Už darbuotojams pavestų papildomų pareigų ar užduočių vykdymo kontrolę atsakingas Savivaldybės administracijos struktūrinio padalinio vadovas, kuris, jeigu pablogėja tų darbuotojų darbo rezultatai arba jie nevykdo pavestų papildomų pareigų ar užduočių, Savivaldybės administracijos direktoriui teikia motyvuotą tarnybinį pranešimą dėl priemokų sumažinimo arba mokėjimo nutraukimo.

  19. Išnagrinėjęs tarnybinį pranešimą, konkretų priemokos dydį, atsižvelgdamas į finansines galimybes, nustato Savivaldybės administracijos direktorius. Tarnybinis pranešimas su atitinkama Savivaldybės administracijos direktoriaus viza perduodamas Savivaldybės administracijos Juridiniam ir personalo skyriui arba seniūnijos seniūnui, kuris parengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą.

  20. Atsižvelgiant į Savivaldybės administracijos struktūrinio padalinio vadovo motyvuotą tarnybinį pranešimą, suderintą su Savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterijos arba Finansų skyrių vedėjais (jų nesant – jų funkcijas atliekančiais valstybės tarnautojais), Savivaldybės administracijos darbuotojams gali būti skiriamos premijos:

  20.1. atlikus vienkartines ypač svarbias Savivaldybės administracijos veiklai užduotis;

  20.2. įvertinus darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą labai gerai.

  Premijos gali būti skiriamos ne daugiau kaip vieną kartą per metus (viena premija gali būti skiriama atlikus vienkartines ypač svarbias užduotis ir / arba viena / kita premija – labai gerai įvertinus darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą), neviršijant Savivaldybės administracijai darbo užmokesčiui skirtų lėšų. Premijos negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio.

  21. Tiesioginis vadovas gali siūlyti skirti premiją papildomai prie kintamosios dalies, skirti tik premiją arba nustatyti darbuotojui tik kintamąją dalį.

  22. Premijos Savivaldybės administracijos darbuotojams skiriamos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

  _____________

   

   


   

  TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
  DIREKTORIUS

   

  ĮSAKYMAS
  DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. BIRŽELIO 18 D. ĮSAKYMO NR. 5-648 „DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

  2017 m. gruodžio 20 d. Nr. 5-1561

  Tauragė

  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 26 straipsnio 6 dalimi:

  1. P a k e i č i u   Tauragės rajono savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos taisykles, patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 5-648 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo“:

  1.1. Papildau nauju XIII skyriumi:

  XIII. LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

   

  76. Administracijoje užtikrinamos šios lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo priemonės:

  76.1. priimant darbuotoją į darbą, suteikiamos vienodos ir sąžiningos įdarbinimo galimybės, taikomi vienodi atrankos kriterijai ir sąlygos;

  76.2. Administracijos darbuotojai, atliekantys kandidatų į laisvas darbo vietas atranką, yra supažindinti su lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašu, privalo jos laikytis darbuotojų atrankos procese ir turi užtikrinti aiškių atrankos kriterijų taikymą;

  76.3. darbuotojams veikla organizuojama taip, kad būtų sudaromos vienodos darbo sąlygos, galimybės tobulinti kvalifikaciją, siekti profesinio tobulėjimo, persikvalifikuoti, įgyti praktinės darbo patirties, taip pat teikiamos vienodos lengvatos, neatsižvelgiant į darbuotojų lytį, rasę, tautybę, kalbą, kilmę, socialinę padėtį, tikėjimą, įsitikinimus ar pažiūras, amžių, lytinę orientaciją, negalią, etninę priklausomybę, religiją;

  76.4. Administracija organizuoja darbą taip, kad kiekvienas darbuotojas dirbtų tokioje aplinkoje, kurioje skatinama pagarba kiekvienam asmeniui, darbuotojas jaustųsi gerbiamas ir galėtų panaudoti savo darbinius gebėjimus;

  76.5. naudojami vienodi darbo vertinimo kriterijai ir vienodi atleidimo iš  darbo kriterijai;

  76.6. imamasi tinkamų priemonių, kad neįgaliesiems būtų sudarytos sąlygos gauti darbą, dirbti, siekti karjeros arba mokytis, įskaitant tinkamą patalpų pritaikymą;

  76.7. Visiems darbuotojams, atliekantiems tą patį ar lygiavertį darbą, privalo būti mokamas toks pats atlyginimas, vadovaujantis lygių galimybių politika;

  76.8. Administracija taiko priemones, kad darbuotojas darbo vietoje nepatirtų priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ir nebūtų duodami nurodymai diskriminuoti, taip pat nebūtų persekiojamas ir būtų apsaugotas nuo priešiško elgesio ar neigiamų pasekmių, jeigu pateikia skundą dėl diskriminacijos ar dalyvauja byloje dėl diskriminacijos;

  76.9. visi darbuotojai privalo laikytis taisyklių, kad būtų užtikrintos lygios galimybės ir išvengta diskriminacijos. Darbuotojai neturi diskriminuoti, priekabiauti, tyčiotis ar gąsdinti kitų darbuotojų dėl jų lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos, o šie neturi jų persekioti ar imtis kitų poveikio priemonių prieš tokius darbuotojus, kurie pateikia nepagrįstus įtarimus.

  76.10. visi Administracijos darbuotojai turi teisę kreiptis į Administracijos direktorių, jeigu mano, kad jų lygios galimybės buvo pažeistos arba jie buvo diskriminuojami, nurodant asmenį, kuris galimai pažeidžia darbuotojo teises.“

  1.2. Buvusį XIII skyrių atitinkamai laikau XIV skyriumi.

  2. N u r o d a u:

  2.1. Bendrajam skyriui su šiuo įsakymu per dokumentų valdymo sistemą (DVS) supažindinti:

  2.1.1. visus skyrių vedėjus, seniūnijų seniūnus;

  2.1.2. skyrių vedėjams, seniūnijų seniūnams  ̶  tiesiogiai sau pavaldžius darbuotojus;

  2.1.3 paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre;

  2.2. Kultūros ir sporto skyriui paskelbti šį įsakymą Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje.

  Administracijos direktorius                                                   Modestas Petraitis

  Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-23 13:37:15