Tauragės rajono savivaldybė - straipsniai :Tauragės rajono savivaldybės administracija skelbia atranką pakaitinio karjeros valstybės tarnautojo - SAVIVALDYBĖS GYDYTOJO (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO), A lygis, 9 kategorija, pareigoms užimti
Renginių kalendorius
Gruodis
    2017     
M A T K Pn Š S
27282930010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Renginiai
Renginių ciklo „Kalėdos suartina“ baigiamasis koncertas
2017-12-18 17:00 
Vieta:  Tauragės kultūros rūmuose
Sveikatinimo užsiėmimai
2017-12-20  
Vieta:  M. Mažvydo progimnazija
Šventinis koncertas „Lediniai atvirukai"
2017-12-20 18:00 
Vieta:  Tauragės kultūros rūmai
Arvydas Vilčinskas „Man – 60“ su gyvo garso grupe ir styginių kvartetu
2017-12-21 18:00 
Vieta:  Tauragės kultūros rūmuose
Kriminalinė komedija „Melagės“
2017-12-28 18:00 
Vieta:  Tauragės kultūros rūmuose
Konkursai, atrankos, skelbimai
Tauragės rajono savivaldybės administracija skelbia atranką pakaitinio karjeros valstybės tarnautojo - SAVIVALDYBĖS GYDYTOJO (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO), A lygis, 9 kategorija, pareigoms užimti

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SAVIVALDYBĖS GYDYTOJO (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas) (toliau – savivaldybės gydytojas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 9.

II. PASKIRTIS

4. Savivaldybės gydytojo pareigybė reikalinga įgyvendinti savivaldybėje valstybės sveikatos priežiūros politiką.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji  veiklos sritis – asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities medicinos/ visuomenės sveikatos/slaugos/odontologijos/reabilitacijos krypties išsilavinimą;

6.2. turėti ne trumpesnį kaip 1 metų darbo stažą administracinio darbo srityje. Administracinio darbo sritis suprantama kaip vadovavimas valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai ar privačiam juridiniam asmeniui, jų filialams ar padaliniams, taip pat personalo administravimo funkcijų atlikimas, finansinių išteklių valdymo, paskirstymo ir (arba) jų panaudojimo kontrolė ir (arba) organizavimas, įstaigos veiklos plano rengimas ir įgyvendinimas. Darbo stažo reikalavimas netaikomas asmenims, baigusiems medicinos studijų krypties sveikatos apsaugos administravimo rezidentūrą ar visuomenės  sveikatos studijų krypties visuomenės sveikatos  magistratūrą (visuomenės sveikatos vadybos programą), papildomai baigusiems  vadybos ar viešojo administravimo studijų krypčių bakalauro ar magistratūros studijas.

6.3. žinoti ir išmanyti:

6.3.1. valstybės tarnybos, viešojo administravimo, vietos savivaldos, sveikatos politikos, sveikatos teisės, sveikatos ekonomikos, sveikatos priežiūros vadybos, strateginio valdymo, žmonių išteklių vadybos pagrindus;

6.3.2. Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos politikos formavimą ir įgyvendinimą, Lietuvos sveikatos programos įgyvendinimą, Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos veiklos organizavimo principus, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros bei farmacinės veiklos organizavimą, socialinį darbą, valstybės tarnybos ir sutartinius darbo santykius, sveikatos priežiūros įstaigų reorganizavimą ir finansavimą, ekstremalių sveikatai situacijų valdymą, sugebėti jais vadovautis;

6.4. gebėti:

6.4.1. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo taisykles, mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);

6.4.2. priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje;

6.4.3. valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.4.4. mokėti ne mažiau kaip vieną iš Europos Sąjungos oficialių kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (kalbos mokėjimo lygiai nustatomi vadovaujantis 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/204/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) (OL 2004 L390, 6).

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. savivaldybės teritorijoje organizuoja Lietuvos sveikatos strategijos, valstybinių sveikatinimo programų, tarpinstitucinių veiklos planų, kitų valstybės sveikatos srities strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą ir dalyvauja juos įgyvendinant;

7.2. organizuoja savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės strateginiame veiklos planuose numatytų savivaldybės sveikatos priežiūros plėtojimo, kitų savivaldybės sveikatos srities strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą ir dalyvauja jas įgyvendinant;

7.3. nuolat analizuoja savivaldybės gyventojų sveikatos būklę ir jos rizikos veiksnius, pagal kompetenciją teikia išvadas ir pasiūlymus savivaldybės merui, administracijos direktoriui ir kitoms institucijoms;

7.4. pagal kompetenciją vykdo savivaldybėje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų veiklos priežiūrą, koordinuoja jų veiklą ligų prevencijos ir sveikatinimo klausimais, teikia išvadas ir pasiūlymus savivaldybės merui, administracijos direktoriui ir kitoms institucijoms;

7.5. organizuoja ir koordinuoja tarpinstitucinį bendradarbiavimą sveikatos klausimais;

7.6. koordinuoja socialinių partnerių įtraukimą į savivaldybių sveikatinimo veiklą;

7.7. koordinuoja savivaldybėje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir veiksmus jų metu;

7.8. vykdo Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme numatytas funkcijas;

7.9. teikia savivaldybės administracijos direktoriui išvadas ir pasiūlymus dėl:

7.9.1. lėšų savivaldybės sveikatinimo veiklai finansuoti poreikio bei panaudojimo;

7.9.2. dėl griežtesnių negu numatyti teisės aktuose reikalavimų nustatymo visuomenės sveikatos priežiūros srityje savivaldybės teritorijoje, kai tai numato įstatymai;

7.9.3. kitas išvadas ir pasiūlymus savo kompetencijos klausimais;

7.10. pagal kompetenciją prižiūri, ar savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos laikosi sveikatinimo veiklą reglamentuojančių įstatymų, vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus;

7.11. pagal kompetenciją užtikrina valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų ir savarankiškųjų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo kontrolę;

7.12. pagal savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės mero įgaliojimus rengia Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme numatytų sveikatinimo veiklos sutarčių projektus, pagal kompetenciją dalyvauja kontroliuojant, kaip jų laikomasi;

7.13. rengia ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui sveikatinimo veiklos teisės aktų projektus;

7.14. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų veiklą likviduojant stichinių nelaimių, avarijų, epidemijų, ekologinių katastrofų padarinius;

7.15. nagrinėja pareiškimus ir skundus asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros klausimais, sprendžia juos pagal savo įgaliojimus arba perduoda spręsti savivaldybės administracijai pagal kompetenciją;

7.16. pagal kompetenciją vykdo kitus su savo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Savivaldybės gydytojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

 

Pretendentai, norintys dalyvauti atrankoje, iki 2017 m. gruodžio 19 d. (įskaitytinai), per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, adresu www.testavimas.vtd.lt, privalo pateikti:

  • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  • valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
  • užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją;
  • išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
  • darbo stažą patvirtinančius dokumentus (turėti ne trumpesnį kaip 1 metų darbo stažą administracinio darbo srityje. Administracinio darbo sritis suprantama kaip vadovavimas valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai ar privačiam juridiniam asmeniui, jų filialams ar padaliniams, taip pat personalo administravimo funkcijų atlikimas, finansinių išteklių valdymo, paskirstymo ir (arba) jų panaudojimo kontrolė ir (arba) organizavimas, įstaigos veiklos plano rengimas ir įgyvendinimas. Darbo stažo reikalavimas netaikomas asmenims, baigusiems medicinos studijų krypties sveikatos apsaugos administravimo rezidentūrą ar visuomenės  sveikatos studijų krypties visuomenės sveikatos  magistratūrą (visuomenės sveikatos vadybos programą), papildomai baigusiems  vadybos ar viešojo administravimo studijų krypčių bakalauro ar magistratūros studijas);
  • anglų, prancūzų ar vokiečių kalbos mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (šių užsienių kalbų mokėjimą asmuo turi būti pasitikrinęs vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka).

 

Apie atrankos datą, laiką ir vietą reikalavimus atitinkantys pretendentai bus informuojami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

 

Išsamesnė informacija apie atranką teikiama:

Tel. (8 446)  62 816, el. p. greta.auksoriute@taurage.lt
Atgal   Spausdinimo versija  

Facebook

Twitter


 
Tauragės rajono meras
SIGITAS MIČIULIS

 

MIESTAI PARTNERIAI