Administracija

Administracinės paslaugos

Tauragės rajono savivaldybės administracinės paslaugos

Tauragės rajono savivaldybės administracija yra Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Ją sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).
Priėmimas ir konsultavimas

8 700 11 220

savivalda@taurage.lt

Respublikos g. 2, Tauragė 72256

Darbo laikas:
I-IV: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val.- 17:00 val.
V: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val. – 15:45 val.

Informacija apie administracinę paslaugą

Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas_V1

Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybos leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (toliau – Reglamentas) 11 punktu, norint gauti leidimą statyti naują ar rekonstruoti statinį, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą pastatų (daugiabučių namų, viešųjų pastatų ar kitų) atnaujinimo (modernizavimo) programą atnaujinti (modernizuoti) pastatą, atlikti statinio kapitalinį ar paprastąjį remontą, nugriauti statinį, pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį, savivaldybės administracijai pateikiamas prašymas, Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalyje nurodyti dokumentai (išskyrus tuos, kurie yra statinio projekto sudėtyje) ir Reglamento 6 priede nurodyti rašytiniai pritarimai (raštai ir (ar) žymos statinio projekte) statinio projektui. Statybos įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nurodyto atitinkamo statinio projekto visos pagal Statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 2 punktą privalomos pateikti dalys turi būti įrašytos į elektroninę laikmeną (pvz., kompaktinį diską).

Prašymai dėl leidimo išdavimo gali būti teikiami atvykus į Tauragės rajono savivaldybės administraciją (Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė), atsiuntus paštu ar per pasiuntinį), elektroniniu būdu (atsiuntus oficialiu institucijos elektroninio pašto adresu savivalda@taurage.lt ar per Elektroninių valdžios vartų portalą https://www.epaslaugos.lt).

Prašymai, atsiųsti elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

Prašymą ir kitus dokumentus pateikiant nuotoliniu būdu, per IS „Infostatyba“, www.planuojustatyti.lt užpildomi atitinkami laukai, nurodytose vietose įkeliami privalomi dokumentai juos formuojant pagal Reglamento 11 punkte nurodytus reikalavimus.

Kompiuterinėje laikmenoje įrašytas statinio projektas turi būti pasirašytas (patvirtintas) statinio projektą privalančių pasirašyti asmenų (statinio projekto vadovo, statinio projekto dalių vadovų) elektroniniais parašais

Scroll to Top