Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
30010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031010203
Spalis
    2019     
Renginiai
Solo latino
2019-10-16 17:15 
Vieta:  M. Mažvydo progimnazijos aktų salė, Prezidento g. 27
Nemokamas renginys
2019-10-16 17:30 
Vieta:  Tauragės bendruomenių namai, Vytauto g. 141
Praeis diena
2019-10-16 18:00 
Vieta:  Tauragės kultūros centras
Nemokama konferencija
2019-10-17 08:30 
Vieta:  Tauragės kultūros rūmai, Dariaus ir Girėno g. 3, Tauragė
Nemokamas seminaras
2019-10-17 17:30 
Vieta:  Visuomenės sveikatos biuras, Prezidento g. 7
Licencijų ir leidimų išdavimasATMINTINĖS

 

 LEIDIMŲ VERSTIS DIDMENINE IR MAŽMENINE PREKYBA DUJOMIS IŠDAVIMO TVARKA

1. Leidimai verstis mažmenine prekyba dujomis išduodami fiziniams asmenims, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, kitų valstybių narių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniams (toliau – juridinis asmuo), įsteigtiems Lietuvos Respublikoje.

2. Leidimai verstis didmenine prekyba dujomis išduodami valstybės narės piliečiams ar kitiems fiziniams asmenims, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse  narėse teisėmis arba valstybėje narėje įsteigtiems juridiniams asmenims.

3. Leidimai verstis didmenine prekyba dujomis išduodami asmenims: nuosavybės teise turintiems ar kitais teisėtais pagrindais valdantiems dujų terminalą (sandėlį), turintiems avarinę tarnybą arba sutartį su kitu ūkio subjektu. Privaloma turėti nustatyta tvarka apmokytus darbuotojus licencijuojamai veiklai vykdyti.

4. Leidimai verstis mažmenine prekyba dujomis išduodami asmenims nuosavybės teise turintiems ar kitais teisėtais pagrindais valdantiems prekybos vietą (vietas), kurioje  vykdoma mažmeninė prekyba dujomis. Leidžiama vykdyti mažmeninę prekybą dujomis pristatant jas tiesiogiai dujų pirkėjams. Šiuo atveju privaloma nuosavybės teise ar kitais pagrindais turėti dujų terminalą. Taip pat mažmenine prekyba dujomis leidžiama verstis asmenims, turintiems avarinę tarnybą arba sutartį su kitu ūkio subjektu, matavimo priemones (svarstykles, technologinę įrangą ir apmokytus darbuotojus licencijuojamai veiklai vykdyti.

5. Prekybos leidimus savo teritorijoje išduoda savivaldybės administracijos direktorius.

6. Pareiškėjas, siekiantis gauti leidimą, pateikia Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriui nustatytos formos prašymą.

7. Prašyme nurodoma:

- pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas arba pareiškėjo (fizinio asmens) vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;

- veiklos, kuria verstis prašoma leidimo, rūšis, kokiomis dujomis numatoma prekiauti (nurodoma tik prašant išduoti leidimą verstis didmenine prekyba dujomis –įrašomi dujų kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą);

- jeigu pareiškėjas (fizinis asmuo) asmens kodo neturi, - tiksli gimimo data;

- juridinio asmens prašyme taip pat turi būti nurodyti šie duomenys: įmonės dalyvių, turinčių ne mažiau kaip 10 procentų akcijų (pajų, dalininkų įnašų), vadovų, savininkų vardai, pavardės ir asmens kodai, o jeigu dalyvis yra juridinis asmuo, ir juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė;

- jeigu pareiškėjas – Europos Sąjungos valstybės narės pilietis ar kitas užsienietis, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis ir siekia gauti leidimą, privalo leidimus išduodančiai institucijai pateikti dokumentą, patvirtinantį ir (ar) suteikiantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;

- kokiu būdu pareiškėjas iš  licencijas išduodančios institucijos norėtų gauti informaciją apie priimtus sprendimus.

8. Pareiškėjas, norintis gauti leidimą verstis didmenine prekyba dujomis, kartu su prašymu pateikia šiuos dokumentus:

- deklaraciją apie dujų sandėliavimo, maišymo ir prekybos vietas;

- terminalų (sandėlių), rezervuarų teisinės registracijos dokumentų ar sutarčių, pareiškėjo patvirtintas kopijas;

- pažymą apie darbuotojus, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys;

- pareiškėjo avarinės tarnybos nuostatus arba sutarties su ūkio subjektu kopiją.

9. Pareiškėjas, norintis gauti leidimą verstis mažmenine prekyba dujomis, kartu su prašymu pateikia šiuos dokumentus:

- deklaraciją apie dujų sandėliavimo ir prekybos vietas;

- prekybos vietų, sandėlių, rezervuarų teisinės registracijos dokumentų ar sutarčių pareiškėjo patvirtintas kopijas;

- pareiškėjo avarinės tarnybos nuostatus arba sutarties pareiškėjo patvirtintas kopijas;

- turimų svarstyklių dujų balionams sverti patikros liudijimo pareiškėjo patvirtintą kopiją;

- pažymos apie turimą technologinę įrangą, prietaisus pareiškėjo patvirtintą kopiją;

- pažymą apie darbuotojus, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys.

10. Leidimai išduodami arba motyvuotas raštiškas atsisakymas išduoti leidimus pateikiamas pareiškėjui per 30 kalendorinių dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų, kurių reikia leidimams gauti, gavimo.

11. Leidimų išdavimo tvarką reglamentuojantis teisės aktas – Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. 1-287 „Dėl Prekybos suskystintomis naftos dujomis taisyklių patvirtinimo“.

Už leidimo verstis didmenine prekyba  dujomis išdavimą mokama 376 Eur valstybės rinkliava.

Už licencijos verstis mažmenine prekyba dujomis mokama 376 Eur valstybės rinkliava.

Valstybės rinkliava mokama Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Gavėjo kodas 188659752, sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, gavėjo bankas „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 52977.


 

 LEIDIMŲ VEŽTI KELEIVIUS LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS TAKSI IŠDAVIMAS

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą:

Leidimas išduodamas vežėjui, įregistravusiam įmonę (filialą) arba jei vežėjas fizinis asmuo, deklaravusiam gyvenamąją vietą savivaldybės teritorijoje, turinčiam nuosavybės teise priklausantį ar kitais teisėtais pagrindais (nuomos, lizingo (finansinės nuomos) sutarties ir pan.) valdomą, turintį ne daugiau kaip 7 sėdimas vietas, įskaitant vairuotojo vietą, lengvąjį automobilį, atitinkantį Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Lietuvos kelių susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 (Žin., 2008, Nr. 88-3550), ir kuriam per pastaruosius vienerius metus nebuvo panaikintas turėtas leidimas.

Vežėjai, pageidaujantys gauti leidimą, pateikia:

1. nustatytos formos prašymą;

2. įgaliojimą, jeigu prašymą ir dokumentus pateikia įgaliotas asmuo;

3. kai vežėjas fizinis asmuo - asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, individualios veiklos registravimo ir gyvenamosios vietos deklaracijos pažymas arba jų kopijas;

4. vairuotojo pažymėjimą;

5. kelių transporto priemonės, kuri bus naudojama teikti keleivių vežimo taksi paslaugas, registracijos liudijimą;

6. techninės apžiūros rezultatų kortelę (ataskaitą);

7. transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas;

8. jei transporto priemonė nepriklauso vežėjui nuosavybės teise, jis taip pat privalo pateikti dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad transporto priemonė valdoma teisėtu pagrindu (nuomos, lizingo (finansinės nuomos) sutartis ir pan.);

9. mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

Pasikeitus vežėjo duomenims, vežėjas privalo nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, grąžinti leidimą jį išdavusiai savivaldybės vykdomajai institucijai ir pateikti dokumentus, įrodančius duomenų pasikeitimą. Savivaldybės vykdomoji institucija, atsižvelgusi į pasikeitusius duomenis, privalo išduoti naują (patikslintą) leidimą. Praradusiam leidimą vežėjui išduodamas dublikatas.

Leidimas išduodamas arba atsisakoma (nurodžius priežastis raštu) jį išduoti per 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų dokumentų, reikalingų jam gauti, savivaldybės vykdomojoje institucijoje gavimo dienos. Trūkstamiems dokumentams pateikti ar trūkumams ištaisyti numatomas 10 darbo dienų terminas. Atsakingas padalinys: Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyrius, tel. 8446 62853, 211 kab.

Prašymo forma išduoti leidimą vežti keleivius lengvaisiais automobiliai taksi >>

Prašymo forma patikslinti leidimą vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi >>

Už leidimo, leidimo dublikato ar patikslinto leidimo išdavimą mokama valstybės rinkliava:

Leidimo išdavimas- 45 Eur; Patikslinto leidimo išdavimas-10 Eur., dublikato išdavimas- 7,20 Eur.

Mokesčio gavėjas – VMI prie LRFM, gavėjo bankas- bankas ,,Swedbank“, AB, sąskaita LT247300010112394300, įmokos kodas 53077


 

KELEIVIŲ VEŽIMAS UŽ ATLYGĮ LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS IŠDAVIMAS

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą:

Vežėjai teikti keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais gali, jeigu atitinka šiuos reikalavimus:           

 1. Turėti lengvajį automobilį, priklausantį nuosavybės teise;
 2. Dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad vežėjas transporto priemonę valdo teisėtai, jeigu transporto priemonė nepriklauso vežėjui nuosavybės teise;
 3. Deklaruota įmonės buveinės  registracijos vieta arba gyvenamoji vieta (fizinis asmuo) Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje;
 4. Pateikti deklaraciją.

Deklaracijos forma >>

Jei asmuo jau turi leidimą vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi ir nori pradėti verstis keleivių vežimu už atlygį lengvuoju automobiliu, jis turi:

 1. Panaikinti leidimo galiojimą vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi;
 2. Išregistruoti ir grąžinti valstybinius taksi numerius;
 3. Nuimti plafoną, skiriamuosius taksi ženklus.

Pateikiant deklaraciją reikia pateikti sumokėtos rinkliavos mokėjimo kvitą:

Gavėjas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Gavėjo bankas

"Swedbank", AB

Sąskaitos numeris

LT247300010112394300

Įmokos kodas

52777

Paslaugos kaina

Leidimo teikti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais paslaugas išdavimas - 16 EUR

Kilus klausimams kreiptis: Plėtros, investicijų ir turto valdymo vyresn. specialistė Vilma Bergelienė, 8 (446) 62853

Deklaracijų apie ketinimų vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą Tauragėje sąrašas

 LEIDIMŲ VERSTIS PREKYBOS NEFASUOTAIS NAFTOS PRODUKTAIS VEIKLA IŠDAVIMAS

 

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą:

· Lietuvos Respublikos Energetikos 2002 m. gegužės 16 d. įstatymas Nr. IX-884 ;

· Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. 1-19 „Dėl leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“ .

Leidimai verstis mažmenine nefasuotais naftos produktais išduodami fiziniams asmenims, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, kitų valstybių narių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniams (toliau – juridinis asmuo), įsteigtiems Lietuvos Respublikoje.

Leidimai verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išduodami valstybės narės piliečiams ar kitiems fiziniams asmenims, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis arba valstybėje narėje įsteigtiems juridiniams asmenims.

Leidimai išduodami asmenims, turintiems technologinius, finansinius ir vadybinius pajėgumus, leidžiančius tinkamai įvykdyti reguliuojamos veiklos sąlygas.

Nefasuoti naftos produktai - neišpilstyti naftos produktai. Taisyklėse prie nefasuotų priskiriami naftos produktai, gamintojų išpilstyti į didesnę kaip 10 litrų tarą (orlaivių, automobilių ir (ar) motociklų sportui skirti degalai, gamintojų išpilstyti į didesnę kaip 50 litrų tarą).

Leidimai verstis prekyba nefasuotais naftos produktais yra šių rūšių:

· leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais;

· leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos laivams;

· leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos orlaiviams;

· leidimas verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais.

 

NEFASUOTI NAFTOS PRODUKTAI, KURIŲ PREKYBA REGULIUOJAMA DIDMENINĖS IR (AR) MAŽMENINĖS PREKYBOS LEIDIMAIS

Eil. Nr.

Nefasuotų naftos produktų pavadinimas

Kombinuotosios nomenklatūros kodai ¹

1.

Variklių benzinas:

 

1.1.

aviacinis benzinas

2710 12 31

1.2.

variklių benzinas, kurio oktaninis skaičius mažesnis kaip 95

2710 12 41

1.3.

variklių benzinas, kurio oktaninis skaičius ne mažesnis kaip 95, bet mažesnis kaip 98

2710 12 45

1.4.

variklių benzinas, kurio oktaninis skaičius ne mažesnis kaip 98

2710 12 49

2.

Reaktyviniai degalai

2710 12 70, 2710 19 21

3.

Gazoliai – dyzeliniai degalai, šildymui skirti gazoliai, kiti gazoliai

2710 19 43,2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, 2710 20 19

4.

Suskystintos dujos, skirtos autotransporto priemonėms²

2711 12 11, 2711 12 94, 2711 12 97, 2711 13 97, 2711 19 00

5.

Biodyzelinas

3826 00 10

Pastabos:

1. 1 Kodai pateikiami pagal 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr.2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2skyrius, 2 tomas, p. 382) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 metais, versiją (OL 2011 L 282, p. 1–912). Jeigu kodai, pateikti priede, neatitinka kodų, pateiktų Kombinuotojoje nomenklatūroje, pirmenybė teikiama kodui, nurodytam galiojančioje Kombinuotojoje nomenklatūroje.
2. 2 Leidimu verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais reguliuojama tik mažmeninė prekyba degalinėse suskystintomis naftos dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms.

Pareiškėjas, siekiantis gauti leidimą, pateikia nustatytos formos prašymą. Prašyme nurodoma:

· pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas arba pareiškėjo (fizinio asmens) vardas ir pavardė, asmens kodas (jeigu fizinis asmuo šį kodą turi), adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;

· veiklos, kuria verstis prašoma leidimo, rūšis, kokiais nefasuotais naftos produktais numatoma prekiauti (įrašomi nefasuotų naftos produktų kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą);

· jeigu pareiškėjas (fizinis asmuo) asmens kodo neturi, – tiksli gimimo data;

· juridinio asmens prašyme – šie duomenys: įmonės dalyvių, turinčių ne mažiau kaip 10 procentų akcijų (pajų, dalininkų įnašų), vadovų, savininkų vardai, pavardės ir asmens kodai (jeigu fizinis asmuo šį kodą turi), o jeigu dalyvis yra juridinis asmuo, ir juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė;

· jeigu pareiškėjas – Europos Sąjungos valstybės narės pilietis ar kitas užsienietis, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis ir siekia gauti licenciją verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, privalo leidimus išduodančiai institucijai pateikti dokumentą, patvirtinantį ir (ar) suteikiantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;

· kokiu būdu pareiškėjas iš leidimus išduodančios instituvijos norėtų gauti informaciją apie priimtus sprendimus;

Prašant leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, pateikia:

· deklaraciją apie nefasuotų naftos produktų sandėliavimo ir prekybos vietas, kurioje nurodomi jų adresai, talpyklų (rezervuarų) skaičius, teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka suteikti talpyklų (rezervuarų) numeriai, talpa (kub. metrais), terminalų (sandėlių) priklausomybė (nuosavi ar naudojami sutarties pagrindu). Tuo atveju, kai neturima terminalų (sandėlių) ir didmeninę prekybą nefasuotais naftos produktais planuojama vykdyti pristatant juos tiesiogiai pirkėjams – šių dokumentų pateikti nereikia;

· terminalų (sandėlių), talpyklų teisinės registracijos dokumentų ar sutarčių, kurių pagrindu pareiškėjas naudojasi nefasuotų naftos produktų terminalais (sandėliais), talpyklomis (kai terminalai (sandėliai), talpyklos nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise), pareiškėjo patvirtintas kopijas ar išrašus. Tuo atveju, kai neturima terminalų (sandėlių) ir didmeninę prekybą nefasuotais naftos produktais planuojama vykdyti pristatant juos tiesiogiai pirkėjams – šių dokumentų pateikti nereikia;

· pažymą apie darbuotojus (nurodyti darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys).

Prašant leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais,pateikia:

· degalinės pripažinimo tinkama naudoti akto arba teisinės registracijos dokumento pareiškėjo patvirtintą kopiją

· degalinės įrenginių metrologinio patikrinimo (atlikto Valstybinės metrologijos tarnybos nustatyta tvarka) dokumentų pareiškėjo patvirtintas kopijas;

· sutarties, kurios pagrindu naudojamasi degaline (kai degalinė nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise), pareiškėjo patvirtintą kopiją ar išrašą;

· pažymą apie darbuotojus (nurodyti darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys).

· Prašymas išduoti leidimą verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais

· Prašymas išduoti leidimą verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais

· Prašymas papildyti leidimą verstis prekyba nefasuotais naftos produktais

· Prašymas patikslinti leidimą verstis prekyba nefasuotais naftos produktais

· Prašymas panaikinti leidimą verstis prekyba nefasuotais naftos produktais

Už leidimo verstis prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimą imama 376 Eur valstybės rinkliava. Mokesčio gavėjas – VMI prie LRFM, gavėjo bankas- bankas ,,Swedbank“, AB, sąskaita LT247300010112394300, įmokos kodas 52577.


 

 VIENKARTINŲ LICENCIJŲ IŠDAVIMAS

Vienkartinės licencijos gali būti išduodamos teisę verstis mažmenine prekyba atitinkamų grupių alkoholiniais gėrimais turinčioms įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams.

Išduodamos šios vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais:

1. vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, parodose;

2. vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, parodose;

3. vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, rengiamose stacionariuose pastatuose;

4. vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse;

5. vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse.

Įmonė, norinti įsigyti vienkartinę licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, savivaldybės Administracijos direktoriui pateikia:

1. Motyvuotą paraišką. Joje nurodomi šie duomenys: įmonės rekvizitai, telefono numeris, ūkinės veiklos, kuria prašoma licencijos, rūšis, renginio pavadinimas, vieta, laikas, pardavimo būdas, turimos licencijos verstis mažmenine prekyba atitinkamų grupių alkoholiniais gėrimais numeris ir išdavimo data;

2. turimos licencijos verstis mažmenine prekyba atitinkamų grupių alkoholiniais gėrimais kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu (jeigu antspaudą ji privalo turėti) ir vadovo parašu;

3. seniūno leidimo prekiauti viešoje vietoje kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu (jeigu antspaudą ji privalo turėti) ir vadovo parašu;

4. Įmonės registravimo pažymėjimo kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu (jeigu ji antspaudą privalo turėti) ir vadovo parašu;

5. Renginio organizatoriaus sutikimas ir suderinimas;

6. Mokėjimo pavedimą arba kvitą su banko žymomis, patvirtinančiomis, kad sumokėta nustatytojo dydžio valstybės rinkliava (pateikiama priėmus sprendimą išduoti licenciją).

Paslaugos suteikimo trukmė – 30 d.

PRAŠYMAS DĖL VIENKARTINĖS LICENCIJOS IŠDAVIMO

Paslaugos kaina: 17 Eur, mokesčio gavėjas – VMI prie LRFM, gavėjo bankas – „Swedbank“, AB, sąskaita LT247300010112394300, įmokos kodas 52377.


 

LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMAS


Reglamentuojantys teisės aktai:

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas Nr. I-857 ;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 618 ,,Dėl didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir mažmeninės prekybos akoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos vyriausybės 2007 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. 608 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo";

Dėl atstumo nustatymo prekybai alkoholiniais gėrimais

 Licencijų rūšys:

 • verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais;
 • verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų;
 • verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento;
 • verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento;

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais gali būti išduodamos licencijų prašytojams, norintiems prekiauti alkoholiniais gėrimais stacionariosiose alkoholinių gėrimų parduotuvėse, stacionariųjų parduotuvių alkoholinių gėrimų skyriuose, stacionariosiose viešojo maitinimo vietose, tarptautinio susisiekimo traukiniuose, siaurojo geležinkelio traukiniuose ir laivuose, kuriuose yra atskirai įrengtos viešojo maitinimo vietos, orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, viešbučių kambariuose įrengtuose minibaruose, taip pat specialiosiose prekybos vietose.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, išduodamos nurodytiems licencijų prašytojams; licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, išduodamos nurodytiems licencijų prašytojams, taip pat įmonėms, norinčioms prekiauti paviljonuose.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais licencijų prašytojams norintiems prekiauti alkoholiniais gėrimais mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietose, įrengtose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, išduodamos tik tuo atveju, jeigu pagrindinis įėjimas, skirtas pirkėjams, nesutampa su įėjimu į namo laiptinę.

Prekybos įmonėse draudžiama parduoti alkoholinius gėrimus nuo 22 val. iki 8 val.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išduodamos neterminuotam laikui.

 • Jeigu mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais verčiamasi tame pačiame pastate ar skirtinguose pastatuose įrengtuose keliuose savo padaliniuose (alkoholinių gėrimų parduotuvėse, alkoholinių gėrimų skyriuose, restoranuose, kavinėse, bufetuose, (įskaitant uždaruosius), baruose, atskirose prekybos salėse ir panašiai), kurie aptarnauja pirkėjus ar išduoda alkoholinius gėrimus padavėjams, jai išduodamos licencijos verstis šia veikla išduodamos kiekviename padalinyje.
 • Jeigu vienoje mažmeninės prekybos ar viešojo maitinimo vietos aptarnavimo salėje įrengti keli tą pačią veiklą (mažmeninės prekybos ar viešojo maitinimo) vykdantys padaliniai, išduodama viena licencija.
 • Jeigu mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais verčiamasi viešbučių kavinėse, restoranuose, (bufetuose), licencijos verstis šia veikla išduodamos kiekvienoje kavinėje, restorane, bare (bufete), o kambariuose įrengti mini barai įrašomi į licenciją tos kavinės, restorano, baro (bufeto), iš kur jiems tiekiami alkoholiniai gėrimai.
 • Jeigu įmonė verčiasi mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais tik viešbučių kambariuose įrengtuose mini baruose, jai išduodamos licencijos verstis šia veikla kiekviename viešbutyje ir jose įrašomi kambariai, kuriuose įrengti mini barai. Jeigu įmonė verčiasi mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais keliuose orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, jai išduodama viena licencija ir į ją įrašomi orlaivių pavadinimai bei registravimo numeriai.

Licencijos įmonėms išduodamos per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti gavimo dienos. Jeigu pateikti ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos (į šį terminą neįskaičiuojamas laikotarpis, per kurį pateikiami papildomi ar patikslinti dokumentai).

Dėl Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais viešojo maitinimo įmonėse ir prekybos įmonėse išdavimo konsultuoja Tauragės rajono savivaldybės administracijos Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyresn. specialistė Vilma Bergelienė, tel. (8 446) 62853

Įmonė, norinti įsigyti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, savivaldybės Administracijos direktoriui pateikia:

1. Motyvuotą paraišką. Joje nurodomi šie duomenys: įmonės rekvizitai, telefono numeris, elektroninio pašto numeris (jeigu įmonė jį turi), įmonės steigėjų, vadovų (administracijos vadovų) vardai, pavardės, asmens kodai, juridinio asmens pavadinimai, kodas ir buveinė, licencijos rūšis, prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, vieta, alkoholinių gėrimų pardavimo būdas, įmonės veiklos rūšis (prekyba ar viešasis maitinimas), sandėlių, kuriuose bus laikomi ir iš kurių bus paskirstomi alkoholiniai gėrimai, adresai, kokiu būdu (tiesiogiai licencijas išduodančioje institucijoje ar registruotu laišku) įmonė norėtų gauti licencijos originalą

2. Daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos susirinkimo (valdybos) arba (jeigu ši bendrija neįsteigta ar bendrija valdo daugiau kaip vieną daugiabutį gyvenamąjį namą) gyvenamojo namo patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimą (51%), jeigu alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama gyvenamajame name.

Šis sutikimas nepateikiamas tuo atveju, jeigu prieš tai šiame gyvenamajame name veikusi įmonė turėjo licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir licencijos galiojimo metu nebuvo gauta pagrįstų gyvenamojo namo gyventojų skundų, nesikeičia nei įmonės darbo laikas, nei alkoholinių gėrimų pardavimo būdas. Ši nuostata netaikoma, jeigu iki paraiškos gauti naują licenciją pateikimo alkoholiniais gėrimais nebuvo prekiaujama ilgiau kaip vienerius metus.

Pagrįstais laikomi tokie skundai, kuriuos ištyrus paskirtos administracinės nuobaudos už viešosios tvarkos pažeidimus.

3. Dokumentas (išrašas iš prieš tai dirbusios įmonės kasos knygos arba kasos kvitas, kuriuose būtų matomas įrašas apie parduotus alkoholinius gėrimus, arba sąskaita-faktūra, kurioje įrašyti alkoholiniai gėrimai arba kt.) arba jo kopija, patvirtinta įmonės antspaudu (jeigu ji antspaudą privalo turėti) ir vadovo parašu, įrodanti, kad gyvenamajame name įrengtoje parduotuvėje ar viešojo maitinimo įmonėje alkoholinių gėrimų prekyba nebuvo nutraukta ilgesniam kaip vienų metų laikotarpiui iki paraiškos gauti naują licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais pateikimo. Pateikiama tais atvejais, kai licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais šioje prekybos vietoje išduota anksčiau kaip prieš vienus metus nuo paraiškos gauti naują licenciją pateikimo;

4. Ne Lietuvoje įsteigtos įmonės – valstybės, kurioje yra įsisteigęs Europos juridinis asmuo ar jo filialas, kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad šiam juridiniam asmeniui ar jo filialui, taip pat jų vadovams nėra įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjusio teismo nutarimo, nutarties dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, falsifikuotų alkoholio produktų laikymą, gabenimą, pardavimą, alkoholio produktų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, ir jo vertimą į lietuvių kalbą

5. Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduoto Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo pažymėjimo kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu (jeigu ji antspaudą privalo turėti) ir vadovo parašu.

6. Prekybos patalpų teisinės registracijos dokumentų kopijas, patvirtintas įmonės antspaudu (jeigu ji antspaudą privalo turėti) ir vadovo parašu.

7. Patalpų nuomos sutarties kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu (jeigu ji antspaudą privalo turėti) ir vadovo parašu.

8. Mokėjimo pavedimą arba kvitą su banko žymomis, patvirtinančiomis, kad sumokėta nustatytojo dydžio valstybės rinkliava (pateikiama priėmus sprendimą išduoti licenciją).

Paslaugos suteikimo trukmė – 30 d.

PRAŠYMAS DĖL LICENCIJOS IŠDAVIMO VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS

Paslaugos kaina: išdavimas - 490 Eur., patikslinimas – 112 Eur. Mokesčio gavėjas – VMI prie LRFM, gavėjo bankas – „Swedbank“, AB, sąskaita LT247300010112394300, įmokos kodas 52377.


 

LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA TABAKO GAMINIAIS IŠDAVIMAS

Reglamentuojantys teisės aktai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimas Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“
3. Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas Nr. I-114

 

Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyrius išduoda licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje. Licencijos išduodamos Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams, kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms ir jų filialams, jeigu jie atitinka Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė
Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas (toliau - įmonė), norintis gauti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriui raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai pateikia:
1. nustatytos formos pranešimą
apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais (toliau - pranešimas);
2. Tabako kontrolės įstatymo (toliau - TKĮ) 11 straipsnio 10 dalyje nurodytą dokumentą ir jo vertimą į lietuvių kalbą (pateikiama, jeigu pranešimą pateikia kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje įsisteigusi Įmonė).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyrius:
1. ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo gavimo licencijas išduodančioje institucijoje, o jeigu pranešime nurodyta diena, nuo kurios Įmonė ketina pradėti verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, ir ši diena yra vėlesnė negu kita darbo diena nuo pranešimo gavimo dienos, – ne vėliau kaip pranešime nurodytą dieną registruoja licencijų registravimo žurnale, kad licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išduota;
2. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo licencijos įregistravimo licencijų registravimo žurnale įmonės pranešime nurodytu būdu įteikia arba išsiunčia jai popierinės formos licenciją.
3. ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pranešimo pateikimo dienos patikrina, ar įmonė atitinka TKĮ 11 straipsnio straipsnio 2 dalies 5–7 ir 10 punktuose nustatytus reikalavimus ir yra įvykdžiusi Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme nustatytus reikalavimus, ir ne vėliau kaip per 20 dienų privalo patikrinti, ar Įmonė atitinka šio straipsnio 2dalies 1–4 punktuose nustatytus reikalavimus.

Jeigu įmonė numato verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keliose prekybos tabako gaminiais vietose, esančiose tuo pačiu adresu, jai išduodama viena licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais visose tuo pačiu adresu esančiose prekybos vietose (licencijoje nurodoma kiekviena tuo pačiu adresu esanti prekybos tabako gaminiais vieta).
Jeigu įmonė numato verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keliose prekybos tabako gaminiais vietose, esančiose skirtingais adresais, jai išduodamos atskiros kiekvienam adresui licencijos.
Jeigu įmonė numato verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keliose keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse, jam išduodama viena licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais visose keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse (tokioje licencijoje turi būti nurodyta kiekviena keleiviams vežti skirta transporto priemonė, jos pavadinimas (jeigu pavadinimas suteiktas) ir transporto priemonės registravimo valstybinis numeris).

PRANEŠIMAS APIE KETINIMĄ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA TABAKO GAMINIAIS

 

APMOKĖJIMAS:

Gavėjas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Gavėjo bankas

"Swedbank", AB

Sąskaitos numeris

LT24 7300 0101 1239 4300

Įmokos kodas

52477

Paslaugos kaina

Už licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimą imama 190 eurų valstybės rinkliava.

Mokesčio pavadinimas: Valstybės rinkliava už tabako licencijos išdavimą.


VMI renkami mokesčiai, rinkliavos ir įmokos mokami ir šiuose bankuose į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas:
Banko pavadinimas / Sąskaitos Nr.
AB DNB bankas LT74 4010 0510 0132 4763
AB SEB bankas LT05 7044 0600 0788 7175
Akcinė bendrovė Šiaulių bankas LT32 7180 0000 0014 1038
Danske Bank A/S Lietuvos filialas LT74 7400 0000 0872 3870
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius LT12 2140 0300 0268 0220
Uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas LT42 7230 0000 0012 0025

Dėl detalesnės informacijos kreiptis:
PLĖTROS, INVESTICIJŲ IR TURTO VALDYMO SKYRIUS

Respublikos g. 2, Tauragė
211 kab.
Vyresn. specialistė Vilma Bergelienė, tel. (8 446) 62853

 

DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS TABAKO GAMINIAIS IŠ AUTOMOBILINIŲ PARDUOTUVIŲ, APTARNAUJANČIŲ KAIMŲ IR MIESTELIŲ GYVENTOJUS, LICENCIJŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO


 

IŠDUOTOS LICENCIJOS IR LEIDIMAIĮSAKYMAS DĖL LEIDIMO PREKIAUTI SUSKYSTINTOMIS NAFTOS DUJOMIS  PATIKSLINIMO

 


 


  
DĖL TAURAGĖS RAJONO ŠILUMOS TIEKIMO ĮMONIŲ LICENCIJAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
 

Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-14 14:04:41

 

MIESTAI PARTNERIAI