Tauragės rajono savivaldybė - Savivaldybės kontrolieriaus
Renginių kalendorius
Gruodis
    2017     
M A T K Pn Š S
27282930010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Renginiai
Renginių ciklo „Kalėdos suartina“ baigiamasis koncertas
2017-12-18 17:00 
Vieta:  Tauragės kultūros rūmuose
Sveikatinimo užsiėmimai
2017-12-20  
Vieta:  M. Mažvydo progimnazija
Šventinis koncertas „Lediniai atvirukai"
2017-12-20 18:00 
Vieta:  Tauragės kultūros rūmai
Arvydas Vilčinskas „Man – 60“ su gyvo garso grupe ir styginių kvartetu
2017-12-21 18:00 
Vieta:  Tauragės kultūros rūmuose
Kriminalinė komedija „Melagės“
2017-12-28 18:00 
Vieta:  Tauragės kultūros rūmuose
Savivaldybės kontrolieriaus

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui:

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį finansų, ekonomikos, teisės, audito, kontrolės arba viešojo administravimo srityse;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vietos savivaldą, darbo santykių reguliavimą, savivaldybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo,  biudžeto formavimą ir vykdymą, savivaldybės administravimo subjektų, kontroliuojamų įmonių (viešųjų įstaigų) veiklą, apskaitą ir finansinę atskaitomybę;
 • išmanyti Valstybinio audito reikalavimus, audito atlikimo metodiką ir audito teoriją, gebėti savarankiškai organizuoti ir atlikti audito procedūras;
 • sugebėti efektyviai planuoti, organizuoti, savarankiškai pasirinkti darbo metodus, mokėti sisteminiu požiūriu vertinti gautą informaciją, operatyviai rasti problemų sprendimo būdus, kurti  ir taikyti kontrolės metodus bei teikti išvadas ir priimti sprendimus;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;
 • mokėti dirbti kompiuteriu vartotojo lygiu;

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

 • tvirtina Tarnybos struktūrą, pareigybių sąrašą, pareigybių aprašymus ir pareiginius nuostatus. Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia valstybės tarnautojus ir Darbo kodekso nustatyta tvarka priima ir atleidžia darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis. Atlieka kitas Tarnybos personalo valdymo funkcijas;
 •  leidžia įsakymus, organizuoja Tarnybos darbą, valstybės tarnautojų mokymą ir jų kvalifikacijos tobulinimą;
 •  sudaro Tarnybos veiklos plano projektą ir gavęs Kontrolės komiteto pritarimą, su šio plano projektu supažindina Valstybės kontrolę ir Savivaldybės centralizuotą vidaus audito tarnybą. Kasmet iki einamųjų metų lapkričio 15 dienos  jį patvirtina. Per 10 dienų nuo jo patvirtinimo teikia Valstybės kontrolei, organizuoja jo vykdymą ir yra už tai atsakingas. Prireikus patvirtintą planą tikslina bendra plano tvirtinimo tvarka;
 • turi teisę dalyvauti Savivaldybės tarybos, komitetų, kolegijos (jei ji įsteigta), komisijų posėdžiuose ir pareikšti nuomonę savo kompetencijos klausimais;
 • Valstybės kontrolieriaus rašytiniu prašymu gali dalyvauti ar pavesti Tarnybos valstybės tarnautojams pagal jų kompetenciją dalyvauti Valstybės kontrolės pareigūnų atliekamuose Savivaldybės administravimo subjektų finansiniuose ir veiklos audituose;
 •  pats atlieka ir (arba) skiria Tarnybos valstybės tarnautojus atlikti išorės finansinį ir veiklos auditą Savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose, savivaldybės kontroliuojamose įmonėse (viešosiose įstaigose), įgyvendina įstatymuose ir kituose teisės aktuose priskirtas funkcijas;
 • priima sprendimus pagal atlikto finansinio ir veiklos audito ataskaitas, nurodo Savivaldybės administracijos direktoriui, audituotų subjektų vadovams veiklos trūkumus ir nustato terminą, per kurį turi būti pašalinti nustatyti teisės aktų pažeidimai;
 • teikia Merui, Savivaldybės administracijos direktoriui, audituotų subjektų vadovams išvadas, ataskaitas ir sprendimus, kurie buvo priimti dėl finansinio ir veiklos audito metu nustatytų ir nepašalintų teisės aktų pažeidimų;
 • finansinio ar veiklos audito metu nustatęs nusikalstamos  veikos požymių, apie tai praneša teisėsaugos institucijoms;
 • imasi prevencinių priemonių, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų nustatyti teisės aktų pažeidimai;
 • Savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka ir terminais teikia Savivaldybės tarybai Tarnybos veiklos ataskaitą, kuri skelbiama savivaldybės interneto tinklalapyje, o jos santrauka paskelbiama vietinėje spaudoje;
 • kiekvienais metais iki liepos 15 dienos Savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka teikia Savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo;
 • rengia ir Savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas: dėl naudojimosi banko kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už Savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas; dėl koncesijos konkurso sąlygų tvirtinimo, koncesijos sutarties projekto; dėl viešųjų pirkimų sąlygų, būdų ir sutarties dėl partnerystės su privačiais subjektais projekto;

dėl skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų vykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip pat iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo;

 • nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų;
 •  įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją valstybės ir savivaldybės institucijoms;
 • Savivaldybės tarybos arba Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto prašymu teikia informaciją pagal savo kompetenciją;
 • Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir įstatymų nustatyta tvarka juos teikia nagrinėti Savivaldybės tarybos Administracinei komisijai;
 • teikia informaciją Vyriausybės atstovui apie Savivaldybės kontrolieriaus teiktas išvadas ir rekomendacijas;
 • Valstybės kontrolės prašymu teikia Tarnybos atliktų auditų ataskaitas ir darbo dokumentus išorinei peržiūrai atlikti;
 • atstovauja Tarnybai valstybės valdžios ir savivaldybės institucijose, kitose įstaigose ir organizacijose arba įgalioja atstovauti kitą asmenį;
 • bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos valstybės kontrole, Savivaldybių kontrolierių asociacija, Lietuvos Respublikoje veikiančiomis audito institucijomis, įstaigomis, įmonėmis bei vidaus audito tarnybomis;
 • vykdo ir kitas su Tarnybos veikla susijusias nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai;
 • sudaro sąlygas Valstybės kontrolės pareigūnams dalyvauti Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audite ir teikia duomenis Valstybės kontrolei apie Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito rezultatus.

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2015-01-09 14:21:18


 
Tauragės rajono meras
SIGITAS MIČIULIS

 

MIESTAI PARTNERIAI